สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชวิศา  สาโรจน์
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 43 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวอริษรา  นามสวัสดิ์
 
1. นางสาวนาตยา  ทรงสุภาพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาววรุณ  ฮอลลิงกา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76.5 เงิน 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกวิสรา  ซื่อตรง
 
1. นางสมบุญ  ซีบังเกิด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 1. เด็กชายวงศกร  เชื้อจีน
 
1. นางศิริรัตน์  รักษาพล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 14 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลวรรณ  จิ้มกระโทก
 
1. นางสายคำ  ไชยันติร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 28 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตามไป
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปัญจมณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวศดานันท์  อ่อนวิจารณ์
 
1. นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยศิรินทร์
2. เด็กหญิงพิมศิริ  มณฑา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อุ่นโอสถ
 
1. นางภัทรวดี  ฐิติธนภูมิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวจิดาภา  โยธาคุณ
2. นายพลวัต  รัตนมาลัย
3. นางสาวสุธารัตน์  ร่วมสุข
 
1. นางสาวสิริมา  ถิ่นณรงค์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงลวิตรา   ขุนเอียด
2. เด็กชายศักดิ์ดินันท์   วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวสุนิตดา   กล่อมแสง
2. นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 33 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกรรณิการ์  ธรรมสิงห์
2. นางสาวศรัณญา  นาคเกตุ
 
1. นางเตือนจิตต์  ศรีอนันต์
2. นางสาวปัทมา  จันทร์ศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ด้วงติลี
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  คำขำ
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
2. นางวิมลศรี  หนูเนตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81.71 ทอง 17 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายศุภวุฑิ  จอมศรี
 
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายวรเมธ   อนุสรณ์เสรี
 
1. นางจินตนา  ภู่โกสีย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายศุภวิชญ์  จินดาเวช
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายยศพัทธ์  ปุณยวรพันธ์
2. เด็กชายรัชพล  โกวิทกูลไกร
3. เด็กชายศิลวัต  ปรีชานุวัฒน์
 
1. นางศุภร  จันทนะชาติ
2. นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.1 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฐชยา   รุจิเรข
2. นายธนัท  ฮง
3. นางสาวนัชชา   สาลีศูนย์
 
1. นายวิทย์ทิชัย   พวงคำ
2. นางสาวสิริกุล   มูลเมือง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.63 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฐภูพิชา   อรุณกรพสุกรักษ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ฉันทถาวรกุล
3. เด็กหญิงศรสวรรค์   ลิมปโสภณพนิช
 
1. นางสาวสุจินตนา   พรมพุ้ย
2. นางสาววัลยา   อุดมรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัลยาณี  คงแสงพันธ์
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวลาวัณย์  เคลือภักดี
 
1. นางสาววรรณนิดา  ฮุยสวง
2. นางสาวสายพิณ  ศรีสุวรรณรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75.3 เงิน 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชิดชนก  สมาธิ
2. เด็กชายธนภัทร   เชื้อโตหลวง
 
1. นางสาวพรทิพย์   จับจิตต์
2. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิพัฒน์  ศศิมณฑลรัตน์
2. นางสาวอมราพร  โวหาร
 
1. นางรสริน  แสงศิริ
2. นางสาวดวงจันทร์  ดุงสูงเนิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายอภิณัฐ  มุธะสุวงศ์
 
1. นายสุรกฤต   กุหลาบเพ็ชรทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนพล   หอมเดิม
 
1. นายสุรกฤต   กุหลาบเพ็ชรทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.19 เงิน 20 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายธงชัย  ไชยฉิม
2. เด็กชายอดิศักดิ์   บุตรสงเคราะห์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
2. นายณัฐวุฒิ  มาทา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82.98 ทอง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายตติยะ  บุญเลิศ
 
1. นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงนลินีย์  สีมัยนาม
 
1. นางศรัญญา  ยาม่วง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87 ทอง 38 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวสิมิลัน  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวเบ็นจา  อับดุลฟาก๊ะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงญาดา  จิตต์หมั่น
2. เด็กหญิงวรินธร  กรอบสนิท
3. เด็กหญิงวริศรา  หลงสีดา
 
1. นางสาวสุชานาฏ   สุวรรณพิบูลย์
2. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์นางรอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธมนวรรณ  เงาศรี
2. นายธีรวัฒน์  พุฒพัฒน์
3. นายพศิณ  อินทรขาว
 
1. นางสาวศิวนาฏ  ฉวีจันทร์
2. นางศตพร  ชาญชัยสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายบัณฑิต  สีเสงี่ยม
2. เด็กหญิงสุธิตา   ค้าเจริญ
3. เด็กหญิงแพรพลอย   เปรมประเสริฐ
 
1. นางสาวทองใบ   สุขประเสริฐชัย
2. นางสาวยศวรรณ   นวลละออ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 11 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายบุญฤทธิ์  น่านคำ
2. นายสิทธิชัย  สาทิพจันทร์
3. นายเอกรินทร์  โชคสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชิดชู
2. นางสาวศิริภัสร์  ทองชู
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 27 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงปรนันท์   ชัยเพ็ชร
2. เด็กหญิงปริญชณา  เสมอไวย์
3. เด็กหญิงศิวพร   ทองเปี่ยมถาวร
 
1. นายชิตพงษ์   เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง   คล้ายทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณิชาภัทร  พร้อมวงค์
2. นางสาวริคะ  ฮาบุ
3. นายวันฉัตร  พงษ์พันธ์
 
1. นางชื่นจิต  แสนสุด
2. นางสาวสุกัญญา  ธีระศาสตร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ฤกษ์สิริกุล
2. เด็กหญิงชญาณี   จันทรกุล
3. เด็กหญิงทิฆัมพร   ป้อมสุวรรณ
 
1. นางสาวยศวรรณ   นวลละออ
2. นางสาวจารุมน   จำรัสสิริภัค
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจุฑามณี  บุญฤทธิ์
2. นางสาวชุณหกาญจน์  ใฝ่สุข
3. นางสาววิชญาดา  อ้นไชยะ
 
1. นางเสาวภา  ทองต้นรัตนากร
2. นายกชพงศ์  มากแดง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 32 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายวรนน  ยุวการุณย์
2. เด็กชายษณุพงศ์   ทนทะนาน
 
1. นายพัชรวัฒน์   เอี่ยมมิ
2. นายธีรศักดิ์   นัยวิริยะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวภาสินี  หวังทอนกลาง
2. นางสาวอาทิตยา  สุทธิธรรม
 
1. นายธงชัย  ควรคนึง
2. นางรุ่งทิวา  ค้ำคูณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.93 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สาลาสุตา
2. เด็กชายภูดินันท์  มีนาบุญ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.43 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1. เด็กชายฐานทอง  อินทรชุมนุม
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ดอกยี่โถ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ทองบ่อ
2. นางสาวสุภัทรา  นาคแท้
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 83 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจักรพรรดิ  ทองฉิม
2. นายชนแดน   อินทรศรี
3. นายธนพ  อัมพะวัต
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นางภคพร  จิตตรีขันธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 19 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รักษาชื่อ
2. เด็กหญิงพรนภัส  พงษ์เภา
3. เด็กหญิงพัชราภา  ชูขวัญ
4. เด็กหญิงศิวัชญา  สุจิตรประเสริฐ
5. เด็กหญิงสิริไพลิน  โกมุทมุกสิกชาติ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  บุญทานัง
2. นางสาวจิดาภา  แดงน้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณชพัชร์  ขาวสุวรรณ์
2. นางสาวนนท์ธิชา  เคียงแก้ว
3. นางสาวพิชชาพร  กสิกิจ
4. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
5. นางสาวสิราวรรณ  ศรีนารอด
 
1. นางศิตา  เมธากุลนันท์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 10 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปานพุ่ม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขนิรันดร์
3. เด็กหญิงพิชญาพร  ฉัตรชาญมงคล
4. เด็กหญิงวริศรา  จีนพานิช
5. เด็กหญิงอัญชลิกาญจน์  เนินสุด
 
1. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
2. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.8 เงิน 45 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกวิสรา  คณะโจทย์
2. นางสาวชนกานต์  คู่รื่น
3. นายญาณวิชญ์  วรรณารักษ์
4. นายณัฐวัตร  เจติยานันท์
5. นางสาวธนัชชา  ทิมเชียงราก
 
1. นายประเสริฐ  เจริญสุข
2. นางสาวนฤมล  การชัยศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  เจริญจันทร์
2. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  เจริญงามกวีวงษ์
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พงอุดทา
4. เด็กหญิงอรวรภา  หอมหวล
5. เด็กหญิงอรวรา  รื่นจิตร
 
1. นางสาวรวิษฎา  ถิรวัชรภูวดล
2. นางสาวนิทธะยา  ชะอุ่มเกษ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายกิตติบดี  โอคูโบ
2. นายณพวิทย์  ช่วยณรงค์
3. นางสาวธันย์ชนก  ทองดี
4. นางสาววริศรา  สุขะ
5. นายเกรียงชัย  จำปานิล
 
1. นายประเสริฐ  เจริญสุข
2. นายพัทธนันท์  เขียวยันต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
2. นายจีรศักดิ์  นิตตะโย
3. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
4. นายธนกฤต  มหาชัย
5. นายธีรนัย  ตุงใย
6. นางสาวน้ำเพชร  ดาวเลิศ
7. นายปรัชญา  ยาเขียว
8. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
9. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
10. นายพชร  ภาคอินทรีย์
11. นางสาวพิชชานันท์  ทวีโชคธนทิพย์
12. นายภาณุวัฒน์  กฤษล้วน
13. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
14. นายศุภกร  จิตรดี
15. นางสาวสนธยา  สิงห์จุ่น
16. นางสาวสายสวาท  บุญวุฒิ
17. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
18. นางสาวสุพรรษา  สุขรมย์
19. นางสาวเขษมสิรินธร์  โชติกะมาศ
20. นายเอกพิสิษฐ์  ศิริธนธรณ์
 
1. นายวินัย  นานอก
2. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
3. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
4. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
5. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.8 ทอง 11 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายจารุวิทย์  กิลาโส
2. นายชวณากร  แก่นมั่น
3. นายณัฐภัทร  ธนธรรมทัต
4. นายณัฐสิทธิ์  กมลสุทธิไพจิตร
5. นางสาวณิชาพัชร์  เลิศวิริยะกุล
6. นายธีรโชติ  อิ่มอกใจ
7. นางสาวปราณปริยา  บำรุงผล
8. นางสาวปัทมาพร  ดอนหา
9. นางสาวพรนัชชา  อินทรประวัติ
10. นายพรเทพ  สุขสมแดน
11. นายพีรพล  กระจ่างสด
12. นางสาวภีฌาณิกา  แจ่มปัญญา
13. นายมิฑีรา  พิธุพันธ์
14. นางสาวรวิวรรณ  ดวงแก้ว
15. นางสาวศิรประภา  จีนสุข
16. นายศิริพงศ์  สอาดละออช่างเกตุ
17. นายศิวชาติ  ไตรสารศรี
18. นางสาวสุธาสินี  พรศรีส่งสวัสดิ์
19. นายอภิธัช  ชัยวิชู
20. นางสาวเบญญาภา  ศิลา
 
