สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แสงกล้า
 
1. นางวัชรี  แสงกล้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 36 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวเกวลิน  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวชนกพร  ฟักสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กชายช. ชยางกูร  สมสิน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   ยวนเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 26 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวจิรนันท์   เรียงผา
 
1. นายรัฐศาสตร์   พิพัฒน์ณัฐพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภู่อร่าม
 
1. นางสาวแก้วตา  พลนงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวมาริษา  แสงหมึก
 
1. นางสาวภัทรกุล  สมปาง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 39 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายจิระวัฒน์  ประภาพันธ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  เมฆนิล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณรรฐวรรณ   ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางณัฏฐนันท์   สุขจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71.41 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เพ็ชร์ปุ่น
2. เด็กหญิงภัทราวดี  มีมะแม
3. เด็กหญิงวันทนา  จันทร์เพ็ง
 
1. นางสาวชลธิชา  ม่วงศรีจันทร์
2. นางกมลรัตน์  อรุณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนชาติ  คำจุมพล
2. นายสุริยันต์  อนุพันธ์
3. นายอินทรายุธ  มโนหรทัต
 
1. นางสาวจุฬีนาถ  เปรุนาวิน
2. นางสาวสุุนิสา  ปริมาณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงพศิกา  ล้อนพรัตน์
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญรอด
 
1. นางสาวบูรณา  แก่นจำรูญ
2. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
2. นางสาวบูรณา  แก่นจำรูญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายธัญญ์  ฉายาวิก
2. เด็กชายพงศธร  ห้างวงค์
 
1. นางสาวพิพม์ชนก  มีสุข
2. นางสาวนฤมล  เอี่ยมเขียว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80.15 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกฤติยา  นาครัตน์
 
1. นางวัชรี  แสงกล้า
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเซนฟรังต์ซีสเซเวียร์ 1. เด็กหญิงรุจาภา  วงศ์รัตน์
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  ณ น่าน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายนนทยา  เมฆหมอก
 
1. นางสาวรุจิอาภา  รุจิยาปนนท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58.88 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายจิรโชติ  แก้วสมศรี
2. เด็กชายปรานต์จิรสิน  จงสืบสุข
3. เด็กหญิงเบญญาภา  การะนุต
 
1. นางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
2. นางบัณฑิตา  พันนารัตน์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณกร  จุฑา
2. นายบุรณพัฒน์  อัศฤกษ์พิพัฒ
3. นายพาทิศ  ศรีคิรินทร์
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์สุระ
2. นายสุนทร  พริกจำรูญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  จินตกสิกรรม
2. เด็กชายภคิณ  จู้จินดา
3. เด็กชายศุภกร  ตันสกุล
 
1. นายสุนทร  พริกจำรูญ
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 53.13 เข้าร่วม 30 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวชญานิศ  อุทธโยธา
2. นางสาวภัทรจารีย์  ชาญสิทธิ์จิรากุล
3. นางสาวอุษณีย์  พึ่งถนอม
 
1. นางเบญจมาพร  ศรีวิทัศน์
2. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74.7 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร  ตรีเสถียรไพศาล
2. เด็กชายพันธรัฐ  วิชาไทย
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิริยา  กองชุน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณิชภัทร  เกริกกิตติกุล
2. นายพนธกร  จักรภพโยธิน
 
1. นายเพิ่มพัฒน์  นาคนิล
2. นางสาวกิตติยา  มุสิกะสังข์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุรวัตร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิบูลย์สังข์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐจรีย์  นครราช
 
1. นางสาวเตือนตา  สุพรรณทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.71 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายปัณณทัต  ศรีชุณหวณิช
2. เด็กชายสิรภพ  ไขกล
 
1. นายธวัชชัย  ธีรอาภรณ์
2. นายสมหมาย  ป้องสวย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76.87 เงิน 21 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวกรชกร  สุขเทียบ
 
1. นางสาวนันทิยา  ลุประสงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงศรีไพร  สิงห์ทอง
 
1. นางสุภวรรณ  บุญประเสริฐ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง 20 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวอรนิชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสุภวรรณ  บุญประเสริฐ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กชายซึบาสะ  นากายามา
2. เด็กชายฐานวัฒน์  โทณะพงษ์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เฟื่องฟูลอย
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุทธิ
2. นางศิริเพ็ญ  ลบเมฆ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กอบโกย
2. นายคริษ  แก้วพูลทรัพย์
3. นายญาณพัฒน์   พงศ์พันธ์พฤทธิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ด้วงนคร
2. นางวาสนา  พันธุมะเกียรติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวธรัสพร  พรมสมศรี
2. นางสาวนิชนันท์  อาลัยลักษณ์
3. นางสาวปรางระวี  พรหมเจริญ
 
1. นางสาวจิราพร  คำภา
2. นางสาวสุวิมล  อนันต์ทวีรัชต์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ปรีดานนท์
2. นางสาวบุญธิดา  สุวรรณะบุณย์
3. นายวชิรวิทย์  ศรีพระคุณ
 
1. นางวิมลา  เทพกล่ำ
2. นางสาวสมฤดี  เลี่ยมทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 27 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงณีรชนก  ทองจันทนาม
2. เด็กหญิงพัชรพร  แจ่มรัตน์
3. เด็กชายวิกรม  กองทิพย์
 
1. นางสาวเสาวภาคส์  แสงสว่าง
2. นางพรปวีณ์  หากะวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายธนะพัฒน์   เพชรวงษ์สกุล
2. นางสาววณิชชา  กลิ่นพงษา
3. นายวิธวินท์  ยอดมาลัย
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นางสาวสุภาณัน   ยศมงคล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ป้อมพรม
2. เด็กชายพชรพล  ศิริโชติ
3. เด็กชายราศีเมษ  สักทอง
 
1. นางชญานิศ  กล่ำสกุล
2. นางสาวปรางทิพย์  สิงห์ทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.3 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายตะวัน  เอี่ยมอุ่น
2. นางสาวธัญจิรา  ตองติดรัมย์
3. นางสาวนริศรา  การบุตร
 
1. นางสาวจิณณ์ณณัช  บัวชุม
2. นางสาวกนกนันท์  ก้านทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 13 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายศุภกิต  พัดปุย
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจชอบ
 
1. นางผุสดี  ใยยะธรรม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนันท์นภัส  จันทะกูล
2. นางสาวสุภาดา  บุญเรือง
 
1. นางสาวพรพิมล  ณัฐสิฐโสภณ
2. นางกรรณิการ์  ศิริจำปา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.36 เงิน 15 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกันติทัต  ปั้นลายนาค
2. เด็กชายพศิน   อินสว่าง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นายสิทธารักษ์  เขียนศิริ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.37 เข้าร่วม 21 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายสิทธินนท์  ทองฝาก
2. เด็กชายอโนชา  แสงจันทร์
 
1. นางสาววิภาดา  สุขวิพัฒน์
2. นางวดี  อิสลาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
2. นายบุญกร  บุญชักนำ
3. นายอเนชา  ปะทักขินัง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นางสาววชิราพร  กองสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 47 โรงเรียนบี เอฟ เอส 1. เด็กหญิงธัญญ์ธิชา  แจ่มประชา
2. นางสาวบัว  สินบัวทอง
3. เด็กชายมานพ  วทัญญู
4. นายมาวิน  เปรมประภาพงศ์
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ชั้นบุญ
 
1. นางสาวรัตนาพร  สัญจร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.6 เงิน 33 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นางสาวธิดาอัปสร   จันทรัตน์
2. นางสาวสุนิษา   แป้นเพ็ชร
3. นางสาวสุภาพร  เสมขำ
4. นางสาวอภิชญา   แก้วอ่ำ
5. นางสาวเจนจิรา   ขุนแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
2. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 47 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงโสภา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงระวิวรรณ  เหมือนวิลัย
4. เด็กหญิงรินรดา  บุญชูเดชะ
5. เด็กชายเกริกพล  แซ่ตัน
 
1. นางสาวทิพามณี  หาผล
2. นายสมควร  พ่อวงษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวพรจิรา  แสงเขียว
2. นางสาวพรพิชชา  ไตรญาณสม
3. นางสาววิศรุตา  บำรุงศักดิ์
4. นายเดชสิทธิ์  บุงขุนทด
5. นางสาวเพชรรัตน์  โกมลเสน
 
1. นางสาวสมร  โกวิทชัย
2. นางพรวิไล  ทับแสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กชายปิยนันท์  ปิยภาณีกุล
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เหล็กกล้า
5. เด็กหญิงภควรณัฐ  โชคสมงาม
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัทภัค  พรชัยวิวัฒน์
2. นางสาวธวรรณญา  บุญเกื้อ
3. นางสาวธัญพัชร  อุชชิน
4. นายพงศกร  ตะเคียน
5. นางสาวเยาวลักษณ์  สุขสัจจี
 
1. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
2. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 31 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายกรณ์ดนัย  ทะนันไชย
2. นางสาวกัลยา  โกษาจันทร์
3. นางสาวจันทิมา   นุ่นขาว
4. นายธนพล   สิงหะรา
5. นางสาวธันยพร   อู่อ้น
6. นางสาวพรทิพย์  ช้างมั่ง
7. นายภูมินทร์   กองทอง
8. นางสาวรวิสรา   เรืองเดช
9. นายวัชรากร   อินทนันชัย
10. นายศรรักษ์   หมั่นนอก
11. นางสาวศรัณย์พร   นักฆ้อง
12. นายศรายุทธ   เพชรศิริ
13. นางสาวศิริวรรณ   ศรีสังข์
14. นายสิทธิโชค   นรจีน
15. นางสาวสุธิชา   มะลิวัลย์
16. นางสาวสุภาพร   ภูมิจารย์
17. นายหัสชัย   ศรีทับทิม
18. นายอนุสรณ์   สีสำลี
19. นางสาวอรณี   เสมบำรุง
 
1. นายปิยวัฒน์  อัครพรกุลฉัตร์
2. นายโกวิทย์  คำชารี
3. นางสาวประทิน  กิจกระจ่าง
4. นางสาวสุชาดา  สังข์เสือโพธิ์
5. นายณัฐพร  คลังนุช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายกตัญญู  วงษ์วันทนีย์
2. นายกวิน  จงมโนประเสริฐ
3. นางสาวกัญญาพัชร  อุ่นภา
4. นายชลธาร  ชั้นผั้น
5. นายชาคร  แสงทองสุข
6. นายชินสีห์  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
7. นางสาวญาณิศา  ใจนา
8. นางสาวณัฐวรรณ  อดกลั้น
9. นายทรงพล  เทพคนดี
10. นายปัณณวัฒน์  ประเสริฐผล
11. นางสาวปุณยาพร  สำแดงเดช
12. นางสาวพลอยไพรริน  แสนประดิษฐ์
13. นางสาวมัชฌา  ภูทองหล่อ
14. นางสาวศศิยาพัชญ์  หงษ์วิชุลดา
15. นายสรธัญ  เอกรัตน์
16. นายสิรวิชญ์  ภูมิราช
17. นางสาวสุชาดา  แซ่โค้ว
18. นายอธิรัชต์  สิงหวิบูลย์
19. นางสาวอัญมณี  เสียงเพราะ
20. นางสาวเมธาวี  จงรักแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
2. นายปฎิวัติ  รวยรื่น
3. นายประมวล  อินทร์เรือง
4. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
5. นางสาวพจนีย์  พลจันทึก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 40 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงปานรพี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวดวงกมล  ตันกิติภิญโญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 51 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. นางสาวสุสันนา  กิจโดมกุล
 
1. นางสาวฐิฏิรฎาพรรณ  มูลวงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  คัยนันท์
2. เด็กชายประภาคาร  โยมสิน
 
1. นางวริศรา  สอนเสนา
2. นางกชพรรณ  มีประดิษฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.92 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาววรรณดี  ตรีรัตนพันธ์
2. นายอภิภัทร  ทันสมัย
 
1. นางวริศรา  สอนเสนา
2. นางกชพรรณ  มีประดิษฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 33 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์โม้
2. นางสาวจิดาภา  บุตรมางกูล
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมเผือก
4. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนสอาด
5. เด็กหญิงพ.ฤทัย  จันทร์มิตร
6. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
7. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
8. นางสาววิภาวี  ศรีพุทธา
9. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
10. นางสาวโชติภัทร  ประทุมวี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
2. นายปริญญา  พวงจันทร์
3. นายนวพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญาพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายประสาน  ปิ่นนิล
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นางสาวน้อง  แพทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจณิสตา  สุนทรไชยา
2. นายจักรินทร์  โพธิกิตติพงษ์
3. นายชินวัตร  ฉิมสอน
4. นางสาวณัฐกานต์  ทั่วนภา
5. นางสาวปิยะฉัตร  วาดประสพ
6. นายปุณยวีร์  จันทร์แจ่มใส
7. นางสาวพิมนิภา  สุขสมคุณ
8. นายวรกฤช  หัตถีนาโค
9. นางสาววิรงรอง  วงศ์ษา
10. นางสาวศิริพร  มีแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  พลายด้วง
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นายเสรี  อุส่าห์ดี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.5 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  นาคทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  รักษ์สังข์
 
1. นายธนากรณ์  ศรีวาปี
2. นายมนูญ  พานทอง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีนาค
2. นางสาวสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี 1. เด็กชายภูราพรรษ์  พูลผล
 
1. นางอรทัย  คันศร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวลัลล์ลลิล  อาภาพีรพัฒนพงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงมานิตา  สุวรรณประดิษฐ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนัทธ์ชนัน  นาคนัตร์
 
1. นายประมวล   พ่วงหงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76.6 เงิน 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชโยกิจเจริญ
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวภิญญดา  ธีระวณิชตระกูล
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มุทธากาญจน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวศวิตา  เบ็ญจนิรัตน์
 
1. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.3 เงิน 15 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงกรรวี  อัมพวานนท์
2. เด็กหญิงชลลดา  พ่วงเพ็ชร
 
1. นางสาวนัยนา  ชูเทียน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงหทัยพร  บุญธรรมเจริญ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเจนจิรา  บุญร่วม
 
1. นายประมวล   พ่วงหงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายธนนท์  ชาญสิทธิวุฒิ
2. เด็กชายธนภัทร  ภคพงศ์พิสุทธิ์
3. เด็กชายศรัณย์  ดอกสวย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณวิชนี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายพศิณ  สุยะนา
2. นางสาวศศิวิมล  กะสวยทอง
3. นายสิรพิชญ์  แสงมณ๊
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์นิยม
2. นางชมมงคล  จวงจ่าย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
 
1. นายธนบูรณ์  ยิ้มเจริญ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจริยา  วงศ์ชมภู
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 21 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายพุฒลักษณ์  กองวงษ์
 
1. นายธนบูรณ์  ยิ้มเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปรียขนิษฐ์  อยู่จู
 
1. นายธนบูรณ์  ยิ้มเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงพรรณี  ลออทรัพยาภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวปริยาภัทร  ฟุ้งเกษร
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 12 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายธีรพงศ์  วิจารณบุตร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนกิจ  มูลเภา
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์ชน  นนทแสง
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กหญิงประดับดาว  ภูสีดิน
 
1. นางสุภัทรา  พรหมทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงกานดาภร  ยังดี
2. นางสาวชัญญานุช  สามวัง
3. นางสาวชาณิฐาน์  รักษาเพ็ชร
4. นางสาวณัฐธิดา  จิตงามประเสริฐ
5. นางสาวณิชา  บุญหนู
6. เด็กชายธนบดี  มีสมสิบ
7. เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกร
8. นางสาวปาณิศา  ขำสุวรรณ
9. เด็กหญิงมัชฌิมา  ฤกษ์พุฒิ
10. เด็กชายศิริชัย  เชิดชูชัย
11. เด็กชายศิวกร  บัวดำ
12. นายหฤษฎ์  พูนมา
13. เด็กชายอภิรักษ์  อุณารัตน์
14. นายเพลงไผ่  เจริญศรี
15. เด็กชายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายธนบูรณ์  ยิ้มเจริญ
2. นายอุดม  หาเลิศ
3. นายพลัฏฐ์  สุวรรณสิทธิ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77 เงิน 20 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกฤติรัฐ  ศรียา
2. นางสาวจริยา  วงศ์ชมภู
3. เด็กชายฉัตรมงคล  แสงก่ำ
4. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
5. นางสาวธัญณิชา  มีอาษา
6. เด็กชายนาคินทร์  ลอยกระโทก
7. นางสาวปัทมา  แก้วเต๋จ๊ะ
8. เด็กชายพงศกร  บุญมี
9. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
10. เด็กชายศุภกร  ทองเลื่อน
11. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
12. นางสาวเพลินศิลป์  อุดม
 
1. นายนิพล  โตพูล
2. นางสาวผกามาศ  เพชรน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.8 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤติญา   สุดตะนา
2. นางสาวกิ่งกนก  เลิศฟ้า
3. นางสาวจรรยพร  ลุนลา
4. เด็กหญิงฐิตาภา   คำภิระแปง
5. เด็กหญิงณัฐกาน  วงษ์หวังจันทร์
6. นางสาวณัฐธิดา  หาบุบผา
7. เด็กชายทีฆวัฒน์  ทองสุข
8. นางสาวผกามาส   เกตุแก้ว
9. เด็กหญิงพลอยประดับ  พวงแก้ว
10. เด็กหญิงรวิภา   เขียวสังข์
11. เด็กหญิงรัญชนา   บุตรเพ็ชร์
12. เด็กหญิงละอองดาว   เสริฐประสงค์
13. นางสาวลำไพ  อาจนนลา
14. นางสาววิชุดา  พุทธปัญโญ
15. นางสาวศรัญญา  คำมันตรี
16. นางสาวหนึ่งฤทัย  ว่องไวหวังดี
17. เด็กชายอรัญ  รักษาวงศ์
18. นางสาวเจนจิรา  มณีวงศ์
19. นางสาวเจนณิศา  มณีวงศ์
20. เด็กชายเจษฎา  เสือน้อย
 
1. นายนพดล   ทมาภรณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายนริศ  เป็นสุขเหลือ
2. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุุพร
3. เด็กหญิงพีิรชา  มนต์ณัฐธร
4. นายภานุวัฒน์   พวงยอด
5. เด็กชายอนันท์  ชัยภูธร
6. นายเอกวัสส์  ยิ้มสมบูรณ์
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนกร  อินเบ้า
2. นายภูวฤทธิ์  บัญญัติ
3. นายศุทธา  นารีรักษ์
4. นายศุภชัย  ประสพ
5. นางสาวสิราวรรณ  อินสุ่ม
6. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
2. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
3. นายประมวล  พ่วงหงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงกวินธิดา  เพ็ชรยาหน
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
4. นางสาวจิรวรรณ   เกตุสิงห์
5. นายจิรวัฒน์  เมืองแมน
6. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
7. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
8. นายณภัทร  วุฒิภาสโภคิน
9. เด็กชายณัฐนันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
10. นายธนพล  แสงลี
11. นางสาวธนัญญา  เกียรติ์เวชธรรม
12. เด็กชายธนาวัฒน์  ม่วงมณี
13. นายธรรมนูญ  ท้าวทอง
14. เด็กหญิงธัญจิรา  สุภาพรรณ
15. นางสาวนันทิดา  นุตตโยธิน
16. นางสาวนุชนาฎ  สังขพงษ์
17. เด็กชายบุญยกร  โพธิ์ชูชัชวาล
18. นายปาราเมศ  คำยนต์
19. เด็กหญิงปูริดา  จิราชนะธร
20. นายพฤฒิพงศ์  ผิวรักษา
21. นายพันธการณ์  รามปาน
22. นางสาวพิชามญษ์  เกตุชูโชติ
23. นายภัทรบิฐ  แก้วไสล
24. นายภูมินทร์  สุนทอง
25. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
26. นายภูวนัตถ์  สุขศรี
27. นายภูวฤทธิ์  บัญญัติ
28. นางสาวมาธินี  นวนเท่า
29. เด็กหญิงรวิสรา  ราชธานี
30. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้านนาค
31. นางสาววรรณสุดา  แผ่นแก้ว
32. เด็กหญิงวารินทร์รวีร์  นิลพยัคฆ์
33. นายศุทธา  นารีรักษ์
34. นายศุภกร  นารีรักษ์
35. นายศุภชัย  ประสพ
36. นางสาวอนุษรา  โคกบัว
37. นางสาวอรวรรณ  ชนะสงคราม
38. นายเธียรวิพรรธ์  จันทนะสุต
39. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
40. นายเอธัส  เฉลียวค้า
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
2. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
3. นายประมวล  พ่วงหงษ์
4. นางสาวกัญจนาภา  สระวาสี
5. นายสันติสุข  สุขสมัย
6. นางชนิตา  วงศ์ศรัณย์
7. นางสาวพรรณทิมาภรณ์  เกรียรัมย์
8. นางพรทิพย์  ศรีสันเทียะ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.4 เงิน 30 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา 1. นางสาวกรกช  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจันทิมา  มีพวงผล
3. นางสาวชนาพร  สมประสงค์
4. เด็กหญิงณัฐยา  กาญจนรักษ์
5. นางสาวต้นน้ำ  อักษร
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ภิรมย์นิ่ม
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีมะณี
8. นางสาวปราณี  คำจันทร์
9. นางสาวปาริชา  ผ่องพิเศษ
10. เด็กชายพัชรพล  มิ่งมงคลชัย
11. นายพัสกร  วิระกุล
12. นายพิพรรธน์  ชูแสง
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปี่แก้ว
14. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สมวงษ์
15. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทะพัตร์
16. เด็กชายยุพราช  มาอ้อม
17. นายราชันย์  ทองจันทร์มูล
18. นางสาววราวรรณ  สาถิตย์
19. นางสาววิชญาดา  เงินวรรณ
20. นายวิทวัส  พันธ์สารคาม
21. นางสาวสาวิตรี  พรศิริเสวี
22. เด็กหญิงสุชาวดี  สมพงษ์
23. นางสาวสุดาทิพย์  ฉิมปี๋
24. เด็กหญิงสุนันทา  พงศ์พุฒ
25. นายอาร์ท  แซ่ลิ้ม
26. นายอิทธิภัทร์  ทิพมาตร์
27. นายเบญจพล  เบญจมาศ
28. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทรประเสริฐ
29. นางสาวเมธารา  ทองเจิม
30. เด็กชายไพบูลย์  คล้ายมาลา
 
1. นายจรูญ  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายจักรวาล  กำทรัพย์
3. นางสาวนัญธิญา  ประยงค์เล็ก
4. นายกัญตพิชญ์  ยิ้มรักษา
5. นางนวพร  เป้าทอง
6. นางสาวสุรีภรณ์  พวงแก้ว
7. นายเฉลิมวุฒิ  ใจมั่น
8. นายชนาธิป  โทแหล่ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายอัซรอน   ยูโซ๊ะ
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายเกษมสันต์  ตรีเดชา
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.83 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายอัซรอน   ยูโซ๊ะ
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนินนาท  พุฒิกานนท์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทับสี
 
1. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐติ  วัฒนศักดิ์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายณัฐวรรธน์  แก้วกาหลง
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 10 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นางสาวปุญญิศา  เขม้นงาน
 
1. นางวาสนา  พิลาวงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพงศ์ณภัทร  ปั้นมณี
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง 5 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.3 เงิน 22 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวลักษมิตา  กุลชล
 
1. นางสาวณภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกฤตยาพร  แพรกระพุ่ม
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  หว่างพรม
3. เด็กชายชานนท์  สุขสนิท
4. เด็กหญิงญาณิศา  ประสานเสียง
5. เด็กชายธรรมสรณ์  พิมพ์น้อย
6. เด็กหญิงพรรณรมณ  ชาวนา
7. เด็กหญิงภูริชญา  ทองสิงห์
8. เด็กหญิงรินรดา  ทองดี
9. เด็กหญิงลิเดีย  ศิลาอุปถัมภ์
10. เด็กหญิงวรรณพร  จรัสโสภณ
11. เด็กชายศุภนัฐ  เชาวนเมธากุล
12. เด็กชายสิรภพ  ฉิมนอก
 
1. นางสาวกัญจนาภา  สระวาสี
2. นายประมวล  พ่วงหงษ์
3. นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์
4. นายพันธ์ุเทพ  คล้อยนาม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายคมกฤต  สุริยะ
2. นายชนกันต์  เกตุแก้ว
3. นายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายปราชญ  ใสยจิตร์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภาคภูมิ  สกุลวงค์
7. นายภูดิศ  โรจนรักษ์
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภณัฐ  เขมะพัฒนสมาน
10. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
11. นางสาวเปมิกา  เจนนภาภัณฑ์กิจ
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
2. นายศิริชัย  พ่วงหลาย
3. นางศิริลักษณ์  จันทรกานตานนท์
4. นายโชติ  ฟักเขียว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
2. เด็กชายกวิน  รัตนพงษ์ไชย
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมิ์
4. เด็กหญิงชนัญกันย์  ธรรมรักษ์
5. เด็กชายชยพล  สันติวัชราณุรักษ์
6. เด็กหญิงญาดา  ภัทรพิทักษ์
7. เด็กหญิงญาโณทัย  ละมัยกุล
8. เด็กชายณภัทร  กาญจนกุล
9. เด็กชายณัฐชนน  ปั้นเหน่งเพชร
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  ช้างแรงการ
11. เด็กชายณัฐนันท์  ยงพฤกษา
12. เด็กหญิงณัฐนันท์  ลลิตภัทรกิจ
13. เด็กชายทะเลใต้  ตุลวรรธนะ
14. เด็กชายธนวันต์  ปิยภานีกุล
15. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
16. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
17. เด็กชายนายณัฐติ  วัฒนศักดิ์
18. เด็กชายบุณยวัฒน์  เลิศวัลลภาชัย
19. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
20. เด็กชายปภิณวิศว์  นิยมสินธุ์
21. เด็กหญิงปวันรัตน์   เภตรานนท์
22. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
23. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัฒนวิทูกูร
25. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
26. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตประกอบ
27. เด็กหญิงภัทรริน  พรมโครต
28. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  แก่นมั่น
29. เด็กหญิงลักษมน  คำมูล
30. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
31. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
32. เด็กชายศุภากร  เจริญธง
33. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
34. เด็กหญิงสุชานาถ  คุัมบุ่งคล้า
35. เด็กหญิงสุวิชญา  เลิศตระกูล
36. เด็กหญิงอังคณา  เลิศการค้าสุข
37. เด็กหญิงเปมนีย์  สระทอง
38. เด็กหญิงเพชรชมพู  สุนทรนนัท
39. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
40. เด็กหญิงแพรววา  การะเกตุ
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางสาวลักษณา  พานงูเหลือม
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกฤตณัฐ  รัตนรังสี
2. นายกฤติน  กิจมงคล
3. นายกัณติทัต  เลิศภูริปราชญ์
4. นางสาวกานต์รวี  กิติธนพัต
5. นายคเณศพงศ์  ปทุมชาติ
6. นางสาวจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
7. นายจิรพัฒน์  สฤษฏ์พงศ์
8. นายจิรัฏฐ์  เลิศการค้าสุข
9. นางสาวชนิดา  งามแสง
10. นางสาวชัญญา  ขาวสำอางค์
11. นายณัฐกฤษ  ธาริธรรม
12. นายทฤษฎี  ชูเกียรติสิริ
13. นายนินนาท  พุฒิกานนท์
14. นางสาวปดิวรัดดา  ทนงแผลง
15. นางสาวปลายสน  ประจักษานนท์
16. นายปิยะ  แก้วเกษ
17. นางสาวปิยะสุดา  สีน้ำเงิน
18. นายพงศ์ณภัทร  ปั้นมณี
19. นายพลพรม  พุ่มแก้ว
20. นางสาวพิชญธิดา  กันเกลา
21. นางสาวรักติมาต์  วรรณคาม
22. นายรัตน์ติกร  นราทอง
23. นางสาวริญญารัตน์  วงษ์วสุโรจน์
24. นายวศิน  กสิบุตร
25. นายวสุธา  อุทะพันธ์
26. นางสาววิยะดา  สมบูรณ์
27. นางสาวศรัณย์พร  ภารา
28. นางสาวศรุตา  แสงลุน
29. นางสาวศศิกาญจน์  เจริญธง
30. นางสาวศศิมา  พรแสนสุขทวี
31. นางสาวศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
32. นางสาวศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
33. นายสรวิศ  พึ่งเสมา
34. นางสาวสวรรยา  รอบุญ
35. นางสาวสุพิชญ์รดา  ณ คำพล
36. นางสาวอนงค์นาฎ  มีแจ้ง
37. นายอนุชิต  หาเลิศ
38. นางสาวอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
39. นายเบนยามิน  คติรัมย์
40. นางสาวแพรทอง  ควรมิตร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายณัฐณรงค์  บุญณรงค์
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
5. นางสาวลักษณา  พานงูเหลือม
6. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วัธนปทีป
2. เด็กชายธนาทิพย์  หิรัญอมรกุล
3. เด็กชายธาตรี  วชิรปราการสกุล
4. เด็กชายธาวัน  ศิริคะรินทร์
5. เด็กหญิงบุญธิชา  ใจชุ่ม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  โรจน์ภัทรภาษิติ
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
8. เด็กหญิงภูรี  เกตุอินทร์
9. เด็กชายมนตรี  นวลสนอง
10. เด็กชายศุภมงคล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นายชาญชัย  สุวรรณปิณฑะ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  ธรรมนิตยกุล
2. นายธันวา  จันจิตคง
3. นายยศวรรธ  สอนบุญลา
4. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนรัตน์
5. นายศรายุทธ  อ่อนพุทธ
6. นางสาวสุพรรณิกา  สิงห์วี
7. นางสาวอรณิชา  มีศิริ
8. นายอโณชัย  ขาวบริสุทธิ์
9. นายเอกณัฐ  ภูมิดิษฐ์
10. นางสาวแพรวา   สุริวรรณ
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงจริยา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมบัติ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์ทอง
4. เด็กหญิงธัญพร  พรมแตง
5. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
6. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
7. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
8. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
3. นางสาวพิมพ์ณดา  คงสอน
4. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
6. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
2. นายปริชญ์  นาควรรณ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มังคลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลัดหนู
3. เด็กหญิงนันทิดา  ชมภูพึ่ง
4. เด็กหญิงรัตนา  ศรีบางจาด
5. เด็กหญิงศรัญญา   ไทยใหม่
6. เด็กหญิงอรพิม  เปรื่องนา
7. เด็กหญิงเกศินี  ใบชิด
8. เด็กหญิงไอลดา  บัวรพันธ์
 
1. นายปริชญ์  นาควรรณ์
2. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวกชพรรณ  นิลเลื่อม
2. นางสาวชลิดา  พนังวิเชียร
3. นางสาวณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
4. นางสาวพรธีรา  วงศ์เดชงาม
5. นางสาวอิสริยา   เกษมวงศ์
 
1. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
2. นางวรุทัย  ญานะพันธ์
3. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
4. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 15 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ภูมิวิศิษฏ์กุล
2. เด็กหญิงปานจินดา  นรสิงห์
3. เด็กหญิงปิญาภรณ์  รัศมี
4. เด็กหญิงพลอยขวัญ  คำภากุล
5. เด็กหญิงพสชนัน  ศรีบุญเรือง
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  นวลผ่อง
7. เด็กหญิงวณิดา  ช่อมะลิ
8. เด็กหญิงวารีรัตน์  รุ่งเกษตร
9. เด็กหญิงศศิธร  จอกทอง
10. เด็กหญิงสุพิชญา  คนชาญ
11. เด็กหญิงอนุสรา  กลิ่นอบเชย
12. เด็กหญิงแพรศรขวัญ  จุฑาเทพ
 
1. นายนนทกาญจน์  จันทร์เฮง
2. นางสาวสุชาดา  แก้วเกิด
3. นางสาวนวิยา  ชิตรัตน์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  วิเชียรรักษ์
2. นางสาวฐิตารีย์  ศิริวัฒน์
3. นางสาวณภัทร  เลี่ยมสมบูรณ์
4. นางสาวธนพร  หอมอ้ม
5. นางสาวธนัชญา  บุตรโคตร
6. นางสาวนริศรา  เรืองฤทธิ์
7. นายปิยพนธ์  คงทอง
8. นางสาวปิยะธิดา  ศรีงามฉ่ำ
9. นายพริษฐ์  ผ่องประเสริฐ
10. นางสาวพลอยกันยา  ธรรมลักษมี
11. นางสาวพัชราพรรณ  โตทรัพย์
12. นางสาวภัทรพร  ลอยหา
13. นายฤทธิไกร  แก้วสากเหล็ก
14. นางสาวศิรินันท์  บุญศิริ
15. นางสาวสุภนิตดา  พันธ์โพธิ์
16. นายเสมา  บุญธรรม
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสาวศุกร์สิริ  วีรเดช
3. นางสาวณภัทร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายชาคริต  สุริยะ
2. นายณัฐวุฒิ   บุญรอด
3. นางสาวศิราณี  แก้วเหลือ
4. เด็กชายเจษฎา  อยู่สวัสดิ์
5. นายเมธัส  อยู่สมบัติ
 
1. นายวินัย  จิตต์ชื้น
2. นายกิติพงษ์  ทุมดี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงวัสนันท์  รู้อยู่
 
1. นางพัฒนาดาว  วสุนธราธนาฉัตร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.75 เงิน 37 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. นางสาวฑิติยา  ศรีกล่ำ
 
1. นางมุกดา  พงษ์งามเกียรติ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.5 ทอง 12 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 1. เด็กหญิงปันนา  ล้อเจริญกิจ
 
1. นายพณวัฒน์  อ๊อตวงษ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 32 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวพิมพ์คุณัชญ์  ห้วยนุ้ย
 
1. นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.67 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงเมนิษา  สินประเสริฐ
 
1. ส.ต.ท.วัลลภา  โตติยะ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79.4 เงิน 10 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. นายชยธร  มูลพันธ์
 
1. นางสาวโสภิดา  โรจน์วัฒนะ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณิชกมล  คำนนท์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงสานใจ  แก้วกล้า
4. เด็กหญิงเวนิส  สุเมธวาณิชย์
5. เด็กหญิงเอกนรี  กลิ่นเปี่ยม
 
1. นางสาวสุจินันท์  มณีวงษ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. นางสาวกมลชนก  ทิศรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ณ ลำปาง
3. นางสาวพลอยไพลิน  พริ้งสกุล
4. นางสาวพิรญาณ์  ธนงค์
5. นางสาวอัญธิกา  ตั้นอ้น
 
1. นางสาวอัจจิมาวรรณ  บูรณะสัมฤทธิ
2. นางศิริรัตน์  มีสมบูรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายกรินกฤดิ  ธูปทอง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นุชนวล
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นางสาวกันตรัตน์  พงษ์พานิช
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวตวงภรณ์  เพชรมณี
2. นายอินทัช  พระสุรัตน์
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  วันสมบัติเจริญ
2. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.16 ทองแดง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วประเสริฐชัย
2. เด็กหญิงพรรณพร  สุขโชติ
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
2. Mr.Yasuda  kenta
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.7 เงิน 24 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวพัชราภา  ละอองเภา
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
2. Mr.Motomochi  Akihiko
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.875 เงิน 11 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวพรธีรา  บุญพรวงศ์
2. นางสาวอารียา  เกรแฮม
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  ซื่อตรง
2. นางสาววรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.66 ทอง 4 โรงเรียนบางบัวทอง 1. นางสาวภัทรสุดา  เส็งเอี่ยม
2. นางสาวสุชาวลี  ดอกไม้เทศ
 
1. นางสาวชลดา  วราวรรณ
2. นางสาวสุทธภา  เพิ่มพูล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 20 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวสุพิชญาย์  แสงคล้อย
 
1. นางสาวกนกอร  สีแสด
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวสิรินดา  อุนนาภิรักษ์ฺ
 
1. Mr.Hiroki  Iwase
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกณิศา  ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.7 เงิน 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายชาครีย์  จันทพิมพะ
2. นางสาวธนัญณัฐรพี  ถาวรหิรัณย์
3. นางสาวภารดี  อยู่ภาโส
4. นายวรัญญู  นามกิ่ง
5. นายอาคม  ผดุงพร
 
1. นางสาวธนัฎฐ์ชนก  แก้วมีศรี
2. นางสาวนุชจรีย์  เครือแก้ว ณ ลำพูน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวฐิตวันต์  หวังหวัน
2. นางสาววาสุชา  วันตา
3. นางสาวศุภสุตา  วิทยาจักษุ์
4. นางสาวอรจิรา  แจ่นประโคน
5. นางสาวเบญญาภา  ถือทอง
 
1. นายวโรดม  กาญจนลาภ
2. Mr.Yasuda  kenta
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.66 ทอง 13 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. นางสาวพิมพ์จุุฑา  ไตรวสุสกุล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กาญจนานุสนธิ์
3. นางสาวศุภาพิชญ์  มงคลสง่า
4. นางสาวสุจิตตรา  สังกาชาติ
5. นางสาวอัญพัชร์   ฟักสุขจิตต์
 
1. นางสาววลัยทิพย์  ธนศกิตติภูมิ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฏฐนิช  เจริญวานิช
2. นางสาวธีรารัตน์  เงินนาค
3. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
4. นางสาวศิริพร  สอนสุวิทย์
5. นางสาวอภิสมัย  ธาตุรักษ์
 
1. MissHyejin  Ahn
2. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวชนัญญา  เจริญเปี่ยม
2. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
2. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวนภัสสร  โกสิยวัฒน์
2. นางสาวนลพรรณ  พิมพ์สมฤดี
 
1. นางสาวไพลิน  เปรมกมล
2. Mr.Yasuda  kenta
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. นางสาวพรหมพร  โพธิ์งาม
2. นางสาวอันนา  จักรเพ็ชรวรญาณ
 
1. นางสาววลัยทิพย์  ธนศกิตติภูมิ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวทิวากร  สาตรอด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. MissHyejin  Ahn
2. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 49 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายชรินทร  นิลพัตร์
2. เด็กชายมินธาดา  น้อยปลา
 
1. นางปุณฑริกา  เงินปาน
2. นางดวงเดือน  เนียมเทศ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายอัครินทร์  วัฒนโชติชวกิตติ์
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสุระ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.73 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทศทอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  วิเชียรฉาย
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เตชะมนูญ
4. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แข็งพิลา
5. เด็กชายปรัชญา  ปานกลับ
6. เด็กหญิงพุทธรินทร์  สมประสงค์
7. เด็กชายศุภกร  ญาณนาคะวัฒน์
8. นายสหรัฐ  เรือนตา
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายสันติสุข  สุขสมัย
3. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงกรพินท์  บุญถนอม
2. เด็กหญิงณภัทร  เรี่ยวแรง
3. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประภา
 
1. นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางสุมิตรา  สุขสุวรรณ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวพรจิรา  อภิวัฒนาวา
2. นางสาวภัสชา  นทีรมณ์
3. นางสาวอารยา  ผิวกิ่ง
 
1. นางสาววรัญญา  เขตภูเขียว
2. นางโศรยา  จิรสารสวัสดิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.2 เงิน 33 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิชชดา  ตรีวิเชียร
2. เด็กหญิงสรยา  หนองหาร
3. เด็กหญิงสุวดี   ชัยสิทธิ์วรกุล
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นางสาวสุจิตรา  การุณกิตติสาร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.6 เงิน 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวพรวิณี  ขำดี
2. นายพระนาย  สัมมาทัต
3. นางสาวสุพิชฌาย์  เขียวทอง
 
1. นางสาวณัชรัตน์  บุญชู
2. นางสาวจิราพร  ขาวขำ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายธนากร  ศรีแสงทรัพย์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  ศรีดี
 
1. นางวรรณศร  ขอสกุลไพศาล
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญเฉย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิตา   วัฒนากูล
2. เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย   โภคมูลผล
2. นายพิพากษา  สุทธินา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 46 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 1. นางสาวชารีดา  สุลง
2. นางสาวอิสรียา  นาทอง
 
1. นายสันวิช  แก้วมี
2. นางสาวนุชจีรา  ซอแบน
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนอัมพรไพศาล 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ชนะทะเล
2. เด็กหญิงรุจิรดา  รุจิลัญจ์
 
1. นางสาวณิชนันทน์  จันทร์ทอง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 38 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉลาด
2. นางสาวตรีญาณัฐ  โถแก้วเขียว
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงชญานิน  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงธิศา  คันธาอาภา
 
1. นางสาวปริศนา  อุ่นถิ่น
2. นางสาวปริศนา  อุ่นถิ่น
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายศิระ  พุ่มเกษร
2. เด็กหญิงแพรวศุภางค์  ฉันท์เรืองรัตน์
 
1. นางสาววันวิสาข์   สงวนสัตย์
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 29 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายพศวัต  กรุดประเสริฐ
2. เด็กชายอัศรินทร์  สุธีรัตนชาญสกุล
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 33 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายชัยณรงค์  ต่างใจ
2. นายธันวา  ตั้งศิริทรัพย์
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 25 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจารุเดช  เสนาะสงข์
2. นายมกรธวัช ยูจีน  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  ฟักสังข์
2. นายธีรภัทร  มงคลชัยชนะ
 
1. นายธีร์ชนินทร์   แจ่มจำรัส
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายกฤต  ประทีปสุวรรณ์
2. เด็กชายพชร  ทับเอี่ยม
3. เด็กชายศักรินทร์  วงศ์โรจนฤทธิ์
 
1. นางสาวเปียทิพย์  อินทรศาสตร์
2. นางวดี  อิสลาม
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายชยธร  ชัชวาลหิรัญ
2. นายพิพัฒน์   ทองอิสสระ
3. นายเสฏฐนันท์   พิพัฒน์ภากร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางจุลริณี   ปั้นสังข์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 35 โรงเรียนราษฎร์นิยม 1. นายนภสินธุ์   ดำสุวรรณ
2. นายศรรักษ์    หมั่นนอก
 
1. นางสายฝน   เริงศาสตร์
2. นางสาวจุฑามาศ  สมนึก
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขันนาค
2. เด็กชายธัชตะวัน  เฉลิมพรมงคล
3. เด็กชายเมธิส  พาณิชยกิจธาดา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายณัฏฐชัย  หอมบุญ
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. นายธนภัทร  ศรีม่วง
2. นายธานัท  ฤทธิ์แสง
3. นายมรุพงศ์  พันธุ์พืช
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนสุทธิ
2. นายศุภโชค  สุภาวสุทธิ์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  พูลวิรัตน์
2. เด็กชายพิชญ์กาณต์  ชัยโรจน์
3. เด็กชายภูกฤษณะ  ชัยโรจน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นางสาวสุธาทิพย์  บุญเทียม
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนวัฒน์  สมคะเน
2. นายรักษรัตน์  บุญรัตน์
3. นายอนวัช  ญาณประทีป
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
2. นายสิรภพ  สมอุดร
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายถาปัตย์  คำงาม
2. เด็กชายประพันธ์  ปิ่นน้อย
3. เด็กชายเบญจามฤต   พนอนุอุดมสุข
 
1. นายธเนศ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธาราทิพย์   บัวเหลา
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายธนกฤต  เลื่อนยศ
2. นายธนัตถ์  สุขุมปัญญารักษ์
3. นายธรรมศิลป์  พัฒนาศิริ
 
1. นายนรนิติ  พรหมพื้น
2. นางสาวสุดารัตน์  ปานทอง
 
175 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพิชญศึกษา 1. เด็กหญิงชนกชนม์  หาญวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงมาตาชา  บุนคุส
 
1. นายสุรสิทธิ์  วีระคำ
2. นางฉวีวรรณ  แสนสุทธิ
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกรัณฑ์  อัมโร
2. นายธนพล  อินทร์ประสิทธิ์
3. นายธนาเดช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายประกาศิต  ปราบพาล
2. นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายฉลอง  มาเยอะ
2. เด็กชายณัชพล  เกียรตินำไทย
3. เด็กหญิงนุสบา  กระบวนกล้า
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายจิโรจ  ชูเมือง
2. นายพงษพัชร  มากจันทร์
3. นายอาณากร  ไชยโย
 
1. นายสุชิน  ฟักสังข์
2. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงธีวัชราภรณ์   อนันต์
2. เด็กหญิงบงกชพร   แซ่ไต่
3. เด็กหญิงปณิตา  พริ้งพร้อม
 
1. นางสุรีย์พร   ปานศรี
2. นางทัตทยา   ผ่องพันธ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นายตะวัน  ดีกลับ
2. นายอนาวิล   สุขวารี
3. นางสาวแก้วระวิ   ทัพแสง
 
1. นางสาววรรณพร   สง่าเมือง
2. นายเสกสรรค์   น้อยเหนื่อย
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  เคหาแก้ว
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
3. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
5. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
6. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอื่ยมสมบูรณ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
3. นายกิติคุณ  รสแก่น
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. นายกฤษณะ  จันทร์อุฏฐานะ
2. นางสาวญาณิกา  กุมรีจิตร
3. นางสาวธนพรรณ  ปั้นรูป
4. นางสาวพรศิริ  เสริมสิน
5. นางสาวรุ่งนิรันดร์  ภิรมย์ศรี
6. นางสาวอมิตา  เห็มวิพัฒน์
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์งาม
2. นางสาวสุนิษา  ศรีขวัญใจ
3. นางพัฒนา  ปสันตา
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75.33 เงิน 13 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงวันศิกา  ม่วงขาว
2. เด็กหญิงวาศิกา  ม่วงขาว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชัยนนถี
 
1. นางวรรณศร  ขอสกุลไพศาล
2. นางรัตนา  นุ่มพันธ์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายธนยศ  สนใจแท้
2. นางสาวปภาวรินทร์   ฤกษพะลิน
3. นางสาวศศินิภา  เสรีนุกูล
 
1. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
2. นางกัลยา  ทับทิมเทศ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 50 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงลภาวัน  มาขุน
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ขำเหมือน
3. เด็กหญิงเขมพัตฒ์  พันอ่อน
 
1. นางประคอง  แสงดี
2. นางสาวประไพศรี  พันธ์ุรัตน์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายก่อเกียรติ   กอบโกย
2. นายณัชพงศ์ชัย  แก่นจันทร์
3. นางสาวอารีรัตน์  ฟองธรรมนิมิต
 
1. นางสาวมณีรัตน์  พงษ์ลุน
2. นางสาวสุนีย์  ยิ้มใย
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์ แมรี่ 1. เด็กชายธนวินท์  คำเงิน
2. เด็กหญิงบุณยากร  หวองเจริญพานิช
3. เด็กชายภูษิต  โลหะจันที
 
1. นางสุนิษา  ทุเรียนงาม
2. นางสวิตตา  เมืองขวา
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวนิตยา  ศิรินา
2. นางสาวมุกดา  มีมากบาง
3. นายสุรจิตร์  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพร   อุดมเดชา
2. เด็กหญิงปิ่นทอง   คงอ่อน
3. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีตะระโส
 
1. นางสุรีย์พร   ปานศรี
2. นางสาวนารีรัตน์  เวชการ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 33 โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. นางสาวกัญลักษณ์  สถาพรพิริยะเดช
2. นางสาวสุริวิภา  บุตรพา
3. นางสาวอัญชิสา  บุญกัณฑ์
 
1. นางสาววาสนา  ศิลาพร
2. นางสาวปรางทิพย์  เมธาวิริยะศิลป์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 25 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฐชา  นุ่มกรรณ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  เพิ่มเติม
3. เด็กหญิงอดิศา  ปรีชาเวชกุล
 
1. นางมัทนา  อุตโม
2. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. นางสาวจารุกัญญ์  ตั้งจิตพัฒนา
2. นางสาวประภาพรรณ  นามโส
3. นางสาวอรอุมา   บุญซ้อน
 
1. นางสุรีย์พร   ปานศรี
2. นายเสกสรรค์   น้อยเหนื่อย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายคมกริช   พวงพันธ์
2. เด็กหญิงณัชชา  วิทิตวุฒินันท์
3. เด็กหญิงอารยา  วิทิตวุฒินันท์
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวณัฏฐ์ชานันท์   บุญอินทร์
2. นางสาวนลินนา  ชูโชติ
3. นางสาววราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายกนกพล  สภานนท์
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายจักรภัทร  นงนุช
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายพิทวัส  ชั้นผั้น
 
1. นายจักรเพชร  วรสินธ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายศิวารักษ์  สุขวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิสิตา  เมธาวราพร
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายเมฆพรรดิ์  สุขวิทย์
 
1. นางจิตรลดา  เทศอ่ำ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กชายภาคิน  ทองภูธร
 
1. นางขนิษฐา  อินนา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายกรัญรัตน์  เงินมา
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกมณฐ์  แสงสี
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวบุญธิดา  ชินวงษ์
 
1. นางสาวกันยกานต์  สาริการินทร์
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 7 โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐวรรธน์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข