สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76.66 เงิน 39 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวริศรา  ทิพย์คีรี
 
1. นางปนิดา  ชูแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวอาภัสราภา  มั่นคง
 
1. นางสาววรรณา  จูสวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เสรีสกุลธร
 
1. นางสาวสมปอง  ประเสริฐศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นางสาวอัญชณิกา   สุขเจริญ
 
1. นางสาววนิดา  วงษ์ภู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 35 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สุวรรณประทุม
 
1. นางอาภรณ์  สบายใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวนิลาวัลย์  เห็มทอง
 
1. นางสาวณรัก  ดิษยธนางกูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงแก้ว
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวรุ่งอรุณ  จุลแวง
 
1. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 26 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลกาญจน์  สุดสวาท
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
3. เด็กหญิงสุชานิตา  คงแก้ว
 
1. นางสาวฉัตรฤดี  กุมพิมล
2. นางสาวกานต์สินี  กิตติพันธุ์โสภณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรินทร์  ทองนิ่ม
2. นางสาววราพร  พิศุทธิ์กิจจากร
3. นายเอกรินทร์  เฟื่องเนียม
 
1. นางสาวลักษณีวไล  หลักกรด
2. นางพัชรมัย  บุญสอาด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 71.83 เงิน 32 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะดา  ไทรน้อย
2. เด็กหญิงสุมารินทร์  คงบุรี
 
1. นางจิราภร  สิริภคยาพร
2. นางสาวจิราพร  รวดเร็ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายกฤษณะชัย  สิงห์หอม
2. นางสาวลดาภรณ์  สุขเกษม
 
1. นางอมรรัตน์  อาจพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่คง
2. เด็กชายอิสระพงษ์  พงไพศาล
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.76 เงิน 26 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายสมัตฐา  ถนอมรอด
 
1. นายธนวัฒน์  ทับทิมไทย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายวศิน  แซ่ลิ้ม
 
1. นายแมน  อาชีพสมุทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายศุภเดช  มีพันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญพิศ  อาจสัญจร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.63 ทองแดง 11 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายกวีกานต์  สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐกมล  อินจันทร์
3. เด็กหญิงพรหมพร  เครือแตง
 
1. นายสมศักดิ์  จินดาไทย
2. นางสุชามนตร์  จินดาไทย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 44 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์ทองคำ
2. นางสาวพีรดา  พรหมสกุล
3. นายภูวนาถ  ก้อนเมฆ
 
1. นางสาวอรสา  ส่งถึง
2. นางนุสรา  รีพล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  นิยมจิตร
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญเกียรติ
3. เด็กหญิงปัณณพร  แผนสง่า
 
1. นางสาววารีน่าร์  ณ หนองคาย
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.63 ทองแดง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์มณี  บุญรอต
2. นางสาวสายวสันต์  คงสุขไทย
3. นางสาวโยษิตา  คุ้มพุ่ม
 
1. นางจีรภา  ดุงศรีแก้ว
2. นางสาวไอริณ  ถาวรนันท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55.8 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงปุณยาพร  สุดวิเวก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ขระณีย์
 
1. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
2. นางเปรมใจ  แสงชาตรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  แก้วหนูนา
2. นางสาวพัชราภรณ์  เพชรดี
 
1. นางสาวปัทมา  ปุริสังข์
2. นายสมจิต  มะลิวัลย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวสุชัญญา  สุวรรณวัฒนา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงหาศร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายแสตมป์  สมคะเณย์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิงหาศร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.94 ทองแดง 36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีประสาท
2. เด็กหญิงวาสนา  งาทอง
 
1. นางสาวชลลดา  จันทร์หอม
2. นายชิติพัทธ์    บูรณประเสริฐกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66.34 ทองแดง 41 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวปภาวดี  วัดโลก
 
1. นางสาวสินี  ตันประเสริฐ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้
 
1. นางฐิตาภรณ์  เชียงทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 31 โรงเรียนห้วยยางวิทยา 1. นางสาวรวี  วิรุณพันธ์
 
1. นางเดือนแข  อ่วมขาว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายวิชยุตม์  นันไชย
2. เด็กชายอลงกรณ์   หอมแม้น
3. เด็กชายอเล็ก เพชรน้ำหนึ่ง อันเดร   เรเนียร์
 
1. นางพีรพรรณ์  พุกโพธิ์
2. นางจรันญา  สุนทรางกูล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลณัฐ  แซ่ลิ้ม
2. นายพีระพัฒน์  ศรีชัย
3. นางสาวสุรีย์รัชต์  แดงกระจ่าง
 
1. นายสุรพล  ละเหร่า
2. นางสุขุมาล  บุญมาก
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวบุญธิชา  จันทรสุพิศ
2. นางสาวปสุตา  วงษ์เณร
3. นางสาววริษฐา  ตั้งหลักมั่นคง
 
1. นางสุขุมาล  บุญมาก
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 43 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชิกา   สมรูป
2. เด็กหญิงวันทนีย์   สิบธง
3. เด็กหญิงศตพัชร   ปานเกลียว
 
1. นางสาวธัญวรัตน์  พิณพาทย์
2. นางสาวสุทธาภา  พรหมสะอาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวพีรดา  หนองยาง
2. นางสาวหนูนา  ใสสอาด
3. นายเกรียงไกร  หนูพรั่ง
 
1. นายวานิช   น้อยแสง
2. นางสาวนิโลบล  ผิวเกลี้ยง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 35 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กหญิงพีรดา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงสราทิพย์  เอี่ยมใจรัก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดเขียว
 
1. นางสาวดารา  คงกระพันธ์
2. นางสาวอรนุช  เรียงแหลม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.7 ทอง 49 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐณิชา  ดีเลิศ
2. นางสาวนฤมล  ฝ่ายเดช
3. นายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นางสาวณิศาบุษย์  ภัครพานิชพงศ์
2. นางธัญญพัทธ์  ม่วงงาม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 23 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายวัชรินทร์  พิมพา
2. เด็กชายสารัช  สารพัฒน์
 
1. นางสาวจิราพร  ศิริไพบูลย์
2. นางสาวรสริน  บัวดวง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 37 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร   อนุรัตน์
2. นางสาวสุดารัตน์  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ละม่อม
2. นายวิริยะ  มาสวัสดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 19 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายพลวิทย์  นิลอ่อน
2. เด็กชายสุริญาย์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวอัยลัดดา  ตองอ่อน
2. นางสาวปภาภรณ์  ขยันจิตต์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 38.73 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร   โคตรชัย
2. เด็กชายศุภณัฐ   สุดเหลือ
 
1. นายจักรพงษ์  กิตติพงศ์ธนกิจ
2. นายกิจจา  กิจหงวน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติพร  จิตรบรรจง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
3. เด็กหญิงดวงกมล  เจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพัฒนรัตน์  ภุมรินทร์
5. เด็กหญิงสุนิตา  ฉุนราชา
 
1. นางพรทิพย์  จิตรสำรวย
2. นางเตือนใจ  เทียมทัด
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติกุล  ขวักไขว่
2. นางสาวญาตา  แจ่มนาค
3. นางสาวรัตนภรณ์  กลั่นประเสริฐ
4. นางสาวอารียา  ชุมตรีนอก
5. นางสาวเกศสุดา  ศรีภิรมย์
 
1. นางสุทัศณีย์  ศรีปานนาค
2. นางสาววิไลพร  คหัสคัดคาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 24 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ดวงภุมเรศ
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา  พิทักษ์
3. เด็กหญิงนภัสธิดา  ภูศรีเทศ
4. เด็กหญิงสาธิตา  เหล็งยินดี
5. เด็กหญิงเอมฤดี  คำโสภา
 
1. นางสาววิมล  รอดสุกา
2. นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. นายขวัญมีชัย  รื่นเริง
2. นางสาวธารารัตน์  เยื่อใย
3. นางสาวพัชราภรณ์  สุวรรณศรี
4. นางสาวมินตรา  หนูเล็ก
5. นางสาวอุมาพร  สังข์ฤทธิ์
 
1. นางสาววิมล  รอดสุกา
2. นายเกรียงศักดิ์  วงษ์สุวรรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายณริท  จิรปัญญานนท์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สายเส็ง
3. เด็กชายศุภณัฐ  คล้ายพันธ์
4. เด็กหญิงสลา  ใหญ่มาก
5. เด็กชายอิทธิพล  ช้างชู
 
1. นายกฤษกร  ชุมดี
2. นางสาวศิริมล  กุลชัยกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 30 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายธวัชชัย  ภัคประจวบพร
2. นางสาวพัชราภา  ลิ้มเจริญ
3. นายวสันต์  ปลอดศรี
4. นายหรัณย์  กุณา
5. นายอรุณเทพ  ปั้นทอง
 
1. นายโอม  อ่อนน้อม
2. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาภัค  จิตรอุดม
2. นายคทาวุธ  คงศรี
3. เด็กชายชัยภัทร  ขำนวนทอง
4. นายนิรุต  รัตนสิทธิชัชวาล
5. เด็กหญิงนุชจรี  จันตรี
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  อบเทียน
7. นางสาวพรธวัล  ป้องกัน
8. เด็กหญิงพัชรภรณ์  เสนาชุม
9. นางสาวพัชราภรณ์  สนธิ
10. เด็กหญิงพิชญาภา  หงษ์ทอง
11. นายภาณุ  รัตนภาณุ
12. นายภานุรุจ  รุจิรปัญญานนท์
13. นางสาวศราวดี  รัศมี
14. เด็กหญิงสุดานันท์  สุขจินดา
15. นายสุธิพงศ์  ปรัชญา
16. นางสาวสุมยุชาตะรี  กาญจนคีรีกุล
17. นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสาคู
18. เด็กชายเจษฎากร  อยู่ประจำ
19. นางสาวเพ็ญสิรี  ศรีชาติ
20. นายเมธี  คงศรี
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นางสาวสุนันทนา  หมั่นพลศรี
3. นางเตือนใจ  เทียมทัด
4. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
5. นายจีระศักดิ์  พระแท่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 23 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียมปาน
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  เกาะเกตุ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง 28 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายพลวิชญ์  สร้างสกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ทับปิง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวินทราดา  จั่นเพชร
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์เศรษฐโชติ
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีงาม
2. นายศิทชา  สังข์แก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.58 ทอง 44 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจรัสรวี  กลีบสมุทร์
2. นายธีรพร  บุตรอากาศ
 
1. นางทัสณียา  แบบสังข์
2. นางสาวธีราภรณ์  จันทร์แฝก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.25 ทอง 11 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงชนมน  ปฐมพงศานนท์
2. เด็กหญิงฐฺิติพร  ปักษี
3. นางสาวประภัสสร  ผิวขาว
4. เด็กหญิงพนิตนันท์  บุญนำศิริจิต
5. นางสาวพลอยไพลิน  ทองอร่าม
6. เด็กหญิงภัคจิรา  เกตจันทร์
7. เด็กหญิงภูนวภัทร  คชสินธุ์
8. นางสาวสุทธิดา  ถึงชาตรี
9. นางสาวอัญชิสา  โอสถเวช
10. เด็กหญิงอโรชา  แดงแท้
 
1. นางสิรีกร  จันทร์สงค์
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
3. นางสาวกมลรัตน์  สุตราม
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.75 เงิน 30 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  เรืองไพบูลย์
2. นางสาวกษวรรณ  ทอดสนิท
3. นางสาวคณิตา  ศรีสุวรรณศิลป์
4. นางสาวจามรี  มุลีผล
5. เด็กหญิงนรีรัตน์  เหมทานนท์
6. เด็กหญิงพิชชาภา  สังขะไชย
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหงาจิ้น
8. นางสาววรรณดี  เกิดสี
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ  สังฆะมณี
10. นางสาวศศิวิมล  เพ็ชรไชยา
 
1. นายสุรินทร์  เอี่ยมผึ้ง
2. นายนิวัฒน์  ถือศิล
3. นายชยกร  บัวอำไพ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บัวงาม
3. เด็กหญิงตีรณา  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โคกชู
5. เด็กหญิงปราณตะวัน   งามน้อย
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ยี่รงค์
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  ขาวสอาด
 
1. นางนงเยาว์  สุวรรณกลาง
2. นายเฉลิม  ทองแดงห่วง
3. นายชัชวาล  พูลสวัสดิ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายสาทร  สายสกล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เตี้ยวบำรุง
 
1. นางสาวเอมวิกา  เพชรทอง
2. นายภาคภูมิ  เจริญชนม์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายรชต  เพียรเสมอ
2. นางสาวศศิกาญจน์  แก้วกระจ่าง
 
1. นายธงชัย  จีบเจือ
2. นางกำไล  หนูมี
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ถัมภ์บรรฑุ
 
1. นายณัฐดนัย  แดงช่วง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนันท์นภัส  นาควงศ์วาลย์
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เล้าฐานะเจริญ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวชวัลรัตน์  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 31 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์  เนตรสายคงคา
 
1. นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายวรินทร  สังข์ทอง
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลานันท์  จงขวัญยืน
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกุลธิดา  พุทธอินทร์
 
1. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เฮงเจริญสิญจ์
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  สงคราม
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
2. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิชชากร  เพิ่มสมบัติ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวญาดา  พงษ์สว่าง
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72.3 เงิน 32 โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายจตุพร  อาจณรงค์
2. เด็กชายมนัสวิน  ประดิษญพงษ์
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ปิ่นทอง
 
1. นายอนุชิต  ทิพย์นพคุณ
2. นางจิตรา  บัวเกษ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐา  ดิเรกศรี
2. นางสาวณัฐชยา  ดิเรกศรี
3. นางสาวลลิล  เจริญลาภ
 
1. นายวสันต์  ชมสุวรรณ
2. นายจักรกฤษณ์  เหรียญประดับ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายกฤษกร  สัญจร
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 39 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 35 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายจตุปกรณ์  มีเดช
 
1. นายภานุมาศ  รัตนพิทักษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75.5 เงิน 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 20 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาววิภาวี  เอี่ยวแซ
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
 
1. นายธนิตพล  ชัยภัทรอมร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68.06 ทองแดง 24 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวอภิวัล  วิโรจน์
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกชนันท์  บัวบาง
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 36 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐฌา  เพ็งน้อย
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
3. เด็กชายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
4. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
5. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
6. เด็กชายธนชัย  คล้ายคลึง
7. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
8. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
9. เด็กหญิงปาลินี  อ่อนเที่ยง
10. นางสาวภัทรานิษฐ์  สนธิ
11. นางสาววิภาวี  เอี่ยวแซ
12. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
13. เด็กหญิงสมฤดี  คีรีวัลย์
14. นางสาวเบญญาภา  ต้องใจเพื่อน
15. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
2. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
3. นายธนิตพล  ชัยภัทรอมร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายจารุกิตติ์  พิมพ์ศรี
2. เด็กชายจิรสิน  จงภักดี
3. เด็กชายชัยยพร  ครุฑเผือก
4. เด็กชายมนตรี  ช่างเรือนกุล
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ชมชื่น
6. เด็กชายเอกกมล  เจตจันทร์
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายชัชวาล  มานพ
3. จ.ส.อ.วิวัฒน์  ไตรยุทธชัย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นายศักดินันท์  ไม้เกตุ
2. นายศุภกร  งามพริ้ง
3. นายสมชาย  แซ่ลี้
4. นายหาญนรินทร์  พูนขุนทด
5. นายอดิศร  สงค์เสน
 
1. นายทินกร  เณรตาก้อง
2. นายชัชวาล  มานพ
3. นายโอม  อ่อนน้อม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 78.2 เงิน 25 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นายกรกฎ  ขาวนวล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงกระพันธ์
3. นางสาวจตุพร  มานพ
4. นางสาวจตุพร  เนียมศรี
5. นางสาวจิราวรรณ  ลิบลับ
6. นางสาวจุฑารัตน์  ทนทาน
7. นายชวัล  ศรีประสิทธิ์
8. เด็กชายฑิฆัมพร  แก้วมณี
9. นางสาวณัฐวรรณ  จีรัง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วเงิน
11. นายดนัย  ครุฑทอง
12. นางสาวตรีรักษ์  ใจใส
13. นายธนภัทร  ทองน้อย
14. นายธนศักดิ์  ใจเพชร
15. นายธวัชชัย  ทองเกลี้ยง
16. นางสาวธีราพร  แดงโชติ
17. เด็กชายธเนศวร  อาจสัญจร
18. นายนที  รอดอยู่
19. เด็กหญิงนภาภรณ์  คงศรี
20. เด็กชายนิพัฒน์  สังวาลย์วงษ์
21. นางสาวพรพรรณ  อยู่เปี่ยม
22. นางสาวพรรณพสา  ศักดิ์ภิรมย์
23. นายภฤศ  ตังคณากุล
24. เด็กชายภูมินทร์  กรังพานิชย์
25. เด็กชายมินทดา  บุญยศ
26. นางสาวรุ่งฤดี  งามเขียว
27. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์   หมายดี
28. นายสรรธร  สมโภชน์
29. นางสาวสุทธิพร  สอดแสง
30. นางสาวหัทยา  นาคแท้
31. นายอนุเทพ  มุ่งเสริมกลาง
32. นายอภิรักษ์  โพโทเดิม
33. นางสาวอมรวดี  เดชอุดม
34. นางสาวอรวรรณ  บุ้งทอง
35. นางสาวอัญมณี  แดงช่วง
36. เด็กหญิงอิสริยา  สืบเสาะ
37. นายอุเทน  หลักแหลม
38. นางสาวเกวลิน  งิ้วงาม
39. เด็กหญิงเนตรนภา  ใจภัคดี
40. นางสาวแพรวนภา  ศรีสวาท
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
2. นายนินนาท  บุญยี่เซ่ง
3. นางมธุรส  เอียตระกูล
4. นายวรศิลป์  ยนปลัดยศ
5. นายพิฑูร  พยอมหอม
6. นางศิรินา  ทองสุวรรณ
7. นายกฤษกร  ชุมดี
8. นางโสภา  ชวนวัน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 15 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.3 เงิน 46 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายพิทยุตม์  ทิพย์พิมล
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสายธาร  ม่วงทอง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.16 เงิน 41 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. นางสาวอมรวดี  เดชอุดม
 