1. นายสุขสันต์  เทียมวัน
2. นายโสรัช  พรหมอักษร
3. นายวัชรพงษ์  อุปโคตร์
4. นายปรีดา  พุ่มอุไร
5. นางสาวเบญจมาศ  มาลานนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 17 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรภัทร  สอนบาล
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 18 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวปิยฉัตร  ฟูแสง
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายภควัต  ธำรงค์อนันต์สกุล
2. เด็กหญิงอริสา   กฤตฤกษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  ปัญญาสืบ
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายสืบกุล  เกรียงไกรวุฒิกุล
2. นางสาวอมรพชร  สุวรรณหงษ์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงขวัญชณก  วรวรรณ
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  พิสุทธ์ธนาสาร
4. นางสาวธัญญธร  เวณุนันทน์
5. เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญค้ำ
6. นางสาวพรรษชล  ่วิริยะคุปต์
7. เด็กหญิงรินรดา  สุภีคำ
8. เด็กหญิงหทยมน  พลชยขจร
9. นางสาวอรพิณ  มีบุญเอนก
10. เด็กหญิงโศภิฐตา  ฆารสมบูรณ์
 
1. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
2. นางสาววิชุดา  จินดา
3. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 1. เด็กหญิงนิตา  เชื่อมวงศา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ปานทอง
3. เด็กหญิงพรวี  จวนสาง
4. เด็กหญิงลภัสรดา  โมราถบ
5. เด็กหญิงลักษณพร  มีชัย
6. เด็กหญิงวนิดา  เสือเพชร
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  หาญกร
8. เด็กหญิงสิริรัศม์  วิสมิตะนันท์
9. เด็กหญิงสุริวิภา  แก้วเกิด
10. เด็กหญิงอธิษฐาน  สาสกุล
 
1. นายณัฐพล  ทักษณา
2. นางสาวนุสรา  ผุสดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 73.6 เงิน 34 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร   หิรัญชา
2. นางสาวณัฐริกา   หล่ำสุข
3. นางสาวณัฐสุดา  จิติราช
4. นางสาวปณัฐดา   อินทร์โสภา
5. เด็กหญิงปัทมาวรรณ   หันตุลา
6. เด็กหญิงภานุมาศ   บุญใสทิพย์
7. เด็กหญิงรัศมี   ชิปะปา
 
1. นายพีระพัฒน์  พนมใส
2. นายธนาวัฒน์  ศรีวสุธากุล
3. นายพิชญุตม์  ขำอิ่ม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.5 เงิน 31 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เจริญสุข
2. นางสาวพิมพ์ลดา  ภิรมย์กิจ
 
1. นายปณิธาน  คนซื่อ
2. นายสมโภชน์  จำปางาม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาววรัญญา  มะหะหมัด
2. นางสาวสุกัญญา  สุริยันต์
 
1. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
2. นางณัฐพร  จันทร์ดุสิตขจร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณภัทร   พันธุ์สวัสดิ์
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอนัญญา  นวมกระจ่าง
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ไทรสงวน
 
1. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวบุญฑริก  อาจหาญ
 
1. นางสาวกุลนที  พันนัทธี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิพร  โยเหลา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 16 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวศลิษา  เอียวงษ์
 
1. นางสาวอรพิณ  วาจา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายนัทธพงศ์   มูลสูตร
 
1. นางนิภาพร   ขันเงิน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวิสุทธิ๋  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงจิราพร   ผิวสอาด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลัดศรีช่วย
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกรกช   พูลประดิษฐ์
 
1. นางสาวชนิดา  กุลแพทย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพรรษกร  พอขุนทด
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายนรบดี  บัวเพ็ชร์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เพชรรักษา
3. เด็กชายอัมรินทร์  สมบูรณ์
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายณัฐธร  ขจรคำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 28 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายรุจิภาส  ไชยชนะ
2. นายศุภกิตติ์   ุบุญศรี
3. นางสาวอุทุมพร  อ่อนธนู
 
1. นายสุรเดช  วงศ์กวน
2. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายพณิสร  สร้อยแสงทอง
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายสุพศิน  ศิริธานันท์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.3 เงิน 14 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สมสมัย
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 33 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปิ่นภู่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายตฤณ  อนุสรวงศ์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปิ่นภู่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.66 เงิน 23 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงรัตนกรณ์  ทองสายใหญ่
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 27 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวพิไลพร  จันทร
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เพ็ชรอาภรณ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายนาบุญ  ผลาศักดิ์
 
1. นายยุวรัตน์  นักทำนา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  กลัดสมัย
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัญญาวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายคมกฤษณ์  เกตุไสว
2. เด็กหญิงทิพรดา  จีนสุข
3. นางสาวปาริฉัตร  แย้มชุด
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินทรีย์
5. เด็กหญิงพิไลพร  จันทร
6. เด็กหญิงรัตนกรณ์  ทองสายไหม
7. นางสาวรุจิรา  ยอดนุ่น
8. เด็กหญิงวรางคณา  ปิ่นภู่
9. นางสาววริศรา  ฉันท์ผ่อง
10. นายวัชรพล  เหล่าเที่ยง
11. เด็กหญิงอัจฉรา  การภาพ
12. นางสาวอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
3. นายปาณัท  ดำนิล
4. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เบ็ญจมินทร์
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ยงญาติ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  สรรศรี
4. เด็กหญิงสุพิชญาย์  แสงวุธ
5. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นายสาธิต  ขาวรุ่งเรือง
2. นายเป็นหนึ่ง  ชื่นงาม
3. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลรัตน์  บัวทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ประทุมศรี
3. นางสาวตมิสา  ทรงทวีโชค
4. นางสาวรตนพร  ชมภูอ่อน
5. นางสาววนัชพร  โคตรทิพ
6. นายสุรเชษฐ์  เพ็งกระจ่าง
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
2. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
3. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 77.6 เงิน 12 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายก้องภพ  สุจิตต์อมรพันธุ์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. นางสาวจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์
5. เด็กหญิงชุติมา  คชฤทธิ์
6. นางสาวญาณิศา  หัตถ์ชนะ
7. นายฐานันดร  แววมณี
8. นายณธัชศักดิ์  ตันกุระ
9. นายณัฐนันท์  อินโต
10. นายณัฐพงศ์  ศรีมา
11. นายณัฐพล  ดนมินทร์
12. นายธนากร  คำแพง
13. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล
14. นางสาวธัญวรัตม์  จ้อยจิตต์
15. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
16. เด็กชายธีระยุทธ  สมพล
17. นายนวดล  อัตสาร
18. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานมณี
19. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
20. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ
21. นายพรหมพิทักษ์  สำราญจิต
22. เด็กหญิงพิณทองแท้  ชนะวัฒน์
23. นางสาวพิมพ์ใจ  จันทิมา
24. นายพิสิษฐ์  แซ่คู
25. เด็กชายพีระพัฒน์  ฝางแก้ว
26. นายภัทรพงศ์  ชัยคำ
27. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี
28. นายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
29. นางสาวมณีรัตน์  ศรีมาตร์
30. นางสาวมุกดา  ละมุล
31. เด็กหญิงรสธร  อ่อนมา
32. นางสาววนิษา  ช่วยแสง
33. นายวรพล  ชูเนียม
34. นายวัฒน  พันธมิตร
35. นายวันไทย  พานิคม
36. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
37. นายศศพล  รานุรักษ์
38. เด็กชายสุธานาถ  มูลพันธ์
39. นางสาวเบญญาภา  ชื่นพันธ์
40. นางสาวใบเตย  ขำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
2. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
3. นายวีระพงษ์  เทอดเกียรติกุล
4. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
5. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
6. นางสาวประอร  ผ่องใส
7. นางสาวฐิติกัณต์  ชูเชิด
8. นางสาวนพรัตน์  แก้วเปี่ยม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
3. เด็กหญิงชัญญา  ทรัพย์ใหญ่
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
5. นางสาวญัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
6. นายณภัทร  โคมน้อย
7. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
9. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
10. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
11. นายธีรพล  แนวทวิต
12. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
13. เด็กหญิงนิศาชล  นาคงาม
14. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
15. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทนเถื่อน
17. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
18. นางสาวพิญาดา  แก้วบุญเรือง
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
20. นางสาวภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
21. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
22. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
23. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
24. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
25. นางสาวรุ่งนภา  ไชยสิงห์
26. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
27. เด็กหญิงวรรณธิดา  หงษ์ดวง
28. นายวาที  พรทิพย์เทวา
29. นายวีระชัย  ลำดวน
30. นางสาวสาวิตรี  คงคล้าย
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นุชชัยภูมิ
32. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
33. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
34. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
35. นางสาวอาทิตยา  ไทยใหม่
36. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องนคร
37. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
40. นายเมธี  นิ่มสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายธนากร  ลาวเนือง
4. นางสาวเอมอร  พระสว่าง
5. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
6. นางสาวณิชากร  วรรณทอง
7. นายนักรบ  ฤทธิสาร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภายุติพัฒน์  ศอกกำปัง
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายเจษฎา  ศรศรี
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูทองหล่อ
 
1. นางสาวปัญจพร  อะโนดาษ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.16 ทอง 5 โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัญญวีร์  หนูแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง 10 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายธนพล   แก้วแสง
 
1. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.17 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสรัลรัตน์  จิตต์กระจายแสง
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธนิดา  ศิรพุฒิเดช
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสันติ  ปิ่นเกตุ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชนะชัย  ใจกว้าง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 31 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวเบญญาภา  เทวรังษี
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพลภัทร  แก้วพิลา
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกรภัทร   นาคาไชย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 12 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงแสงระวี  อินทร์กลัด
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวมลิวัลย์  กระเหว่านาค
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บึงบัว
2. เด็กชายชัยรัชย์  กริชเพ็ชรัตน์
3. เด็กชายณัฐนนท์  อินโต
4. เด็กชายธนกรณ์  ทองธนะเศรษฐ์
5. เด็กชายนันทพงษ์  ฤกษ์เกษี
6. เด็กชายพัทธนันท์  มีศิริพันธ์
7. เด็กชายรัชชานนท์  โตใหญ่
8. เด็กชายรัชชานนท์  ปานคง
9. เด็กชายวชิรพงศ์  นินขลัง
10. เด็กหญิงวัชราพร  อ่อนละมูล
11. เด็กชายวีรภัทร  วังสาร
12. เด็กชายสิริภพ  มั่งมี
 
1. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
2. นายณัฐธงชัย  โตสัจจะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85.54 ทอง 8 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลเนตร  บัวทรัพย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรพลอย
3. นางสาวกานต์รวี  ชื่นอารมย์
4. นางสาวจิดาภา  ยิ้มยินดี
5. นางสาวธัชพรรณ  นกยูงทอง
6. นายนนทกร  ฟ้าคุ้ม
7. นางสาวบุษกร  วงศ์พิศาล
8. นางสาวพัชชา  เบิกบาน
9. นางสาวศศิวิมล  พลายแก้ว
10. นางสาวสุภัทรา  สมบัติทยานนท์
11. นางสาวอัฐภิญญา  ชุ่มดี
12. นางสาวอารีรัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นายศรัญญู  ขันฑบัณฑิตย์
2. นางสาวดนุชภร  ยังดี
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองปานดี
4. นายปวัตน์  อำภรณ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกษะ
3. เด็กชายคณิศร  ทองสมจา
4. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
5. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
6. เด็กหญิงฐิติภัทร์  โพธิ์อำไพ
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
8. เด็กหญิงณิชากร  เหมือนเมือง
9. เด็กชายตนุสรณ์  แย้มยวน
10. เด็กชายถิรพุทธิ์  โตมีบุญ
11. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
12. เด็กหญิงธนวนิดา  การวิริยะไพบูลย์
13. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์พลับ
14. เด็กหญิงธนัชพร  แท่งทอง
15. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
16. เด็กหญิงธันยพร  หวังสวาท
17. เด็กหญิงนภสร  มหาทรัพย์
18. เด็กหญิงนันทนา  นนทวิศรุต
19. เด็กชายนิรุต  บุตรศรีภูมิ
20. เด็กหญิงปณิตา  ประเสริฐ
21. เด็กหญิงปภัสสร  จาลินวงศ์
22. เด็กหญิงปลายฟ้า  โพล้งอยู่
23. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
24. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
25. เด็กชายพิพิธพงษ์  แสนสุข
26. เด็กชายภรัญยู  รูปไธสง
27. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  มอญสวัสดิ์
28. เด็กชายภูธเนศ  คงฉิม
29. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
30. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
31. เด็กชายยศพัทธ์  กุหลาบศรี
32. เด็กชายศราวุธ  ปักษิณ
33. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
34. เด็กชายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
35. เด็กหญิงอนุสรา  มักผล
36. เด็กหญิงอรชุมา  แก้วจรูญ
37. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
38. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
39. เด็กหญิงอลิษา  จันทจร
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายนักรบ  ฤทธิสาร
4. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
5. นายธนากร  ลาวเนือง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 73.2 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกันติชา  ประสพผล
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นายคุณวุฒิ  สุพงษ์
5. นายณภัทร  โคมน้อย
6. นายณัฐพงศ์  สมศรี
7. นายณัฐพงษ์  เรืองขจร
8. นางสาวณีรนุช  คำจันทร์
9. นายธนะพัฒน์  วิเศษสุระวงศ์
10. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
11. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
12. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
13. นายธีรพล  แนวทวิต
14. นายธีรภัทร  เคนโม
15. นายนันทณัฎฐ์  หงษ์ลอยลม
16. นางสาวน้ำฝน  โทนหงสา
17. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
18. นางสาวพรพิสิทธิ์  ทองนรินทร์
19. นางสาวภาวิดา  สมศรี
20. นางสาวมาลีรัตน์  ทองแสง
21. นางสาวรสา  หาญณรงค์
22. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
23. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
24. นางสาวลูกศร  บุญชู
25. นางสาววรรณพสา  ติธรรม
26. นายวาที  พรทิพย์เทวา
27. นายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
28. นายศรศักดิ์  ไทยบำรุง
29. นางสาวศรีนฤมล  พัดชื่น
30. นางสาวศุภิสรา  แตงเนื้อเหลือง
31. นางสาวสาวิตรี  ขจรเกียรติพัฒนา
32. นายสิทธิพล  รวมแก้ว
33. นางสาวสุธิสา  แย้มปู่
34. นางสาวสุนิตา  ศรีวัฒนา
35. นางสาวหรรษมน  สินทร
36. นางสาวอติกานต์  วรรักษ์อักษร
37. นางสาวอาทิตยา  ไทยใหม่
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. นายเมธี  นิ่มสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
3. นายนักรบ  ฤทธิสาร
4. นายเทพฤทธิ์  ปิดตาทะโน
5. นายธนากร  ลาวเนือง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
4. เด็กชายนัทพงศ์   วิรัชโชติเสถียร
5. เด็กชายนัทพงศ์  วิรัชโชติเสถียร
6. เด็กชายปวริศร  ฉัตรทอง
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
8. เด็กชายภคพล  งามศิลป์
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
3. นายอนันท์  วงษ์แสง
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ติระรณกรกุล
2. นายชานน  มานะเสถียร
3. นางสาวญาดา  สันต์จิตโต
4. นางสาวนิรัชพร  ศรีสุข
5. นางสาวปิยนันท์  ช่วยชูเชิด
6. นายศราวิน  แสงจันทร์
7. นายศักย์ศรณ์  จันทร์เพ็ญ
8. นายหิรัญ  หาญวิญญานันท์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 6 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร์
5. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
6. นางสาวสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
2. นายฉัตรทราวดี  ปานเพ็ง
3. นายมนัญชยา  เพชรูจี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  วุฒิมานานนท์
2. นางสาวปริญญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
3. นางสาวปรีญารัตน์  จ่าทอง
4. นางสาวปรียากมล  จันพอ
5. นางสาวปวีนา  กุฎีศรี
6. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  เลาหบุตร
7. นางสาวละอองดาว  แต่งทร้พย์
8. นางสาวเงินตรา  แนวโนนทัน
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายอภิสิทธิ์  ต้นพิกุล
4. นางสาวศิรดา  สถานทิพย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงจริญญา  บำรุงพงษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  กลัดเจ็ด
3. นางสาวธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  แพงจักร์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีทอง
6. นางสาวรักษ์สุดา  พัดดง
7. นางสาววรดา  ศรีจรรยา
8. นางสาวสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นายคณัสนันท์  พูลประดิษฐ์
2. นายมนัญชยา  เพชรูจี
3. นายฉัตรทราวดี  ปานเพ็ง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกัลยกร  ศรีเพชร
2. นางสาวจินตภา  ทรัพย์โภค
3. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญญะเลิศลักษณ์
4. นางสาวชนาภา  สุขดี
5. นางสาวนฤมล  จูผล
6. นางสาวนัชชา  ส้มหวาน
7. นางสาวปิยะฉัตร  หาญกล้าผจญ
8. นางสาวพรพิมล  แก้วแดง
9. นางสาวพลอยพรรณ  ฉ่ำดี
10. นางสาวสุภาวดี  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอรินทร  ตะโม
2. นางสาวจิตริณี  ศรีเสวกร์
3. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
4. นายพสิษฐ์ชาติ  พลอยษะศรี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกชกร  ภูผา
2. เด็กหญิงณัชชา  ปั้นสังข์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ่อนฤทธิ์
4. เด็กหญิงพชรพร  รัตน์พรพงศ์
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  มะสีพันธุ์
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิริสิทธิ
7. เด็กหญิงวรรณษา  กรองกรุด
8. นางสาวศิรภัสสร  ใยสุ่น
9. เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิเมธดำรงค์พล
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวศศิมา  แสงสว่าง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  ติระรณกรกุล
2. นางสาวจุุฑามาศ  คูมหานาคา
3. นางสาวชฏาพร  พิมมงคล
4. นางสาวธิดาขวัญ  บำเพ็ญทาน
5. นางสาวนภัสวรรณ  ขุนบำรุง
6. นางสาวนิรัชพร  ศรีสุข
7. นางสาวปราณปรียา  สนเล็ก
8. นางสาวปิยนันท์  ช่วยชูเชิด
9. นางสาวพิณชญา  ทองเหลือ
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
3. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
4. นางสาวพิชญ์นรี  ชิดสูงเนิน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.8 ทองแดง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายกันต์ธร  แต้พานิช
2. เด็กชายณัฐนันท์  ไชยมาตย์
3. เด็กชายนพวิทย์  ธีร์กมลศรี
4. เด็กชายสรัลมงคล  ผลไม้
5. เด็กชายอฐิพัชร  อุ่นพิกุล
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นายวิมล  พงษ์เตรียง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองสา
2. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศุภจิรา  มธุรสสุนทร
 
1. นางสาวกนกนาค  แสงรัสมี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.5 ทอง 12 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวสุพิณญา  คล้ายเชียงราก
 
1. นางสาวอัจฉรพรรณ  วงศ์ศรีใส
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงเฌอสิรี  ตุมกา
 
1. นางสาวขวัญธยาน์  ขวัญยู
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.66 ทอง 34 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนภัทร  พูลพิพัฒน์
 
1. นางยาใจ  เมฆรักษากิจ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.83 เงิน 20 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายศุภกร  นราสภา
 
1. นางสาวสุทธิกุล  มะโน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73.54 เงิน 18 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. นางสาวพิชชามล  มานนท์
 
1. Mr.Mark Charlton  Coates
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงชาคริยา  หลักคำ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คงผึ้ง
3. เด็กหญิงพรรณนารายณ์  วงษ์สยาม
4. เด็กหญิงสุฑิตา  อุสาพรหม
5. เด็กหญิงเอื้อมพร  ดิษวุฒิ
 
1. นางสาวพนิดา  ชินโคตร
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ยากลิ่น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.83 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนภสวรรณ  แจ่มรัศมี
2. นางสาวนัทธวรรณ  จิตติมณี
3. นางสาวรฐา  วรวณิชชา
4. นางสาวศราภรณ์  นิติวัฒนานุกุล
5. นางสาวสิรามล  ดอกบัว
 
1. นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์
2. นางสาวฉัตรรวี  มากทรัพย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิกา  ธิติธรรมนาคกุล
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  บัวบานพร้อม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissJin  Ruoxuan
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง 6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวชนาพร  รักษ์มณี
2. นายณัฐวุฒิ  ปัถวี
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissJin  Ruoxuan
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อินทาน
2. เด็กหญิงลักษณ์ศยา  ณัฐนันท์ธร
 
1. Mr.Tatsu  Tsuruishi
2. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาวคัชชรินทร์ณี  ทองไสย
2. นางสาวพัชมณฑ์  บุญญะธนันต์ชัย
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
2. นางสาวไอรดา  เขียวขำ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายบุญญศักดิ์  บุญเงิน
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายธนกฤต  สีลา
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  มากเมือง
2. นายธีรภัทร  จันทร์คง
3. นางสาวพรทิพย์  รักวิชาชัย
4. นายวรัญญู  รื่นแสง
5. นายอธิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พุ่มพวง
2. MissFan  Xinran
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิตรลดา  ศรีลาโชติ
2. นางสาวธัญณัฐ  ทะรังศรี
3. นางสาวปัณฑิตา  เจนเจริญธรรม
4. นางสาวพิมพ์ชนก  เมฆวิไล
5. นายสหัสวรรษ  ปลื้มสูตร
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
2. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นางสาววรกมล  โชติพรหม
2. นางสาวอรวี  เงินทอง
 
1. นางสาวมนธิดา  มณีกัลย์
2. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกชพร  ธันยวิโรจน์
2. นางสาวสุธาสินี   กันยานุวัฒน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  สังข์วรณ์
2. Mr.Tatsu  Tsuruishi
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 39 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  สันติสถิตพงศ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  พันธ์ปิ่น
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.36 ทอง 13 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวสุวันทา  ฤกษ์เกษม
 
1. นางสาวอรุณกมล  ทองดี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.74 ทอง 23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายชลสิทธิ์   คำมาลา
2. เด็กชายนิวัฒน์  ชมภูทิพย์
3. เด็กชายนิวัฒน์  ศราชัย
4. เด็กชายพยงค์   แก้วสเน่ห์ใน
5. เด็กชายราชินทร์   ฝ่ายเทศ
6. เด็กชายสิรวิชญ์   สินสมศ้กดิ์
7. เด็กชายเจตนิพัทธ์   หมื่นประเทศ
8. เด็กชายแก้วขวัญ   ผิวอ่อน
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
3. นายโฆษิต  แสงสิงห์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.18 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายณัฎฐชัย  ศรีเรืองสร้อย
2. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
3. นายธนวันต์  ตาดอยู่
4. นายปัญนวัตน์  เปลรินทร์
5. นายมนต์ไทย  แดนกมล
6. นายวชรินทร์  บัวเหล็ก
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายเอนก  เนื่องเสวก
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายกฤษดา  เพชรประเสริฐ
2. นางสาวกีรติภัทร์  สงเคราะห์
3. นายชนาธิป  เอี่ยมอิ่ม
4. นางสาวชลธิชา  ปุกิจ
5. นางสาวณวินดา  พุทธา
6. นางสาวนิรัชฌา  ช่องกลาง
7. นางสาวภควรรณ  สุพปหัน
8. นางสาวสมิตา  สุคนธขจร
9. นางสาวสรินธร  นาคสวัสดิ์
10. นายอิทธิพัทธ์  ปิ่นเกตุ
 
1. นายวีรชน  เสมือนใจ
2. นายวสันต์  เปรมทวี
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายณัฐนนท์  กะลัมพากร
2. เด็กหญิงดลยา  หนุนภักดี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดงทอง
4. เด็กหญิงลลิตภัทร  สมใจ
5. เด็กชายสิทธิโชค  สงบจิตร์
 
1. นางจารีรัตน์  บัวแย้ม
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ชำนาญ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายณภัทร  ทิพย์ประพันธ์
2. นางสาวศิริรัตน์  เครือเครา
3. นางสาวสุพรรษา  อุ้มญาติ
4. นางสาวอภิชญา  สุขรอด
5. นางสาวเบญญาภา  นิ่มวงษ์
 
1. นางสาวอาศุ  อุทารจิตต์
2. นางสาวณัฐภัชสร  รื่นกมล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  หัตถพันธ์ไพบูลย์
2. เด็กชายพัสกร  จุลกะเศียน
3. เด็กหญิงอรุชา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นางวรรณา  ปันส่วน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทิพย์ชนก  เจริญวานิชยุบล
2. นางสาวพลอย  กระจ่างศรี
3. นางสาวพินัดดา  อัคนิรัตน์
 
1. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
2. นางสาวนพวรรณ  มัยลิขิตมงคล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 26 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายวรณัช  เสียงเพราะ
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองนิล
3. นายสุนันท์  อ่วมทรัพย์
 
1. นางพรรณี  พลาชัย
2. นายวรัญญู  ทองวัง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวชมพูนุช  กองประมูล
2. นางสาวอรวรรณ  ไชยสีหา
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายทรงศักดิ์   อะโน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิรัชพร  พรหมบัณฑูร
2. เด็กชายสุรศิลป์  หินแสงไสย
 
1. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
2. นายฐาปนิก  ผาสุกะกุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 32 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายฐาปกร  ฐานะ
2. เด็กชายพันธุ์ธัช  สิริประภาอนันต์
 
1. นางสาววาสนา  ล่าลับ
2. นายสันติชัย  เทศวัตร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชุติกาญจน์  ตันไสว
2. นางสาวทอฝัน  ห่านประเสริฐ
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 34 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายกิตติพศ  เครือวรรณ
2. เด็กชายณัฐพงค์  ถาวิกุล
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นางสาวรัตมณี  ดาศรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายพิริยะ  โอภาสยานนท์
2. นายเศรษฐพงศ์  พันธ์ชัย
 
1. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงธรัญธร  กวีธนกุล
2. เด็กชายภูกิท  วิมุกตานนท์
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์ชู
2. นายศรายุทธ  พึ่งกัน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธนวัฒน์  โอภางค์กูร
2. เด็กชายนรภัทร  ม่วงมูลตรี
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85.33 ทอง 10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัฐวุฒิ  มั่นใจอารยะ
2. นายวุฒิกานต์  ชัยสาร
 
1. นายเอกชัย  ฉิมพลอย
2. นางสาวลดามณี  แก้วภักดี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายสิปปภาส  นวมโคกสูง
2. นายเธียร  ธิมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ปัญญา
2. นางสาวณพิชญา  กิจจสัจจา
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายพิพัฒน์  แซ่โง้ว
2. นางสาววริศรา  ชัยปัญหา
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงพรประดับ  บุญรอด
2. เด็กหญิงรินรดา  รัตนเจษฎ์จุฑา
3. เด็กหญิงสิริมา  แดงนา
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางสาวนัดดา  รัตนพันธ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธารดา  เอื้อวงษ์
2. นางสาวปาลินี  ผลประเสริฐ
3. นางสาวเปรมยุดา  แก้วบุญเรือง
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 โรงเรียนชัยสิทธาวาส 1. นายปณิธาน  ปิ่นทอง
2. นายไพสิฐ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  หอมละออ
2. นางสาวนริศา  นักสิทธิ์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงนพัสสภรณ์  นกแก้ว
2. เด็กชายสรวิชญ์  มงคลชัยชนะ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจิตต์พิศุทธิ์   ธนะจินดา
2. นางสาวรดา  วิมลขจรกิตติ
3. นายวัณณุวรรธน์  สุธารทิพย์
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นายอภิเดช  กุลบุตร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กชายพุทธินันท์  ภาคแสวง
2. เด็กชายภูผา  งามละมัย
3. เด็กชายอิทธิกฤต  กฤตเจริญนนท์
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวติอาภา  ทองวัฒนา
2. นางสาวสุรินทริยา  แจ่มแป้น
3. นางสาวสู่ขวัญ  ธรรมโม
 
1. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
2. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายธนภัทร  ก้องเสียง
2. เด็กชายสิรภพ  พยัคฆรักษ์
3. เด็กชายเตชัส  ศรีสำราญ
 
1. นายมนัส  จันทรัพย์
2. นายวุฒิศักดิ์  ชมดง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกายกาญจน์  จันทรวงศ์ไพศาล
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนโนนเขวา
3. นางสาวพิมพ์นารา  เตียวต๋อย
 
1. นายการันต์  จันทา
2. นายพงษ์นรินทร์  เม่าทับ
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลัทพร   คุณาลัย
2. เด็กหญิงสิริกร   ธีระประภา
3. เด็กหญิงเพชรรดา  มั่นเจริญ
 
1. นายณัฐพล  บัวอุไร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวญาณิศา  จิตต์หมั่น
2. นายธนพัฒน์  ภิรมย์พุ่ม
3. นางสาวปาริศรา  จันเจ๊ก
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงเดือน
2. นายธันยวัฒน์  แสงเดือน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง 20 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  โหยหวล
2. เด็กชายคมกฤษณ์  คำแสน
3. เด็กชายอลงกต  ร่มโพธิ์
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายปกรณ์  ภาจำรงค์
2. นายสดายุ  ขวัญเย็น
3. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดแสง
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางสาวมัญชุลิกา  เสมาชัย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทมณี  อารักคิด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นอก
3. เด็กหญิงอริสรา  อารักคิด
 
1. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
2. นางมนัสนันท์  แสงนาค
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกุลรัตน์  เครือศรี
2. นางสาวจุฑาพร  วงษ์อนุ
3. นางสาวพิมนรินทร์  ไม้แก้ว
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ก้อนนาค
2. เด็กชายธนกฤต  โบกรณีย์
3. เด็กหญิงธนิกานต์  จิตรเวโรจน์
4. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ศรีราตรี
5. เด็กหญิงภัทรา  คำด้วง
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ศิริสมบูรณ์
 
1. นางณภัทร์พรรณ์  ภูมิเรศทศสุนทร
2. นางบุณย์เรือง  เกตุอุไรพัชร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นายณัฐพล  พรรณหาญ
3. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
4. นางสาวภัทร์นรินท์   ผิวเหลือง
5. นางสาววนิดา  นันทะเสน
6. นายเฉลิมเกียรติ  ผลโชค
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา   มีชัย
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70.66 เงิน 35 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภู่แช่มโชติ
2. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  เกตุภาพ
3. เด็กหญิงสรัญญา  แสงพร
 
1. นายฉลอง  คุณประทุม
2. นางสาวทิวาวรรณ   เดชใด
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญกว้าง
2. นางสาวนวพร  ยมมูล
3. นางสาวสืบฟ้า  ลาดกระโทก
 
1. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
2. นางสาวกิ่งเดือน  เรียนรู้
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงณัฐลินี  ทองนิล
2. เด็กหญิงมธุรดา  ไชยลาภ
3. เด็กชายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวสุวภรณ์  คำชมภู
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.33 ทอง 14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชนิภรณ์  ชุ่มประเสริฐ
2. นางสาวฐิตาภา  บุญมั่น
3. นางสาวพิจิตตรา  แควสิงห์
 
1. นางอัฐพร  ทองย้อย
2. นางนุชศรา  เผ่าคง
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงจุติพร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงดวงสมร  ผลมะไฟ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตั้งพงษ์
 
1. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
2. นางสาวจารุวรรณ  ทิทา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 42 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกัญญาภัค  เลื่อนแป้น
2. นางสาวรุจจิรา  ทองดอนเหมือน
3. นางสาวเพ็ญนภา  บางเหลือม
 
1. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
2. นางอัฐพร  ทองย้อย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนวภัทร  ศุภลักษณ์
2. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  มโนจิตงาม
 
1. นางวรรณี  นาคหาญ
2. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวปวันรัตน์  บุตรสอน
2. นางสาวพาขวัญ  รอดเชียง
3. นางสาวอรอุมา  แก้วแหวน
 
1. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 47 โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธิแย้ม
3. เด็กหญิงเมธิตา  ฤทธิพงษ์
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นางสาวพิชย์กร  โคตะมี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นางสาวกณิกา  ศรีขำ
2. นางสาวอินทิรา  ดุดัน
3. นางสาวเขมิกา  คำแพง
 
1. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
2. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปูคะทา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  มหาวงษ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  เพ็งสมบูรณ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวปรียาภรณ์  ชมทอง
2. นางสาวรวิกานต์  อาชีวะประดิษฐ์
3. นางสาวสุภารัตน์  สงคราม
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายธนทัพย์  ธรรมทรัพย์
 
1. นางสาววาสิฎฐี  ถมจอหอ
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ภู่เพ็ชร
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามะโคตร
2. เด็กชายพลวิช  ชูศรี
3. เด็กชายภูวเนศวร์  ตันมิง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายซกเปร็ยนา  ลี
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายปิยะชาติ  พงษหา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายพรชัย  วิมานทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายเจษฎา  แสงตะวัน
 
1. นางสาววาสิฎฐี  ถมจอหอ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   สุดแสง
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวอมรา  ตามญาติ
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นายธีรภัทร  สำเภา
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายธนพล  โรจนบวร
2. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 23 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กชายวิศิษฐ  ปิ่นทอง
2. เด็กชายสมบูรณ์  โตทิม
 
1. นางสาวเสฎฐิกัลยา  ปานแอ๊ด
2. นายนรายุทธ  คันทัพไทย