สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรลิดา  ศุภศรีอิสระ
 
1. นางประภาศรี  แสงทองอรา่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70.66 เงิน 44 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน 1. นางสาวบุษกร  หนังสือ
 
1. นางสาวบุษยพรรณ  ปัญโญกาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรมน  ภัทรศิริกุล
 
1. นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานทองสิน
 
1. นางสาวจิราวรรณ  หอมเพียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 41 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นางสาวฟารีดะห์   เบญญากาจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 45 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  ไกยสวน
 
1. นางชบา  เกตุคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนไชย
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 11 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายวัชรพล  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวเบญจพร  มีจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66.16 ทองแดง 29 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงดารินทร์  มังสา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันเคน
3. เด็กหญิงสิริกร   เซี่ยงฉิน
 
1. นายภูวดล  จินดาละออง
2. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกลุ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  นีละภมร
2. นางสาววรรณวนัส  พู่กุลอนันต์
3. นายอัทธนีย์  หมู่น้อย
 
1. นางชบา  เกตุคง
2. นายถาวร  จิระประทีป
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  พลเคน
2. เด็กหญิงนวนันท์  รสจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร  งามกระจาย
2. นายสายันต์  เดชสายบัว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวฐิระนันท์  คำหาแก้ว
2. นางสาวศุภนิดา  จันทร์สง่า
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
2. นายบุญครอง  ทองหอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกันยกร  งามเลิศวิบูลย์
2. เด็กชายอสิณชัย  ถิรพร
 
1. นางรัตนาวัลย์  นิธิภัคนันท์
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.55 ทองแดง 40 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  วุฒิพันธุ์ธนากุล
 
1. นางสาวอรวรรณ  กลิ่นกลุ่น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 31 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. เด็กชายปฏิพล  ชุบทอง
 
1. นางชุลีพร  รุกขชาติ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายรัตนะ  งามน้อย
 
1. นายนภัสถ์  หอมเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61.88 ทองแดง 25 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวมณฑิตา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงวรัชยา  อมัยภักดี
3. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
2. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.15 เงิน 35 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวพสิกา  สิ่วกลาง
2. นางสาวสโรชา  ทิพย์ยอแล๊ะ
3. นางสาวแอนนา  วิทเทอร์
 
1. นางสาวปัทมา  สุวรรณนัง
2. นางสาวทัศนีย์  เขียวขำ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ยินดี
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ   คล้อยกลับ
 
1. นางกรนันท์   คงอยู่สุข
2. นางกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์  มะสิน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา   เนตรสน
2. นายธนาคม  วิงวอน
3. นางสาวปิยะมน   ประดิษฐ์ผล
 
1. นางสาวบงกชกุล   วงษ์สีทอง
2. นายศุภชัย  นิลเหลื่อม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32.4 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายธนนพ  ลีละสุนทเลิศ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  อินทรสมมุติ
 
1. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
2. นางสาวปารณีย์  ขวัญกิจวงศ์ธร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ฉัตรทอง
2. นางสาวปิยฉัตร  หาญศึก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์แก้ว
2. นางอัมพร  เจียรโณรส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายแสน  วิสาละ
 
1. นายธนิต  พงษ์รอด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวภัทโรบล  เชียงทอง
 
1. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80.62 ทอง 18 โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนบูรณ์  เผ่าทัพ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วสุกใส
 
1. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
2. นางสาวจิรนันท์  แก้วสะอาด
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65.24 ทองแดง 43 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นายเศรษฐพงษ์  ทรงวาจา
 
1. นางสาวสุรางค์รัตน์  มาลี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงอาภรณ์  ครื้นสง่า
 
1. นางสาวเกวลี  ตระกูลสุขทรัพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 34 โรงเรียนหัวหิน 1. นายหาญณรงค์  คัคโนภาส
 
1. นางสาวสุภัชชา  เหมือนอ่วม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณธวดี  หลำเลี้ยง
2. เด็กชายวิพุธ  เต็งประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิศิรา  สุนทร
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  เหรียญทอง
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายจตุรงค์  ธนานันต์
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  มีบุญมาก
3. นางสาวพงพนิต  ลิน
 
1. นางสาวศิรีพร  แนวสุจริต
2. นางสาวสายพิน  สุวรรณฤทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษณา  สุวรรณลาภา
2. เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์หนู
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวลักษิกา  ผลพิมาย
2. นายสุพจน์  สุขพัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 42 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกังสดาล  ธนะบุญปวง
2. นางสาวธมลวรรณ  ปึกทรัพย์
3. นางสาวอัญชญา  ญานผุด
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ขวัญมิ่ง
2. นางสาวทัศน์วรรณ  กลิ่นอุบล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ห้วงน้ำ
2. เด็กหญิงสิริญญา  พ่อโคตร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ตั่งแก้วไพฑูรย์
 
1. นายบรรจง  มาพิจารณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชัย  นารโท
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 33 โรงเรียนหัวหิน 1. นายทัศน์พล  เรืองสว่าง
2. นายศุภกร  มานะกิติวิภาต
3. นางสาวสุณัฏฐา  สุขศรีปพัฒน์
 
1. นางสาววิมล  คล้ายฉิม
2. นายสุรพงศ์  นามนัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 38 โรงเรียนหัวหิน 1. นายภูริณัฐ  บุญชู
2. นางสาวสุทธิกานต์  เรืองอร่าม
3. นางสาวสุรางคณางค์  เรืองโรจน์
 
1. นางกันยารัตน์  ดอกไม้กุล
2. นางสาววิดาด  หะยีตาเฮร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายธเนศพล  เขียวอิ่ม
2. นางสาวสุธารัตน์  สุขแตง
3. นางสาวสุภานันท์  คงกระพันธ์
 
1. นางธนิสรา  ระวังวงศ์
2. นางสาวเมริน  นวลศรีทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 35 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายกิตติพงษ์  เปลี่ยนที่พึ่ง
2. นายคณิศร  ฤทธิ์ดำรพ
 
1. นายสัญลักษณ์  โสณายะ
2. นางสาววารุณี  นาคสงค์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 19 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายรังสิมันต์ุ  เฉลิมไทย
2. นายอัมรินทร์  พรมสอาด
 
1. นายธาตรี  ชีถนอม
2. ว่าที่ร้อยเอกภวัต  เขียวหวาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.87 ทองแดง 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายธนัตถ์  รุ่งคำ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมเนียม
 
1. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
2. นายรัชฎ์  คงกะเรียน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายพีรณัฐ  ศรีอาจ
2. เด็กชายเทพสิทธิ์  งอกชัยภูมิ
 
1. นายอำนาจ  จันอุปถัมภ์
2. นางสาวภาสิณี  ขุนรุ่งเรือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 20 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์วิจิตร
3. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  ทองคำ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ใจคน
5. เด็กหญิงอรพิชญ์  บุญรอด
 
1. นายวัชรินทร์  เอื้องสัจจะ
2. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.6 เงิน 47 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  หอมกลิ่น
2. นางสาวกัญจนพร   เย็นใส
3. นางสาวณัฐธิดา  ประสิทธิ์พร
4. นางสาวศิริพร  แพใหญ่
5. นางสาวอารยา  เอมโอฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีสังข์งาม
2. นางสาวปาลีรัตน์  ชุมพล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองสุข
2. เด็กหญิงธิติสุดา  ปู่แตงอ่อน
3. เด็กหญิงรวิภา  หนวดพราหม
4. เด็กหญิงสาธิตา  ปานเจริญ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เฮ่งมี
 
1. นางจารุวรรณ  มังคสิงห์
2. นางสาวปิยะวรรณ  บริหารพานิช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 39 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  กลิ่นนิรันดร์
2. นางสาวปรียาภรณ์  พวงเพ็ชร
3. นายพีระพงศ์  เกษมสุขไพศาล
4. นางสาวศศิภา  ชัยเวียง
5. นางสาวสุภชา  อยู่ชมบุญ
 
1. นายสุระศักดิ์  ด้วงขวิด
2. นายธีรศักดิ์  ชลรัตน์อมฤต
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.4 ทอง 14 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายทนาย  แกล้วกล้า
2. เด็กหญิงธนภรณ์  กำเนิดกาญจน์
3. เด็กหญิงนาเดีย  จิค๊อฟ
4. เด็กหญิงปุณณิศา  จันทร์แดง
5. เด็กชายรัชชานนท์  คนึงเหตุ
 
1. นางสาวพลอย  อุดมยุทธ
2. นางสาวจันทิมา  เปรมปรีดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.4 เงิน 42 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายกองทัพ  รูปหล่อ
2. นายจิรายุส  ชื่นพยอม
3. นายฉันทวัฒน์  อยู่ยืด
4. นายธันยบูรณ์  สร้อยสุวรรณ
5. นายภาณุพงศ์  ฉลองขวัญ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  แปงต่อม
2. นางสาวพรทิพย์  แดงชาติแท้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวเก้ามณี  โพธิ์เงิน
 
1. นายเพทาย  เฟื่องฟู
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หนูน้อย
2. เด็กชายภัทรกร  อุ่นเรือน
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
2. นางสาวสุนิดา  อินทร์วิลัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.58 ทอง 30 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นายวัชรพล  วงษ์เวช
2. นางสาวสรัญญา  เสาวดีย์
 
1. นางนงค์ลักษ์  อุทัยธรรม
2. นางมณีรัตน์  ศัพท์พันธุ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81.25 ทอง 41 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  หาญธงชัย
2. เด็กหญิงธาลินี  โมลี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มีผล
4. นางสาวพนิดา  ต้นเยี่ยม
5. เด็กหญิงฟ้าใส  มังสา
6. เด็กหญิงยศวดี  กระแสร์ญาณ
7. เด็กหญิงยศวดี  แสนกลม
8. นางสาววรัญญา  วัดน้อย
9. นางสาวศุภสุตา  คำสีแดง
10. นางสาวสุกัญญา  สุกสี
 
1. นางศศิเพ็ญ  วิมุกตานนท์
2. นางพัทธนันท์  เปลี่ยนศรี
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจงรักษ์  แสนแอ่น
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ปรางงาม
2. นางสาวชนิกานต์  บุญลือ
3. นางสาวณัฐกมล  คุ้มเขตต์
4. นางสาวณัฐกานต์  ศรีคำมา
5. นางสาวณัฐวดี  นันกลาง
6. นางสาวณัฐวรา  ประดิษฐ์
7. นางสาวลักษิกา  โปธาสิทธุ์
8. นางสาวสุจิตรา  หนูน้อย
9. นางสาวอรกช  อรชร
10. นางสาวเขมจิรา  อทิศวรธนา
 
1. นางสาวนฤมล  บวบหอม
2. นางสาววรรณิกา  เพชรคง
3. นายศุภฤกษ์  ปัดดอกไม้
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กลมกูล
2. เด็กหญิงวัลย์ลดา  แสงนาค
 
1. นายปิยะพงษ์  นิลเถื่อน
2. นางประภา  อินสว่าง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76.5 เงิน 37 โรงเรียนยางชุมวิทยา 1. นายวรภัทร  จับจัด
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงสาด
 
1. นางสาวสมพิศ  ฮะยู้
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงวาสนา  ประทุมมา
 
1. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวจิณห์นิภา  วุฒิยาภิราม
 
1. นายชาญณรงค์  นุษพรรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขทน
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76.66 เงิน 25 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกรกนก  นิลดำ
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81.3 ทอง 5 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปรีณ์นุช  ฟีสันเทียะ
 
1. นางกัลยา  รัศมีเพ็ญ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75.3 เงิน 25 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวนันท์นิชา  เกิดพุ่ม
 
1. นายชาญณรงค์  นุษพรรณ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายภานุวิชญ์  นำชัย
 
1. นางสาวอโณทัย  อ่วมเนตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวกุลปริยา  ทับชัย
 
1. นายสุเมธ  ศรศิลป์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองโปร่ง
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
2. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  งามสม
 
1. นางสุภาพร  เกิดพุ่ม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นายตะวัน  แสงทอง
 
1. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายธีรศักดิ์  นพคุณ
2. เด็กชายมรุเดช  กิจนิเทศ
3. เด็กชายอัครินทร์  แสงหาด
 
1. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
2. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวญาดา  วงศ์ศรีนาค
2. นายบัณฑิต  รูปสังข์
3. นายปฐวี  วุฒิกุล
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
2. นางสาวดวงธิดา  ทองรุ่งเปลว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายจรัญชัย  เกิดโพชา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายปิยะพงษ์  อ่วมเจริญ
 
1. นายจักพันธ์  สุวรรณเกิด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 33 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายวีระวัตน์  บุญมา
 
1. นายนิพนธ์  กล่อมบรรจง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายอภิเษก  เกิดมงคล
 
1. นายวิทวัส  ตูวิเชียร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 24 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปรียานุช  เย็นเปิง
 
1. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายศิวาพัชน์  หงษ์ทรวง
 
1. นายเทอดเกียรติ  สถานสุข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. นางสาวประภารัตน์  เมตตาเจริญ
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.3 ทอง 7 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.6 ทอง 6 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานี  บัวล้อม
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 34 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เย็นเปิง
 
1. นายนิพนธ์  วรรณศรีเพ็ชร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76.33 เงิน 24 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศลักษณ์พร  ธิริ
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
2. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
3. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
4. นางสาวญาณิศา  สายน้ำเขียว
5. นายณัฐวุฒิ  ชูดอกไม้
6. นางสาวรวิสรา  บุญมีสุข
7. นางสาวศลักษณ์พร  ธิริ
8. นางสาวสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
9. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายนิธิ  ศรีสว่าง
3. นายอำนาจ  เพชรอยู่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุนทรศุภกิจ
2. เด็กชายจรัญชัย  เกิดโพชา
3. เด็กหญิงชนัฐดา  ทองแย้ม
4. เด็กชายชนินทร์  พันคง
5. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
6. เด็กหญิงญานิศา  เกษตรสินสมบัติ
7. เด็กชายธนวัต  อภิรักษ์ชัยพร
8. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
9. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
10. เด็กชายพชร  พุทธรำลึก
11. นายภานุวัฒน์  มูลทองชุน
12. เด็กหญิงศลักษณ์พร  ธิริ
13. เด็กชายสราวุฒิ  เกตุศิริ
14. นายสุทธิการ  สุกิจปาณีนิจ
15. นางสาวสุภัสสร  สมศรีโชควัฒนา
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
2. นายเจตน์กิตติ  อยู่ยั่งยืน
3. นายวินัย  อยู่ยั่งยืน
4. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงกิตติยา  ดอนกลาง
3. นายกิตติศักดิ์  กลั่นเกลี้ยง
4. นางสาวจุฑารัตน์  ตรีเพชร
5. นายธนวัต  แจ่มจันทร์
6. นางสาวนวพร  ตันเศวฉัตร
7. นายพงศ์ศักดิ์  วงษ์ขาว
8. เด็กหญิงพรชนก  แววมณี
9. นายพร้อมพงศ์  สีเมฆ
10. นายพีรภัทร  ผุดผ่อง
11. เด็กชายภูมิภัทร  สุขเมือง
12. นางสาวระพีพรรณ  กุลมา
13. นายระพีพัฒน์  จันทร์แดง
14. นางสาวรัชนีกร  แววมณี
15. เด็กชายสหรัฐ  สองเมือง
16. นายสาธิต  อยู่ยั่งยืน
17. นางสาวสุธีมนต์  ถ้วนชาติ
18. นายสุรสินธุ์  จันทรักษา
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงหาด
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สะราคำ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
2. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
3. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
4. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
5. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 13 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายกาญจนโสภณ  ตั้งตรงจิตร์
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ปราณอุดมรัตน์
3. เด็กชายณพัฒน์  วรรณบวร
4. เด็กชายดนุพัฒน์  ยิ่งดำนุ่น
5. เด็กหญิงนาถนรี  สมบูรณ์เหลือ
6. เด็กหญิงอภิชญา  คิญชกวัฒน์
 
1. นายวิทศณุกร  ชื่นกลิ่น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูพะเนียด
2. นายณัฐพร  วงษ์นาศรี
3. นายธัชพล  แก้วเจริญ
4. นายนรเทพ  กลิ่นลำภู
5. นายวิริยพร  ธรรมเนียม
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
2. นายเพชรรัตน์  แสนกลม
3. นายวีรวุฒิ  หนูน้อย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.6 เงิน 22 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เตียงพานิช
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สังข์บัว
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  หัสจะรวย
4. เด็กชายชวลิต  พยัพพฤกษ์
5. นางสาวชิดชนก  เขียวมุ่ย
6. เด็กชายณัฐพล  โสภา
7. เด็กหญิงณิชารีย์  คลังแสง
8. เด็กหญิงดวงใจ  เหล่าเกษม
9. เด็กหญิงธนัญญา  ตะกรุดทอง
10. เด็กหญิงนรกมล  สังขบุตร
11. เด็กหญิงนฤมล  เขียวมุ่ย
12. นายนฤเบศร์  เจริญผล
13. เด็กหญิงนิดานุช  เกิดสมจิตร
14. เด็กหญิงปทุมมา  วิชิตกูล
15. เด็กหญิงปภาดา  เหลืองวัฒนพานิช
16. นางสาวปัญจพร  อิ่มทั่ว
17. นางสาวผุสดี  ไกรทอง
18. นางสาวพริมา  สลับศรี
19. เด็กชายพศวัต  เงากระจ่าง
20. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศิริพานิช
21. นายฟ้าใส  บุญไทย
22. เด็กชายรพีภัทร  แสงโพลง
23. นายวนัสกร  มุ่งหาแก้ว
24. นางสาววรฤทัย  แสงโพลง
25. เด็กชายวรากร  มาลี
26. เด็กหญิงวริยา  มหาพ่วง
27. เด็กชายวรุตม์  มีเย็น
28. นางสาวศกลวรรณ  แทนกุล
29. นางสาวศุทธหทัย  เกิดสมจิตร
30. เด็กชายศุภสิทธิ์  เชียงใต้
31. เด็กชายสุกัลย์  แซ่ใหล
32. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสงค์
33. เด็กชายสุวสัญ  ใจตรง
34. เด็กหญิงอนันตญา  สีบุญเรือง
35. เด็กหญิงอรกมล  นาคเกษม
36. เด็กชายไชยพศ  หอมหวาน
37. นางสาวไอริน  คล้อยดี
 
1. นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ
2. นายมนตรี  พิมพ์ทอง
3. นายอิศรา  เอมกมล
4. นายอนุชิต  รุ่งภาษา
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบังอร  แผ่นไธสง
6. นางสาวอุมาภรณ์  ใคร่ครวญ
7. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
8. นายทรงพล  ไชยคชบาล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายอภินัทธ์  วงค์เณร
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง 18 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นายปาณชัย  มังสา
 
1. นายอภิชาติ  จุลพันธ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง 24 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทศทอง
 
1. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจินต์จุฑา  เนียมเงิน
 
1. นางสาวศริญญา  จันทร์จินดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 19 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายศุภณัฐ  รัตนภักดี
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.3 ทอง 20 โรงเรียนหัวหิน 1. นายอภิชัย  เจี้ยรักษา
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 34 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงเบญจพร  จารัตน์
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 22 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธันยานี  เพ็ชรโยธิน
 
1. นายยุรนันท์  ยะโสธร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพันธ์  จอมชิตกล่ำ
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 15 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายเอกณัฐ  โสภณวัฒนาสิงห์
 
1. นายมนตรี  ยะโสธร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 8 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมณีกานต์  คาวตัน
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวปทุม  กมลยิ่งเสถียร
 
1. นายวรดร  พิณทอง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กชายบุญชวัล  ด่านขุนจัน
 
1. นางสาวนุชนาถ  ภู่เนตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 49 โรงเรียนหัวหิน 1. นายอัครเดช  ตุ้มทอง
 
1. นางสาวศริญญา  จันทร์จินดา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 35 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ลาภศิริวัฒนา
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.6 เงิน 24 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวมัณฑิตา  ชัชวรัตน์
 
1. นางสาวกิตติมา  สุวรรณรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกวีวัจน์  หริ่งเพ็ชร
2. เด็กชายชินวัฒน์  วงศ์รักกิจ
3. เด็กชายณัชพล  ชูพันธ์
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  เกษมสุขไพศาล
5. เด็กชายธนวัฒน์  พยมธน
6. เด็กชายธนารักษ์  ภักดีธำรง
7. เด็กชายนวพล  ว่องไว
8. เด็กชายวลาพล  จันทร์เทศ
9. เด็กชายศุภวิชญ์  หินแก้ว
10. เด็กชายอัษฎา  สังขะจาย
11. เด็กชายเทพนิมิตร  แก้วจิตต์
12. เด็กชายเมธัส  สังขะจาย
 
1. นายตฤณ  คงอยู่สุข
2. นายมนตรี  ยะโสธร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. เด็กหญิงจณิตชญา  คีรีวัฒน์
2. เด็กชายธนโชติ  นกน้อย
3. เด็กหญิงปณิดา  คงทวี
4. เด็กชายประสิทธิชัย  ใจชื่นบาน
5. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อนุหนายนน์
6. เด็กชายภคพร  ทองคำ
7. เด็กหญิงภาวินี  รากทอง
8. เด็กชายวุฒิชัย  ยอดเมือง
 
1. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
2. นางสาวสุรางค์รัตน์  มาลี
3. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 11 โรงเรียนเมืองปราณบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ขุนทอง
2. นายถิรเจตน์  เงากระจ่าง
3. นางสาวนรีกานต์  มีล้อม
4. นายบุญฤทธิ์  มหาพงษ์
5. นางสาวรัตติกาล  อบเชย
6. นายสุวรรณรัตน์  ขำจริง
7. นายเมธัส  แสงจันทร์
8. นางสาวเมสินี  จันทยงค์
 
1. นายวรายุทธ  ทะสีพรม
2. นางอัมพวัน  เลี่ยมนาค
3. นางสาววัณภาสิณี  ยิ้มประเสริฐ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.8 ทอง 9 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณภัทร  พึ่งเจาะ
2. นางสาวณัฐกานต์  บานแย้ม
3. นางสาวมัชณิมาภรณ์  วีระปรีชา
4. นางสาวสายรุ้ง  เคลือบอาบ
5. นางสาวอรณี  ยังมีนา
6. นางสาวเจนจิรา  แก้วลอย
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  ภู่สกุล
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะลิโชติ
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กิติภัทรบดินทร
3. เด็กหญิงนุตประวีณ์  พตด้วง
4. เด็กหญิงภาวิดา  บุญปก
5. เด็กหญิงรัตนธาร  ด้วงทอง
6. เด็กหญิงรินรดา  อนุโลม
7. เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรสุนทร
8. เด็กหญิงอรนิตรา  แก้วใสย์
9. เด็กหญิงเฉลิมเกด  พิมสุภาพ
 
1. นางสาวโชติกา  ยั่งยืน
2. นางสาวชมพูนุท  ภู่สกุล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจรูญศรี  ศิริอ่อน
2. นางสาวฉวีวรรณ  อุปธิ
3. นางสาวชุติมณฑน์  ขันกสิกรรม
4. นางสาวณัฐินี  ป้องกัน
5. นางสาวศศิวิมล  ปัญญา
6. นางสาวศิรภัสสร  ยอดทอง
7. นางสาวสุรัตนา  วิชิตกูล
8. นางสาวอาทิตยา  พินิจพงษ์
 
1. นางชุติมา  ประโยชน์มี
2. นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
3. นางสิริรัตน์  วิริยาภรณ์ประภาส
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  มะลิทอง
2. เด็กหญิงชนิกา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เกษมสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสลาฤทธิ์
5. เด็กหญิงนรีกานต์  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงประภานิส  ก้อนคำ
7. เด็กหญิงปารวี  อ้นแย้ม
8. เด็กหญิงพรรณนิษา  เฮงฮู้
9. เด็กหญิงภนิดา  ทองคำ
10. เด็กหญิงวรรณิษา  ภาระพงษ์
11. เด็กหญิงวันวิสา  ฤทธิ์น้อย
12. เด็กหญิงศรีสุจิน  สุขประเสริฐ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  เกิดผล
14. เด็กหญิงอารดา  ทองทา
15. เด็กหญิงอำพิกา  บุญนำ
16. เด็กหญิงเรณุกา  เวียงสิมา
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นางสาวปิยะนันท์  เส็งประชา
3. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
4. นางมณีรัตน์  ศัพท์พันธุ์
5. นางปุณยากร  นาคเสวีวงศ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 17 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 1. นางสาวกัญนิกา  พุ่มแก้ว
2. นางสาวธัญญา  มูลสาร
3. นางสาวนันทิกานต์  เทียมทัดทอง
4. นางสาวปัณฑิตา  ลาภหลาย
5. นางสาววนิดา  ทับเงิน
6. นางสาวศิริพร  แคล้วคล่อง
7. นางสาวอรปรียา  ทองขาว
8. นางสาวโสภิตนภา  สาตรา
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  รัตตนวิเชียร
2. นางสาวจันทร์สุดา  กันชาติ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.2 เงิน 10 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกวินนาถ   แจ้งสุวรรณ
2. นายธระพงษ์  สุขศรี
3. นายนันทวัฒน์  เพ็ชรเก่ง
4. นายวันชนะ  รอดสุด
5. นายอภิสิทธิ์  คงปลาดเปรื่อง
 
1. นางสาวณัฐชวัล  ไชยคำ
2. นายณัฐวุฒิ  ขาวสมุทร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุยะลา
 
1. Mr.Bhabok Kupar  Dohling
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.25 ทอง 18 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวจิรภัทธ์  รัตนาวลีพงษ์
 
1. Mr.Carlo Jerwin  Bagundang
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.5 ทอง 15 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงจิราพัชร  โป๊ะฮง
 
1. Mrs.Sheila Dayang   Cruz
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 6 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธัญญลักษณ์  พิมศร
 
1. Mrs.Sarah Margaret   Bucknall
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 41 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัฐพล  พรรณจ้อย
 
1. นางสาวกาญจนา  ชอบกลาง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.27 ทอง 6 โรงเรียนหัวหิน 1. นายพิริยะ  ปัญญาพรเมธา
 
1. Mr.David  Nguyen
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  คำจันทร์
2. เด็กหญิงภูสุดา  ลิขิตธนานันท์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยพิทักษ์ตระกูล
4. เด็กหญิงสุธานี  วิวัฒน์ชัยชีว
5. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ทองด้วง
 
1. MissSheilla  Villalobos
2. Mr.Sotero Jr  Esguerra
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง 12 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกฤติกา  นรมิตร
2. นางสาวธัญชนก  นวลชาวนา
3. นางสาววรรณนภา  มิเถาวัล
4. นางสาวอธิรา  แก้วสมนึก
5. นางสาวอลิเชีย  ฟาน โคลวิลลีเคร์น
 
1. MissSheila  Villalobos
2. Mrs.Maria Abigail  Esguerra
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 17 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายอภินันท์  พวงผกา
 
1. MissChen   Yu tong
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   รุจีนิธิโรจน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 17 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวณัชริกา  คำมัน
2. นางสาวนภสร  แซ่โง้ว
 
1. MissChen  Yu tong
2. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัชชา  ทัดเที่ยง
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เมฆหมอก
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. นางสาวรัตนา  มีประวัติ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณัฐกานต์  สุวัตน์
2. นางสาวปทัญธิญา  ชูทอง
 
1. นางสาวศิริอำไพ  สุธีเจริญกุล
2. MissRyoko  Matsumoto
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกษมา  สุรพล
2. นางสาวปวรวรรณ  ภู่ระย้า
 
1. นางสาวฉภิญญา  ทีสี
2. นางสาวขนิษฐา  มาลัยผ่อง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.125 ทองแดง 22 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวธัญรดา  สังข์บัว
2. นางสาวสุชาดา  เกิดรอด
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
2. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 26 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวภรภัทร  คุปต์สินชัย
 
1. MissShao  Yulu
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66.1 ทองแดง 24 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายประนิธิ  โผดโผน
 
1. นายณัฐพงศ์  จอมงาม
2. นายณัฐพงศ์  จอมงาม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวดวงมณี  บานแย้ม
2. นายภูบดินทร์  นิ่มน้อย
3. นางสาวลภัสลดา  ช้างเผือก
4. นางสาวลักษิกา  พุ่มนก
5. นางสาวอรัญญา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางศุภลักษณ์  ฐิตะฐาน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนหัวหิน 1. นายกรวัชร  สีฟ้า
2. นางสาวธนธรณ์  วิเชียร
3. นางสาวธนพร  วิเชียร
4. นางสาวธัญญารัตน์  เรืองรุ่ง
5. นายภูษิต  สินธุรักษ์
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. Ms.Seika  Pong Sa-ard
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.33 เงิน 20 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวฐิติชญา  มาเกิด
2. นายธนาดล  รอดจากทุกข์
3. นายภากร  เกิดประดับ
4. นางสาวมาลินี  เมฆเปี่ยม
5. นางสาวสิริมา  อุดมพล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
2. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวนัทวรรณ  สุวรรณกาญจน์
2. นางสาวมัญธณี  สุวรรณกาญจน์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รุจีนิธิโรจน์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 21 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวนันทนา  นิ่มนวน
2. นางสาวสกุณา  มุกพลอยนิล
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. นางสาวรัตนา  มีประวัติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณัฐธิตา  ดึงสุวรรณ
2. นายพชรพล  เบี้ยแก้ว
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
2. เด็กหญิงนวรันต์  สมบูรณ์อยู่กมล
 
1. นายปัญญา  พานศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.3 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายฐิติกร  กล้วยเครือ
 
1. นายปัญญา  พานศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.27 ทอง 18 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัชพล  สุมาลี
2. เด็กชายณัฐภัทรช์  พลายแก้ว
3. เด็กชายปติพนธ์  บุญพิมพ์
4. เด็กชายพีรยุทธ  อิ่มเพชร
5. เด็กชายวรัญสรวย  สรวยสุวรรณ
6. เด็กชายวัชรินทร์  เพ็งเอี่ยม
7. เด็กชายศุภชัจจ์  นิลประเสริฐ
8. เด็กชายอนุสรณ์  ญาติประชุม
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นางรุ่งทิพ  ยงยืน
3. นางสาวจิตราภรณ์  ไกรวรรณ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.61 ทอง 5 โรงเรียนหัวหิน 1. นายกษิดิ์เดช  ลำดับวงศ์
2. นายกานต์  ชัยอำนวยพรกุล
3. นายจิณณวัตร  กลิ่นละออ
4. นายนริศ  คำมูลเรือง
5. นายพงศกร  สมบุญฤทธิ์
6. นายภูธาร  ตุงฉิน
 
1. นางดวงเดือน  นามนัย
2. นายสุรพงศ์  นามนัย
3. นายไพศาล  คิดอยู่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.6 ทอง 18 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  กังวล
2. นางสาวกัลย์สุดา  สีเมือง
3. นางสาวณัฐธิดา  จับจัด
4. นางสาวธัญสมร  มาปัด
5. นายธีทัต  เกษมสุขไพศาล
6. นางสาวนิชนันท์  ปุกไธสง
7. นายนิธิ  สุกิจปาณีนิจ
8. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงษ์คงคำ
9. นางสาวอรุณี  ธรรมประภาพร
10. นางสาวอาธิติญา  นิลบรรพ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณโชติ
2. นางลดารัตน์  กิจคุณธรรม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงชุติมา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายตนุภัทร  ซื่อตรง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงสุรจันทรกุล
4. เด็กหญิงภัทราพร  ไทยประเสริฐ
5. เด็กหญิงอิสรีย์  เกียรติ์ปกรณ์
 
1. นางสาววนิษา  ราชนิยม
2. นางสาววรรณา  นวมสุข
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวกันต์ฤทัย  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวจิราพร  ทองนิ่ม
3. นางสาวพิยดา  มิ่งสูงเนิน
4. นางสาวมยุรี  คนรู้
5. นางสาวรัชฎาพร  พวงพะนวม
 
1. นางสาววนิษา  ราชนิยม
2. นางละม่อม  ทับเกตุแก้ว
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อบเทียน
2. เด็กหญิงพรรวินท์  อยู่เชื้อ
3. เด็กหญิงอรศิรินญา  บุตรแสน
 
1. นางสาวทัศน์วรรณ  กลิ่นอุบล
2. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นางสาวธมกร  อินทร์งาม
2. นางสาวมีน  เพียรคำพร
3. นางสาวรชยา  การเมธากฤติยา
 
1. นางพรรณทิพา  อรุณรักษ์
2. นางสาวทัศนีย์  เสน่หา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ก๋งแดง
2. เด็กชายณัฐพล  พรรณจ้อย
3. เด็กชายอนวัช  ทรัพย์สีเหล็ก
 
1. นางสาววิจิตรา  เศรษฐี
2. นางเยาวเรศ  ธุวะนาคะ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นายนภดล  ลากะสงค์
2. นางสาวปนัดดา  ชาวบางใหญ่
3. นางสาวมาลิตา  เชาวดี
 
1. นายณรงค์ชัย   ภัทรสกล
2. นางสาวอภิญญา  ประสมศรี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธนอาภา  ผาบุตรลา
2. เด็กหญิงสิรินญา  สำราญ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 32 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กชายกณวรรธน์  ชูบ้านนา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตั้งวิชัย
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 โรงเรียนหัวหิน 1. นายชุมพรรณ  แจ้งประจักษ์
2. นายอำพล  ถนอมลิขิตวงศ์
 
1. นางสาวสมิหรา  เดชา
2. นางวันเพ็ญ  แสงวิเชียร
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 16 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ท้าวโกษา
2. เด็กชายบวรพงศ์  นาคสุข
 
1. นางสาวภาณุมาศ  นักษัตรมณฑล
2. นางสาวนันท์นภัส  แย้มเปลี่ยน
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.67 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายธนพล  ชังบัว
2. นายภาณุวัฒน์  สุขเมือง
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 38 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงภคพร  จันทร์ศรี
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  พราหมวิเชียร
 
1. นางศุภรา  คล้ายเพ็ญ
2. นางสาวปริญญา  เพชรน้ำหนึ่ง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายบุญญารักษ์  แสนสุภา
2. เด็กหญิงรักษ์ชนก  ชูรอดภัค
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางเจนจิรา  โคตรวงค์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 55.66 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรินทร์   อินทรเดช
2. เด็กหญิงนฤภร   กองอาษา
 
1. นางสาวรัตธินา  สระทองจันทร์
2. นางสาวอารียา  ขวกเขียว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76.67 เงิน 22 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. นายกรทอง  วิริยะเศวตกุล
2. นายอเล็กซานเดอร์ ยูลิค  มานากาย
 
1. Mr.Allan Glen  Managay
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 33.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหัวหิน 1. นายภารดา  สาระวงษ์
2. นายวีรภัทร  ผลอำนวยสุข
 
1. นายประเสริฐ   แดงอินทวัฒน์
2. นางสาวแก้วเพชร   พิมพ์สว่าง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 39 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. นายพีรดนย์  จูงจิตรดำรงค์
2. นายสุรพัศ  เห็นชัย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิมพ์เถื่อน
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรีษา  ฑีฆะบุตร
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  คลองโคลน
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรโจ่
3. เด็กชายสุริยาวุธ  ดำเพ็ง
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 60.66 ทองแดง 36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายนที  วิทวัสกุล
2. นางสาวนฤวรรณ  มูสิกพันธ์
3. นางสาวเสาวคนธ์  คุ้มเมือง
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นายวรวุฒิ  ได้รูป
2. นางสาวศิริพร  เอกนุ่ม
 
1. นายลิขิต  สาจันทร์
2. นายณรงค์วิทย์  อู่เงิน
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณัฐติญา  นุ่มวงษ์
2. นายธนธรณ์  พันนะ
3. นายวัฒนะ  ขวัญกิจวงศ์ธร
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางเจนจิรา  ูโคตรวงค์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายคณิน  ชูสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ชุมศรี
3. เด็กชายธนภัทร  ชูสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางสาวดวงสมร  ไชยชนะโสภณ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นายกิตติ  แสงงาม
2. นางสาวชัญญานุช  นิลเลิศ
3. นางสาวรภัสสา  รุ่งโรจน์วิริยจิต
 
1. นายณัฐพล  โคตรวงค์
2. นางศรีไพร  แต่งอ่อน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  เต้าชุน
2. เด็กหญิงชลดา  พรหมศิลป์
3. เด็กชายศุภโชค  โอนรัมย์
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวมาสมาตา  ฉายวิเชียร
2. นายยุทธนา  เนตรกาศักดิ์
3. นายวัชรากร  นาคสุข
 
1. นายสมบูรณ์  ดิษฐ์บุตร
2. นายอรรถพร  พลรัฐกฤษฎิ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีเมฆ
2. เด็กหญิงวรรณ์วิษา  เพชรสงคราม
3. เด็กชายสุชานนท์  ภู่ระย้า
 
1. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
2. นางทิพย์วัลย์  กรแก้ว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 45 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อุ่นอบ
2. นางสาวรุจิรา  มีนา
3. นายวุฒิไกร  ทับซ้อน
 
1. นางสาวพิศมัย  หยุดแก้ว
2. นางสาวนฤมล  ศรีราย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกรณิการ์  บัวศักร์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตรงฉาก
3. เด็กชายธิติ  สิทธิชาติบูรณะ
4. เด็กหญิงภาณิกา  วงศ์น้อย
5. เด็กหญิงมณีอร  กะบินรัมย์
6. เด็กหญิงวรางคณา  เอมโอษฐ์
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
3. นางสาวระริน  เชื่อมชิต
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 16 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวกัณทิมา   รอดสินธิ์
2. นางสาวพีรพร  รุ่งรัศมี
3. นางสาวภัทรพร  งามน้อย
4. นางสาวรพีพร  รุ่งรัศมี
5. นางสาววชิราภรณ์  ภูนาเงิน
6. นางสาววาริณี  หนูพรม
 
1. นางรัชนี  อินทรเนตร
2. นางสาวสายสมร  เถาวัลย์
3. นางสาวมยุรีย์  บุณยปรรณานนท์
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 13 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญธิชา  แสงใส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มังคสิงห์
3. เด็กชายรัชตะ  ศรีงาม
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นางสาวสังวาลย์  จันละมูล
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 7 โรงเรียนรักษ์วิทยา 1. นางสาวจิรัสยา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวณัฏฐชัญญา  ลิ้มประเสริฐ
3. นางสาวปัณฑิตา  ขลุ่ยนาค
 
1. นายวรุฒ  ไข่ชัยภูมิ
2. นางสาวอารดา  กลิ่นเถื่อน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ประสงค์
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แดงโชติ
3. เด็กหญิงธนพร  หวานสนิท
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
2. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.17 ทอง 25 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา 1. นางสาวกชพร  วันเพ็ญ
2. นางสาวกนกพร  คีรีนิล
3. นางสาวสุนันทา  คชชะ
 
1. นางสาวพัชรี  คล้ำจิต
2. นางสาวณัฐญา  อาษา
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  สามคุ้มพิมพ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองภูเบศร์
3. เด็กหญิงฤดี  สะระทอง
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นายโชติปกรณ์  ขวัญมงคล
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นายธนาธิป  รักษา
2. นางสาวธิดารัตน์  พุ่มมั่น
3. นางสาวบุณยนุช  เหมือนสุวรรณ์
 
1. นางนฤภร  ราชานาค
2. นางชนัญกาญจน์  หอมกลิ่น
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 36 โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แดงประดับ
2. เด็กหญิงอนัญญา  วัชโรทยาน
3. เด็กหญิงอารี  นกทอง
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
2. นางวันเพ็ญ  แสงวิเชียร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 11 โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวธัญลักษณ์  เข็มทอง
2. นางสาวนาตาเดีย  เซ็นหลวง
3. นางสาวศุภกานต์  ล้ำเลิศ
 
1. นางบุษรินทร์  พรมทา
2. นางรัชนี  อินทร์เนตร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงชวนี  สุขขัง
2. เด็กหญิงภัทธพร  แสนวงศ์
3. เด็กหญิงอธิชา  กลิ่นประเสริฐ
 
1. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
2. นางสาวปพิชญา  สมประสงค์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนหัวหิน 1. นายธนทัต  กลิ่นหอม
2. นางสาวธนัชชา  บุญโท
3. นางสาวนพวรรณ  หลอยส่วน
 
1. นางอภิรัสมิ์  ศรีชาติ
2. นางมยุรี  บุญทอง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขวัฒน์
2. เด็กหญิงทวีทรัพย์  อยู่สุข
3. เด็กชายทัตพล  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางเอื้อมพร  นารโท
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  สนธิ
2. นางสาวศศิกานต์  จันทัย
3. นางสาวอรพรรณ  วิถี
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน