สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกชมน  มณีชัย
 
1. นางสาวญาณิศา  ข่าขันมะลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวรชาดา  บุรณศิริ
 
1. นายภาณุพัฒน์  ศิริเทพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.41 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชกร  เพชรธำรงกุล
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองบุญชู
3. เด็กชายธนรินทร์  นพคุณ
 
1. นายภัทรศักดิ์  สินทระ
2. นายวิทวัส  ชูจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวญาณิศา  สังข์ขาว
2. นางสาวนวรัตน์  ชูรัตน์
3. นางสาวปวีกรณ์  หลำพงษ์
 
1. นางสุชาดา  ด้วงบัว
2. นางวิภาดา  เลิศสุริยะกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายคุณกร  สิทธิพานิชชกุล
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสภณมณี
 
1. นางสาวอัญชสา  วัชระเสวี
2. นางสาวสุภัตรา  วงษาอ่ำ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณัฐชยา  โลเกศเสถียร
2. นายทรี  ตาลทอง
3. นางสาวอัญชิสา  ปทุมานนท์
 
1. นายชยุตม์  พรายน้ำ
2. นางสุภาพร  ขาวพิมพ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชุติพงศ์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายวรชัย  จิระกิตติเจริญ
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
2. นางสาวกชพร  อารัชกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 46 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงวีนัส  มานิตย์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายจิรโชติ  เทวรักษ์ธนา
2. นางสาวฐิติมา  เชยเพ็ชร
3. นางสาวณิชา  ศรีวัชรเมธากุล
4. นายต้นหนาว  จันทร์พรม
5. นางสาวธนวัน  กสิวัฒน์
6. นางสาวปิยะดา  เหมทานนท์
7. นายพัสกร  เซิ่น
8. นางสาวพิมมาดา  ลักษณาศัย
9. นายพิสิฐพงศ์  เตชะโชติ
10. นายยูโร  ก้องภพฐิตารีย์
11. นางสาวสุรางคณา  แนนเกลี้ยง
12. นายอภิวรรธน์  เหยน้อย
13. นายอลงกรณ์  ประวัง
14. นางสาวอาทิตยา  อาจวงษ์
15. นายเกียรติกุล  รักดีแข
16. นางสาวเชษฐ์ธิดา  แพรกปาน
 
1. นายชยพัทธ์  วงศ์ชาญโชคชัย
2. นางบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
3. นายเข็ม  กลั่นสุกใส
4. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี
5. นางสาวภัทรี  ชุมช่วย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายธีระเทพ  พนมเขต
2. เด็กชายระพีพัฒน์  จารีย์
 
1. นายเอกลักษณ์  ธะประสพ
2. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายก้องภพ  พิมมาศ
2. นายปวริศร์  พรรณพลีวรรณ
3. นายภูภาณุ  มิคาทนานนท์
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายทรัพย์ทวี  โพธิ์พันธ์