สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 47 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ทองสีอ่อน
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธรภูมิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 21 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสิษฐ์ศรี
2. เด็กหญิงจันทมาสก์  สิงห์จันลา
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ประชากุล
 
1. นายโยธิน  ใจอ่อน
2. นางสาวกันยาพร  ทำดี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล
2. เด็กหญิงปภาดา  ไตรสุวรรณ
3. เด็กชายภาสวร  ลิ้มมีโชคชัย
 
1. นางอังคณารัตน์  หวังดี
2. นายคเณศ  สัมพุทธานนท์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.44 ทองแดง 24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายนพดล  จูจันทร์
2. นายปณิธาน   แดงเลิศ
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายธนกฤต  เหล็กเพชร
 
1. นางพัชรี  อ่อนแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายปัณณธร  สุโลวรรณ
2. นางสาวพิมประภาพร  แก้วประสิทธิ์
3. นางสาวสิริบุญญา  ทัดเทียมหัด
 
1. นางสาววณิชชา  สุรัตนะ
2. นายณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 20 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินทะคง
2. เด็กหญิงชินานาฏ  ทานงาม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  คำชมพู
4. เด็กชายนฤชาพงศ์  คล้ายอินทร์
5. เด็กหญิงลลิตภัทร  โรจนประดิษฐ์
6. เด็กชายศิราวุธ  ชูไกรไทย
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
2. นายยุทธศักดิ์  โพธิรุกข์
3. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อู๋
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เนติเวชวิทยา
3. เด็กหญิงหฤทัย  แท่นนิล
 
1. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
2. นางสาวเนียรนภา  คำภูเรือง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  พรมอินทร์
2. เด็กหญิงภาสิกา  อริยภูวเดช
 
1. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
2. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพลีลา 1. นายทินกร  ทะชาฎา
2. เด็กชายธนภัทร  ภูศิริ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นายโสภณัฐ  ขันทอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายปัณณวัชร์  ฉัตรสุริยันชัย
2. นางสาวพลอยชมพู   แสงสวัสดิ์
 
1. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
2. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐธัญธร  ศรีกระจ่าง
2. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
3. นายสาริษฐ์  โอภาสปกรณ์กิจ
 
1. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ
2. นายนนท์ปวิธ  เพชระ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายนิธิธรรม  พรหมประกอบ
2. นายพีรภาคย์  วจนพานิช
3. นายเพชรแสงบุญ  เหล่าตั้งจิตตรง
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายธนวัฒน์   มากสิน
2. เด็กชายพรภูมิ   เลขยัน
3. เด็กชายวรชิต   ศรีมหาพรหม
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวชลทิพย์   ทับหิรัญ
2. นางสาวณัฐวดี   ดาวเรือง
3. นางสาวนันวิภา   หล้าสุดตา
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
18 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวนพมาศ  ฤทธานนท์
2. นายปุณยวุฒิ  โตมีบุญ
3. นายภพธรรม  เจริญแนว
 
1. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
2. นายลัทธพล  ด่านสกุล
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 17 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เดชสี
2. เด็กหญิงวิภาวี  สูงสังเขตร์
3. เด็กหญิงแสงกมล  เอี่ยมสอิ้ง
 
1. นางสุภาพร  สิงห์ยอง
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทะลา
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอภินพ  คงตาดำ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โคกมา