1. นางมธุรส  เอียตระกูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 37 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  นันทมาตย์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายเทพทัต  จักษุสุริยสกุล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.5 เงิน 36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงรสิการ์  พ่วงพันธ์
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวอิสริยา  แก้วเนิน
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  ไตรแก้ว
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายวัฒนา  โดดดี่
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูชื่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 21 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชนิศรา  ลิ้มศุภพิริยะกิจ
 
1. นางประเสริฐทรง  สองเมือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกิรณา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายนรงค์ฤทธิ์  เกศวพิทักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่ำทอง
 
1. นายชูศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายเมธาสิทธิ์  คชชา
 
1. นายเทพทัต  จักษุสุริยสกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 24 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงแพรวรุ้ง  รุ่งแจ้ง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวอริญชยาญ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนุศรา  ลูกอินทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  เข็มศรี
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เงินแท่ง
3. เด็กชายณัฐภัทร  บุญล้อม
4. เด็กชายธนิตพงศ์  ปิติพันธ์เจริญ
5. เด็กชายพลเอก  วัฒนกิจ
6. เด็กชายพลโท  วัฒนกิจ
7. เด็กชายภาดล  พราหมณ์ประยูร
8. เด็กหญิงศศิพัชร์  นกเทศ
9. เด็กชายอัฐดา  ชุ่มเกื้อ
 
1. นายชัยยันต์  ช้างเผือก
2. นางจิรสุดา  ทองเรือง
3. นางมยุรา  ศรีสดใส
4. นางสาวกานตา  บุญแต่ง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวปาลิตา  น้อยวิจิตร
2. นางสาววิภาวดี  สินสอน
3. นางสาวศิริตันหยง  วงษ์จันทร์
4. นางสาวศุกร์ฤทัย  จันทร์อุดม
5. นางสาวศุภกาญจน์  ศิลาทรินทร์
6. นางสาวสุทธิดา  พิมพ์สุข
7. นางสาวสุทราทิพย์  พิมพ์สุข
8. นางสาวหฤทัย  แฮวอู
 
1. นายนภากาศ  ชื่นบาน
2. นางสาวอิสริยาภรณ์   ใจบุญ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.2 ทองแดง 23 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายชาญวิทย์  คงทวีทรัพย์
2. เด็กชายชาญวิทย์  สร้อยมริต
3. เด็กชายนพรุจ  หนูถึง
4. เด็กชายปองคุณ  ชื่นชมภู
5. เด็กชายอภิชาติ  สุกใส
 
1. นางสาวปฐมาวดี  อินแพง
2. นายศิระ  บุญญานุรักษ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 23 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงภชรดา  อัลเนอร์
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง 23 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกนกรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชพล  วงแหวน
 
1. นางสาวสาวิตรี  กลีบอุบล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.33 ทอง 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธิดา  สร้อยคำ
 
1. นายอำนาจ  ไพนุชิต
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.17 เงิน 26 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แดงรักษา
 
1. นายณรงค์กร  เรี่ยวเส็ง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61.13 ทองแดง 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวใจ ณ เพชร  สันติเมธี
 
1. นางรัชกร  ฉายตะวัน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 24 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กชายคณนาถ  หอมทั่ว
3. เด็กชายจิรายุส  มณีจันทร์
4. เด็กหญิงนิชาภา  อุดมผล
5. เด็กหญิงปรีชญา  แซ่ลี้
 
1. นายทรงวุฒิ  ภาคยาสิทธิ์
2. นางสาวชญานิษฐ์  ชนินทยุทธวงศ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง 34 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณภัทร  โพธิ์เสือ
2. นายณัฐวุฒิ  เพ็งสกุล
3. นางสาวนิศารัตน์  น้อยผล
4. นางสาววรางคณา  ครอบแก้ว
5. นายอรรถพงศ์  ครุธเผือก
 
1. นางกัณนิกา  เกลื่อนพันธ์
2. นายอัยยภพ  เลิศอาวาส
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.83 เงิน 36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  สีเมฆ
2. เด็กหญิงสุภวราลักษณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวนันทิยา  ยิ้มรักษา
2. Mr.Chu  Shao Long
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.83 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวสุนันทา  ปทุมวดีรัตน์
2. นายอดิศร  ลลิตมงคล
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
2. MissLi  Zhihui
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.6 ทอง 14 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวนลินทิพย์  เปรียบปราง
2. นายลัญฉกร  เมืองพันธ์
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
2. Mr.Mitsuhiro  Kikuchi
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.5 เงิน 15 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาววิกานดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.7 เงิน 30 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายกิตติพล  สุวรรณศรี
2. นางสาวจารุกัญญ์  เนตรคำ
3. นางสาวณัฐณิชา  จารุวัฒนพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  พุ่มศรี
5. นางสาวยุวดา  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นางสาวศศิกานต์  สังสกฤษ
2. Mr.Chu  Shao Long
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชูชิต
2. นายธัญญเทพ  แตงอ่อน
3. นางสาวลดาพร  เกิดสมจิตต์
4. นางสาวสุนิสา  พินโย
5. นายเปรมศักดิ์  ฮามสาร
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
2. นางสาวปริญญา  ใจตรง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 25 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวธารินี  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวอรัญญา  แก้วบุตร
 
1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ประทับ
2. MissZeng  Yaji
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวชุลีพร  จันทร์กระจ่าง
2. นายรุจดิศ  ธุวสุจิเรข
 
1. นางสาวเจนวจี  ศิริสมบัติ
2. Mr.Mitsuhiro  Kikuchi
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.09 ทอง 4 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายจารุพัจน์   จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายมานพ  พิมพ์กำเนิด
 
1. นางกติกา  พฤกจันทร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 78.84 เงิน 18 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นายอับดุลราฮีม  ซาเลย์
 
1. นางกติกา  พฤกจันทร์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.09 ทอง 40 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายชยาวัฒน์  วงศ์ศรีทา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ยอดเชื้อ
3. เด็กชายทรงพล  จิตร์เจริญ
4. เด็กชายธนพัฒน์  เจริญลาภ
5. เด็กชายธีร์ธวัช  ยาจันทรา
6. เด็กชายพีรพล  เยาวพักตร์
7. นายวรพล  พิศุทธิ์กิจจากร
8. เด็กชายสุทธิศักดิ์  รัตนสิทธิชัชวาล
 
1. นางผาสุข  วิกรเมศกุล
2. นายนนทกานต์  จันทร์พูล
3. นายชัชวาลย์  เย็นจิตร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.65 ทอง 11 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวกชมน  ชูดำ
2. นางสาวจารุวรรณ  ถึงเสียบญวน
3. นางสาวชนกนาถ   ชัยหา
4. นางสาวณัฐพัชร์  ทรัพย์ใหญ่
5. นางสาวรุ่งนภา  พิมลรัตน์
6. นางสาววาสนา  ขาวเรือง
 
1. นายกิจจา  กิจหงวน
2. นายวัลลภ  แก้วกำเนิด
3. นางสาวจรรยงค์  บุญซัน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 66.1 ทองแดง 40 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวฐิติยา  สมจิตร
2. นายธีรนัย  อุปถัมภ์
3. นางสาวปณิธิ  ตั้งธรรม
4. นายประพจน์  ปัจเมฆ
5. นายปริตต์บดินทร์  มั่นปาน
6. นางสาวปวีณ์นุช  โกณฑา
7. นายปิยะพงษ์  พูลเถียะ
8. นางสาวพนิดา  แขกเมือง
9. นายวุฒิพันธ์  สมิทธิเวชรงค์
10. นายไพฑูรย์  บานแย้ม
 
1. นายภาสกร  ชาวเกาะ
2. นางสาวไอรินทร์  โกณฑา
3. นางสาวนันทิยา  ยิ้มรักษา
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กชายพัทธนันท์   แก้วบวร
2. เด็กหญิงยุวเรศ   แผ่นทรัพย์
3. เด็กหญิงรุ่งศิริ    สุขอุดม
4. เด็กหญิงอัญชิสา   นาวานุกูล
5. เด็กชายอานุพงษ์   วงษ์ฬา
 
1. นางสาวณัชฏ์ฑิฌาวดี   พรหมพรรณ
2. นางสาวณัฐนันท์   ทองแดง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรประภาวี  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงจิรัสยาภรณ์  รัศมี
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  นามแก้ว
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางสาวจารวีย์  คีรีนิล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  ทองนนท์
2. นางสาวดวงกมล  ลือชา
3. นายธนัท  นาคสิงห์
 
1. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
2. นางเตือนใจ  เทียมทัด
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.2 เงิน 21 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  มานอก
2. เด็กหญิงปัญฑ์ชนิตร  ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.4 เงิน 32 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  ขวัญใจ
2. นางสาวธนาภรณ์   สโมสร
3. นางสาวมัชฌิมา  เดชคล้ำ
 
1. นางนิตยา  สุวรรณหงส์
2. นางสาวทิพาภรณ์  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ลดา  กิ่งสามี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมวิจิตรกุล
 
1. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์  จริตงาม
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 36 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายกฤษฎา  แซ่หว่อง
2. นายอภิชาต  เจียมจารีกุล
 
1. นายกรวุธ  ตั้งสุขสันต์
2. นางสาวดวงใจ  นุชอิ่ม
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 50 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อัญชนะวิทย์
2. นายวีระศักดิ์  ทวีศิลป์
 
1. นายสรยุทธ  สนธิ
2. นางสาวเบญจมาศ   รัตน์พิทักษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57.66 เข้าร่วม 35 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กชายยศภัทร  เกิดทรัพย์
 
1. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
2. ส.ต.ต.หญิง จุรีย์รัตน์  จริตงาม
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 1. นายปฐมพงษ์  เกื้อก่อบุญ
2. นายวีระวุฒิ  เง็กเอี่ยม
 
1. นางสาวฉัตรตรา  เกตุธนวิชญ์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  สุขชนะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 30 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐกมล  คงโต
2. เด็กหญิงปัญญาพร  นาคบาตร์
 
1. นางสาวทิวาพร  ซอหะซัน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ก้อนนิล
2. เด็กชายบุริศร์  นอสีดา
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 53.66 เข้าร่วม 35 โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงจันทร์
2. เด็กชายสุรินทร์  วัชพิชัย
 
1. นางสาวสริน  อมรสันต์สุขศรี
2. นางสาวราตรี  เปรมสุข
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 37 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงอรุณ
2. นางสาวสิริกร  คงรอด
 
1. นางสาวชะอ้อน  แก้วชูเสน
2. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. นายรณกร  ทองจำรูญ
2. นายวรายุทธ์  โตจั่น
 
1. นายกิตติ  พงศ์พานิช
2. นางสาวจารุณี  สร้อยสม
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 29 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  ทับทอง
2. นางสาวชญาดา  ขวัญพราย
3. นางสาวโสลัชชา  กาญจนคีรีกุล
 
1. นายพงษ์เทพ  อุ่นอก
2. นางสาวคัคนางค์  คูหาทอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  อังสวัสดิ์
2. นางสาวศิวพร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว
2. นางสาวอรวรรณ  สีเหลือง
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
2. เด็กชายภูริช  นิตย์โชติ
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  ตุ้มวงษ์
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวณภัทร  จีบเจือ
2. นางสาวนัทธมน  มหาลาภก่อเกียรติ
3. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้ววงษา
 
1. นายสุริยะ  นำประดิษฐทรัพย์
2. นางอรุณรุ่ง  จีบเจือ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  สุดสุข
2. เด็กหญิงปรางทอง  สอนนาค
3. เด็กหญิงสุพรทิพย์  สุริยศศิธร
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสาววรรณา  จูสวย
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัทร  คำแผง
2. นายธนพล  สิงทิศ
3. นายธัมมศักดิ์  ศิริรัตนพงษ์
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นายชาติชาย   สมวงษ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นายจิรพัฒน์  เกิดพุ่ม
2. นายปิยภัทร  ชุติพันธ์
3. นายพรพงศ์  ศักดิ์สนิท
 
1. นายประกาศิต  แย้มบาน
2. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวพิณภัทร  แกล้วกล้า
2. นางสาวภาวิณี  รุ่งโรจน์
3. นายวัชรพงษ์  ประสิทธิ์ศุภผล
 
1. นางสาวพลอยทรงกมร  สุริยศศิธร
2. นางสาววรรณา  จูสวย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 46 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงชลิตา  จรูญจิตปรีดา
2. เด็กหญิงศุทชา  เรือนจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  งามสอาด
 
1. นายรชต  ระไวกลาง
2. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นายธนภัทร  ยังมีมาก
2. นายวิศิษฐ์  รัตนเลิศ
3. นายสุนทร  ชูพร
 
1. นายชลาศัย  จินตกานนต์
2. นางสาวจินตนา  ศรีเหรา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขสนาน
2. เด็กหญิงถาวรัตน์  น้ำพลอย
3. เด็กชายนนทวัฒน์  หนูถึง
 
1. นางสาววิชชนาถ  โต๊ะดำ
2. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนอรุณวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พรศิริ
2. นางสาวปีย์รดา  เรืองโรจน์
3. นางสาวมินรญา  เเซ่จิว
 
1. นายณัฏฐ์วรัตม์  เลิศแล้ว
2. นายพีระพงษ์  สินสุขอุดมชัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 21 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญอุษา   แผ้วสะอาด
2. เด็กหญิงปพิชญา  คล้ายพรหม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ปานทอง
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อินทร์แก้ว
5. เด็กหญิงวริศรา  จันทิพย์
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำโสดา
 
1. นายชลาศัย   จินตกานนท์
2. นางสาวอำภา  คงกระพันธ์
3. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 26 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  มหาเย็น
2. นางสาวช่อผกา  อรุณเจริญพรชัย
3. นางสาวญาณิกา  ทาศรี
4. นางสาวพรรณวรินทร์  จันทะโร
5. นางสาววริศรา  เต็มพร้อม
6. นางสาวสุภัสสรา  โอสถเวช
 
1. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น
2. นางสาวอำภา  คงกระพันธ์
3. นายชลาศัย  จินตกานนต์
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 48 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงรัตนพร  พรมทา
3. เด็กชายสิทธิโชค  กิจโฉ
 
1. นางแพรวพรรณ  ชุ่มชื่น
2. ว่าที่พันตรีกิตติธัช  แสนภูวา
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75 เงิน 39 โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. นางสาวบุญญิสา  คลุ้มครอง
2. นางสาวรัชฎาภา  อุ่นอ่อน
3. นางสาวสุฤทัย  เมล็ดแตง
 
1. นายโชคดี  พัฒเชียรทอง
2. นายรชต  ระไวกลาง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราบพาล
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เกิดขวัญ
3. เด็กหญิงวนิยา  แสงเพลิง
 
1. นางนวภรณ์  เชาว์ช่างเหล็ก
2. นางสาวอรนุช  เรียงแหลม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.33 ทอง 38 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นายณรงค์ชัย  พัฒนา
2. นายศุภวัฒน์  ฟักลำพู
3. นายสิทธิชัย  ส้มแป้น
 
1. นางสาววิจิตรา  ญาณกิตติ
2. นางสุภาภรณ์  มิตรสมหวัง
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิสารัตน์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จิตอารีวงค์
3. เด็กหญิงอาทิตา  วงษ์ธรรม
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์สวรรค์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวชาติมา  บุญศรี
2. นางสาวภาชินี  แย้มกลิ่น
3. นางสาวลัดดาวัลย์  ตะเภาทอง
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกฤตา  ทองชม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงเม่น
2. เด็กชายสันติภาพ  สุมาวงศ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนวิสิทธิ์
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  วังนาทัน
2. นางสาวธาราลักษณ์  ครุฑสิงห์
3. นางสาวรังสิมา  พลับงาม
 
1. นางยุพา  แดงฉ่ำ
2. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อำนาจ
2. เด็กชายสุริยา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายเจษฏาภรณ์  สุขหอม
 
1. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
2. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. นางสาวชลิดา  โชติพันธ์
2. นางสาวฤดี  จุเครือ
3. นางสาวอริศรา  นกอำพล
 
1. นางสาววราภรณ์  โตโสภณ
2. นางยุพา  แดงฉ่ำ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงบัวคำ  หมื่นคำจันทร์
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  หมื่นคำจันทร์
3. เด็กหญิงอพิสฎา  ป้านน่วม
 
1. นางทิมาภรณ์  สร้อยสังวาลย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบางสะพานวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  เหมทานนท์
2. นางสาวสุชานาถ  แสงทอง
3. นางสาวเกษร   ขาวปลอด
 
1. นางสาวอำภา  คงกระพันธ์
2. นางสาวสุนารี  ก๋าแก่น