สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 28 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงชลิตา  มั่นคงไพศาลรุ่ง
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวภิญญดา  โนรีแพทย์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาววรินทร  สายอาริน
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.83 ทอง 29 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญถนอม
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วอักษร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นายอภิชาติ  จุ่นหัวโทน
2. นายระดมโชค  ปวงบุผา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวสายชล  มาตรนอก
2. นางสาวสิตาภา  ภู่แย้ม
3. นางสาวสุภาวดี  สุรชัยสิขวิทย์
 
1. นายฮาดี   บินดู่เหล็ม
2. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 39 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงชนัฎ  จรุงจันทร์
2. เด็กชายประภาส  เศษมา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71 เงิน 13 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นายนพคุณ  เกตุคำขวา
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 19 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  บุญวงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  สวนหนองกุง
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชาติชาย  วงเปา
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค
 
1. นางกรรณิการ์  อุทธา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายปภาณุวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.13 เงิน 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายณัฐชนนทน์  บุณยชวเศรษฐ์
2. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เงินเหรียญ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นายประกาศิต  บุญวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายธนภูมิ  จันทร์เฮง
2. นายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน์
3. นายอุดมชัย  ธรรมนาวรรณ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61.63 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูริวิชญ์  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายวชรากร  อินต๊ะนา
3. เด็กชายวันธงชัย  โชคชัย
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายสุเมธ  ผ่านวงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 53.63 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกาติโช  บูรณศิลป์
2. นางสาวจิดาภา  เฉลิมกิจ
 
1. นายประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. นายมนต์ชัย  สิทธิจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจงรัก  ภักดี
2. เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร
 
1. นางสาวนาฏยา  ฉุยฉาย
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวพิชญา  ตีรสุกิตติมา
2. นางสาวมธุรดา  จารุเฉลิมรัตน์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริภัสสร   ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายกวีวัฒน์ .  ภควัตสิริกุล
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 49 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
2. เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางนิลเนตร  ชัยวิเชียร
2. นางสาวภคมน  สังข์วัง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.87 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
 
1. นายปรเมศวร์  ลิ้มสกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.8 ทอง 6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจินตนา  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกาญจน์พัช   รัตนาภิรตานนท์
2. เด็กหญิงณัทธมนต์   เมฆธน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชยา   ฉายเพิ่มศักดิ์
 
1. นางสาวศุกลรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชญานิศ  นันทะวรการ
2. นางสาวฐิติรัตน์  กนกวารีรัตน์
3. นางสาวพรจิรา  วัฒนศีลวัต
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 15 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
3. เด็กหญิงสาริษฐา  มะโนวรรณ
 
1. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
2. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายปภาวิชญ์   โภคามาตย์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 16 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  วารีเศวตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชชนก  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 39 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐิดา  เร้าเสถียร
2. นางสาวธนภรวรรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
3. นางสาวพิชญา  บุญมานะประเสริฐ
 
1. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
2. นายชัยชนะ  นุชฉัยยา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 18 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กันพูล
2. เด็กหญิงวรรณษา  ลาสันเทียะ
3. เด็กหญิงอชิรญา  อินทสงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวพรสวรรค์  กระจ่างสด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.1 ทอง 43 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายนภาดล  คิวหา
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
3. นายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
2. นายโชคฐิวัฒน์  ญาณชาญวิทย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 30 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวมนรัตน์  ทองมนต์
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นางสาวธัญมน  นวลโฉม
2. นายปวริศ  พรหมเสนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 45.96 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรางทอง
2. เด็กหญิงเจสสิก้า  จงประสงค์
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชนชัย  ดุษฎีปรีชา
2. นายธนวัฒน์  ปิยเลิศรังสรรค์
3. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วหิรัญ
2. เด็กหญิงทักษอร  อุดมกิจชัยวัฒน์
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
4. เด็กหญิงภูริชญา  จำรูญวัฒน์
5. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. นายธนากร  อ่อนสำลี
2. นางสาวปิยนุช  มงคล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. นางสาวฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. นางสาวณัฐชยา  ทิมคล้าย
5. นางสาวนรกมล  ตรีตรง
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 50 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงญาดา  แฟมไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จิตรละม้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ทองไพจิตร์
5. เด็กหญิงพรรษา  หัดจุมพล
 
1. นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์
2. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  ชาลีฟอง
2. นางสาวอรัญญา  สมานทอง
3. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุรินทร์
4. นางสาวแก้วตา  แป้นไทย
5. นางสาวโสธญา  สง่าศรี
 
1. นายนิรนาม  ชื่นบัวอินทร์
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทองใส
2. เด็กชายธนวิชญ์  มาศมัณฑนะ
3. เด็กชายธนโชติ  ประทุมมาตย์
4. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงแก้ว
5. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีนวล
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกุลสตรี  ดุลย์
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นายสุทธิพงศ์  สุบรรณพันธ์
4. นางสาวสุพิชชา  รอดอินทร์
5. นายโยธิน  แสงสกุล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นางสาวจาฏพัจน์  เชยชม
3. นายณัฐพล  บุญยะ
4. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
5. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
6. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
7. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
8. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
9. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
10. นายภูริคุณ  พิมพิลา
11. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
12. นางสาววิราวรรณ์  บุญสำเร็จ
13. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
14. นางสาวสุทธชา  จันทลี
15. นายสุรศักดิ์  สมบูรณ์ศิริ
16. นายอนุชา  ตั้งศิริเสถียร
17. นายอิทธิกร  อุดมพร
18. นายอิทธิเวช  วทัญญุตากวิน
19. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
20. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
3. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
4. นายนาวี  ศรสำเร็จ
5. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. เด็กชายจิรายุ  หนูจีน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พูลเหล็ก
4. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
5. นายธนารักษ์  ขวัญดี
6. นายธรากร  กลัดบ้านห้วย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยู่่
8. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
9. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
10. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
11. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
12. นางสาววรนิษฐา  ด้วงทองอยู่่
13. นายศตวรรษ  ขึ้นภู่เขียว
14. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
15. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
16. นายสุจินดา  แสนสุข
17. นายสุรพัศ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
18. เด็กชายอธิโชค  สำราญราษฎร์
19. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
20. นายเมธี  จิตตภาค
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจน์  กัณหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 31 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ฉัตรเงิน
 
1. นายธนกฤต  นิลรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงเมธินี  ภูผ่านแก้ว
 
1. นายกฤษดา  เพียงลิ้ม
2. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.08 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวฑุลิกา  เดชเกตุ
2. นายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกมลชนก  คูตรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีราช
3. นางสาวณัฐสินี  จัลลจารุสิทธิ์
4. นางสาวดารินทร์  กันภัย
5. นางสาวประภาพร  เมืองสะอาด
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  สายทอง
7. เด็กหญิงพจนารถ  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงศิรินทรา  กฤชไมตรี
9. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุภิญญา  ขำพุก
 
1. นายอำพร  ดวงงาม
2. นายสมเจตน์  ยืนยง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.38 ทอง 6 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงชนานันท์  โกวิทพานิชกุล
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศิลาไสย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ลายเครือวัลย์
4. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
5. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. เด็กหญิงรัศมี  ผมน้อย
7. เด็กหญิงลัลนา  มุขชาติ
8. เด็กหญิงศรุตยา  จินดา
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.6 เงิน 27 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวกบ  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติพร  ทองประมูล
3. นางสาวณิชา  ลัคนาภิเศรษฐ์
4. นางสาวทิพย์อาภา  ปิติสิทธิ์
5. นางสาวปัญญาพร  โกศลานันท์
6. นางสาวยุพารัตน์  ทองอินลา
7. นางสาวรัตติยากร  หมั่นบ่อแก
8. นางสาวศศิธร  ประทีปพรณรงค์
9. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มกมล
10. นางสาวไอลดา  เจริญถิ่น
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
3. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายธารินทร์  แพะขุนทด
2. นายปรเมฆ  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพนมกร  ภารจินดา
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ปริวันตัง
5. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์วงศ์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูจันอัด
7. เด็กชายศาศวัต  เปลื้องกลาง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แจ่มประโคน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
10. เด็กชายเทวินทร์  พันธ์ล้อมโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายอร่าม  ชะนามุญา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายกฤษฎาพร  บุญปลูก
2. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
3. นายณัฐวุฒิ  พรมทอง
4. นายณัฐวุฒิ  รอดพิมพ์
5. นายพร้อม  ชินวงษ์
6. เด็กชายรัฐพงศ์  อุปทัง
7. นายสุดใจ  สมพร
8. นายอิทธิพล  ธรรมสโรช
9. นายเกนทร์  แสวงวงค์
10. นายเจษฎา  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
3. นายปริวัฒน์  ศรีจรรยา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.5 เงิน 18 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจันทน์ผา  รังสินธุ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ
 
1. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค์
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายบวรศักดิ์  ใจหล้า
2. นายพลทัศน์  สุขพรวิทวัส
 
1. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวฐิติกานต์  สุวิกะปกรณ์กุล
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงวรรณิการ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายภูวเดช  เสรีวิวัฒนา
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นายสุรนนท์  คงกระจง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายพัศวุฒิ  ว่องวัฒนาการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82.7 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาทร
2. เด็กหญิงปกิตตา  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
2. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายกรพรหม  จิตต์ธัมวราพร
2. เด็กชายปรมี  กล่อมวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนาเรศ  ตันวิจิตร์
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นางสาวภูรี  ตั้งจิตเอื้อวิทู
3. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณนิกวณิช
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.3 เงิน 18 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 9 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94.3 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 12 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  พลัดเชื้อนิล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายมังกร  โลมพันธ์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 40.66 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 58.66 เข้าร่วม 30 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 17 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญานุช  คำบุญรัตน์
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายจิรายุส  อยู่เย็น
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
5. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
6. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. นางสาวเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.4 ทอง 9 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธ์สระน้อย
3. นางสาวฐิติพร  อ่อนทองหลาง
4. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
5. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
6. นายธีรวัฒน์  กาวไธสง
7. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
9. นายพัลลภ  นาคประพันธ์
10. นางสาวพิชชาภา  พรแก้วพุฒตาล
11. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
12. เด็กชายศิรายุ  แสนชัย
13. เด็กชายสัณหณัฐ  เพิ่มผล
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอิทธิพัฒน์  สุวรรณสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
2. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พร้อมสุข
2. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
3. เด็กชายดำรงค์ชัย  งามสัจจพร
4. เด็กหญิงทักษอร   ้่อุดมกิจชัยวัฒน์
5. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
6. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
8. นายสุุรพงศ์  ศรีมงคล
9. นางสาวอรญา  สุขเรือน
10. นางสาวอัฉราพรรณ  หมวดผา
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  สมัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายนภัทร  ลิชูปถัมภ์ยศ
2. เด็กชายปรพล  แม้นศรี
3. เด็กชายพร้อมโชค  ภัทรพงศ์
4. เด็กชายภูริยศ  ศิริยอด
5. เด็กชายวิลินกร  เกล็ดแก้ว
 
1. นายเอกราช  แก้วเขียว
2. นายวรัญญู  รัตนวิชัย
3. นายธนกฤต  ด้วงคงมนศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 23 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกุลยา  ชำนาญเนาว์
2. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
3. นายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
4. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
5. นายมีชัย  บุญเสด
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.3 เงิน 21 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกชรัตน์  นรานนทวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ปิยภัณฑ์
3. นายกุลพงษ์  ธนกนกพร
4. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
5. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
6. นายจักรพันธ์  อินทรศร
7. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
8. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
9. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
10. นางสาวทัตพิชา  อยู่แฉ่ง
11. เด็กหญิงธัญนุช  สุวรรณศรี
12. เด็กชายธีรภัทร์  วงษาเหวก
13. นายนิวัฒน์  แซ่เตียว
14. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
15. เด็กชายปวริส  เอี่ยมรักษา
16. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
17. เด็กชายพิชานนท์  ติขินานนท์
18. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  น้อยพันธุ์
19. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
20. เด็กหญิงมณทศพร  สมุทร์
21. เด็กชายรัชชานนท์  นิสยะพันธ์
22. เด็กชายรัฐณรงค์  คงพิพัฒน์
23. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
24. นางสาววชิราภรณ์  นพวงศ์
25. เด็กหญิงศรุตา  กาญบุตร
26. นายศุภนัฐ  วรพุฒ
27. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
28. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
29. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. นายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีสมาจาร
33. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี
34. เด็กชายเจษฎา  นุชประเสริฐ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายมนัญชัย  ปิยะรัตน์
3. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
4. นางสาวนัยนา  ภูศรีฤทธิ์
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
6. นายภูริณัฐ  เฉลิมศิริมงคล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนนาหลวง 1. นางสาวกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. เด็กหญิงกรรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
3. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
4. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
5. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  วัฒนวงษ์คีรี
7. นายชลวัฒน์  ทองใบบัว
8. นางสาวชิดชนก  เงินเจริญรุ่ง
9. เด็กชายณวพล   จึงเจริญ
10. นายณัฐฐา  ศรีจูมพล
11. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
12. นายทศวัฒชัย  สุรวิทย์
13. เด็กชายธนภัทร  สมพงษ์
14. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
15. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
16. นายนรพนธ์  เกษหอมเลิศ
17. นายนรินทร์  คำวันดี
18. นางสาวนวรจน์  วงศ์ศิลป์
19. นางสาวนารีรัตน์  แหวนวงษ์
20. นางสาวปรินดา  ซื่อสัตย์
21. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
22. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
23. เด็กชายพรหมมินทร์   อุทิศธรรม
24. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
25. นายพิษณุ   สุขปราการ
26. นายภาคภูมิ  ทองเอม
27. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
28. นายวนิชคุณ  สระทองมี
29. นายวรายุส  เจริญจิตต์
30. เด็กชายวิศรุตน์  มิตย์ชัยภูมิ
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. นายศุภณัฐ   อ่วมงามอาจ
33. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
34. นางสาวสุดารัตน์  นพรัตนาวงศ์
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรอนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต   แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
3. นายอริย์ธัช  จันทรักษ์
4. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
5. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
6. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
7. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม
8. นางอมร  นิตย์ภักดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 35 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายกิติวรินทร์  หิรัญย์ชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง 8 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เติมประทีป
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.83 ทอง 9 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 18 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  กิ่งนอก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นายพงษ์พัฒน์  พร้อมสุขสันต์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวอศัลยา  ศักดิ์สิทธิ์ภากร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เอี่ยมเอก
2. เด็กชายคณิฐิโชค   รอดดีธนาทิพย์
3. เด็กหญิงจีรนันท์   กันทะเนตร
4. เด็กหญิงชิสาพัชธ์   งดกระโทก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คณานุรักษ์
6. เด็กหญิงณพาณัท   ดำวัน
7. เด็กหญิงนาขวัญ   สร้อยสุมาลี
8. เด็กชายพรวิสุทธิ์   เพ็ชร์ใหญ่
9. เด็กหญิงภัทรกร   หอมเจริญ
10. เด็กชายสุทธิภัทร   ทองทวี
11. เด็กหญิงเพ็ญญาดา   อิ่มในสุข
12. เด็กหญิงโมทนา   ปิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
2. นายปวิชญา  เนียมคำ
3. นางสาวพรวิภา  นาคสกุล
4. นางสาวณิชชา  อุทัยวัฒนะ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศาธิชัยสกุล
2. นายภคพงษ์  ขันติวงษ์
3. นายวีรภัทร  รุจินนท์
4. เด็กชายวีรภาพ  อดิศักดิ์เจริญรุ่ง
5. นายศุภมงคล  นวชัยศุภศรี
6. นายอชร  ทองมี
7. เด็กชายอรณ  ทองมี
8. นายอริยะ  สิงหสาคเรศ
 
1. นายภาคิน   คุณยศยิ่ง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกนกพร  สุกิจกุลานันต์
2. เด็กหญิงกัญญพัชร  วิบูลย์กิจอาภากุล
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฉัตรศตายุ
4. เด็กหญิงจนิสตา  จันทร์แต้ม
5. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสิทธิผล
7. เด็กชายณัฐภัทร   ดาวเรือง
8. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
9. เด็กชายธนกฤต  กีรติเพชรงาม
10. เด็กชายธนทร  กิติมันต์กุล
11. เด็กชายธันวา  บุญเรือง
12. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
13. เด็กหญิงนวพร  เพิ่มกุศล
14. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
15. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  รักสมยา
16. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
17. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
18. เด็กชายภัทรดิษ  ซื่อต่อศักดิ์
19. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
20. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
21. เด็กหญิงมธุริน   ทองสุก
22. เด็กหญิงมลธิชา  เกตุเทพ
23. เด็กหญิงรพีพีฒน์  นิตทิม
24. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
25. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
26. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
27. เด็กชายสรวิชญ์  นพเดชกุลจิรา
28. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชงาม
29. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
31. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
32. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
33. เด็กหญิงอัยรินทร์  จิรอรุณพัฒน์
34. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
35. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์  เอกเรืองศิษฐ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพัณณ์ณิษา  ศิริพัชรกิตติกุล
10. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
11. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
12. นางสาวภัทรกร  มงคล
13. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
14. นายภาณุวัฒน์  ตะใคร่เสน
15. นายมานัส  เบเซกู่
16. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
17. นางสาวรติมา  แสนศิริ
18. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  พิสุวรรณ
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นายอัครพล  อัศราดร
31. นายอานนท์  โว่ยยือ
32. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
33. นางสาวแจ่มจันทร์  บุญเรียน
34. นางสาวโยชิตา  วงศ์คำน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
3. นายกนก  จิรภาสปกรณ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ฤทธิวัฒนะพงศ์
2. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
3. เด็กชายก้องภพ  อาบทอง
4. เด็กชายชนากานต์  ไชยยงค์
5. เด็กชายธนภัทร  ชัยเจริญ
6. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
7. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
8. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีประทุม
9. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
10. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง 7 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
4. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
5. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
6. นายวิชญ์ภาส  เขียวหวาน
7. นายศุภกิตติ์  มณีโชติ
8. นายสรรชัย  จันทร์บำรุง
9. นายสรวิชญ์  ยิ้มจันทร์
10. นายอนุพล  ศรีชุมพล
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
3. นางสาวนันทิชา  ณ โนนชัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
6. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
7. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
8. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
4. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. นางสาวจามีกร  เรือนคง
3. นายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
4. นางสาวณัฐริกา  วงษ์ทองแท้
5. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
6. นายนภสินธุ์  มานิล
7. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
8. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
9. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
10. นายศุภวิชญ์  ศรีสมาน
11. นายอดิศร  กงพาน
12. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงธันยพร  กิจวสมบัติ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
5. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 20 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกัญจน์พร  หลงห่วง
2. นางสาวณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. นางสาวทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
4. นางสาวพัตรพิมล  ศรีคราม
5. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสร
6. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
7. นางสาวสุชาดา  ตู้เพชร
8. นางสาวอัญชสา  สิงห์สินธุ์
9. นางสาวอุไลวรรณ  ศรีเข้ม
10. นางสาวแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
3. นางสาวศศิประภา  ปัตตัง
4. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
9. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
10. เด็กหญิงวิชิตา  สุขานนท์สวัสดิ์
11. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
12. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
5. นายสันติ  บุญพร้อม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวกนกนภัส  ภัทรมนันต์
3. นางสาวกนกพร  ศรีธนานันท์
4. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
5. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
6. นางสาวณัฐณิชา  เอื้ออภินันท์สกุล
7. นางสาวณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
8. นางสาวทัศนีย์  อริยไพศาลกุล
9. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
10. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
11. นางสาวพิชญา  พรหมนิยม
12. นางสาวพิมพ์วิมล  จิรไพศาล
13. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
14. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
15. นางสาววีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
16. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
4. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
5. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายณัฐพล  สีกา
2. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
3. นายภูษิต  ฉวีรัตน์
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายณัฐนนท์  สุดตา
2. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
2. นายวิสานต์  นะอ่อน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายฐปนวัฒน์   วุฒิพรกุล
 
1. นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.25 ทอง 14 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นายสักขฉัฎฐ  ธนสารกาญจน์กุล
 
1. Mr.James   Thompson
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง 14 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิณทอง  นนท์ธีรกร
 
1. นายวิชชญะเศรษฐ์  เกษมศักกริน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.66 ทอง 19 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวอรนงค์  นิ่มนุช
 
1. นางสาวขนิษฐา  บุญคง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.33 ทอง 10 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณรีศิริ  รักชาติ
 
1. MissKimberly  Kapoor
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายธีรเดช  ธรรมกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.33 ทอง 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
2. เด็กชายตะวัน  เรืองตระกูล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายภัทรดนัย  ลัคนานิธิพันธุ์
5. เด็กหญิงไซซี  หมวดเชียงคะ
 
1. นางสาวปัทมรัตน์  ธนสัมบันม์
2. MissRoda  Dano
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.67 ทอง 8 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นางสาวชญานิศา  ชิมเทพ
2. นายปุรเชษฐ์  โสภณธำรงศิริ
3. นายมณฑล  รักษ์คณพล
4. นางสาวมัชชิมา  ปลื้มปิติวิริยะเวช
5. นายสีไม้  บุญเยาวลักษณ์
 
1. Mr.Apolonio C.  Mercado
2. Mr.Ian Paul M.  Vaguchay
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวณรัญญา  สามัญประเสริฐ
2. นางสาวอลิศรา  ประชามาตย์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 21 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวปณิวรินทร์  คล้ายพร้อม
2. นางสาวอภิญญา  หมั่นคง
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 7 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอริสา    เจริญศรี
 
1. นางสาวธนพร  จรจรัญ
2. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.8 ทอง 4 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัฐริกา  วิชชุกรจิรภัค
2. นางสาวธนาภรณ์  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
2. นายสุรสิทธิ์  บูรณภักดี
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  วิชัยประเสริฐศรี
2. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นายกฤตวัฒน์   รัตนจีนะ
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชวันรัตน์  ปัญจสิริโรจน์
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวภาวิดา  ประคองศรี
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   เวียงนนท์
 
1. Mrs.Jung Mi  Kim
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีวรรณ
3. นางสาวศิริพร  ชัยโอฬาร
4. นางสาวอภิชญา  ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ  วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissWENYA  LI
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายชลสิทธิ์   จิตตกาวิน
2. นายนันทพงศ์   เจริญรัตน์
3. นางสาวนันทพร   คุปตวาณิชย์
4. นางสาวบุษรา   เจียโหงว
5. นายสมัชนนท์   ก้านทองหลาง
 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
2. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวมธุกัญญา  ถนอมวงศ์
2. นางสาวสาธิมา  เสี่ยงบุญ
3. นางสาวอดิภา  ไร่ขาว
4. นางสาวอรจิรา  แก้วเจริญ
5. นางสาวอารดา  แทนศิริ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.25 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นางสาวปาลิตา  ฉั่วตระกูล
3. นายรวิพล   แสงทรัพย์
4. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
5. นายอาธิบ  แสงสุข
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวนงนภัทย์  บุปผาชาติ
2. นางสาววรรัตน์  วรเวชพิพัฒน์
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.66 เงิน 13 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายชัยอนันต์  กิติโรจน์วัฒนา
2. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.33 เงิน 10 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
2. นางสาวอัยย์ญาดา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.78 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายธนทรัพย์  ปานคำ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิริวรรณพิพัฒน์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.67 เงิน 31 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.11 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
2. เด็กชายญาณวุฒิ  วรนุช
3. เด็กชายนบนที  อินทรบุญ
4. เด็กชายภูมิพัทธ  วิโรจน์แสงทอง
5. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
6. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยะอุสาห์
7. เด็กชายอัศนี  เลิศรุ้งนภาพร
8. เด็กชายอินทัช  ฉันทสัมพันธ์
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.91 ทอง 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายคมสัน  สอนสี
2. นายชานนท์  ศรีทอง
3. นายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. นายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายโกศล  สุขประเสริฐ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกัลยา  ดวงจรัส
2. นายจอมพล  สมบัติไทย
3. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
4. นายธนาวิน  ทองภู
5. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
6. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
7. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
8. นายอนวัช  จันทรศรี
9. นางสาวอาภัสรา  ทวีเสริมศักดิ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ชาวกัณหา
 
1. นายวิวัฒน์   ทัศวา
2. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
3. นายธนายุต  ขำวงษ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 15 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงนฤภร  สิงประโคน
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  รักมั่น
3. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วชิงดวง
4. เด็กหญิงภูษณิสา  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงศิราณี  โตกราน
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 9 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายปฎิภาณ  ใจอดทน
2. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
3. นางสาวศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. นายสมชาย  แซ่ตึง
5. นางสาวอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  สนวนรัมย์
2. เด็กชายภาคิน  ภาคยพงศ์
3. เด็กชายวสันต์  จ้อนเพชร
 
1. นายปิยนันท์  อันโน
2. นางสาวมานิดา  หนูทองแดง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
2. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
3. นางสาววิมลชฏา  พิทักษ์หมู่
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภา  ปานกำเหนิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไหม
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นางมณีรัตน์  สายจันทร์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.2 เงิน 16 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  คงสินเฮง
2. นางสาวสมิตานัน  เทียนศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 13 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์   พงศ์ฤทธิพิมล
2. เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายชานนท์   ยศสุนทร
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงนาราภัทร  โมระกรานต์
2. เด็กหญิงอัณณา  เขมทโรนนท์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
2. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 18 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวปาณิศา   มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา   วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. นายอลงกรณ์   จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 30 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  เรืองวารี
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐชา  ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.66 ทองแดง 21 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายวราเทพ  ฟ้าขาว
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประเสริฐกุลนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 23 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
2. นายโชติวิทย์  มากบุญ
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 10 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
2. นายธนธร  จิรรุจิเรข
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยานสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญธิศาล
3. เด็กหญิงพัชรพร  นิธยาพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 24 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายสรรพกฤต  พิพิธวัฒนา
2. นายอัครวัฒน์   ผลธีรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร   ศรีแสง
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  แปลงมาลย์
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปณุชิต    ศักดิ์จินดารัศมี
2. นายภูพิรัฐ  ฤทธิแผลง
3. นายษณฑาลี  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปริชาต  ธรรมโกศล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มงคลลาภ
3. เด็กหญิงวศินี  เชื้อจ๋าย
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายคุณานนต์  วิจารณ์ปรีชา
2. นายชยกร  เลิศปิยะ
3. นายธนโชค  ศรียาภัย
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จิตรทอง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ซู
3. เด็กหญิงพรนภา  สวนชัง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาววรภร  ดวงแสง
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวนริศรา  คาอามาตย์
2. นางสาวมณฑิชา  นามกันยา
3. นางสาวอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาววรภร  ดวงแสง
 
185 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมรุส
2. เด็กหญิงชนัญญา  สมรุส
3. เด็กหญิงนุชปวีณ์   เพิ่มพูนโสภณ
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น
 
186 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายกิติภูมิ   หงษาวดี
2. นางสาวณัฎฐณิชา   กาญจนพันธุ์
3. นางสาวสลิลญา   ติ้มขลิบ
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 26 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงพัชดา  มุสิทธิ์
3. เด็กหญิงศลุตา  เสาหงษ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุรสันติวรการ
2. นางสาวพิราวรรณ  หมู่ดี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
2. นางสาวมณฑิรา  แดงสูง
3. นางสาวหงส์ฟ้า  สิริดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงกชมล  พิพัฒน์ภาธร
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กล่อมกระโทก
3. เด็กหญิงชมพูพรรณ  ขุนดี
4. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำสงวน
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  สองนา
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 29 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา   นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นายศิริวงศ์  วัฒนศิริ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงนาริยา  คำแคล้ว
3. เด็กหญิงวราลี  เปล่งเพ็ชร
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
2. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวชุติมา  คงสบสิน
2. นางสาวน้ำฝน  ห่านคงศักดิ์
3. นางสาวอุรัสญา  กิติราช
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  แดงนา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงนัฐฐา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูมิพัฒน์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  บัวรัตน์
 
1. นางฐานิพรรณ  อรจุล
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกมลชนก  ภาณุบำรุงพงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 29.66 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.33 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
2. นายณพงศ์  พวงมาลัย
3. นางสาวเพียงดาว  ใจชื่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1. เด็กชายชยากร  พลายแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
3. เด็กหญิงวัฒนารี  มณีรักษ์
 
1. นายสอนไกร  กาพาด
2. นางอุษา  จินดาคุณ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวภานิตนาถ  สิงหนาท
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มีคช
2. เด็กหญิงประวีณา  ไข่กลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำแป้ง
 
1. นางสาวชลดา  สว่างจิตร
2. นางสาวดวงใจ  คุณะจันทร์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 22 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายวีรวัฒน์  ปราบกูล
2. นายศิวกร  ตันศิริ
3. นายอณากร  วุฒิวงกต
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นางสาวธิดา  แซ่ม่า
3. นางสาวนัดธิดา  เสาวลัย
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวแพรวา  ฉูตรสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธนกร  ประไพวิทย์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายณัชพล   เสถียร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายเรืองฤทธฺ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ชาลังค์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 11 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายธันวา  ช่างโต
2. เด็กชายมนัสวิน  เงินหรั่ง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
2. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชัยสิทธิ์   ฉันทกุล
2. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา