สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนงนภัส  พึ่งสาย
 
1. นางสาวกรรณิกา   แสงชูทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพีรดา   อนันต์นุกูล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   หงษาวดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนหอวัง 1. นายธันวา  เลี้ยงทวีคูณ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 72.66 เงิน 10 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  โอพิทักษ์ชีวัน
2. นายธนา   โตเกษร
 
1. นางสาวอรินยา  สถิรชาติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 23 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มอญชื่น
2. เด็กหญิงอชิรญา  โรจนพฤกษ์
 
1. นางสาวอรชุมา  ยงพัฒนจิตร
2. นายณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายมนพัฒน์  มะโนทัย
 
1. นางสาวสายฝน  อุ่นเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงอรมน  ตัณฑุลเวศม์
 
1. นางสาวเกณิกา  กรกัญญพัชร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัชชานน  เตชะสุข
2. เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์
3. เด็กชายพุทธานุภาพ  แซ่เอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ญาสิทธิ์
2. นายพิทยา  ทองเงิน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 29 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพรนภัส  มั่นประเสริฐ
2. นางสาวหรรษมน  รัตนนิรมลสกุล
 
1. นางสาวชลิตตา  เจริญสุข
2. นางสาวนราวดี  จ้อยรุ่ง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เชษฐรตานนท์
2. นางสาวธนาภา  นรารักษ์
3. นางสาวสิริมา  แก้วสุขใส
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวอำภา  ศรีสวัสดิ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 15 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายกรวิชญ์  สิงห์แก้ว
2. นายภาสพงศ์  วรรณพันธุ์
 
1. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์สิงห์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.4 เงิน 21 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่หย่าง
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  จูสิงห์
3. เด็กหญิงชญานิศ  ชูแช่ม
4. เด็กหญิงชญานุตน์  ชูแช่ม
5. เด็กชายณภัทร  กิตินันท์
6. เด็กชายธนดล  ธรณีสุวรรณ
7. เด็กหญิงนริศรา  ขอด่านกลาง
8. เด็กหญิงปัณณ์วรา  ลือพงษ์
9. เด็กชายพงศ์บารมี  บุญแต่ง
10. เด็กหญิงพรไพลิน  ภูมิศิริเจริญ
11. เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิ
12. เด็กชายมารวย  รุ่งสรรเสริญ
13. เด็กชายวชิรภรณ์  เฉลิมพงษ์
14. นายศุภกฤษ  จิรธรรมประดับ
15. เด็กชายสามัคคี  ทองไหลราม
16. เด็กหญิงสุทธพิชญา  ขอนศักดิ์
17. เด็กหญิงสุภาวิดา  จงจิตต์
18. เด็กชายอัสมี่  แสงสุวรรณ
19. เด็กชายโชติธนภัทร์  อรรถศุภผล
20. เด็กชายโชติภัทร  พรธนมงคล
 
1. นางสาวรุจิรา  เวียงทับ
2. นางสาวปุญญพัฒน์  บุญเกิด
3. นายจิรัชญ์กฤศ  มีวรรณภาค
4. นายศุภโชค  สังขศรี
5. นางสาวปวีณนุช  พันทา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวิชาดา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม
 
1. นางสาวบุษบา  ห้าวหาญ
2. นายดนัย  นาเมือง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงธัญญชนก   กิจหาญ
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายวชระ  สิงหนารถ
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72.4 เงิน 37 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัญญา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกิตติภา  ศิริรังษี
3. เด็กหญิงกิตติมา  ระวาดชัย
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เต็มพิมาย
5. นางสาวชญานี  โพธิ์ผ่อง
6. นางสาวณัฐชยา  แก้วกำแพง
7. นางสาวณัฐชานันท์   วงศ์ประเสริฐ
8. นายณัฐนนท์  แสงทอง
9. นายธนภัทร  กองน้ำ
10. นายธนากร  ระยะทอง
11. เด็กหญิงธนารีย์  นาหนองตูม
12. เด็กชายธิติกร  กฤษดี
13. เด็กหญิงนงนภัส  ศักดิ์ภิบาลพงศ์
14. นายนธร  ปาสิละเตสัง
15. นายนิติพล  บุญญฤทธิ์
16. เด็กหญิงนิธิยา  ผลเกิด
17. นางสาวบัว  เชื้อจีน
18. นายปิยพัทธ์  สุวินัยวงศกร
19. เด็กหญิงปิยะนันท์   ดอนน้อย
20. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ลักษณะบุญส่ง
21. นางสาวปิ่นรักษ์  รักษายศ
22. นายพงศ์ฉัตร   จุลสินธนาภรณ์
23. เด็กหญิงพรรณภสร  คำภักดี
24. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
25. นายภาณุพงศ์  คำสำราญ
26. นางสาววนิดา  ดุจจานุทัศน์
27. นายวิชัย   แจ่มรุ่งเรือง
28. นางสาวศิริณภา  พันธุ์เดช
29. นายศิริพงษ์  มรเวก
30. นายสิระ   จิตร์สายไหม
31. นางสาวสิริธร  กรานจรูญ
32. นางสาวสุพัตรา  มั่งมี
33. นางสาวสุภัสสร  แสบรัมย์
34. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
35. นางสาวออณิชชา  อันปัญญา
36. นางสาวเมธาพร  พิมพ์กันต์
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ  เอี่ยมบุญเสริฐ
3. นายจูน  ยามากูชิ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงสิรินดา  ลาภศิริผล
 
1. นายวิษณุ  กลีบรักซ้อน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.76 เงิน 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายไรวินทร์  วัฒนสังขโสภณ
 
1. นางจรินพรรณ  กลิ่นหอม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 7 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงณญาดา  บุญชม
2. เด็กหญิงนัยนา  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวพรธิยา  แสนสีมนต์
2. นางสาวธิติมนตร์  ศิลประเสริฐ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.875 เงิน 13 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  ผลดี
2. นางสาวภิญญาพัชร์  อธิกุลรัฐวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  คำอุดหนุน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  บรรทัดพันธุ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชกร  ขันธ์สุวรรณ
2. นายกฤตยา  พรมเสนา
3. นางสาวณัชชาพัชญ์  เหรียญขำ
4. นางสาวศุภิสรา  แฉ่งกอง
5. นางสาวอารีรัตน์  ยอดอาจ
 
1. นายกิจเกษม  อุปการะกิจ
2. นางสาวพิไลวรรณ   คนซื่อ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.87 เงิน 28 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐิตา  งามสุคนธ์รัตนา
2. เด็กหญิงแพรพลอย  อมรศิลปชัย
 
1. นางสาวจีระนันทน์  ระวีย์วรากร
2. นางสาวอรพินท์  พิศงาม
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายฐาปกร  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร  ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา  ฤกษ์ดี
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 39 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวชัชฎา  ท้วมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถนอมเกียรติยิ่ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  รังศรีแก้ว
 
1. นางอัมรา   อินโอภาส
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.2 เงิน 44 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  พฤฒิมาศ
2. นางสาวสรชา  วชิรปราการสกุล
3. นางสาวสุวภัทร  ทุนอินทร์
 
1. นางสาวลักษณวดี  จิตพยัค
2. นางสาวสมกานดา  จันทะราคา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนหอวัง 1. นายธภัทร  นาชัยเวียง
2. นายวิภูลภัส  พัวพลเทพ
 
1. นางสาวพรพิมล  จารุอนันต์กุล
2. นายชำนาญ  เปตามะนัง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวชุตาภรณ์  บุญมากัน
2. นางสาวสุกัญญา  เฉยสิว
 
1. นางสาวนวลละออ  เอี่ยมละออ
2. นางสาวภคมนวรรณ  ขุนพิณี
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  พิทยะวงค์
2. เด็กชายไชยสรรพ์  รินทะ
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายภัคเดช  ธนาถิรพงศ์
2. นายวิศรุต  คล้ายเผือก
 
1. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
2. นางนภัสรา  อุทปา
 
33 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิตรกัณฐ์  ดำรงตระกูลวัฒน์
2. เด็กชายพีรวัส  วาสนาพิตรานนท์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายสรายุธ  เนียมประดิษฐ์
2. นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต์
 
34 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายกิตติภณ   หลำพงษ์
2. เด็กหญิงณจันทร์เจ้า   จงจงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอริยาภรณ์   เศรษฐบรมศักดิ์
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงชวิศา  ตันธีระพลชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามจรัส
3. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ทรงรัฐ
2. นางสาวแววดาว  เขียวภา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 39 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายทรงพล  บุญคง
2. นายอธิสิทธิ์  ปักเคทัง
3. นายเตชาพัฒน์  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางสาวอรพชร  สุขขุม
2. นางสาวพรศิริ  ไกรดิษฐ์
 
37 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตยทอง
2. เด็กหญิงมณีฉัตร  มาตาปิตุกูล
3. เด็กหญิงไอลดา  ภาวะนิตย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
2. นายวิศวะ  ผลกอง
 
38 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกนกภรณ์   ขาเมระนิยะ
2. นางสาวจิดาภา   มณีโชติ
3. นางสาวชุมพูนุช   ศรีเภาโฮก
 
1. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
2. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
 
39 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  นาเวช
2. นางสาวนวินดา  เปรมปราชญ์
3. นางสาวปยุดา  ภักดี
 
1. นางสาวสิริพร  สายแวว
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกฤติยาณี  ใจแก้วทิ
2. นางสาวกัญญ์วรา  เกิดอยู่
3. นางสาวณิชาภัทร  กันทะมา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
41 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายธีริทธิ์  ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
 
1. นางกัญญารัตน์  สารบูรณ์