สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   พันสูงเนิน
 
1. นางธนภรณ์   พรมชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเจนจิรา  พนระพัด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงนิสากร  ศรีคำแซง
 
1. นางสาวศิรินภา  ทองธรรมชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 46 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวปภัสรา  หลวงพิมล
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ประชุมเทศ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สุธรรมราษฎร์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  ต่อปี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70.66 เงิน 45 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นางสาวกฤษตยานันท์  ปิติโภค
 
1. นางสาวรังสิยา  พวงจิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.16 เงิน 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงชญาภา  วัฒนเกตุกุล
 
1. นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.67 เงิน 19 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นายจิรายุ  ชูอิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 18 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สะศรี
3. เด็กหญิงพัฒน์ธีรา  ภักดี
 
1. นายปิยะพงษ์  งันลาโสม
2. นางสาวปัญญาภรณ์  สบายใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภวรัญชน์   พงษ์สุระ
2. นางสาวศิโรรัตน์  ยศทอง
3. นางสาวเกตน์สิรี   ทุมทา
 
1. นางสาวนวพร  เทพดวงแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 49 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปันรดา  ธนการพาณิช
2. เด็กชายศุภกฤษ  อยู่เย็น
 
1. นายภาณุมาศ  หมุนเกตุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณัฐวัฒน์  วัฒนพงศ์ศิริ
2. นายนิรมิต  ปัญญาเนรมิตดี
 
1. นายวิวัฒน์  วงค์ษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศากร  กุลธิดาวัฒน์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  พงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาววัชรมน  เจริญผล
2. นางสาวชลิดา  เดชมนต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 91.42 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายชยากร  วงศ์บุญสิน
 
1. นางสถิตย์  แตงเกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวดวงกมล  วุฒิพานิช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายณัฐภัทร  จี.มาทานี
 
1. นางอลิสา  สิงห์เจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงกุลปริยา  โนนทัน
2. เด็กหญิงธนัทฐา  เมฆกระบัว
3. เด็กหญิงนารายา  ชาตะสุภณ
 
1. นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู
2. นายณยศ  สงวนสิน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.25 เงิน 26 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายกรพัส  สายวิเศษ
2. นายธีรัช  เลิศวชิรโชติ
3. นายศุภกิจ  เจียมวุฒินันท์
 
1. นายบัณฑิต  ปาริฉัตรกานน
2. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 22 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมนภัทร์  เธียรพงศ์เกษม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองไทย
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ลิมป์ทองทิพย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเวคินกุล
2. นางสาวอัจฉริยา  อุทธา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.13 เงิน 5 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เตชอัครเสถียร
2. นางสาวพัชร์วิรัล  ลาภอรุณลือเดช
3. นางสาววิวรรธณี  วรวสุวัส โคบาล
 
1. นางสุภักดิ์  เพิงใหญ่
2. นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  นันตสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพล  แก้วมรกฎ
 
1. นายธีระพงศ์  บัวทุม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชกานต์   เสริมศิริทรัพย์
2. นางสาวนาเดีย    โซ๊ะมณี
 
1. นางวิยะดา  ทองประดับ
2. นางสาวสิริพรรณ  โยธะวงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์   กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี   อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.66 เงิน 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายทัตศรัณย์  นามเมือง
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  คณานุรักษ์สกุล
 
1. นางสาวรัตติมาลย์  ล้วนวิเศษ
2. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85.5 ทอง 8 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายชัยสิทธิ์  คุปตานนท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชื่นอารมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง 42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวบนนภา  นิธีกุลวัฒน์
 
1. นางสาวรัตติมาลย์  ล้วนวิเศษ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชนกรานต์  ลีลาเจษฎากุล
2. เด็กชายณวัฒน์  บัวเจริญ
3. นางสาวนวิยา  เวชสุวรรณ์
 
1. นายอลงกฤต  ตราชู
2. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายนที  ธนเศรษฐสมบัติ
2. นายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์
3. นายเตโชดม  โฉมกิจ
 
1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
2. นายอลงกฤต  ตราชู
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงธนภร  มีบุญมี
2. เด็กหญิงอริสรา  อมาตยกุล
3. เด็กหญิงอารยา  สินไชย
 
1. นายกิตติธัช  เสืองาม
2. นายวรยุทธ  ยอดบุญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายชนะภัย  เสนสาย
2. นางสาวนิภาพร  แสงอรุณ
3. นายวรรธนัย  เมธาเมลือง
 
1. นางสาววราลี  สินธุวา
2. นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 50 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวมนัฏศิณี   บุญเพ็ง
2. นายวรายุทธ   พรมพาดี
 
1. นายพงศกร  นาคไทย
2. นางสาวสุภาพร  รักด้วง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 21 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกมลรัตน์   สนธิ
2. นางสาวชนิสรา   ผาอินดี
3. นางสาวนวพรรษ   ไทยสีหราช
 
1. นางสาวศิรินภา  คำหล้าทราย
2. นายสิทธิเดช  ชมจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 50 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายนิธิศ  ภูวิรุฬห์โรจน์
2. เด็กชายอัฑฒ์  แย้มแสง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุบลอ่อน
 
1. นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 20 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกรกนก  หกด่านจาก
2. นางสาวปัทมวรรณ  ภิญโญ
3. นางสาวพีรนันท์   สุภาพชุติพนธ์
 
1. นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี
2. นางสาวชุติมา  ปานแพ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.2 เข้าร่วม 50 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณหทัย แฮนน่า  เล็บบล็อค
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คงถาวร
 
1. นางสาวสนธยา   อิ่มเอี่ยม
2. นายปราโมทย์  ศรีคงคา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 41 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวพรรณลิษา  บุญประคม
2. นายลิขิต  จันลี
 
1. นายอัมรินทร์  เหนือร้อยเอ็ด
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46.9 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงชนากานต์   แก้วม่วง
2. เด็กหญิงอรปรียา   บุตรทะวงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสริมพงษ์พันธ์
2. นายปัญญา  รุ่งชัยวงศ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.04 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  ชูประสาท
2. เด็กหญิงศุทธิกานต์  กิตติพรวิจิตร์
 
1. นางสาวอินทิรา  เอมสมบูรณ์
2. นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายณัฐกิตติ์  มลิขจร
2. นายทัตเทพ  ติณะมาศ
3. นายพงศกร  สีหะวงษ์
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธนภร  ลอยไสว
2. เด็กหญิงนริศรา   โสภณพัฒนทอง
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   แข็งแรงดี
4. เด็กหญิงสมิตรา  ศรีสมัย
5. เด็กหญิงสุจิตรา   ประดับศรี
 
1. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
2. นางรัชญา  ไชยนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวธันยพร   อักษรพิมพ์
2. นางสาวนิชานันท์   วลีเรืองไชย
3. นางสาวมนพร   โล่สุวรรณสิริ
4. นางสาวสุทิตา   บุญพินิจ
5. นางสาวเกตุกนก   บุญรอง
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
2. นางสาวเมธาวี  สุขปาน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 34 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงปุณชญา  คุ้มวงษ์
2. นางสาวพรธิชา  บุญรอด
3. นางสาวพลอยวริน  กลิ่นฉาย
4. เด็กหญิงฬียากร   ชัยกำแหง
5. นางสาวเมธาวดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวเจนจิรา  สงเนย
2. นางสาวพนิตนาฎ  ทองสุข
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 31 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวชลธิชา  มีพารา
2. นางสาวชัญญานุช  วิริยะลัพภะ
3. นางสาวดารารัตน์  นิลสระคู
4. นายศิวกร  วรรณสุข
5. นางสาวสิริยากร  สระทองแพ
 
1. นางสาวปริณดา  แป้นแก้ว
2. นายอดิศักดิ์   ถิ่นทัพไทย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวทิพย์อักษร  พิมพาเรือ
2. นางสาวนภัสรา  พนารักษ์
3. นางสาวอรกช  กันทา
4. นางสาวอริสรา  เหล็งนุ้ย
5. นายอวยชัย  เเซ่พ่าน
 
1. นายศุภชัย  เพ็ชรรัตน์
2. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 21 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายจิรายุ  โคมา
2. นายพัสกร  จีนไม้
3. นายลือชัย  สงวนรัตน์
4. นายหทัยทัต  ไกรกลาง
5. นายอภิสิทธิ์  นาคทิพย์
 
1. นางสาววีณา  ผินสุวรรณ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีสว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงกาญติมา   โซ๊ะมาลี
2. นายกิตติกร  ทองใจ
3. นายคมกริช  อินวงค์วรรณ
4. นางสาวจุฑารัตน์  เรืองพรหม
5. เด็กหญิงญาดา  วิมานรัตน์
6. นางสาวฑิฆัมธร  มนต์เลี้ยง
7. เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์บุตรศรี
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีมณฑก
9. นางสาวพนิดา  ผลเล็ก
10. นายยศนน  มีมูซอ
11. นางสาววลัยภรณ์  ดอนมุงคุล
12. นางสาววศิรา  ปั้นเอี่ยม
13. นายสมหมาย  บัวเจริญ
14. นายสิทธิชัย  ซามาตร
15. นางสาวสิริกร  อยู่ยัง
16. นางสาวสุภาภรณ์  ใจตุรงค์
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตุลาทอง
18. นางสาวเบญจภรณ์  เอี่ยมต้นเค้า
19. นายเมธิชัย  แก้วยาศรี
20. นางสาวเสาวลักษณ์  นพลัดดารมย์
 
1. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
2. นายศุภชัย  เพ็ชรรัตน์
3. นายพงศธร  ทองโคตร
4. นางสุนันทา  ไกรน้อย
5. นางดวงใจ  บ่อรุณรัตน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายจิรายุ  ล้อมวงษ์
2. นายชนาธิป  แก้วบุบผา
3. นายชัชวาลย์  ใจแข็งดี
4. นายชาญชล  ชูศรี
5. นายณรรฐภัทร์  กังธาราทิพย์
6. นางสาวณัชชา  นะระฮิม
7. นายทัตธน  อินทรทัต
8. นายนนทวัฒน์  แสนธนู
9. นายปาณัสม์  อับดุลสลาม
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คุณูปถัมภ์
11. นางสาวพิมพ์ชนก  สอนยิ้ม
12. นายพีรวัส  เลิศพรเจริญ
13. นายภูมิภัทร  ปรากฎผล
14. นายวิศว  ศิริมงคล
15. นายศิวพล  เจริญศิลป์
16. นายศุภชีพ  บุญน้อม
17. นายศุภากร  เข็มอำนาจ
18. นายอธิเมศร์  รัตนาสิริวัฒน์
19. นายอัครวัฒน์  กลมเกลี้ยง
20. นายเดชฤทธิ์  ดีสิทธิ์
 
1. นายเอกภพ   สาเหล่
2. นายกิตติศักดิ์   ศรีคำเบ้า
3. นายณัฐวัฒน์  จริงสันเทียะ
4. นายอนิรุทธ์  นิตยาภรณ์
5. นายปิยวัชร์  สุทธิวนิช
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 35 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงปานไพลิน   จิตต์ฉายา
 
1. นางมาลัยวรรณ  จันทร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.67 ทอง 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวปวิชญา  พู่สีทอง
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ดก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายกนกพิชญ์  โสนันโต
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ปรางค์นวรัตน์
 
1. นายชลันธร  ปานอ่ำ
2. นางสาวฉัตรศิริ  ชูมั่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 43 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายจีรพงษ์  จรัญพงษ์
2. นางสาวมัสฌิมา  ศรีบุรมย์
 
1. นายรุ่งเรือง  ชัยวร
2. นางสาวสโรชา  ภาระจ่า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.75 ทอง 27 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงชาลิสา  กวดขัน
2. เด็กหญิงญาริณีย์  บุตรดี
3. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  พลราช
4. เด็กหญิงนริศรา  รอดศรี
5. เด็กหญิงนริศราพร  นวนงาม
6. เด็กหญิงนิรชร  แพงแก้ว
7. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เกิดเต็มภูมิ
8. เด็กหญิงภัทราพร  ศิลาฤทัย
9. เด็กหญิงระลิฬภรณ์  กาฝากทอง
10. นางสาวสาวินีย์  สัตนันท์
 
1. นางทวีรัก  นาสูงเนิน
2. นางสาวธนาภรณ์  ทดแทน
3. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำขาว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76.25 เงิน 19 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ว่องไว
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  จารุจิตรธนว้ชร์
3. เด็กหญิงธิดาพร  กุลมงคล
4. เด็กหญิงรวิพร  จิตรภักดีบุญรอด
5. เด็กหญิงศุภิสรา  พูลศิริ
6. เด็กหญิงสุทธอร  ปัวไพร
7. เด็กหญิงอนัญญา  แอนโทมัส
8. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ผดาจิตร
9. เด็กหญิงแพรวไพลิน  กี้เจริญ
10. นางสาวไอยเรศ  สุขสาร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  ตันติกรพรรณ
2. นายสนอง  คุณมี
3. นางสาวผุสดี  ขำทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงณปภา  ศรีทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  นาเมืองรักษ์
3. นางสาวผดา  ศุภเกรียงไกร
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  โนณฤทัย
5. เด็กหญิงพิมมาดา  ภมรนาค
6. นางสาวภูษิตา  ภราดร
7. นางสาววรรณทิมา  มากมี
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ลิขิตสุภิณ
 
1. นางสาววชิรญาณ์  ผาจวง
2. นางสาวอารีย์  เยเปียว
3. นายชัยยศ  ยศยอด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นางสาวกันทิมา   เจิมขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  กาบแก้ว
3. นายชัยยุทธ์  บูรณะพิสิฐ
4. นายธิติ  โกศรีนาม
5. นายนนทวัฒน์  เดนนันต์
6. นายพงศธร  สิงห์ชัย
7. นายพลพล  อินไธสง
8. นางสาวมธุศร  บินซามัน
9. นายสิงหนาท   อยู่ศูนย์ตรง
10. นายสุเมธ  บุญย่างอนันต์
 
1. นายสมบูรณ์  อังศุภโชติ
2. นายทวีศิลป์  ศรีอักษร
3. นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวภัณฑิรา  ชูตานนท์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชุ่มจันทร์
 
1. นางสาวประภาศรี  ลาภเปี่ยม
2. นางสาวศิริลักษณ์  เอี่ยมประไพ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.5 เงิน 44 โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวทิพปภา  กาทอง
2. นางสาววราภรณ์  ยุทธศาสตร์
 
1. นางสาวภูวรินทร์  จาริยกันทะวงศ์
2. นางสุมาลี  ขุนศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายคณิต  เปียซื่อ
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายสุภัควี  แซ่อั้ง
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวพรชิตา  ลี้สิริสุข
 
1. นายดาราพงศ์  เหมรัตนธร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  กอวิไล
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83.3 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนาวุฒิ  วงศ์มีแก้ว
 
1. นายโดม  คล้ายสังข์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายอัฐพล  เหล่าประชา
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวอัจฉริยา  ทองประเสริฐ
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงกรเกล้า  พืชพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีนวนจันทร์
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
2. นางสิริกุล  คงถาวร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  การเพียร
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวพรรณพร   ตันติธรรมฐิติ
 
1. นายอิสรชน  ประทุมวัน
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จงสวัสดิ์ทิศา
3. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 14 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐพล  พณรมณ์
2. นางสาวสุธาขวัญ  ทองขาว
3. นางสาวฮาวา  อิบรอฮีม
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายณัฏฐพงศ์  ตันสกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายฤทธิรงค์  เหมือนทองจีน
 
1. นายเมธัส  มาสูงทรง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวนภาพร  กีโดย
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายคารอล  มิลลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนราชดำริ 1. นายธนากร  โกมลวิริยะกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.3 ทอง 16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปณิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนราชดำริ 1. นายอภิวัชร  ไตรสวณสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวอรุณรัตน์  ดูระยับ
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเกวลี  คำพิภาค
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. นางสาวพชรพร  วิสุทธิไพฑูรย์
 
1. นางสาวนาฎยา  งามเสงี่ยม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76.33 เงิน 11 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายอดิศร  สุวรรณ์
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 17 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงดลลดา  โรจน์ณุภา
 
1. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 12 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายเกริกระวี  ศรีสุข
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 33 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทรโชติ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวรัชนัฏฎา  สีตบุตร
 
1. นางวิสุดา  อีเกิลแชม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธนิสรา   ดงหิ่ง
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายสุรภัทร์  โพธิ์เจริญ
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
 
1. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 10 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชนาภา  ครุฑสา
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
3. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
4. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    วงศิริ
3. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธนิสรา   ดงหิ่ง
5. เด็กหญิงปนัดดา   มุระดา
6. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
8. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
9. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
10. นางสาววรธนา   สงวนทรัพย์
11. นางสาววศิณา   กองทอง
12. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
13. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
14. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
15. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายกวิน  บุญทอง
2. เด็กชายจักรภัทร  จันทรโชติ
3. นางสาวชนิกานต์  ต้องดี
4. เด็กชายณัฐชนน   นิศารัตนานุกูล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
6. เด็กหญิงนทธมล  รุ่งอรุณ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
8. เด็กหญิงปณิดา  สอนสุภาพ
9. เด็กหญิงพาณิภัค  พันธุ์เสือ
10. เด็กหญิงรวิกานต์  ปิ่นเวหาส์
11. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
12. เด็กหญิงเปมิกา  ทาปทา
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกชมน   อัครมิ่งมงคล
2. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
3. เด็กหญิงชลลดา   รักสอน
4. เด็กหญิงฐิติวรดา   วงศิริ
5. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
6. นางสาวธนิสรา   ดงหิ่ง
7. เด็กหญิงปนัดดา   มุระดา
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. นางสาววรธนา    สงวนทรัพย์
12. นางสาววศิณา    กองทอง
13. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
14. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
15. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. เด็กหญิงสุทัสสา   อยู่สวัสดิ์
18. เด็กหญิงอรกมล   สากลวารี
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอัญชสา   ปริญญานนท์
 
1. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72.2 เงิน 12 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนพร  สาลีโภชน์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   อินตาวิน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพัชรีย์  นิวัติเจริญรุ่ง
5. เด็กหญิงสิตานันท์  วงษ์จิรากร
 
1. นายนพ  ประดับค่าย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายก้องเกียรติ  เหรียญทอง
2. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
3. นายธีระเดช  เอกริศฐากิจ
4. นางสาวประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
5. นางสาวปัณฑิตา  ศิริสุนทรลักษณ์
6. นายพนธกร  จันทรเฉิด
 
1. นายวัฒนา  ศรีสมบัติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นาย ปิยะกานต์  พุ่มพวง
2. นางสาวกนกวรรณ  นพคุณ
3. นางสาวกมลชนก  มัณฑนานนท์
4. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
5. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
6. นางสาวกิ่งกมล  เมฆศรี
7. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
8. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สีนวน
9. นางสาวจันทิมา  นำปา
10. เด็กชายชลสิทธิ์   เปรมปรู
11. เด็กหญิงชัญญา  เพ็งอำนาจ
12. เด็กชายชัยรัชต์  ภักดีผล
13. นางสาวณัชชา  กล้าจริง
14. เด็กหญิงณัฐฐากร   ยุดสูงเนิน
15. นายณัฐพร  ภูเหมือนบุตร
16. เด็กชายต้องรัก  ปัดถา
17. เด็กหญิงทิพย์ภากร  สุรุ่งรัตนมงคล
18. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิศิษฐ์ดุลรัตน์
19. นางสาวนงนภัส  สุขสบาย
20. เด็กหญิงนฤมล  แสงเงิน
21. นางสาวบุษกรณ์  เย็นท่าข้าม
22. เด็กหญิงปภาดา  โอแสงใส
23. เด็กหญิงปสิตตา  แก้วคำหอม
24. นางสาวปานจรินทร์  แคธคาร์ท ที่3
25. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เมตตา
26. นายพลากร  ชินวงศ์
27. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
28. เด็กชายพีรภัทร  ศรีหนองแสง
29. นางสาวภัณฑิลา  ทองประดับ
30. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
31. เด็กหญิงมุฑิตา  โทสวัสดิ์
32. เด็กหญิงรตนพร  จันทร์บำรุง
33. เด็กหญิงระพีพร  พิลาโสภา
34. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮาดดา
35. นางสาววิลาสินี   ม่วงเจริญ
36. นายศราวุธ  ฤทธิ์สุวรรณ
37. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเกิด
38. นางสาวสาวิตรี  สมบัติตรา
39. นายสุธรกวี  พันธุมะเกียรติ
40. นางสาวอธิฐาน  อนุรักษ์
 
1. นายภักดี  แสงจันทร์
2. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
3. นางสาววิรัลรุ้ง   ศิริธนรุจสักโก
4. นางสาวภคมน   นิธิศวรดา
5. นายศักดิ์ชัย   ชรากาหมุด
6. นางสาววณิชวรรณ   รัตนจารุพิทักษ์
7. นางสาวภัสสร   หมั่นตะคุ
8. นายสุรเกียรติ  สโรบล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายนฤภัทร  ถาวรศิริ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 30 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายพงษ์พิพัฒน์  จันจวง
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   น้อยไพลิน
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวรุ่งทิวา    วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายปาณพัฒน์  เอกนิพิฐสริ
 
1. นายสันติ  วิชาเดช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายภัควัต   โพธิ์น้อยงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงสรัญธร  หย่ำวิลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเพ็ญมันตรา  วรรณประเวก
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายกฤษดา  ธีระวรรณ
 
1. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงสริตา  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวศิริภัสสร  อุบลรัตน์
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายชัชพล  เรืองนารายณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายปฏิพล  ศิริบุตร
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงแพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย    เจริญชาติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงชัญญา  สุนทรกิจจารักษา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกียรติเพชรรัตน์
3. เด็กหญิงทรรศศิกา  สายสุวรรณ
4. เด็กชายปภัสพล  สุวรรณรักษ์
5. เด็กชายพลากร  พันธ์สมบูรณ์
6. เด็กชายพัชรพฤกษ์   มณีศรี
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แป้นงาม
8. เด็กชายราชภัฏ  ทองนวม
9. เด็กชายราชศิลป์  โศภิษฐ์กุล
10. เด็กชายวิทวัส  โพธิศรี
11. เด็กชายอนวัทย์  ปานเขียว
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกรนิษา   สุรพัฒน์
2. นายชนาธิป  มีสุข
3. นางสาวณัฐกมล  จิตต์เที่ยง
4. นายธนัตถ์กรณ์  ดำเพชร
5. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล
6. นายผดุงเกียรติ  ตั้งเจริญเกียรติ
7. นายพันธวัช  คงเพชรศักดิ์
8. นางสาวมัลลิกา  อังคณาวิศัลย์
9. นายวิทิต  ธนวุฒิพิศุทธิ์
10. นายศักดิธัช   หิรัญคุณกุล
11. นายสุรเสฏฐ์  ประสันธวงษ์
12. นางสาวเปมิกา  ตั้งเรือนรัตน์
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  งานบัณฑิตชัย
2. เด็กหญิงกานต์สิรี  ทัศนงาม
3. เด็กหญิงฉัตนภัส   เเสงรัตนรัฐ
4. เด็กหญิงชาลิสา  กุลสุรโกวิท
5. เด็กหญิงชุติพร  ตรีวัฒนชัยกุล
6. นางสาวณภัทร  เจริญวงศ์
7. เด็กหญิงณิชนันทน์  วุฒิประเสริฐกุล
8. เด็กหญิงณิชา  โพธ์ศรีประเสรฺิฐ
9. เด็กหญิงนันท์นภัส   ชมเชิงแพทย์
10. เด็กหญิงปวริศา   เดชาบุญญะ
11. เด็กหญิงพริสร  หงษ์วิไล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อภิกิตินันทน์
13. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เมธาพฤทธิ์
14. เด็กหญิงภัคธีมา  บุรกาญจนานนท์
15. เด็กหญิงภัททิยา  ปทุมรัตนโชติ
16. เด็กหญิงมนัญชยา  เตชะวิริยะกุล
17. เด็กหญิงลัลนา  ช่วยกอบลาภ
18. เด็กหญิงวรภรณ์  ทองไสย
19. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพียรพิทักษ์
20. เด็กหญิงวิรตี  นิธิฐาปนธาดา
21. เด็กหญิงศรุตา  เจิมจุติธรรม
22. เด็กหญิงสุภจิราพร   ทรัพย์สมบูรณ์
23. เด็กหญิงสุภนิช  งามวงศ์ไพบูลย์
24. เด็กหญิงอชิรญา  ประธานชัยมงคล
25. เด็กหญิงอนันตรา  จรรย์ศุภรินทร์
26. เด็กหญิงอรณิชา   อินทุวัฒนกุล
27. เด็กหญิงอรวรา  ดุสิตโรจวงศ์
28. เด็กหญิงอัญชิสา  เย็นมั่นคง
29. เด็กหญิงอโรชา  โกมะหะวงศ์
30. เด็กหญิงเขมญาดา  จรัสชัยมงคล
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
2. นายวรวิทย์  นพเกียรติ์
3. นางพาวิไล  วงษ์สวรรค์
4. นางวันดี  แสงเพชร
5. นายเกรียงสิทธิ์  โง้วสกุล
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 11 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายกณิศ  เต็งธนกิจ
2. นายก้องภพ  ฤกษ์สัจจนนท์
3. นางสาวจิรชยา  อุทัยรัตน์
4. นางสาวจิรนันท์  แสนงาม
5. นางสาวจีรนันท์  เลิศสมผล
6. นางสาวชมพูนิกช์   กุลวัชวิมล
7. นางสาวชลธิชา  เกาะแก้ว
8. นางสาวชลธิชา  ชุนเกษา
9. นายชัยฤทธิ์ธร  คงเกตุ
10. นางสาวณภัทร  ฤกษ์จันทร์
11. นางสาวดิสนีย์  กนกพรไพบูลย์
12. นางสาวธัญพิชชา  บุญอินทร์
13. นายนรบดี  เหล่าอัจฉริยะพร
14. นายบรรหาร  คงชนะ
15. นางสาวบวรรัตน์  นงนุช
16. นายปาณัสม์  คำหอมรื่น
17. นายพลากร  ศรนอก
18. นางสาวพิชญา  กิ่งเกตุ
19. นายพีระพัฒน์  พลชู
20. นายภัคธร  บุญมาเลิศ
21. นางสาวลักษมี  ลั่นซ้าย
22. นายวรัญญู  โปติยานนท์
23. นายวริทธิ์  มหาสันติปิยะ
24. นางสาววิมลสิริ  หงษ์โงน
25. นางสาวศิรภัสสร  จุลลำเจียก
26. นางสาวศิริพัชร  นราพิทักษ์
27. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์พฤกษ์
28. นางสาวศุภรัคมิ์  สุขวิมลไพศาล
29. นางสาวสุธาศินี  เฮียงราช
30. นางสาวสุภัทรา  อุ่นหะวงค์
31. นางสาวสุมิตรา  โสภา
32. นายหัสดินทร์  อิสลาม
33. นายอภิเดช  ภูสิงห์
34. นายอมรเทพ  อันเกตุ
35. นางสาวอริศรา  ปะกินัง
36. นางสาวอาพาพร  เสนาเมือง
37. นางสาวเนตรนภา  บุญธรรม
38. นางสาวเปมิกา  ลิ้มชัยพฤกษ์
39. นายเมธัส  สุขยิ่ง
 
1. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
2. นายศิวิลัย  สำเภา
3. นางสาวทัศนีย์  บัวทอง
4. นายสุรพงษ์  ไกรษา
5. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ปัจจารักษ์
6. นางสาวณัฐกฤตา  กีรติสิทธางกูร
7. นางสาวรัชดา  น้อยสุวรรณ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  เผือกคำ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 23 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อิ่มอุรา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หาสนนท์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ย่อมกลาง
4. เด็กหญิงพรชนก  บุตรพรม
5. เด็กชายวัชระ  แก้วงาม
6. เด็กชายสุธี  พีมะผล
7. เด็กชายหิรัญ  แก่นสาร
8. เด็กชายอธิป  เอกบัว
9. เด็กชายอมรเทพ  ใช้ปัญญา
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แสงสวาท
2. นายกฤษดา  จันมา
3. นายคชรัตน์  เกษตระชนม์
4. นายชินวัฒน์  พรหมสละ
5. นางสาวณัฐพร  พลเภา
6. นางสาวรัชนีกร  ปราเนตร
7. นายอนุวัฒน์  คตภูธร
8. นางสาวอารียา  โพนหมั่น
 
1. นางสาวพรประภา  นระแสน
2. นางสาวศิระประภา  มหาชัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิง ระพีพร  พิลาโสภา
2. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
3. เด็กหญิงงวราภรณ์  ฮาดดา
4. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สีนวน
5. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
6. เด็กหญิงรตนพร  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
2. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
3. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
4. นายพชร  สายรัตน์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกมลพร  พรหมมูลศร
2. นางสาวดิศรินทร์   แซ่เบ้
3. นางสาวธมนวรรณ    แป้นสุวรรณ
4. นางสาวมณฑกานต์   สมบัติวงค์
5. นางสาวยอดขวัญ   อายุโย
6. นางสาวศุภมาส    ประเดยาจี
 
1. นางสาวตรีชฎา  ไชยโพธิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกัลยกร  ซิบเข
2. เด็กหญิงฐริญาดา  คงวัฒนาชัย
3. เด็กหญิงธนัฐชา  รุ่งอมรศิลป์
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีดาคำ
5. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสมพร
6. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ปานประทีป
7. เด็กหญิงวรรณพร  หัตถา
8. เด็กหญิงไรบีนา  สลามเต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
3. นางสาวภิญรดา  ธนภัทรฐากูร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 14 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1. นางสาวกัลญารัตน์  โสภา
2. นางสาวกุลนิดา  ตีชัยรัมย์
3. นางสาวธิดารัตน์  อินดอน
4. นางสาวประภัสสร  เทพวงษา
5. นางสาวลักษิกา  ชัยนันตา
6. นางสาววิลินดา  แสงสว่าง
7. นางสาวศศิวิมล  วงค์ศรีทา
8. นางสาวอรพรรณ  อารีเอื้อ
9. นางสาวอศิราภรณ์  พลทา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   กันชาติ
2. นางณัฐกฤตา  จันทร์ขำ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงซาการีนา  แก้วกำพล
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนฤทธากุล
3. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมแย้ม
4. เด็กหญิงนรภัทร  บุญคำภา
5. เด็กหญิงนวนันท์  โพธิ์รักงาม
6. เด็กหญิงนวรัตน์  อรุณศรี
7. เด็กหญิงบัลกริส  แม้นมินทร์
8. เด็กหญิงพรณภัส  ขวัญทอง
9. เด็กหญิงพีรยา  เกษรักษ์
10. เด็กหญิงมาริษา  ขันกสิกรรม
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีตระเวร
12. เด็กหญิงสายฝน  แพรทอง
13. เด็กหญิงสุธิดา  แสงหาญ
14. เด็กหญิงอนัญญา  ซานอก
15. เด็กหญิงอัญชลี  เมืองนุช
16. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพิ่มพานิช
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปานทอง
3. นางสาวปนัสยา  งิ้วดี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาวชนกนันท์  บุตรเนียม
2. นายนนทนันท์  ศรีเหรา
3. นายนิธิกุล  บุญชนะ
4. นายปฏิพล   แสนโซ้ง
5. นายพชร  รัตนศิริฤกษ์
6. นางสาวภัทรวดี  มนต์ขลัง
7. นายมานพ  คะเชนมาตร์
8. นายวรพงษ์  ขวานอก
9. นายวรเมธ  ศรีธิเดช
10. นางสาวสันต์ธนาพร  บุญสืบ
11. นายอธิวัฒน์  บัวใหญ่
12. นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวภรณ์ทิย์  ปานทอง
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
3. นางสาวชัชชษา  เช่นพิมาย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายคงณัฐ  วัฒน์ธนเดช
2. นายจิรายุ  โพธิ์สนาม
3. นายจิรายุส  จุลประภา
4. นายสรวิศ  ผาวิรัตน์
5. นายสหสวรรษ  ทุมทอง
 
1. นายณยศ  สงวนสิน
2. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธิติภูมิฐ์  กีรติมนัสวิน
2. นายศิริชัย  พันธุ์สถิตย์
 
1. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงปณิธิดา  บุญลออ
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.75 ทอง 11 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. นางสาวรินรดา  เภกะนันทน์
 
1. นางนฤมล  อนันต์ถวัลย์เลิศ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.5 ทอง 17 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายภีมวัชช์  เตชัย
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. เด็กชายธีร์  เดชปกเกศ
 
1. นายประสิทธิ์พร  กู้ประเสริฐ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.1 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเยาวรีย์  นราธรสวัสดิกุล
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. เด็กชายธนิน  เลิศอำรุงวัฒนา
2. เด็กชายปาณัสม์  ปุณโณปถัมภ์
3. เด็กหญิงฟาริดา  เรืองบูชา
4. เด็กหญิงภันวา  บุญธนภัทร
5. เด็กหญิงรมย์รัมภา  ฐิติธนาวัสส์
 
1. MissEdelyn  Austria
2. นางสาวจันทร์จิรา  ไพรแสนสุข
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93 ทอง 32 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชฎาพร  เล็กกระโทก
2. นางสาวชัฌฌิมา  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาวบัวชมพู  พรสกุลศักดิ์
4. นางสาวสายฝน  บุญประเสริฐ
5. นางสาวอัจิมา  ตรุวิทยาคม
 
1. นางปิยะพร  วณิชเจนประเสริฐ
2. นางอนินทิกา  คล้ายมงคล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.66 เงิน 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรหมพร  ตันธนสมบัติ
2. นางสาวลลิตา  วิจิตรานุสรณ์
 
1. นางสาวนุสบา  นพศิริ
2. นางสาวสิริพร  เฉลิมชุติเดช
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวจันทร์พิชชา  วัลลภธารี
2. นางสาวพรชิตา  รุจิรประเสริฐ
 
1. MissCai  Qing
2. นายวสันต์  แสนมา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 63.66 ทองแดง 16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิฎากาญจน์  สายวัฒนพัฒน์
2. เด็กหญิงวรวลัญข์  ประดิษฐ์ถาวร
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
2. นางวีดารัตน์  พานทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.6 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนิศากร  โพธิ์เสน
2. นางสาวมัณฑนา  วรรณมหินทร์
 
1. นางวีดารัตน์  พานทอง
2. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.125 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวขวัญใจ  ใหญ่กล้า
2. นางสาวชยาทิพย์  สกุลวสุพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวพีรดา  มากจริง
2. นางสาวอภิญญา  อารีย์
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
2. Mr.SUK JUN  CHOI
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายทศวรรษ  จีนงาม
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.1 เงิน 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายพันธกานต์  มีสันเทียะ
 
1. นางวีดารัตน์  พานทอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77.5 เงิน 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปุณยวีร์  สอนสันต์
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.3 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกมลลักษณ์  ละเต็บซัน
2. นางสาวรวิภา  เอกนุ่ม
3. นางสาวอริศรา  วิจิตรกูล
4. นางสาวอัญชิสา  อามาตย์
5. นางสาวอัลิปรียา  สุวรรณศรี
 
1. นายวสันต์  แสนมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  งามทานตะวัน
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวบุษยารินทร์  แก้วทอง
2. นางสาววีณัฏฐา  สายณะรัตร์ชัย
3. นางสาวศุภสุตา  วงศ์ไพรัตน์
4. นายสรนนท์  มะเด็น
5. นางสาวอุสนา  กรเกษม
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
2. นางวีดารัตน์  พานทอง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
3. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
4. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
5. นายอนันต์ชัย  มลิหน
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.25 ทอง 5 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวจีรนันท์  มารอด
2. นางสาวชนกานต์  สุดสว่าง
3. นางสาวณัฐวิภา  เม่นวิจิตร
4. นางสาวปรีชญา  ศิริชัย
5. นางสาวปานระตี  ศิริชัย
 
1. นางสาวดาอึน  ชอง
2. นายธงเมธัส  รักสกุลใหม่
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.6 เงิน 33 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวปารณีย์  ชัยนันต์ธนากูล
2. นางสาวมุกธิตา  จันทฤทธิ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เครือคำน้อย
2. นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 15 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปาริฉัตร  สอนอรุณ
2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
 
1. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวณัฐฌา   ป้อมทอง
2. นางสาววนิดา   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
2. นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 73.33 เงิน 12 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวปิยาพัชร  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวศศิวิมล  บุญเชิญ
 
1. นายธงเมธัส  รักสกุลใหม่
2. นางสาวดาอึน  ชอง
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.99 เงิน 20 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายปัณณธร  ธรรมผลิน
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์
 
1. นายธีรพล  บุญชัยมาตร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.54 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายจารุกิตติ์  ไกรสรพงษ์
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.79 ทอง 28 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายจิรสิน  เขวาลำธาร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ค้ำชู
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ยะมะมัง
4. เด็กหญิงพรรณนารา  บุญเกื้อ
5. เด็กชายวีระยุทธ  รุ่งเรือง
6. เด็กชายสหรัฐ  ใจกระสันต์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี
8. เด็กชายอานัท  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์
2. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
3. นายถนอมศักดิ์  เมรี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายปกรณ์  ต่วนยา
2. นายมงคล  ลาหิรัญ
3. นายรัชพล  ขจรเดช
4. นางสาวรุจิรา  สีดา
5. นายสหัตชัย  พินเลน
6. นางสาวสุชาวดี  มะตาระกี
 
1. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายชญานนท์  วัฒนะกิจ
2. นายธวัชชัย  ภู่มณี
3. นางสาวพลอยไพลิน  เจริญอภิรักษ์
4. นางสาวภัทรวดี  วงค์ภักดี
5. นางสาววนัชพร  พรสรณคมน์
6. นายวุฒิชัย  ด้วงนา
7. นางสาวสายป่าน  พวงพุ่ม
8. นางสาวสุพัตรา  แสนเสนา
9. นางสาวอติพร  วราคำ
10. นายอำนาจ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
2. นายเอกรินทร์  นิรันดร์
3. นายสุดสาคร  หมายชม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณิศวรา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  สามารถ
3. เด็กหญิงภัทรัฏฐ์  อัชชเสวิน
 
1. นางกมลชนก  คชทรัพย์
2. นางสาวฉัตรกุล  บุญเคลิ้ม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นางสาวกษิรา  สถิตธีรพร
2. นายปาราเมศ  แหล่งสนาม
3. นายศิรสิทธิ์   พงษ์พฤกษ์งาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ว่าเร็วดี
2. นางสาวจีรนันท์  เทศารินทร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 12 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงชัชชญา   ก๊วยสมบูรณ์
2. เด็กชายธเนศ   ศรีศรีสว่าง
3. เด็กหญิงอาทิมา  หมอนวดดี
 
1. นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี
2. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวณิชาภา  วรวงศ์รัตนา
2. นางสาวลลิตา  เกิดศิริ
3. นางสาวสหฤทัย  เมฆเจริญลาภ
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงนภัทร   นามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   คำฟู
 
1. นางสาววัฒนา   มะปรางค์
2. นางสาวเยาวดี   จันทรวงษ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 11 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เชื้อกุศล
2. เด็กชายอนุชา  หมายสุข
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
2. นางสาวคณิตา  ซากัน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายณรงค์เดช  กตะศิลา
2. นางสาวนริศรา  สังข์วิจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมหาดไทย  บุษยเหม
2. นางสาวอภัสรา  หงษ์อาจ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลอดภัยดี
2. เด็กชายพัชรพล  ฟองสมุทร
 
1. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายขวัญ  พิมพา
2. นายปณชัย  แซ่อึ้ง
 
1. นายปรัชญา  หาญประสพ
2. นายฐิติ  วงษ์ไพร
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะเขียน
2. เด็กชายพงศกร  สิริวรพันธ์
 
1. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
2. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 29 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   พัฒนสกุลวงศ์
2. เด็กหญิงพิยะดา   อิ่มรัตนรัก
 
1. นางสาวจิราพร  จิตกุย
2. นางอ้อ  ลิ้มเฉลิม
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 16 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายต้นไผ่  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายอนุศักดิ์   มหาวงษ์
 
1. นายเชษฐา  บุญสมยา
2. นายวิรัตน์  พิมพา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90.33 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายธนัตถ์  ปล้องเจริญ
 
1. นายวีระชัย  อัฐนาค
2. นายนิพรร  สาลี
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายธนวัฒน์  ทองมณี
2. นายเจษฎา  ลันวงษ์สา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พิพิธกุล
2. นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธีรัตม์  บุตรากาศ
2. นายวรากร   อินทอง
 
1. นายศตวุธ  หรือโอภาส
2. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 10 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายชนะชล  อยู่ชนะชล
2. เด็กชายพงคภัค  พรหมวิจิต
3. นายสาธุ  ลาภมหาไพศาล
 
1. นายกิตติพงษ์  สุกตื้อ
2. นางสาวสุภาภรณ์  โน๊ตสุภา
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชัชนันท์  วงศ์แก้ว
2. นายศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวอุเบกขา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตรดา   บุญชู
2. นางสาวนฤมล  คล้ายนิล
 
1. นางสาวอุบล   ตะสนท์
2. นายชัยวุฒิ   เพียรขุนทด
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เลาหะพันธุ์
2. เด็กชายธฤต  นามนิราศภัย
3. เด็กชายเขมชาติ  มุตติศาสนต์
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภูมิพัฒน์  พินธิตรารติบดี
2. นางสาวสวรรณ์รัศฐ์  ขำจำรูญ
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
2. นายสุริยา  ทรัพย์เฮง
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ติระพรสันติ
2. เด็กชายภารุจ  เอื้อสุดกิจ
3. เด็กชายศิษฏ์  สุจิรัตนวิมล
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายชญานนท์  พงษ์สานต์คีรี
2. นายธีรดนย์  เกื้อพิบูลย์
3. นายภูวารินทร์  เตวิน
 
1. นายวรกิตติ์  กำแพงเมือง
2. นางหนูเพียร  โกมลสุรกุล
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟือง
2. เด็กชายวุฒิชัย   จรุงกัน
3. เด็กชายอาจณรงค์   เต็มสุข
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวณัฐณิชา  วัฒนากูล
2. นางสาวภคภัค  ศิลปาภินันท์
3. นางสาวรัญชิดา  บุญอมร
 
1. นายวีระชัย  อัฐนาค
2. นางสาวพรนิภา  ฤทธิ์ผักแว่น
 
184 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวริศรา  ผลาหาญ
2. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์   คงประโคน
3. เด็กหญิงอนัญญา   จงเจริญกมล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุผล
 
185 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  โยติภัย
2. นางสาวปวิชญา   สุวัฒนธรรม
3. นางสาวไรวินท์  สาดะระ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุผล
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชณีพร  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงสรารัตน์  ปิ่นประจักษ์
 
1. นางกัญกร  เรืองอรุณ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 47 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายตันติกร  ราช่อง
2. นายธนัท  ทองประเสริฐ
3. นายพงศธร  สีหาพันธ์
 
1. นายเชาวนิชย์  มณีพันธุ์
2. นางสาวอุบลรัตน์  อยู่เครือ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวดารินทร์   บัวกลั่นหอม
2. เด็กหญิงพรชิตา   เพชรสุกใส
3. นายวิสุทธิ์   ขุมทรัพย์
 
1. นางวันเพ็ญ   เจริญผล
2. นางประนอม  โซ๊ะอาดำ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.66 เงิน 40 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวปิ่นไพร   สมัครสมาน
2. นางสาวผกาศิลป์   อิมะไชย
3. นางสาวอมรรัตน์   สามหมอ
 
1. นางวันเพ็ญ   เจริญผล
2. นางสาวปราณี   วางหา
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลบุตร
2. เด็กหญิงทอฝัน    คำหอม
3. นางสาวธิติมา   สมศรี
4. เด็กหญิงสุภัทรา   วิทยาเสถียร
5. นางสาวอลิสา   หงษ์มา
6. นางสาวและและมู  -
 
1. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
2. นายปริญญา  คำภิวัลย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 47 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวกัญญ์วรา  ราชจินดา
2. นางสาวจรรยพร  ศรีวิไล
3. นายธนาวุฒิ  วงศ์มีแก้ว
4. นางสาวนิอร  อรรคศรีวร
5. นางสาวน้ำฝน  สายสุด
6. นายพินะชัย  ศรีชนะ
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
2. นางพรสุดา  คนตรง
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 7 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐปภัสร  ผ่องหทัยกุล
2. นางสาวณัฐริกา  ตอนหงษ์ไพร
3. นางสาวภัทริน  เปลื้องกระโทก
 
1. นางสาวพิชญาภา  ถัมพาพงษ์
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนลินรัตน์  เกลอแก้ว
2. นางสาวพลอยไพลิน  ยังสูงเนิน
3. นางสาวเบญจกาญ  ระดากรณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  พูลกำลัง
2. นางสาวณัฐวรรณ  ถาวร
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.33 ทอง 41 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ลากสาร
2. เด็กหญิงมารีย์  มากผาสุข
3. เด็กหญิงเมธาวี  ดอรมาน
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม
2. นางสอางค์  ตั้นไทย
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.17 ทอง 39 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวธาลดา  โพธิ์สุ
2. นางสาววาริศรา  ชินพรม
3. นางสาวหทัย  บุญมีนิมิตร
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาววิรันยา  สังวันนา
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูอำไพ
3. เด็กหญิงอโณมา  คำเภา
 
1. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์
2. นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ำ
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวฑิฆัมพร  อุ่ยหมุน
2. นางสาวพิมพ์วิภา  แตงวิเชียร
3. นายศุภกฤษณ์  มหานิล
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวเบญจมาศ  พูนประสิทธิ์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 13 โรงเรียนอรรถวิทย์ 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ทัพเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์ศิริ
3. เด็กหญิงสโรชา  ภูมิดิษฐ
 
1. นางพิราวรรณ  หลบหลีกพาล
2. นางสาวปฐมาพร  พีรวัฒนานนท์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 14 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปพิชญา   เจริญกิจมงคล
2. นางสาวพิมพ์นิภา   รุประมาณ
3. นางสาวมาริษา   บุญเรือง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 36 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงสหฤทัย  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อิสมาแอล
 
1. นางสาวอรอิริญา  เจริญยิ่งยืนนาน
2. นางสาวอุบลวรรณา  พันธ์ปาน
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวณัฐพร  มูหะหมัดตาเฮต
2. นางสาวสาริตา  ปั่นสันเฑียะ
3. นางสาวสุกัญญา  พันชาติ
 
1. นางสาวอรอิริญา  เจริญยิ่งยืนนาน
2. นางอริษา  ศิริทัศน์
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า   ขารพ
2. เด็กหญิงรติมา   จีรบุตร
3. เด็กหญิงรุ้งสีชมพู   รินพรุ้ม
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 33 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกาญจนภัสร์  ปัตแวว
2. นางสาวชุติพร  รักบ้าน
3. นางสาวภิญญาพัชร์  อริยธัญฐากรณ์
 
1. นางสาวนงพร  จู่พิชญ์
2. นายเพชร  สาระจันทร์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญธรรม
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอริสา  โชคกนกรัตน์
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายธิติพล  จันทร์ขำ
2. เด็กชายวีรพงษ์  ซิ้มสื่อ
3. เด็กชายสหรัฐ  แก้วยม
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
2. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพิษณุ  จำปาทอง
 
1. นางสาววนิดา  ตนภู
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กมลเตียวเจริญ
 
1. นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่คู
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เมฆสวัสดิ์
 
1. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สารภาพ
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงณัฎฐากุลยา  กิติพงศ์สมาน
 
1. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายธนธรณ์  ฟักสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  วงษ์สวรรค์
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
2. เด็กชายอดิเทพ  ศิริเทพทวี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายบุญบุล  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคนา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 23 โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัชวาลย์  จันทร์ปาน
2. นายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม