สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายนันทภพ  แจ่มทรัพย์ถาวร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปราชญา  อินทรา
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายทศภูมิ  พรประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 28 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 38 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายกฤษฎา   ชมภูพาน
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 15 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
2. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
3. เด็กหญิงวรดา  ยอดประเสริฐ
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวอริสรา  สาโรวาท
3. นางสาวเมริสา  กังวรรัตน์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
2. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ถิ่นก้อง
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุชถาวร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 62.66 ทองแดง 40 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 25 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายจอมฅน  เอี่ยมขอพึ่ง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่เจิ้น
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
2. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74.99 เงิน 30 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดา
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิเชษฐ  พ่วงรอด
 
1. นายปรีชา  เพิ่มผล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.13 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายมกร  นูปกรณ์
3. เด็กชายเจษฎาพล  เชยอักษร
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายชัยภัทร  ภูมาศ
2. นายบัญญวัต  เอื้ออารักษ์
3. นายพลเอก  ตั้งมั่นจิตธรรม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายตฤษนันท์  ลิขิตเจริญพันธ์
2. นายพีรพงศ์  มหัธนาสถาปัตย์
3. นายอินทัช  จิรรัตนไพโรจน์
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายพศภพ  ชัยกิตติ์พิภัทร
2. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
2. นางสาวภัทรา  กุระอิ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. นายวิทยา  โอซากิ
 
1. นางสุเนตรา  โพธิ์น้อย
2. นายอังชัญ  แสงแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ
 
1. นางสาวภาภัสสร  พัฒนรักษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายจักรพรรดิ  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91.59 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพิริยพล  วังพลับ
2. เด็กชายอิฎฐณัฏฐ์  งามจินดาสกุล
 
1. นายเอกธนัช  แซ่จุ้ง
2. นายจักรพงษ์  ตรียุทธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92.07 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายฐิติวัฒน์   ลิ้มพัฒน์นันท์
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 79.1 เงิน 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  รุจิรายุกต์
2. เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล
3. เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ตาปนานนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
2. นายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์
3. นายวรวิทย์  ตั้งอมรชัยพัฒนา
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หอมจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 32 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ฤทธิ์มังกร
2. เด็กหญิงนภกมล  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรรถยา  รัตนาวิวัฒน์พงษ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายธนภัทร  ขุมรามัญ
2. นายปรเมศ  เฉิดมนูเสถียร
3. นายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายธนวัฒน์  ทองดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงพัณฑ์ฑิรา  เก่งการช่าง
2. เด็กหญิงศรันย์รักษ์  ฐิติกุลนิธิ
3. เด็กหญิงสิริรัชญ์  สิริสมภพชัย
 
1. นางสาวสุจินดา  สีตาแสน
2. นางสาวจีราพร  เหมือนประสาท
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นายภาณุพงศ์  สูงวิริยะ
2. นางสาววรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 44 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สมีเพ็ชร
2. เด็กชายพีรดนย์  ไชยปรีชาวิทย์
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพูล
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายภัทรพล  เทพังเทียม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 18 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. นายนายภูมิไผท  วรปกรณ์
2. นางสาววณิดา  สังข์โสม
3. นางสาวอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
2. นางสาวรุ่งนภา  เลยกระโทก
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 49 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  อู่ธาดาธนกุล
 
1. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 48 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.76 เข้าร่วม 39 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายอาลีมีน  บาฮา
2. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.83 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขพัฒน์
2. เด็กชายวศวัฒน์  จารุภูมิ
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
2. นายวิฑูรย์  แสนบุดดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายธนาทร  ดอนสังข์ไพร
2. นายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
3. นายสุรสิทธิ์  สูนย์รัมย์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  เทวปฏิคม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 35 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  มีหินกอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มีสังข์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จำรัสเลิศตระกูล
5. เด็กหญิงสุนิสา  -
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกฤติเดช  วารีชัย
2. นายธรรพ์ณธร  นามีผล
3. นายพงศกร  มูลกลาง
4. นายสรวีย์  ดีปัญญา
5. นายสิรภัทร  เจษฎาพรชัย
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงปัณณิกา  วิบูลยศรินทร์
4. เด็กหญิงภากมล  จิรรัตนะชัย
5. เด็กหญิงโชติรส  ษาเทศ
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 13 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายติณณภพ  ลี
2. นายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
3. นายนิพนธ์  แม้นวงศ์เดือน
4. นายสิบปกร  โค้วเจริญ
5. นายเทวธน  มั่นวิมล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลีลาชัยภัทร
3. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
4. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิ้มลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.8 เงิน 37 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชาติเกษม  เมธนาวิน
2. นายชินดนัย  อุปนิตย์
3. นายพิสิทธิ์  ประเสริฐธนะชัย
4. นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
5. นางสาวอัณศยา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.2 เงิน 16 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายธนธรณ์  ชนะพาห์
2. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
3. นายธนากร  ประจงเศษ
4. นายธนาคร  การประกอบ
5. นางสาวธิราพร  สุดใจ
6. นางสาวนงนภัส  เนืองผล
7. นางสาวปรียนันท์  ตั้งสถิตวงศ์
8. นางสาวพรสุภา  กลิ่นเนียม
9. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคสุข
10. นายพิสิฎฐ์  รุ่งสันเทียะ
11. นายพีรภัทร  รสจันทร์
12. นายภูริวัฒน์  พรหมศร
13. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
14. นางสาววิชญาดา  ใจเจริญ
15. นางสาววิมลสิริ  อยู่ชุมพล
16. นายวิสุทธิ์  ทองเลี่ยมรัตน์
17. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
18. นายสมรภูมิ  จันทร์นาคา
19. นายอนุชา  สีพลเรือน
20. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นางสาววันธินี  บัวหอม
3. นายจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์
4. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
5. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.8 ทอง 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
2. นายณัฐพล  หงษ์นเรศ
3. นายธนกฤต  กิจพนาพร
4. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
5. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
6. นายธนากร  ประจงเศษ
7. นายธนโชติ  บุญย้อย
8. นางสาวธิราพร  สุดใจ
9. นายธีรยุทธ  อุทธา
10. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
11. นายปวริศ  จุงาม
12. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปิเนตร
13. นางสาวมนัสนันท์  ยอดขาว
14. นายศุภวิชญ์  โสภา
15. นายศุภเกียรติ  รามเกียรต์
16. นายอภิสิทธิ์  โคกศรี
17. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
18. นายเจษฎา  นันติ
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายทศพล  ดีกระจ่าง
3. นางสาววันธินี  บัวหอม
4. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
5. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง 26 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.33 ทอง 7 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. นายทศพล  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 46 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงสิริมน  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ปัญจะมะ
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกฤติน  รัตนาสมจิตร
2. นายสิรภพ  พงษ์สุภาพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.5 ทอง 5 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วสี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ
4. นางสาวปิยวรรณ  โทหนองตอ
5. เด็กหญิงพิมมาดา  คล้ายละมั่ง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล
7. นางสาววรนุช  ทัศนิยม
8. นางสาวสมิตา  ปานาพรม
9. นางสาวสุดารัตน์  นิลทร
10. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวนภัสสร  คงเกตุ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงมาลัยพร  ทนงูเหลือม
5. เด็กหญิงวราพันธ์  เเสงมาลาธนวัจน์
6. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
8. เด็กหญิงสิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ์
9. เด็กหญิงสุปรียา  แสงกระจ่าง
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74.4 เงิน 32 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวกนกพร  บรรฑิต
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูจัตตุ
3. เด็กหญิงจิราพร   สุระพงค์
4. เด็กหญิงธาวิณี  สุภาพ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสระ
6. นางสาวนริศรา  หลวงกอง
7. นางสาวพชรพร  ฐิติกาญจนาพันธุ์
8. เด็กหญิงมีนา  พรมแพร
9. เด็กหญิงวรรณษา  ชมภูทอง
10. นายศรชัย  ยาเพชรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ  เล็กสราวุธ
2. นายอนุพงศ์   นากรักษา
3. นายอนันตชา  วัฒนเศรษฐ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กชายกิตติวินท์  ภู่อุ่น
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  โพธิ์คำ
3. เด็กชายธนัญชัย  ใจดี
4. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
5. เด็กชายภัทรษกรณ์  อินทร์ใหญ่
6. เด็กหญิงมลฤดี  ชนประชา
7. เด็กหญิงศาวิตรี  รุ่งโรจน์รัศมี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดโภคา
9. เด็กหญิงอทิตยา  นพศิริ
10. เด็กหญิงอนุชิตา  อินธิพันธุ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
2. นางสาวกัลยทรรศน์  น้ำจันทร์
3. นางสาวชนเนตร  ลี้สุวรรณ
4. นางสาวณัฐฎาวรรณ  ชุมอับภัย
5. นายธนบดี  ตระการรุ่งโรจน์
6. นางสาวนฤมล  โทนะหงษา
7. นางสาวบุษราคัม  แซ่ตั้ง
8. นางสาวพลอยชมพู  นิลละออ
9. นางสาวอัจฉรา  มาแดง
10. นางสาวอารยา  ขุนเดช
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 49 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติธร  คุณานนท์สกุล
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางภคริษา  ปานุราช
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวภันทิสา  มีมุ่งบุญ
2. นางสาววชิราภรณ์  นุ้ยอยู่
 
1. นางสาวพัชรากร  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ถูกจิตต์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กชายอัศวิน  เจือพงษ์
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิดา   วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายปณชัย  วงศ์อนุรักษ์ชัย
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ทนันชัย
 
1. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
2. นายอิทธิกร  พิณไทย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกฤษฎา  สมาลีย์
2. เด็กชายธราดล  คำวัน
3. เด็กชายภูดิศ  สินขุนทด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธนพล   สายทอง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพัชรวีร์   เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ธงชัย
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายปฎิพล  แซ่ลี้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงปัญญดา  เหลืองอร่ามกุล
 
1. นายวีระศิลป์  ห่วงประเสริฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพาสุข   แววศรี
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายก้องภพ   สังขดิษฐ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศิรนภา  ชัยประภา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชนาธิป  ปีตวัฒนกุล
2. นางสาวณัฐชนัน  เกษธำรง
3. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
4. นายธนวัฒน์  ยังทน
5. นายปฏิพล  แซ่ลี้
6. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
7. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
8. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
9. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติภพ   พินิชการ
2. นายชัชวัสส์   เจียวก๊ก
3. เด็กชายณฤทธ์กมล   วงษ์สุทักษ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
9. นายวัสรสรร   กนกธรไพบูลย์
10. นายศรัณญ์   ศานติวัตร
11. นายสิทธา   โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
14. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
15. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายคณิศร   ลำพัชวา
2. นายธนพล   สายทอง
3. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชร์วีร์   เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. นายสิทธา   โสรีกุล
9. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
10. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
11. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
12. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายจอมเดช  บุญเปรม
2. เด็กชายจักรี  กรุมรัมย์
3. เด็กชายชัยชนะ  ทานพรหม
4. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
5. เด็กหญิงดลนภา  ใจซื่อ
6. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
7. เด็กหญิงธรรณภัทร  พรมมานอก
8. เด็กชายธีรภัทร  อาจดี
9. เด็กชายนวมินทร์  บุราคร
10. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
11. นางสาวปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. เด็กหญิงพลอยนิล  บุตรดี
13. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
15. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กหญิงอรจิรา  พาหวาย
 
1. นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ์
2. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
3. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
4. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 10 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
2. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวคณภรณ์  โพธิ์ขำ
2. นายจิรชาติ  สุขเจริญ
3. นายนัทสิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ
4. นายรัชพล  เฟื่องคอน
5. นางสาวลลิตา   ทวิสกุลรัตน์
6. นายแดนสรวง  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 76.9 เงิน 14 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ไหม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
3. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
4. เด็กหญิงกิตติยากร  เพ็ญศรี
5. นางสาวจุฑามาศ  จงเจริญ
6. เด็กหญิงชนิสรา  ชาลัง
7. นางสาวชลธิชา  วิชาราช
8. เด็กชายชาญณรงค์  เหมศาสตร์
9. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
10. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
11. นางสาวตุลยา  สารโพคา
12. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
13. เด็กหญิงทิพยธิดา  กุกุดเรือ
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
15. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
16. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
17. เด็กหญิงปราลี  นานวล
18. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
19. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
20. เด็กหญิงพรนภา  ชีพสาทิศ
21. เด็กหญิงศันสนีย์  ภู่สาละ
22. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
23. เด็กหญิงศุภรดา  บุญรอด
24. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โพธิ์สาจันทร์
25. นายศุภากร  พบขุนทด
26. เด็กหญิงสวรรญา  แข็งศรี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
28. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
29. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
30. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
31. เด็กชายสุวิทย์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
32. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
33. นางสาวอภิชญา  วุฒิโรจน์
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือนาม
35. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
36. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
37. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตพันธ์
38. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
39. เด็กชายไชยภัทร  สีสืบ
40. เด็กหญิงไอรดา  เกตุทอง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
4. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
5. นายศรายุธ  เทือกเทียน
6. นางกิตติมา  กรุดอ่ำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.8 ทอง 15 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
2. นายกัญจนพัฒน์  จันทราพร
3. นายกิตติศักดิ์  คุ้มครอง
4. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
5. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วสะอาด
7. นางสาวชฎารัตน์   นนศรีจันทร์
8. นายชนุดม  เดชบุญ
9. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
10. เด็กหญิงญาดา  สาสุนันท์
11. นายฐนกร  สัญญะโม
12. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
13. นางสาวณัฐพร  ไกลถิ่น
14. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
15. เด็กชายธนวันต์  อินทร์สกุล
16. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
17. เด็กหญิงนริศรา  ทองขันธ์
18. นายนวพล  บริบาล
19. นายปธิญญา  แซ่ตั้ง
20. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
21. นางสาวปารมี  เถาทอง
22. นางสาวพรสวรรค์  เสืองามเอี่ยม
23. เด็กหญิงพิมปริพัฒน์  ไชโย
24. นายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
25. นายภูมิศักดิ์  ภูมิพานิชย์
26. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
27. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
28. นายวงศธร  สีหวัลลภ
29. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
30. นายศักดิพัฒน์  สายัณห์กุล
31. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
32. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
33. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
34. เด็กหญิงสุมิตรา  คู่กระสังข์
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  อุ่นอินต๊ะ
36. นายอนุวัฒน์  หงสาวดี
37. นางสาวอัจฉราพร  ตุ้มนิลกาล
38. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
39. นายเผดิมยศ  แก้วชาญศิลป์
40. เด็กหญิงเมขลา  ดีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นายวราญุ  อุดมสี
5. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
6. นางสาวฐายินี  ฐิตะฐาน
7. นางสาวภัทรานิษฐ์  สุวรรณพันธ์
8. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง 9 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.3 ทอง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.83 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวญานิกา  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 16 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายเอกราช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.6 เงิน 45 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวปิ่นมณี  โพติยะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91.8 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   นันทหาญ
2. เด็กชายกิตติภพ   กลับดี
3. เด็กชายชินว์   วัฒนพร
4. นายณชพล   พงศ์ไทย
5. เด็กชายณภัทร   ไพบูลย์นุกูลกิจ
6. เด็กชายธัญเทพ   หาญกล้า
7. เด็กชายธันวา  ไทยอู่
8. เด็กชายปกปัก   จรัสศรี
9. นายปฤณภัทร   อ่ำศรี
10. เด็กชายวงศ์รวี   ตันไพบูลย์กุล
11. นายวงศ์วิสุทธิ์   ประจักษ์วิทย์
12. เด็กชายสิตกร   นาคเจือทอง
 
1. นายสร้างสรรค์  พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. นายกษิดิศ   เกียรติ์ทวีมั่นคง
2. นายณัฐสิทธิ์   เชื้อสุวรรณ
3. นายดุลยวัต    ธนากรชัย
4. นายธาม  สถิตเทพบัญชา
5. นายปฏิญญา  โมนัยกุล
6. นายพลัฎฐ์  จรรยา
7. นายภารินทร   สัตพันธ์
8. นายวงศ์วรัณ  ประจักษ์วิทย์
9. นายเสฏฐนันท์   ภุมรินทร์
 
1. นายสร้างสรรค์   พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อินทร์สุชาติ
2. เด็กหญิงทักษพร  แหล่งทอง
3. เด็กชายธนธรณ์  เพชรสองเมือง
4. เด็กชายนนทวัฒน์  หาคม
5. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  กำลังรัมย์
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กหญิงอติกานต์  ยอดแก้ว
9. เด็กชายอัครชัย  วุฒิวงศ์วนกุล
10. เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
3. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
4. นายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
5. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
8. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
7. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
8. เด็กหญิงวรากรณ์  ชอกลม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
2. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
3. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงคลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 14 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
10. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.88 ทอง 12 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  บุญนาค
2. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
3. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
4. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงษ์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจรูญ
6. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
7. นางสาวสิริยากร  โพธิ์ชาติ
8. นางสาวโชติมา  สธูป
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อภิมหาเดชาพงศ์
2. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กชายธนกร  เติมเต็มศรี
5. เด็กชายนภัสกร  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
8. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
11. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
12. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย
5. นางสาวจินดาพร  พงศ์พีระ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวธนพร  ไตรราษฎร์
3. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
4. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
5. นายพิพัฒน์พงษ์  เลิศพัฒนชาติ
6. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
7. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
8. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
9. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
10. นายอนาวิน  มับสันเทียะ
11. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
12. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
13. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
14. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
15. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
16. นางสาวเกษมณี  มนตรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
4. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
5. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงส์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
4. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  เกตุกำจร
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 79.67 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวสโรชา  มีวอน
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปพน  เวศม์บริสุทธิ์
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายปิติรัฐ  เสนาลี้ยง
 
1. นายสรร  พรมชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายภูมิวัสส์  สุวรรณชัยศักดิ์
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง 32 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  สุขครุฑ
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายเอกณัฐ  บรรณประดิษฐ์
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกมลมาศ   สมุทรรัตนกุล
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  ธีรวัฒน์วรกุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 46 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหยมอุบล
2. เด็กชายนพคุณ  รัตนอมรชัย
3. เด็กหญิงปัทมา  สุขรุ่งเรือง
4. เด็กชายภัทรพล  ทองหยอดแก้ว
5. เด็กหญิงรินลดา  เนรมิตรัตนประชา
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  วิมารเมฆ
2. Ms.Sualen Mana-ay  Laguerder
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.67 ทอง 49 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชารัศม์  ไชยยงวัฒนกุล
2. นางสาวพิชชาภา  สว่างใจธรรม
3. นางสาววัศยา  โกศลรัฐ
4. นางสาวสุชาดา  พวนอินทร์
5. นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปกรณ์  ลิ้มพรจิตรวิไล
2. เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
2. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงเกวลี  เดชนิติรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวดาราสตรี  เกิดสว่างเนตร
2. นางสาวนันทิชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางภารดี  อึงขจรกุล
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรับพร  ทับทิมไทย
2. นางสาวสโรชิณี  จิรังวรพจน์
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธารมีน  สุทธิอาคาร
2. นางสาวสิริจารีย์  ตระกูลทอง
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.17 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพฤกษพร   ตันติพูลผล
2. นางสาวมนสิกาญจน์   ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ธีรา  เล็บครุฑ
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกนารถ   ฤดีอมรเกียรติ
2. นางสาวกิตยากร   นนทภักดิ์
3. นางสาวฐิติวรดา   เบญจกวิน
4. นายนวพล   มงคลธีระสกุล
5. นางสาวปรางสุภา   น้อยนิมิตร
 
1. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชตพันธุ์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  คงช่วงวิทย์
2. นางสาวกิติรัตน์  อำนาจเจริญสุข
3. นางสาวณภัทร  กวีวรากร
4. นางสาวธมนวรรณ  สุขศรีวรรณ
5. นางสาวศุภกร  นิรันดร
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายณนาวี   แย้มรักษา
2. นางสาวทานตะวัน   เสาวคนธ์
3. นางสาวพรทิพา   ทวีสุข
4. เด็กชายภูชิต   วิชชุเดชา
5. นางสาวมัสลิณ   ทับสุข
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนวพรรษ   สรรประสิทธิ์
2. นางสาวประกาย  ทองสาด
3. นางสาวพุธิตา  พุฒิพุฒชาติ
4. นางสาวภทรนันธ์  พุ่มมาก
5. นางสาวอภิชญา   ไทยเจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  แพทย์ประเสริฐ
2. นายภูวดล  รัตนเสรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจุฑาธิปต์  พิชาดุลย์
2. นายวัฒนภูมิ  บุญเศษ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เปล่งขำ
2. นางสาวสุภัสสรา   โพธิ์เย็น
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.73 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายกิตติภณ  เจริญผาสุก
2. เด็กหญิงแพรววนิต  คงดี
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85.12 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายภาณุพงศ์  ใบโพธิ์
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ภูทันทิวง
3. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
4. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
5. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมรัมย์
6. เด็กชายพีระ  ประไพรินทร์
7. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
8. เด็กชายวรานล  สุธีรังสรรค์
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.51 ทอง 21 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นายณัฐธวัช  โฆสน
2. นายวชิรพันธ์  ทาดี
3. นางสาววันใส  เขือดประโคน
4. นางสาวสุพินกร  ศุภชนะทรัพย์
5. นายอิทธิพล  พะเวก
6. นายไวโรจน์  บุญชลอ
 
1. นายอธิภัทร  เพชรผ่อง
2. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
3. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. เด็กหญิงจิรประภา  เทศอินทร์
3. นางสาวชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
4. นางสาวปฐมพร  ชินเทศน์
5. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
6. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
7. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
8. นางสาวสรินทร  พลอยจิ๋ว
9. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
10. นายเสฏฐนันท์  ปราบพลา
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นางสาวลลิตา  บินรามัน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  ขจร
2. เด็กหญิงฐิติพร  วัดตาล
3. เด็กหญิงปรียาวัฒน์  หลิน
4. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
5. เด็กหญิงเปมิกา  ศุภกนิษฐถวิล
 
1. นายชาญวุฒิ  รำไพ
2. นางสาวกุมารี  ไชยยะ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พลายมนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รามัญเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อัศวปิยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา   ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 51 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายฉัตตริน  ตันหิรัญมาศ
2. นายปัณณวิชญ์  รุ่งโรจน์บูลย์
3. นายศิโรจน์  แก้วแจ่มจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเมทิกา  แสงวิรุณ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริพัตร  อรุณสุขรัตน์
2. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
3. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายพรนที  ประกิ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ
3. นายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายคณวัฒน์   กลิ่นสุคนธ
2. เด็กชายพิริยศักดิ์  ประเสริฐศิริโรจน์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกรณ์  กรวยกิตานนท์
2. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
2. นางสาวพิริยากร  เวศกาวี
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 36 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70.33 เงิน 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายภคิน   พุทธนุกูลชัย
2. เด็กชายวสุนธรา   เผ่าลินจง
 
1. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  วงษ์อนันต์
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 51.33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนดล  จิตต์ธรรมเลิศ
2. นายธนภูมิ   วรรณะพาหุณ
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธนธัช  ตั้งสกุล
2. นายพุฒินาท  ภู่อภิสิทธิ์
 
1. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายพศิน  จันทร์ดำ
2. เด็กชายอชวิต  แสงทอง
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สุวรรณผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวณิชากร  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา  เกตุบำรุง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 37 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
2. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจารุเดช  เจตนา
2. เด็กชายชนภัทร   พรหมสุทธิ์
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายกษิต  เสลามาศสกุล
2. นายกันตินันท์  ฐิตยานันท์
3. นายปวิธชาต  โรจน์จักรวาฬ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงชินะพัฒ  ดิสถาพร
2. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศสุทธิผล
 
1. นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวขวัญจิรา  ภู่ฤทธิ์
2. นายธนบัตร  พ่อค้า
3. นายสุธี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
182 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
183 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 33 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายพีรวิชญ์  สีลพิพัฒน์
2. นายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.33 ทอง 8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงพิสมัย  จงประกอบกิจ
2. เด็กชายภากร  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงวราลี  พรมพยอม
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71.66 เงิน 16 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวชนาภา  พากันหา
2. นางสาววรรณวิษา  คล้ายแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตั้งศิวานนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นนสีราช
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 15 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ปานฮวบ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
3. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
4. เด็กหญิงณิชาภา  พลสันต์
5. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
6. เด็กหญิงวรรณนิศา  สกุลณา
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
3. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.4 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกนกนาถ   เกตุไชโย
2. นายจักรพงษ์   อินเทพ
3. นางสาวณิชกานต์   คามทาหลง
4. นางสาวพิชชาภา   สว่างโสดา
5. นางสาวรมิดา   สิทธิ์สงวน
6. นางสาวอรวรินทร์   ปานหอม
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 11 โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศไกร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเมือง
3. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางสาวสุธาสินี  พรมทา
2. นางธิดาพร  คำจีน
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิตติญา  บุญจิตร
2. นายชัยนุวัฒน์  การปรีชา
3. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไสยศาสตร์
2. เด็กหญิงวิรายา  บินกามิตร์
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  อำนวยพร
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
2. นางชลลดา  ซัววงษ์
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.67 ทอง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกลทีป์   อมรพรวิวัฒน์
2. นายกีรดิต   กาญจนาวิบูลย์
3. นางสาวภัทรวรรณ   ธงถาวรสุวรรณ
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  เกตุบางลาย
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศาลา
2. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทองหล่อ
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรุตม์  พิกุลทอง
3. นางสาวเกษรสวรรค์  มูลถวิลย์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สามแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  แก้วแดง
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 23 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชชาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวพีรณัฐ  ฉัตรธนโชติ
3. นางสาวสมัชญา  หทัยธระ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
2. นางสาวทศพร  บุญชู
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 48 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงนพมาศ  แสงรักษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ปักเคทาติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลเสน
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวชลลดา  ขำรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
3. นางสาวรังสิมา  เม่นฉายา
 
1. นางสาวสายทิพย์  ทองเนียม
2. นางสาวสวิตตา  ดำสองศรี
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันสา
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
 
1. นางสาววงเดือน  อุปชัย
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 26 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายกันตพิชญ์  จันทร์แย้ม
2. นายกายสิทธิ์  บุญน้อย
3. นายยงยุทธ  เกตุพิบูลย์
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  คำชาติ
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 17 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  กนกพรวศิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  นัดไธสง
3. เด็กหญิงสโรชินี  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวมัทนา  เกษมจิต
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายธนมงคล  แก้วอินทร์
 
1. นางนริสรา   สว่างภูมิ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณัฐพงษ์เพ็ญ
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางสาวอันติมา   ยัพราษฎร์
2. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายนิธิศ  สุขอยู่
2. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
2. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร