สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สารก๋อง
 
1. นางสุกัญญา  แคนจา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 42 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนงนภัส  พึ่งสาย
 
1. นางสาวกรรณิกา   แสงชูทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกชมน  มณีชัย
 
1. นางสาวญาณิศา  ข่าขันมะลี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพีรดา   อนันต์นุกูล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   หงษาวดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 6 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงวจีรัตน์  กลิ่นหมุด
 
1. นางณัฐชนัญ  รัตนกิจวรพงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนหอวัง 1. นายธันวา  เลี้ยงทวีคูณ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จักปา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เปิมรัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวรชาดา  บุรณศิริ
 
1. นายภาณุพัฒน์  ศิริเทพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 54.41 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชกร  เพชรธำรงกุล
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองบุญชู
3. เด็กชายธนรินทร์  นพคุณ
 
1. นายภัทรศักดิ์  สินทระ
2. นายวิทวัส  ชูจิตร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฉัตรวิภา   สุรพัฒน์
2. นายณัฐดนัย  ล้อทองคำ
3. นายวิศรุต  จันทร์พูล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  จรรยานันทจิต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 47 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ทองสีอ่อน
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 72.66 เงิน 10 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  โอพิทักษ์ชีวัน
2. นายธนา   โตเกษร
 
1. นางสาวอรินยา  สถิรชาติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 23 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มอญชื่น
2. เด็กหญิงอชิรญา  โรจนพฤกษ์
 
1. นางสาวอรชุมา  ยงพัฒนจิตร
2. นายณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.85 ทอง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พึ่งโพธิ์สภ
 
1. นางชลกร  ชาครอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธรภูมิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 21 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสิษฐ์ศรี
2. เด็กหญิงจันทมาสก์  สิงห์จันลา
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ประชากุล
 
1. นายโยธิน  ใจอ่อน
2. นางสาวกันยาพร  ทำดี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.1 ทอง 19 โรงเรียนหอวัง 1. นายก้องตะวัน  แสงประดับ
2. นางสาวณัฐชา  จันทรรวงทอง
3. นางสาวพัชรนันท์  พิพัฒน์นวกิจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  พรมรักษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล
2. เด็กหญิงปภาดา  ไตรสุวรรณ
3. เด็กชายภาสวร  ลิ้มมีโชคชัย
 
1. นางอังคณารัตน์  หวังดี
2. นายคเณศ  สัมพุทธานนท์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 58.25 เข้าร่วม 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวญาณิศา  สังข์ขาว
2. นางสาวนวรัตน์  ชูรัตน์
3. นางสาวปวีกรณ์  หลำพงษ์
 
1. นางสุชาดา  ด้วงบัว
2. นางวิภาดา  เลิศสุริยะกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายคุณกร  สิทธิพานิชชกุล
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสภณมณี
 
1. นางสาวอัญชสา  วัชระเสวี
2. นางสาวสุภัตรา  วงษาอ่ำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายธนกฤต  วิจิตรแสงรัตน์
2. นายสมพล  พิมพ์พิศคนึง
 
1. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
2. นางสาวกันยา  ปาทาน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายมนพัฒน์  มะโนทัย
 
1. นางสาวสายฝน  อุ่นเพชร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86.99 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์  มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 81.97 ทอง 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเขมจิราณี  บวรธรรมทัศน์
 
1. นางสาวสุวิภา  ฤทธิ์จันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงอรมน  ตัณฑุลเวศม์
 
1. นางสาวเกณิกา  กรกัญญพัชร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92.45 ทอง 27 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  รอดกลิ่น
 
1. นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออิ่ม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัชชานน  เตชะสุข
2. เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์
3. เด็กชายพุทธานุภาพ  แซ่เอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ญาสิทธิ์
2. นายพิทยา  ทองเงิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 57.75 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณัฐชยา  โลเกศเสถียร
2. นายทรี  ตาลทอง
3. นางสาวอัญชิสา  ปทุมานนท์
 
1. นายชยุตม์  พรายน้ำ
2. นางสุภาพร  ขาวพิมพ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชินมิษ  ครองพลขวา
2. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมาวุฒิ
3. เด็กหญิงเกวลี  สะสม
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวผุสชา  พวงจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 29 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพรนภัส  มั่นประเสริฐ
2. นางสาวหรรษมน  รัตนนิรมลสกุล
 
1. นางสาวชลิตตา  เจริญสุข
2. นางสาวนราวดี  จ้อยรุ่ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกีรติ  ธนศุภมงคล
2. เด็กหญิงปนัสยา  หนูสันทัด
3. เด็กชายพศวีร์  ศรีวงษา
 
1. นายปธิกร  ปัถยภากรณ์
2. นางพิมพ์นดา  ตาทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวชลธิชา  เชษฐรตานนท์
2. นางสาวธนาภา  นรารักษ์
3. นางสาวสิริมา  แก้วสุขใส
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวอำภา  ศรีสวัสดิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาภสาร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธนัยรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงสกลวรรณ  มาตย์แพง
 
1. นางสาวกิริยา  ชลารัตน์
2. นางสาววิไลรัตน์  อุบลวัตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.2 ทอง 14 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวณวรา  ลัคนาโฆษิต
2. นางสาวปิญชาน์รันท์  ธนวรรธธนาดุล
3. นางสาวมธุรดา  อรุณโชติ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุริโย
2. นายภุชงค์  พุแค
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มูลมอญ
2. เด็กชายรัชพล  หินซุย
 
1. นายพสุ  เข็มทองคำดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.6 เงิน 15 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายกรวิชญ์  สิงห์แก้ว
2. นายภาสพงศ์  วรรณพันธุ์
 
1. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์สิงห์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.44 ทองแดง 24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายนพดล  จูจันทร์
2. นายปณิธาน   แดงเลิศ
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชุติพงศ์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายวรชัย  จิระกิตติเจริญ
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
2. นางสาวกชพร  อารัชกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร   จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายกชภัส  อัศนีวุฒิกร
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชัยนาค
3. เด็กหญิงพรนภัส  สุดสวาสดิ์
4. เด็กหญิงวิกาวี  ชูยัง
5. เด็กหญิงศรีพิมพ์  นามแสง
 
1. นายเอกพงศ์  โสมา
2. นางสาวอัญชลี  ไชยบรรดิษฐ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ใจเย็น
2. นายธัญเทพ  สมอบ้าน
3. นายปฏิภาณ  จำรัสไว
4. นางสาวปาลิกา  มนัสตรง
5. นางสาวรวงข้าว  คำกอง
 
1. นางเตือนใจ  ปิ่นนิกร
2. นายกฤติณ  ธีระภักดีธรากุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงฉัตรลดาวรรณ  บุญสนอง
2. เด็กหญิงณัฐชนก  กงกวย
3. เด็กหญิงปัญปาลี  พกุระ
4. เด็กหญิงพรพิมล  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรสา  อินทร์แตง
 
1. นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น
2. นางวรรษมน  ผกาวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวกฤติพร  ศรีแจ่ม
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยนิคม
3. นางสาวณัฐพร  ใจช่วง
4. นางสาวบุหลัน  วรรณโพธิ์
5. นางสาวปาจรีย์  รินทะ
 
1. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
2. นางสาววรปภา  ริญญาธนันท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 5 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กชายทศพร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายธนกฤต  พิทยาประสาน
3. เด็กชายบุณยกร  เทียนไชย
4. เด็กชายปอนด์ปาพจน์  พรวนต้นไทร
5. เด็กชายพีระพัฒน์  จำนงค์
 
1. นายสหพล  อุดม
2. นายสำราญ  เพ็ชร์ดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.4 ทอง 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายฉัตรดนัย  เย็นสบาย
2. นายนนทพัทธ์  ศรีรักษ์
3. นายบวรศักดิ์  วารีหลั่ง
4. นางสาวปารณีย์  เฉลิมไชยโภคิน
5. นายศิรกร  ผลาหาญ
 
1. นางสมร  จันทนาคม
2. นางสาวพนิดา  ศรีอ่ำดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายกรปณต  เจริญธนะจินดา
2. นางสาวกัญญพัชร์  มีกรงาม
3. นางสาวฉัฐทมนต์  บำรุงพูนสวัสดิ์
4. นายฐิติพงศ์  ยิ้มจินดา
5. นางสาวณัฏฐากร  สุธรรมมา
6. นายธิตะ  คณะเจริญ
7. นายนัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
8. นายปรินทร์  โชติกะ
9. นางสาวปวีณา  ฐานิสวาโรกุลศ์
10. นายพรชัย  กนกบรรจง
11. นางสาวพรเพ็ญ  กวินจารุพงศ์
12. นางสาวรสา  แซ่ตั้น
13. นางสาวรัชภรณ์  บุตรพรม
14. นางสาววราภรณ์  เฟื่องจันทร์
15. นางสาววิศินี  บุษราคัมกุล
16. นายวุฒิชัย  มณีฉาย
17. นายศิวกร  ประถมชาติ
18. นายสัณหรัชต์  พรมอินทร์
19. นายอนุชาต  ไรยวงษ์
20. นางสาวอารยา  จุตาทิศ
 
1. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
2. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
3. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
4. นายเอกพงศ์  โสมา
5. นางจำเนียน  มหาวัฒนะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.4 เงิน 21 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่หย่าง
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  จูสิงห์
3. เด็กหญิงชญานิศ  ชูแช่ม
4. เด็กหญิงชญานุตน์  ชูแช่ม
5. เด็กชายณภัทร  กิตินันท์
6. เด็กชายธนดล  ธรณีสุวรรณ
7. เด็กหญิงนริศรา  ขอด่านกลาง
8. เด็กหญิงปัณณ์วรา  ลือพงษ์
9. เด็กชายพงศ์บารมี  บุญแต่ง
10. เด็กหญิงพรไพลิน  ภูมิศิริเจริญ
11. เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิ
12. เด็กชายมารวย  รุ่งสรรเสริญ
13. เด็กชายวชิรภรณ์  เฉลิมพงษ์
14. นายศุภกฤษ  จิรธรรมประดับ
15. เด็กชายสามัคคี  ทองไหลราม
16. เด็กหญิงสุทธพิชญา  ขอนศักดิ์
17. เด็กหญิงสุภาวิดา  จงจิตต์
18. เด็กชายอัสมี่  แสงสุวรรณ
19. เด็กชายโชติธนภัทร์  อรรถศุภผล
20. เด็กชายโชติภัทร  พรธนมงคล
 
1. นางสาวรุจิรา  เวียงทับ
2. นางสาวปุญญพัฒน์  บุญเกิด
3. นายจิรัชญ์กฤศ  มีวรรณภาค
4. นายศุภโชค  สังขศรี
5. นางสาวปวีณนุช  พันทา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง 21 โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  พงษ์พิษณุ
 
1. นางสาวสุมาลี  อรุณศรีสุวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง 14 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอโนชา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางอรวรรณ  เสริมทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  จาดเจริญ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  นิวาสวุฒิกิจ
 
1. นางสาวนลัทพร  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 47 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายชลสิทธิ์   วิบูลย์ศิริกูล
2. นางสาวนันทญา  ฐาพรเมธา
 
1. นางสาวอรทัย  ไวยพัฒน์
2. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 33 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ลิมปิตานนท์ชัย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ประสมพันธ์
3. นางสาวจุฑามาศ  บุญมา
4. เด็กหญิงชณัญญา  เลี้ยงศรี
5. นางสาวฑิฆัมพร  วิทยาเวช
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายสีดา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จับตะเฆ้
8. นางสาวศศิธร  แดงโชติ
9. นางสาวศศิลภัส  ทองหล่อ
10. เด็กหญิงศุภนุช  อกอุ่น
 
1. นางสุพัตรา  ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวภิญญดา  ศรีธนาโสดา
3. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.25 ทอง 12 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วังเวง
2. เด็กหญิงฉัตรฑลิกานต์  เวชชประสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ธรรมวิเศษ
4. เด็กหญิงณิสรา  ภัคดีโยธา
5. เด็กหญิงธนัชชา  โตอาจ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธุ์ทองดี
7. เด็กหญิงวรนุช  รอดตัวดี
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  นุเว
9. เด็กหญิงหัทยา  มีบุญมา
10. เด็กหญิงอริญญา  สีม่วง
 
1. นางสุมาลี  นาเมือง
2. ดร.เตือนใจ  ปิ่นนิกร
3. นายสุพัฒน์  มีพึ่ง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวขวัญธิดา  แนวพนัส
2. นางสาวจุฑามาศ  เกียรติสาร
3. นางสาวชลากร  ดีช่วย
4. นางสาวญาดา  นามโคตร
5. นางสาววิจิตรา  คำนนท์
6. นางสาวศลิษา  จันทร์เจริญ
7. นางสาวสุชาดา  คำปัน
8. นางสาวอนุสรา  จันทร์ดี
9. นางสาวอรพรรณ  สุวโท
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรมณี
2. นายวิศว  จันทประสพสุข
3. นายสารัช  ชำนิศาสตร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวิชาดา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม
 
1. นางสาวบุษบา  ห้าวหาญ
2. นายดนัย  นาเมือง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.5 ทอง 19 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกันตยา  กลับแสง
2. นางสาวณฐกมล  บุณยมาลิก
 
1. นายวัลลภ  นันตา
2. นายวัชรพงศ์  หอมนาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงธัญญชนก   กิจหาญ
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาววลาวัณย์  วชิระชัยวัชร์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  น้อยทรงค์
 
1. นายชุมพล  เทพสูงเนิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนวนันท์  จิตตะยโศธร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80.3 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงอินทิรา  -
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวญาดา  จันทร์โท
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวปวีณา  สระทองรัด
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวศศธร   เจริญสุข
2. เด็กหญิงสิตา   เจริญรัตน์
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวปริยากร  ธนาภาวราโชติ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 46 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงวีนัส  มานิตย์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายธนกฤต  เหล็กเพชร
 
1. นางพัชรี  อ่อนแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญณพัตธร์  กังวารธนวัต
2. เด็กหญิงสิตานัน   จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงอภิสรา   บำรุงกุล
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวปริยการ  ธนาภาวราโชติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายปัณณธร  สุโลวรรณ
2. นางสาวพิมประภาพร  แก้วประสิทธิ์
3. นางสาวสิริบุญญา  ทัดเทียมหัด
 
1. นางสาววณิชชา  สุรัตนะ
2. นายณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายธิติวุฒิ   โกมุทรัตนานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงนิฤมล  โพธิ์ชัย
 
1. นายจักรี  ภูมิบูรณ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติ   พูลสาริกิจ
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  จงใจ
 
1. นายวันชนะ  ฤกษ์สมุทร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐนิช   อนุถาวร
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.66 ทอง 6 โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายวชระ  สิงหนารถ
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนหอวัง 1. นายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ธนากาญจน์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 14 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 12 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ตาลน้อย
2. เด็กชายกิตติพงศ์   ธนากาญจน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิปตานนท์
4. เด็กหญิงธฤตมน  บูรณวัฒนาโชค
5. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
6. เด็กหญิงภูษณิศา   ช่อฉัตรมงคล
7. เด็กชายระพีพัฒน์   ฟักสุขจิตต์
8. เด็กชายลภน  ศรีบานแจ่ม
9. เด็กหญิงวสมน  พัฒโนภาษ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
2. นายนัฐวุฒิ  สืบสุข
3. นายวรปรัชญ์  ทองหล่อ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนติน่า
4. เด็กชายธราเทพ  อินสว่าง
5. เด็กหญิงธัญสิริ  แป้นเกิด
6. นางสาวนีรนารา  ผ้าเจริญ
7. เด็กชายพรพรหม  บุญศรี
8. นายภัทร  รุจาคม
9. เด็กชายภาณุทัช  แก่นวงศ์
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีชู
11. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
12. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำภู
13. เด็กหญิงสโรชา  เจริญจิตต์
14. เด็กหญิงอภิชญา  บัวดี
15. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
3. นางสาวอุษา  ขุนทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศุจี
2. เด็กหญิงชญาพร  พงศ์พีรภาส
3. เด็กหญิงญาณิญท์  ศิลาเณร
4. เด็กหญิงณัฏฐนรี  เพิ่มพูล
5. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกแก้ว
6. นางสาวปนัดดา  หอมบานเย็น
7. เด็กชายภราดร  โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงวีรันดา  สยัดพานิช
9. เด็กชายสมเกียรติ  รอดเลิศไร้
10. เด็กหญิงอัยยาวีร์  แก้วภราดัย
11. เด็กชายอัยเรศ  เกิดผล
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกรวิชญ์  รินนายรักษ์
2. นายจิรายุ  สีชัง
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ป้องเขียว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รตนบุญโท
5. เด็กหญิงนวนันส์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงนัท  ทองแสง
7. เด็กหญิงบุษราคัม  เชื้อประสาท
8. เด็กชายปวเรศ  จันทรมี
9. เด็กหญิงปุณยาพร  จันทอง
10. เด็กหญิงพนิดา  ม่วงศรี
11. เด็กชายพิสิษฐ์  ลดามณี
12. เด็กหญิงมาริษา  บุณฑริกนววิธ
13. เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วละมุล
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะ
15. เด็กหญิงลลิดา  ลดามณี
16. เด็กชายสิทธิชัย  มิตรชู
17. เด็กหญิงสุนิษา  ห้องชา
18. เด็กชายสุริยะ  ศรีวงษา
19. เด็กหญิงหทัยชนก  ทับชุม
20. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
21. เด็กหญิงเกสรา  ปิ่นทอง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 20 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินทะคง
2. เด็กหญิงชินานาฏ  ทานงาม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  คำชมพู
4. เด็กชายนฤชาพงศ์  คล้ายอินทร์
5. เด็กหญิงลลิตภัทร  โรจนประดิษฐ์
6. เด็กชายศิราวุธ  ชูไกรไทย
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
2. นายยุทธศักดิ์  โพธิรุกข์
3. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายกฤตฐณณ  พงษ์สุนทร
2. นางสาวณัชชา  ทิวาเรืองรอง
3. นายนิติพงศ์  เติมรัตนสุวรรณ
4. นายศุภวิชญ์  การัณย์ศิริ
5. นายเดชาธร  คำพิมพ์
 
1. นายชาติชาย  ชาญกล
2. นายนพดล  โถวิเชียร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายกฤตยชญ์  สงวนวงษ์
2. เด็กชายกฤษกร  นามประสิทธิ์
3. นางสาวกวินทรา  สิงห์ปลอด
4. นางสาวกานติมา  สถิตศิวกุล
5. เด็กหญิงกานต์ญาดา  คำมูล
6. นางสาวกีรติกา  อติบูรณกุล
7. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์แฝง
8. นางสาวฉันท์สินี  พอจิตกุศล
9. เด็กหญิงชฎาวีร์  กั๋ว
10. เด็กหญิงชลชญา  รังสิยานนท์
11. เด็กหญิงชลธิชา  มาลาเล็ก
12. เด็กหญิงณัชวิภา  เทพจันที
13. นางสาวณัฐริกา  วาซัน
14. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
15. นางสาวณาจารีย์  ดวงบุปผา
16. เด็กหญิงทัศญาพร  เห็นสมัคร
17. เด็กหญิงธนพร  ผาจวง
18. นายธนภัทร  เรืองยิ่ง
19. นางสาวธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
20. เด็กชายธุวานันท์  ศิริปทุมานันท์
21. นายนวพล  สมบัติทา
22. นายปัฐวีร์  ยากูล
23. เด็กหญิงปัณณ์  ธีระคำศรี
24. นางสาวปัทมา  มารศรี
25. นายปุรเชษฐ์  เพราะสุนทร
26. เด็กหญิงพัชร์สิชา  ลือวงษ์วระกูล
27. นางสาวพิลาวรรณ  จันทเชิต
28. เด็กชายภวิศณัฏฐ์  บูรณีวิราพันธ์
29. เด็กหญิงภัทรมน  แซ่หวัง
30. เด็กหญิงภาวิดา  จันทร์แรม
31. นางสาวภิญญดา  กัลยาณกิตติวงศ์
32. นายสร้างภูมิ  ศรีนคร
33. นายสิรวิชญ์  ตั้งเติมสิริกุล
34. นายสิรวิชญ์  ตะคุณนะ
35. นายอนันทศักดิ์  ทักษิณ
36. เด็กชายอนุทัต  ปานพ่วง
37. เด็กชายอภิสักข์  สุภวราหะสุนทร
38. เด็กหญิงอัญชิสา  คำบุดดี
39. เด็กหญิงโยษิตา  ทองใส
40. นางสาวไอรดา  เลิศนา
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
2. นายกวีชาติย์  จันทร์แพง
3. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
4. นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ
5. นายคมเดช  พรมนาค
6. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
7. นายมณเฑียร  สุขสวัสดิ์
8. นายพิษณุ  เพชรน้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72.4 เงิน 37 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัญญา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกิตติภา  ศิริรังษี
3. เด็กหญิงกิตติมา  ระวาดชัย
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เต็มพิมาย
5. นางสาวชญานี  โพธิ์ผ่อง
6. นางสาวณัฐชยา  แก้วกำแพง
7. นางสาวณัฐชานันท์   วงศ์ประเสริฐ
8. นายณัฐนนท์  แสงทอง
9. นายธนภัทร  กองน้ำ
10. นายธนากร  ระยะทอง
11. เด็กหญิงธนารีย์  นาหนองตูม
12. เด็กชายธิติกร  กฤษดี
13. เด็กหญิงนงนภัส  ศักดิ์ภิบาลพงศ์
14. นายนธร  ปาสิละเตสัง
15. นายนิติพล  บุญญฤทธิ์
16. เด็กหญิงนิธิยา  ผลเกิด
17. นางสาวบัว  เชื้อจีน
18. นายปิยพัทธ์  สุวินัยวงศกร
19. เด็กหญิงปิยะนันท์   ดอนน้อย
20. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ลักษณะบุญส่ง
21. นางสาวปิ่นรักษ์  รักษายศ
22. นายพงศ์ฉัตร   จุลสินธนาภรณ์
23. เด็กหญิงพรรณภสร  คำภักดี
24. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
25. นายภาณุพงศ์  คำสำราญ
26. นางสาววนิดา  ดุจจานุทัศน์
27. นายวิชัย   แจ่มรุ่งเรือง
28. นางสาวศิริณภา  พันธุ์เดช
29. นายศิริพงษ์  มรเวก
30. นายสิระ   จิตร์สายไหม
31. นางสาวสิริธร  กรานจรูญ
32. นางสาวสุพัตรา  มั่งมี
33. นางสาวสุภัสสร  แสบรัมย์
34. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
35. นางสาวออณิชชา  อันปัญญา
36. นางสาวเมธาพร  พิมพ์กันต์
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ  เอี่ยมบุญเสริฐ
3. นายจูน  ยามากูชิ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวีรภัทร  วิลัยสูงเนิน
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์   ทศวัฒน์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์   สมรวิบูลย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 42 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  ปาลวัฒน์
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวปัทมา  มารศรี
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายกฤดิ์สกุล   วิษณุรังสรรค์
 
1. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.16 ทอง 17 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองใส
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 26 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวประกายเพชร  ปัตนุ
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์   สมรวิบูลย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายจิรายุ  ขุนรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 19 โรงเรียนสารวิทยา 1. นายฐิติพันธ์  เอื้อสุวรรณา
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงสิรินดา  ลาภศิริผล
 
1. นายวิษณุ  กลีบรักซ้อน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวจิรพัชร  ยุตตะไพบูลย์
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายชนะพล  โสภณรุ่งทรัพย์
 
1. นายกร  เหมลา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์   ทศวัฒน์
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์   สมรวิบูลย์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวชินานาฏ  ทานงาม
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกนกสรร  รุ่งจิรธนานนท์
2. เด็กหญิงกัญญณัช   เกสรสมบัติ
3. เด็กหญิงกัณฐพร  เพ็ชรเพ็ง
4. เด็กชายชานันท์  มัลลานู
5. เด็กหญิงปาละตา   ขำเจริญ
6. เด็กหญิงรัญชิดา   วัฒนสินธุ์
7. เด็กชายสิทธานต์  สุขคะตะ
8. เด็กชายอธิศ  มานนท์
9. เด็กชายอัครวัฒน์   ปราบณรงค์
10. เด็กชายอานาคินทร์  สวันตรัจฉ์
11. เด็กหญิงเตชินี   อภิชลติ
12. เด็กหญิงโสภิดา   ประณิธิพงศ์
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายชนะศักดิ์   วงษ์วีระวินิจ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกชวรรณ   ไทญาณสิทธิ
2. นางสาวกันตยา  ชัยทอง
3. นายกันต์  พันธุ์ศิริ
4. นายธนเดช  มหากายี
5. นางสาวธันย์รดา  ศุทธวีร์สกุล
6. นายนวพล  จักรนิรมล
7. นายปุณณภพ   สุวรรณจิตร์
8. นางสาวศุขวลี  กิตติญาณ
9. นายสรนนท์  หอมมณฑา
10. นายสรวิชญ์  สังข์ทอง
11. นางสาวอริสรา  บัวสมบัติ
12. นายอิสระชน  ชื่นเอกรัฐ
 
1. นายตวิษ  จิตรรังสรรค์
2. นายประยุทธ  ชาญอักษร
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา   บุญมี
2. เด็กหญิงกันยกร  เริงทรัพย์
3. เด็กหญิงกิตติภา   ศรีโกศล
4. เด็กหญิงจีระนันท์   บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
6. เด็กชายชนกันต์   ชัยสุวรรณ
7. เด็กชายชนกานต์   คล้ายแจ้ง
8. เด็กชายณัฏฐภัทร์  ชลากรทรัพย์รดา
9. เด็กชายณัฐยศ   สุคนธรัตน์
10. เด็กชายณัฐวานนท์   บุญมาเปียง
11. เด็กชายนภากาศ   ศิริตระกูล
12. เด็กหญิงบุษกร  ธิติมุทา
13. เด็กชายปรินทร   บดีศรีสกุล
14. เด็กหญิงปัญญาพร   อินทร์ฤดี
15. เด็กชายพงษ์พฤทธิ์   ศรีเรืองหัตถ์
16. เด็กชายพศิน   โหมดนอก
17. เด็กหญิงภูริชญา  สุกันฑา
18. เด็กชายภูเกล้า   มีวรรณ
19. เด็กหญิงยชนา  พุ่มวิเศษ
20. เด็กชายวรพจน์   ภักดีอุธรณ์
21. เด็กหญิงสุภัชชา  เคนไชยวงค์
22. เด็กหญิงสุภัชญา   จารุเพ็ง
23. เด็กชายอัตสิทธิ์   อัมพรปัญญรักษ์
24. เด็กหญิงเกศสุดา   ปัดภัย
25. เด็กหญิงไรนะห์  มูฮะหมัด
 
1. นายต่อพงศ์  อุตรพงศ์
2. นางสาวมนสิรี  ศรีรักษา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกชมน  เมนาคม
2. นางสาวกรวรินทร์  ชำนาญกุล
3. นางสาวกัลย์รัตน์  ตระกูลจารุกิตต์
4. นางสาวกานต์พิชชา  ชูชื่น
5. นางสาวขวัญใจ  บุญวิเศษ
6. นางสาวจตุพร  ยิ้มแย้ม
7. นายจิรัฏิ  แดงขาว
8. นางสาวญาดา  อาสนเสวตร
9. นายณัฐชนน  ผูกพันธ์รัตนะ
10. นางสาวณัฐชานันท์  วงศ์ประเสริฐ
11. นายถิรเดช  นราทิพยปทุม
12. นายธนพงษ์  ผดุงพันธุ์
13. นายธนภัทร  กองน้ำ
14. นายธนากร  ระยะทอง
15. นายนพรัตน์  เพ่งพินิจ
16. นางสาวนรีกานต์  แก้ววิเศษ
17. นางสาวบุญลักษณ์  ผ่านสำแดง
18. นางสาวปณิดา  สุวรรณรงค์
19. นางสาวปัญญาพร  ศรีสนอง
20. นางสาวปุญญาพร  อินทรัตน์
21. นางสาวพรพัตรา  แก้วผง
22. นายภคิน  หิรัญคุปต์
23. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
24. นางสาวรวิภา  มูลชัย
25. นายลักษมันตร์  มงคล
26. นางสาววชิรญาณ์  ศรีแก้วดี
27. นางสาวศิริรัตน์  นิ่มนวล
28. นางสาวสวรรญา  พ่วงเพียร
29. นางสาวสุชาดา  ทองท่อ
30. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
31. นางสาวเกวลิน  ศรีรู้ญา
32. นายเทพบุตร  นาคยุติ
33. นางสาวเปรมวดี  บุญเฉลย
34. นางสาวเมธาพร  พิมพ์กันต์
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ  เอี่ยมบุญเสริฐ
3. นายจูน  ยามากูชิ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 23 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายกานต์ดนัย   ทองขวัญ
2. เด็กชายคชภูมิ   โพคัยสวรรค์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนคำเฮียง
4. เด็กหญิงนันท์มนัส   เลิศจันทึก
5. เด็กหญิงปพิชญา  โพธิ์บาย
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   อาจม่วง
7. เด็กหญิงพิริศสา   ทองคำ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สวัสดีพุดซา
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมฤทธิ์
10. เด็กชายอรรถชัย  สายสมบัติ
 
1. นางนุชนาถ   จั่นงาม
2. นางจิระนิตย์   สายจันทร์
3. นางศศิธร  โพธินิยม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 40 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายชานนท์  ศรีหิรัญ
2. นางสาวทิพย์นารี  พานิชย์สิริ
3. นายภักพงษ์  ขุมโมทข์
4. นายภูรินท์  เนตร์วิศิษฎ์
5. นายวัตรชิราวุธ  สมนอก
6. นางสาววิยะวรรณ  เสนะแสง
7. นางสาวสุกัญญา  โยงรัมย์
8. นางสาวอัมพิกา  สุทธรา
 
1. นางสุนิสา  อินทนนท์
2. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงชนกศุภสุตา  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงณิชา  โอชะกลิ่น
3. เด็กหญิงณิชา  ศรีหาบุตร
4. เด็กหญิงบรรณศรณ์  อศิยารัตน์
5. เด็กหญิงพุชชิตา  เนตรเจริญ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  เคลากลาง
7. เด็กหญิงศุภกานต์  รื่นจิตร์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  อินทรประเสริฐ
 
1. นายจิรายุส  เผือดผุด
2. นายณัฐภูมินทร์  คล้อยเอี่ยม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวฐิตารีย์  ลีลาบูรณพงศ์
2. นางสาวณัฐชา  อัศวเสนา
3. นางสาวทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. นางสาวนันทนา  ฮะโสด
5. นางสาวภัทราภรณ์  วิภาพันธุ์
6. นางสาวอภิญาพร   แสวง
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกชกร  ชูเมือง
2. เด็กหญิงนาเดียฮ์  ดือราโอ๊ะ
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เอนกนวล
4. เด็กหญิงปูริตา   จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงศศิธร  ปรุงทองดี
6. เด็กหญิงศิริพร  หทัยเมธาพร
7. เด็กหญิงสุภัคจิรา  บุญกังวาลย์
8. เด็กหญิงแพรวา  ถุงเงิน
 
1. นางอมรรัตน์   มาฬมงคล
2. นางสาวณัฏฐณิชา   ราชกิจกำธร
3. นางสาวพัชรินทร์   สายสังข์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวจิตรภัสสร  ถาพร
2. นางสาวตริตาภรณ์  สิงหเสนี
3. นางสาวบงกช  แสงวงค์
4. นางสาวปฐมพร  อัตนัย
5. นางสาวมนต์ทิวา  ชูดำ
6. นางสาวอภิญญา  ดิลกจาตุรนต์
7. นางสาวอภิสรา  วัฒนชัยพัทธ์
8. นางสาวเรณุกา  ประคองชีพ
 
1. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
2. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  นิยมเยาว์
2. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งพุก
4. เด็กหญิงจิิตรลดา  เชื้อฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทองมี
7. เด็กหญิงพนิดา  งานกระโทก
8. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
9. เด็กหญิงภานุมาส  นิวร
10. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
11. เด็กหญิงสิดาพร  เกตุการณ์
12. เด็กหญิงสุธิตา  บุญเกษ
 
1. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
2. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 54.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายจิรโชติ  เทวรักษ์ธนา
2. นางสาวฐิติมา  เชยเพ็ชร
3. นางสาวณิชา  ศรีวัชรเมธากุล
4. นายต้นหนาว  จันทร์พรม
5. นางสาวธนวัน  กสิวัฒน์
6. นางสาวปิยะดา  เหมทานนท์
7. นายพัสกร  เซิ่น
8. นางสาวพิมมาดา  ลักษณาศัย
9. นายพิสิฐพงศ์  เตชะโชติ
10. นายยูโร  ก้องภพฐิตารีย์
11. นางสาวสุรางคณา  แนนเกลี้ยง
12. นายอภิวรรธน์  เหยน้อย
13. นายอลงกรณ์  ประวัง
14. นางสาวอาทิตยา  อาจวงษ์
15. นายเกียรติกุล  รักดีแข
16. นางสาวเชษฐ์ธิดา  แพรกปาน
 
1. นายชยพัทธ์  วงศ์ชาญโชคชัย
2. นางบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
3. นายเข็ม  กลั่นสุกใส
4. นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี
5. นางสาวภัทรี  ชุมช่วย
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์   คงนุกูล
2. เด็กหญิงอารีญา   กิ่งไม้กลาง
 
1. นางพจธนา   วิภาวิน
2. นางอิสรีย์  บัวขม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชรียา  หงษ์ษา
 
1. นายธนัทภัทร  จิรภัทรเขมกุล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณิชกมล  ขันเชื้อ
 
1. นายสาธิต  สมใจ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล
 
1. นางกัทลี  เลขานุกิจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง 25 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวเบญญา   เสมอพิทักษ์
 
1. นางอุไรวรรณ   คงเกินทุน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนดล  สกุลชื่นเจริญ
 
1. นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 77.76 เงิน 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายไรวินทร์  วัฒนสังขโสภณ
 
1. นางจรินพรรณ  กลิ่นหอม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกุลปาลี  พลวัน
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ลี้นำ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มนสิการ
4. เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล
5. เด็กหญิงเกศษราภร  มงคลธนมาศ
 
1. นางนิศากร  เลิศสุดยอด
2. นางสาวพัตรสุดา  ขาวผ่อง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.67 ทอง 18 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  แสนใจกล้า
2. นายอภิรักษ์  อุลิศ
3. นายอัมริน  อุงอำรุง
4. นายอัษฏา  สุนทร
5. นายเอกวี  แซ่หว้า
 
1. นางสาวสุวีรยา  สิริลาภ
2. Mrs.Nieves  Srichanwongse
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 16 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงทยิดา  ชุมสงค์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีกิตติวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พลพุทธา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวชนิกานต์  ศิริโสภากุล
2. นางสาวศศิวิมน  โคกสระน้อย
 
1. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 7 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงณญาดา  บุญชม
2. เด็กหญิงนัยนา  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวพรธิยา  แสนสีมนต์
2. นางสาวธิติมนตร์  ศิลประเสริฐ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ปุยภิรมย์
2. นางสาวชยาภรณ์   นามวงษ์ชัย
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวคันธนีรา  คุณาสมิทธ์
2. นางสาวสุปริญญา  ดำบรรณ์
 
1. นางสาวพัชรพร  พิมลภัทรกุล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.875 เงิน 13 โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  ผลดี
2. นางสาวภิญญาพัชร์  อธิกุลรัฐวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  คำอุดหนุน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกนกพร   กลั่นยิ่ง
2. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  บรรทัดพันธุ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชกร  ขันธ์สุวรรณ
2. นายกฤตยา  พรมเสนา
3. นางสาวณัชชาพัชญ์  เหรียญขำ
4. นางสาวศุภิสรา  แฉ่งกอง
5. นางสาวอารีรัตน์  ยอดอาจ
 
1. นายกิจเกษม  อุปการะกิจ
2. นางสาวพิไลวรรณ   คนซื่อ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.8 ทอง 24 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกุลจิรา   ธรรมรังษี
2. นายคล้ายตะวัน   วิเศษ
3. นายธนาวัฒน์   ทิวาเนียม
4. นายพงศภัค   คะแนนสิน
5. นางสาวอภิญญา   วงค์สรรศรี
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวชญานี  ทองสีนก
2. นางสาวฐิติพร  เลิศอุดมไพฑูรย์
3. นางสาวภรัทธิยา  อินพล
4. นายศรุต  สุนทรศิลป์
5. นางสาวเอเชีย  ศรีธรรมวงศ์
 
1. นางพรทิพย์   โตมอญ
2. นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวทรงแสง   เจริญสุข
2. นางสาวพลอยชมพู  ธนูทอง
3. นางสาวภูริชา  แจ่มจรรยา
4. นางสาวรดา   มั่นต่อม
5. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. นางสาววชิรญาญ์  จันสาม
2. นางสาวสุธาสินี  ทวีอภิรดีวิชา
 
1. นางสาวกาญจนา  ธูปบูชา
2. Mr.CHEN  LIANG
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยมี
2. นางสาวพรรณรวี  หอมขจร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
2. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง 4 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวธนารีย์   สอนศรี
2. นางสาวเข็มอัปสร  อ่วมบำรุง
 
1. นางพรทิพย์   โตมอญ
2. นางสาวภาพินี  โตมอญ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวรัชพร  ช่วยชูวงศ์
2. นางสาวเมสิยาห์  เนื้อไม้
 
1. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
2. MissNAKYUNG  LEE
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.87 เงิน 28 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐิตา  งามสุคนธ์รัตนา
2. เด็กหญิงแพรพลอย  อมรศิลปชัย
 
1. นางสาวจีระนันทน์  ระวีย์วรากร
2. นางสาวอรพินท์  พิศงาม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 99.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายสรวิศ  ชุนเจริญ
 
1. นายวัชเรนทร์  วิเศษวงษา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.13 ทอง 38 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กชายชินรักษ์  หม่องศักดิ์
2. เด็กชายรวิภาส  นาทุม
3. เด็กชายฤทธิพงศ์  เมืองมา
4. เด็กชายวงศธร  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กชายวันชัย  ศรีเหม
6. เด็กชายศักดิ์ดา  สุวรรณกิจ
7. เด็กชายอดิศร  ทะกาเนนะ
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  พันหนองแสน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นายฐานพัฒน์  สังตรีเศียร
3. สิบเอกปราศรัย  วันตา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชนกนันท์  สธารัตน์
2. นางสาวฐิติวรดา  จุรุทา
3. นางสาวณัฐรุจา  โสภาสาย
4. นางสาวทัยรัตน์  ลักขนัด
5. นางสาวสุชาดา  นันทิยาพร
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอรณัชชา  พรหมมงคล
8. นางสาวเจนจิรา  เบ้าสุภี
9. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
10. นางสาวแพรวา  นุมัติ
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นายกิตติ  กรพรม
3. นางจารุชา  ไชยศร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี่ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกรภัทร  จรุงศรี
2. นางสาวกฤติยา  ศรีทองสุข
3. นางสาวจิรัชญาภรณ์  สมบัติวัฒนกุล
4. นางสาวศุภัชฌา  วัฒนเสน
5. นายอภิชยุทธ  นิลรัตน์
 
1. นางสาวเมษา  แสงตรง
2. นางสาวชุติภรณ์  พัดเอี่ยม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อู๋
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เนติเวชวิทยา
3. เด็กหญิงหฤทัย  แท่นนิล
 
1. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
2. นางสาวเนียรนภา  คำภูเรือง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายฐาปกร  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร  ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา  ฤกษ์ดี
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.2 เงิน 39 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวชัชฎา  ท้วมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถนอมเกียรติยิ่ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  รังศรีแก้ว
 
1. นางอัมรา   อินโอภาส
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.2 เงิน 44 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  พฤฒิมาศ
2. นางสาวสรชา  วชิรปราการสกุล
3. นางสาวสุวภัทร  ทุนอินทร์
 
1. นางสาวลักษณวดี  จิตพยัค
2. นางสาวสมกานดา  จันทะราคา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  พรมอินทร์
2. เด็กหญิงภาสิกา  อริยภูวเดช
 
1. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
2. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายอัครสิริ  เชาวนะ
 
1. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
2. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนหอวัง 1. นายธภัทร  นาชัยเวียง
2. นายวิภูลภัส  พัวพลเทพ
 
1. นางสาวพรพิมล  จารุอนันต์กุล
2. นายชำนาญ  เปตามะนัง
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายธีระเทพ  พนมเขต
2. เด็กชายระพีพัฒน์  จารีย์
 
1. นายเอกลักษณ์  ธะประสพ
2. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวชุตาภรณ์  บุญมากัน
2. นางสาวสุกัญญา  เฉยสิว
 
1. นางสาวนวลละออ  เอี่ยมละออ
2. นางสาวภคมนวรรณ  ขุนพิณี
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  พิทยะวงค์
2. เด็กชายไชยสรรพ์  รินทะ
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกฤษฎา  อินต๊ะพรม
2. นายภูวกร  ไกยสวน
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพลีลา 1. นายทินกร  ทะชาฎา
2. เด็กชายธนภัทร  ภูศิริ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นายโสภณัฐ  ขันทอง
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวนวกานต์  ลี้รัตนโชติ
2. นางสาววรรณวิศา  สาธร
 
1. นายอนันตชัย  ไชยโกฏิ
2. นางสาวนาตยา  ปุริโต
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายกรรชัย  รักษ์ณรงค์
2. นายอคิราภ์  สีแสนยง
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 7 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายภัคเดช  ธนาถิรพงศ์
2. นายวิศรุต  คล้ายเผือก
 
1. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
2. นางนภัสรา  อุทปา
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายศุภกร   ถาวรวงศ์
2. เด็กชายเจนวิทย์  กิจเวคิน
3. เด็กชายเยี่ยมวุฒิ  จันทร์หัวโทน
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นางปุณยนุช  ปัญญาดิลก
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายก้องภพ  พิมมาศ
2. นายปวริศร์  พรรณพลีวรรณ
3. นายภูภาณุ  มิคาทนานนท์
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายทรัพย์ทวี  โพธิ์พันธ์
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายปัณณวัชร์  ฉัตรสุริยันชัย
2. นางสาวพลอยชมพู   แสงสวัสดิ์
 
1. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
2. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิตรกัณฐ์  ดำรงตระกูลวัฒน์
2. เด็กชายพีรวัส  วาสนาพิตรานนท์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายสรายุธ  เนียมประดิษฐ์
2. นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐธัญธร  ศรีกระจ่าง
2. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
3. นายสาริษฐ์  โอภาสปกรณ์กิจ
 
1. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ
2. นายนนท์ปวิธ  เพชระ
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ
2. เด็กชายชานน  ครุฑพูล
3. เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายนิธิธรรม  พรหมประกอบ
2. นายพีรภาคย์  วจนพานิช
3. นายเพชรแสงบุญ  เหล่าตั้งจิตตรง
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายธนวัฒน์   มากสิน
2. เด็กชายพรภูมิ   เลขยัน
3. เด็กชายวรชิต   ศรีมหาพรหม
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นางสาวปวีณา  หรั่งมา
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 13 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวชลทิพย์   ทับหิรัญ
2. นางสาวณัฐวดี   ดาวเรือง
3. นางสาวนันวิภา   หล้าสุดตา
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
185 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายกิตติภณ   หลำพงษ์
2. เด็กหญิงณจันทร์เจ้า   จงจงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอริยาภรณ์   เศรษฐบรมศักดิ์
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
186 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวนพมาศ  ฤทธานนท์
2. นายปุณยวุฒิ  โตมีบุญ
3. นายภพธรรม  เจริญแนว
 
1. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
2. นายลัทธพล  ด่านสกุล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 39 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงชวิศา  ตันธีระพลชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามจรัส
3. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ทรงรัฐ
2. นางสาวแววดาว  เขียวภา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.33 เงิน 39 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายทรงพล  บุญคง
2. นายอธิสิทธิ์  ปักเคทัง
3. นายเตชาพัฒน์  คล้ายสิทธิ์
 
1. นางสาวอรพชร  สุขขุม
2. นางสาวพรศิริ  ไกรดิษฐ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 19 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายชญาวัต  ปัญญาสันติกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวกล่ำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80.66 ทอง 18 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวมลทิพย์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสรัลรัตน์  จอกนาค
3. นางสาวอรอนงค์  สันดี
 
1. นางสาวสิริพร  สายแวว
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์
2. เด็กหญิงดลพร  นิลบรรจง
3. เด็กหญิงธนวรรณ   นุสีวอ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประดับหิน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีชำนาญ
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  กันทะสอน
 
1. นางอัญชลี  ปิ่นเพ็ชร
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 28 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชลิตา  อี๋
2. นางสาวทิพย์อักษร  โคตรเจริญ
3. นางสาวธีรพร  น้อยศรี
4. นางสาวพัณณิตา  แซ่ฟ้า
5. นางสาวอารยา  บุญโพธิ์
6. นางสาวแคทชลีน่า  จงบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตยทอง
2. เด็กหญิงมณีฉัตร  มาตาปิตุกูล
3. เด็กหญิงไอลดา  ภาวะนิตย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
2. นายวิศวะ  ผลกอง
 
194 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกนกภรณ์   ขาเมระนิยะ
2. นางสาวจิดาภา   มณีโชติ
3. นางสาวชุมพูนุช   ศรีเภาโฮก
 
1. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
2. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงชญาภา  เอี่ยมสนิท
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หนแสง
3. เด็กหญิงปริศรา  นนทะศรี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.33 ทอง 14 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายณัฏฐกิตติ์  สิงหนาทไกรศรี
2. นายบัณฑิตวงศ์  นำเกียรติกัมปนาท
3. นางสาวปริชญา  ดาราโรจน์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นางสาวไพลิน  ภิญโย
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 17 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เดชสี
2. เด็กหญิงวิภาวี  สูงสังเขตร์
3. เด็กหญิงแสงกมล  เอี่ยมสอิ้ง
 
1. นางสุภาพร  สิงห์ยอง
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
198 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  นาเวช
2. นางสาวนวินดา  เปรมปราชญ์
3. นางสาวปยุดา  ภักดี
 
1. นางสาวสิริพร  สายแวว
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงนันนภัส  ปลอดอินทร์
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงวนิดา  กานนท์
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวภาพิมล  ประทีปถิ่นทอง
2. นางสาวภิญญดา  ปะกิ่ง
3. นางสาววาสิฐี  ศรีเจริญ
 
1. นางปราณี  วีระหงส์
2. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 41 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงจีรนุช  วรวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรมณฑ์  รุ่งไพรวัน
3. เด็กหญิงอริศา  อินทจักร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.66 ทอง 9 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เข็มศรีรัตน์
2. นางสาวจิราพร  พลประถม
3. นางสาวปรียานุช  พันเดช
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทะลา
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกฤติยาณี  ใจแก้วทิ
2. นางสาวกัญญ์วรา  เกิดอยู่
3. นางสาวณิชาภัทร  กันทะมา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หุ่นโต
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประดับแก้ว
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์  อริยชัยสิริกุล
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นายธีระศักดิ์  ธรรมวัตร
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายสหพงศ์  บัวนุ่ม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฉัตตระ
3. เด็กชายโสภณัฐ  ศรีผ่อง
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
2. นางปรีดา  ขันอาสา
 
209 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นางสาวบูชิตา  กมลชัยพิสิฐ
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นางมนทพรรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภักร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเณรี  บุญเจริญ
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอภินพ  คงตาดำ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โคกมา
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์  อินทรศรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายธีริทธิ์  ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
 
1. นางกัญญารัตน์  สารบูรณ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ตรีพันธ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เผื่อนด้วง
 
1. นายสุคนธ์  อาจยาทา
2. นางศศธร  บำรุง
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร