สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงอรชา  โชคนิรันดรสุข
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.33 ทอง 25 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  บุญนิ่ม
 
1. นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิรดา  ฤกษ์ประวัติ
 
1. นางพีรภาว์  จิตต์หาญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวภัคมณฑน์  เจริญกิจโชติภัทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มากระจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 26 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เงินยอดรัก
 
1. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 41 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวพิชญธิดา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวศิริญา  อยู่สุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรพร  พันสมุทร
 
1. นางสุดารัตน์  ชิณณะพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ร้อยไพ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทัตชา  เที่ยวมาพบสุข
2. เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีนวล
 
1. นางสาวทัศนี  ใจบุญ
2. นายพุฒิไพโรจฒ์  โชติกุลศิริปัญญา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  วัชนุภาพร
2. นางสาวชลธิชา  นิลาภรณ์กุล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงมั่งมี
 
1. นางสาวิตรี  สุริยาวงษ์
2. นางนารีรัตน์  รัตนทรงศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 40 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนิทปัญญาวุโธ
2. เด็กหญิงณ.หทัยชนก  ปฐมโรจน์สกุล
 
1. นางกันยารัตน์  คนหลัก
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 71.33 เงิน 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกันตินันท์  แทนจันทร์
2. นางสาวเกวลิน  คงเมฆา
 
1. นางสาววรรณสิริ  สร้างเอี่ยม
2. นางสาวจุไรวรรณ  ร้อยไพ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สานจิตรสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  พรมประสิทธิ์
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวสุรภา  คิ้วองอาจ
 
1. นางสาวสิริพร  รัตนมุง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 30 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวริณญา  เพชรสุข
 
1. นางวัชรินทร์  เกษร์สุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายวงศกร  ขาวประเสริฐ
 
1. นางกมลทิพย์  วิบูลย์ชาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 18 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปฐมาพร  เอื้อทรัพย์อนันต์
2. เด็กหญิงปานระพี  กลับบ้านเกาะ
3. เด็กหญิงปาลิตา  เอนก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มีใจ
2. นายวัชรพันธ์  ทองจันทา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.7 ทอง 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์พรหม
2. นายพีรพัฒน์  ฤกษ์ชัยมงคล
3. นางสาวอริสา  ไหลสุพรรณวงค์
 
1. นายพงศ์ชาติ  อิ่มนุกูลกิจ
2. นายชัชวาล  เชยสุวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 28 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญจนากร  ชาวไร่นาค
2. เด็กหญิงธัญชนก  เอี่ยมลำน้ำ
3. เด็กหญิงสุชานันท์  ธีรภาพสกุลวงศ์
 
1. นายตันติกร  สว่างศรี
2. นางสาวอมรรัตน์  แสงส่องฟ้า
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวทันฑิการ์  สามสงวน
2. นางสาวพิมพ์ตะวัน  สุจจิตร์จูล
3. นางสาวศิริพร  จิรภาสพิตรพิบูล
 
1. นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล
2. นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วุฒิเกษตรกิจ
 
1. นายวิวัฒน์  บุญยง
2. นางสาวอมรรัตน์  แสงส่องฟ้า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 11 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุนทร
2. นางสาวสุนิกา  เผือกทุ่งใหญ่
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
2. นายอุทัยพงศ์  ชาญเชิงค้า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทินมณี  วงษ์จ๊ดซี่
2. นายศุภกร  หนูรัตน์
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  อภิสิทธิเนตร
2. นางสาวเบญจรัตน์  เปรมปรีสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63.59 ทองแดง 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกรรณิกา  จงอักษร
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายนฤพล  อริยกวินวงศ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวปกติยา  บุตรอ่ำ
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.1 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงชญาภัค  แก้วสนธิ
2. เด็กหญิงปุญญิศา  จันทร์นาลาว
3. เด็กหญิงอฐิตญา  จันทร์ใย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ฝ่ายขันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายขจร  บุญเจริญ
2. นายคณิศร  เสรีรัตนเกียรติ
3. นายโอฬาร  เพชรชื่นสกุล
 
1. นางจิตภินันท์  ศรีชูพิพัฒน์
2. นางสาวมยุรัตน์  ตั้งวิชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นิยะมะ
2. เด็กหญิงนัฐกมล  โสวรรณี
3. เด็กหญิงปทิตตา  มีณรงค์
 
1. นายพสุ  โพธิ์มั่น
2. นางสาวพรทิพย์  รอดพลอย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์อนันต์
2. นางสาวดวงกมล  การทวี
3. นางสาวสุวิชญา  แดงตะโก
 
1. นางสาววรรณธมล  บุตรดี
2. นางสาวกันต์กมล  หินทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงตรีทิตยนิภา  สีหนู
2. เด็กชายอนุรักษ์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ล้อมวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์  โสเสมอ
2. นางสาวภัททิยา  โสมภีร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติพงษ์  เกิดสมบูรณ์
2. นายชาญณรงค์  ผิวทองอ่อน
3. นางสาวเกศินี  สระทองโอน
 
1. นางสาวมยุรัตน์  ตั้งวิชัย
2. นายภัทรพงษ์   สงวนจีน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรนภา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญพัฒนาเศรษฐ์
3. เด็กหญิงอรณัญช์  วรเวชธนกุล
 
1. นางสาวพรนภา  ขาวประเสริฐ
2. นางสาวศิริพร  เทียนเบ็ญจะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.3 ทอง 25 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฏฐา  เจริญศรี
2. นางสาวณัฐชยา  เมตตาสุธารส
3. นางสาวเบญญาภา  ยมพุก
 
1. นายเอกพล  แก้วกันทะ
2. นางสาวเกตกนก  สวยค้าข้าว
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 20 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  ยืนยง
2. เด็กชายธนพัฒน์  เซี่ยงคิ้ว
 
1. นางสุนีย์  เหมรัตน์
2. นางสาวกรุณา  เลี้ยงอำนวย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนภัทร  ภูมีอะโข
2. นายพรสิทธิ์  แย้มพรายดี
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นางสาววาสนา  ปั้นงาม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.87 ทอง 13 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงศรุดา  หิรัญภัคธาดากุล
2. เด็กหญิงเกสิรินทร์  จันทวงค์
 
1. นายปัญญา  ไขสี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 35.1 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายกันตภน  พรหมทอง
2. เด็กชายธิติพันธ์  วาสนกิจจากุล
 
1. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
2. นายอัครพล  สุวรรณธัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นายศิลา  ซิ้มเจริญ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงพรรณนารา  วรดี
3. เด็กหญิงรมย์ธีรา  องอาจ
4. เด็กหญิงสุธิมา  เจียมคำ
5. เด็กหญิงโยนาภา  ดียา
 
1. นางสาวเจียมนภา  ตนสาลี
2. นายวสันต์  ใจบุญมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดอนไพร
2. นางสาวพัชราภา  วรรณดี
3. นางสาวสิริมา  สุขพันธุ์
4. นางสาวอมรรัฐ  ดอนชาไพร
5. นางสาวเลอมิน  ภัทรพลากร
 
1. นางกาญจนา  ชูเชิด
2. นางสายพิน  ทองจุลย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 23 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติพงศ์  ใจตรง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  มะลังกา
3. นางสาวณัฐชยา  กุนทะมุณี
4. เด็กชายศุภณัฐ  มาราช
5. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวรัชนีย์  ปริกขนานนท์
2. นายนิรัติศัย  ภิรมย์แดง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายณัฐกิตติ์  ทองดอนจุย
2. นายพีรพล  พลอยแก้ว
3. นางสาวศุภาวรรณ  สร้อยทรัพย์
4. นางสาวศุภาวีร์  สร้อยทรัพย์
5. นางสาวศุภิสรา  ทองดอนเหมือน
 
1. นางปารีญา  ว่องพัฒนวงศ์
2. นางสาววริศรา  เกษนาวา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.2 เงิน 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงณฎา  บุตรพา
3. เด็กหญิงนภัสกร  บุญเกิด
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ยุตติโกมิตร์
5. เด็กหญิงพิมลดา  ปฐมกุล
 
1. นางเพียรพันธุ์  กิจพาณิชย์เจริญ
2. นางสาวสุนิชา  จำเหล่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลวรรณ  พันธ์เสือ
2. นางสาวธัญธร  บัวจีน
3. นางสาวอภัสรา  พ่อคำรัก
4. นางสาวอำพร  ชัยยา
5. นางสาวเกษมณี  ประชานันท์
 
1. นายทวิช  ลักษณ์สง่า
2. นางสาวอำพรภา  เขียวชม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายคุณานนท์  เที่ยงตรง
2. นายจีรวัฒน์  ใจหลัก
3. นางสาวญาณิดา  เส็งดอนไพร
4. นายธนะพงษ์  บุญธรรม
5. นายธนากร  จ้อยร่อย
6. นางสาวนุสบา  โคจรานนท์
7. นายปุญญกานต์  วรานนท์วนิช
8. นายพันธกร  ผิวเผือด
9. นายภัทรพงศ์  รัชตะนาวิน
10. นางสาวมุกดา  ใจตรง
11. นางสาวรจนา  อรชร
12. นายรัตนกร  สมศรี
13. นายวรวัส  ตะก้อง
14. นายวรวุฒิ  ป้อมสุวรรณ
15. นางสาววิภาดา  ตระกูลรัตนโชค
16. นายวีรชัย  ทองเหมือน
17. นางสาวศุภานัน  มีกลิ่นหอม
18. เด็กหญิงอนุธิดา  เกิดสมบูรณ์
19. นางสาวอามิตา  สุขพันธ์ุ
20. นายแทนตะวัน  ปานดียิ่ง
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นางสาวปัฐตา  ญาติบรรทุง
3. นางวัลย์ธนา  สมุทรักษ์
4. นายณัฐพงษ์  แก้วกำเนิด
5. นายประณิธาน  จรัญญา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นางสาวญาณิน  ทองห่อ
2. นายณรงฤทธิ์  วีรพงษ์
3. นายณัฐวัชระ  คำทวี
4. นายณัฐวุฒิ  ดอนจิ๋วไพร
5. นางสาวธนัตดา  เอกเผ่าพันธุ์
6. นางสาวธนารีย์  เอกเผ่าพันธุ์
7. นายธรรมศักดิ์  คำวัตร์
8. นายนฤพนธ์  มาลัย
9. นายปวริศร์  จิระพัฒน์ดำรงกุล
10. นายพรรษพล  แสงอุไรประเสริฐ
11. นายภัควัฒน์  วงศ์ประเสริฐ
12. นายภัทรกฤต  อร่ามศรี
13. นายมามัชฌิม  ปัทมะรังสิตา
14. นายยศวริศ  ปานเสียง
15. นายศุภวิชญ์  พุ่มพวง
16. นายศุภเชษฐ์  รื่นนุสาร
17. นางสาวอัจจิมา  สีโสภา
18. นางสาวอาทิตยา  เอกปัชชา
19. นายอารักษ์  แม่นหมาย
20. นางสาวเปรมจิรา  อินทร์แสง
 
1. นางสายพิน  ทองจุลย์
2. นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์
3. นายภานุพันธ์  สารรัมย์
4. นายบุรินทร์  คล้ายสาคร
5. นายจิระพัฒนะกิจ  โพธิ์แก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง 44 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายภานุพงศ์  ธรรมสังวาลย์
 
1. นางศศิพรรณ  เกษมสุขเจริญชัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์
 
1. นางระยอง  เอี่ยมทองคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เมืองนก
2. เด็กชายพัชรพล  เลารุจิราลัย
 
1. นางอรพิมพ์  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวปาณิสรา  อ่อนเที่ยง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง 29 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายรัตนพล   ผลอินทร์
2. นางสาววันวิสา  ศิลมั่น
 
1. นางสาวนภาพร  พลอยบ้านแพ้ว
2. นางสาวสุพัตรา  มั่นคง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.25 ทอง 22 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  สงวนพันธ์
2. เด็กหญิงจันทนา  แขกนวม
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  ประจำเมือง
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พิริยะกสิกิจ
5. เด็กหญิงปิยะศิริ  มงคลตั้งศิริกุล
6. เด็กหญิงรชตวรรณ  สระทองพลอย
7. เด็กหญิงศิรินภา  หม่อมแดง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ด่อนสิงหะ
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีสมุทร
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ทองแดงสี
 
1. นางสาวกานดาภร  สารพรภิญโญ
2. นางหอมจันทร์  มนตรีดิลก
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.88 เงิน 26 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงชลลดา  เจริญปฐมตระกูล
3. เด็กหญิงณิชกานต์  บุตรน้ำดี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปาแพง
5. นางสาวปิยธิดา  นาคใหญ่
6. นางสาววริศรา  ฐิตยานุวัฒน์
7. นางสาวสุปราณี  สิงห์ทอง
8. นางสาวอารียา  สิงห์ทอง
9. นางสาวอินทราณี  เธอกิ่ง
10. นางสาวเจนจิรา  กันยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  วรนาม
2. นางสุรีย์  วรนาม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.8 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญา  หลวงศรี
2. นางสาวณัฐชา  ขำญาติ
3. นางสาวนารีรัตน์  ศิริเลิศวรสกุล
4. นางสาวภาวิดา  คชอ่วม
5. นางสาวลฎาภา  อ้นเพ็ชรกุล
6. นางสาวลลิตา  ชอ้อนชม
7. นางสาวศศิวิมล  ชาวนาป่า
8. นางสาวสุธิตา  พานิช
9. เด็กหญิงอิสรารัตน์  ศิริเลิศวรสกุล
10. นางสาวเพชรรี  สมเพชร์
 
1. นายจารุเดช  สุทธิบุตร
2. นายธีระศักดิ์  ช้างน้อย
3. นายวีระศักดิ์  สำนักวังชัย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขสมบัติ
2. เด็กหญิงชลิตรา  แช่มแก้ว
3. เด็กหญิงฑิตยา  โพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงปิยมาศ  จีวิระ
5. เด็กหญิงภคณี  สระทองเดช
6. เด็กหญิงวรรณิศา  นิ่มอนงค์
7. เด็กหญิงวริศรา  ชัยหา
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเฟือง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีเย
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองบุญโท
 
1. นายไพฑูรย์  วิเวก
2. นายพัชรพงศ์  เหลืองพุธทชาติ
3. นายธณวรรษ  อรชร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ชินวงษ์เกตุ
2. นางสาวจิรัชญา  บุญสืบสาย
3. นางสาวชนธิชา  เพชรเกลอ
4. นางสาวณัฐนิชา  ลิปิเลิศ
5. นางสาวปภาณัฐ  เสนาวัง
6. นางสาวปัถยา   พันธุมา
7. นางสาววันดี  พลายงาม
8. นางสาวศุภรัสมิ์  เศรษฐีชาวนา
9. นางสาวสุภามาศ  รู้รักศรี
10. นางสาวอารีญา  เพชรแอน
 
1. นายไพฑูรย์  วิเวก
2. นางอุลัย  เมฆปั้น
3. นายจีรศักดิ์  ศรีลาจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สมสุวรรณ
2. เด็กหญิงน้องนุช  ผดุงสุข
 
1. นางกมลทิพย์  ดาผิวดี
2. นางสาวกรณัฏฐ์  จินดาโสม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.5 เงิน 32 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนงนภัส  พรภาวนาเลิศ
2. นางสาวปัทมา  ไทยวัฒนานนท์
 
1. นายมนตรี  สัมมเสถียร
2. นางสาวพรเพ็ญ  แซ่เตียว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกาญจน์  วิโรจน์ศิริ
 
1. นายวิทยา  เกิดช่วง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 23 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา  ขุนบ้านฆ้อง
 
1. นางสาวสมหญิง  แข็งขัน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒิวิริยโรจน์
 
1. นางภรศศิร์  ปิยาพัชรศักดิ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอรกัญญา  สุขจิตรธนกร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ศรีมกุฎพันธุ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  คงคาหลวง
 
1. นางสาวนงนภัส  วงศ์พานิช
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63.3 ทองแดง 36 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวภาณิดา  ช่างสาน
 
1. นายธนาวุฒศ์  เทศทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิ์จุ้ย
 
1. นายธนาวุฒศ์  เทศทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวระพีพร  คุ้มพะเนียด
 
1. นายสมเจตน์  โพธิ์อุบล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 45 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายวีรชัย  ขอนแก่น
2. เด็กหญิงสุนิสา  เหล่ายัง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นางสาวอัจจิมา  วงษ์จำปา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายเกริกกรินทร์  ทำหินกอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  จิตจระพันธ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวอนัญญา  สมบูรณ์ทวี
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงปริณดา  จงสถาพรยิ่ง
3. เด็กชายสหภพ  โชคชัยเจริญ
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นายสุพจน์  ฉายสิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81.3 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่ว่อง
2. นายชนินทร์  มาลี
3. นายธนพล  ใจตรง
 
1. นางสาวคนึง  อ่อนนาน
2. นายสุพจน์  ฉายสิน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนันท์ธพัทธ์  เจริญสุขข์
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.33 ทอง 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายรัฐภูมิ  เอี่ยมจร
 
1. นายกฤษฎา  สิมบุตร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนันท์นภัสร์  เจริญสุขข์
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายสหัสวรรษ  ผิวงาม
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 38 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายกฤษฎา  สิมบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84 ทอง 26 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  เพชรแต่ง
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายอลงกรณ์  แก้วสุจริต
 
1. นายสาธิต  กุยเช็ง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายธนากร  ทองดอนเหมือน
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 22 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขมนรากร
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 47.66 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาววิจิตรา  สังข์ลาว
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพ็ชรดำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 11 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 57.66 เข้าร่วม 31 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  สระทองล้วน
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 18 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงดวงกมล  พิมพ์สินธุ์
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 28 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวแพรวา  พลับลัดโพธิ์
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73 เงิน 26 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายลีนวัฒน์  ศรนุวัตร
 
1. นายวรพล  รัตนวงศ์เจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมศรี
 
1. นายภูริพัฒน์  เพ็ชรจั่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวนิธาวัลย์  ทองดี
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายกรวิชญ์  จันทร์เม่ง
2. นางสาวณัสรา  พิทักษ์พร
3. นายธันวา  คะชัยวงษ์
4. เด็กชายธีรวัฒน์  จันชัยชิด
5. นายบุญค้ำ  ปานมิ่ง
6. นางสาวปณิตา  อ้นคง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  เรืองศิริ
8. เด็กหญิงเจนชินี  ลอยความสุข
9. นางสาวแพรวา  พลับลัดโพธิ์
 
1. นางฉวีวรรณ  กนกวัฒนาโชค
2. นายอรรณพ  วงศาโรจน์
3. นายณัฐวัตร  ทวนประเสริฐ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 73.4 เงิน 32 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกานต์พิชชา  การดำริห์
2. เด็กหญิงจารุภา  ตระการธงชัย
3. นางสาวณัฐธิดา  สิริวัฒฑโน
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  พัฒนพร้อมสุข
5. นางสาวพจนา  รัตนพงศ์
6. เด็กหญิงพรรวษา  มุ้ยมี
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์  พร้อมมงคล
8. นางสาวภัสสมล  มากมีทรัพย์
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  เสรีธวัช
10. เด็กหญิงรัตตินันท์  โรจนจีรวัฒน์
11. นางสาวลัดดาขวัญ  รัตนพร
12. เด็กหญิงศิรินภา  จาตุรัตน์
13. เด็กหญิงสวิตตา  พันธเสน
14. เด็กหญิงสุวภัทร  อินทร์รจนา
15. นางสาวเฉลิมศรี  ทิมแจ
 
1. นางสาววันดี  พุทธคุณรักษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงชลนิภา  กล่อมกำเหนิด
2. นายชัชพงศ์  ทองเชื้อ
3. นางสาวชุตินันท์  เกตุรัตน์
4. นายธนากร  ทองดอนเหมือน
5. นายธาราธร  พูพวงจันทร์
6. นางสาวพลอยพิชชา  ตันประทุมวงษ์
7. นางสาวภาวินี  นิเรียงรัมย์
8. เด็กหญิงมนัสวี  เส็งดอนไพร
9. เด็กหญิงวันวิสา  ทนุพล
10. เด็กหญิงศรันณ์รัตน์  เซี่ยงฉิน
11. เด็กชายศิขรินทร์  กอร่ม
12. เด็กหญิงโสรญา  ตาลโกนกุน
 
1. นายดรันทร  ศศิวัชรางกูร
2. นางสาวณัฏฐนันท์  แย้มนิยม
3. นายอุกฤษ  จันทร์ตรี
4. นางสาวรังสิมา  มีพันธุ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์โสภา
2. เด็กชายจุฑาทัศน์  เหลืองยั่งยืน
3. เด็กชายณัฐดนัย  สายทอง
4. เด็กชายธนดล  แซ่เหล่ม
5. เด็กชายนันท์ธพัทธ์  เจริญสุขข์
6. เด็กชายอติรุจ  รุ่งเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
2. นายถาวร  หวานชะเอม
3. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.8 ทอง 9 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
2. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
3. นายพรภวิษย์  เอกรัตนวัฒน์
4. นายภัทรดนัย  สันตนิพัทธ์
5. นางสาววิยะดา  รุ่งเรือง
6. นางสาวอารียา  คำพระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
2. นายถาวร  หวานชะเอม
3. นายอนวัช  พวงสมบัติ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวกชกานต์  นวลงาม
2. นางสาวกชพรรณ  เขตุแดน
3. นางสาวกัญญาวีร์  จุคำ
4. เด็กหญิงกิตตญา  พูลสุขโข
5. เด็กหญิงจิดาภา  สุนทรวิภาต
6. นางสาวจิรชญา  จำปาเวียง
7. เด็กหญิงจิรัชญา  โถทอง
8. นายชนภัทร  นุชพุก
9. นายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
10. เด็กหญิงชนัชญา  แซ่เฮง
11. เด็กหญิงชนัญชิดา  จิระมานิตย์
12. นางสาวชุติกาญจน์  เอี่ยมจันทร์พวง
13. เด็กชายชโยธิน  ชัยชาญพันธ์
14. นายณัฐภัค  จันทร์ทูล
15. เด็กชายธีระพัฒน์  คาทาสี
16. เด็กหญิงนภสร  กุลกรรณ์
17. นายนฤพล  บุญไพศาล
18. นายบารมี  สุขหงษ์
19. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
20. นางสาวปิยะฉัตร  สอดสุข
21. นางสาวพรทิพย์  พรมกระทุ่มล้ม
22. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมทิพย์
23. เด็กชายภูริภัทร  เฉลิมแสน
24. นายภูวนาท  อิศรเมธางกูร
25. เด็กหญิงรินรดา  จรสัมฤทธิ์
26. เด็กหญิงรุ่งระวี  ขวัญศิริมงคล
27. นายวรพล  ถิ่นโพธิ์วงษ์
28. นางสาววราภรณ์  จันทร์ครบ
29. นางสาววัลลภา  ศิริสม
30. นางสาววิกานดา  สงวนสัตย์
31. เด็กหญิงศรัญญา  กุลรัตนาวิจิตรา
32. นางสาวศศิวิมล  มูลผม
33. นายสิปปนนท์  กลิ่นบุปผา
34. นางสาวสุทธิชา  สายทอง
35. เด็กหญิงอภิญญา  เบ็ญพาด
36. เด็กหญิงอรปรียา  กลิ่นชาติ
37. เด็กหญิงเกศณัชชา  เกิดฤทธิ์
38. นายเตชินทร์  วงษ์วรรณวิทย์
39. นายเศรษฐวุฒิ  มะปะเม
40. นางสาวเอมยุภา  มาคงกุล
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
2. นายสิทธิพงษ์  ลพานุวรรตน์
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
4. นางเพลินพิศ  ลพานุวรรตน์
5. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
6. นางประจงจิต  อมโร
7. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
8. นายเฉลิมชัย  ถิรวณิชย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  คนใหญ่
2. เด็กหญิงกรวรรณ  พรเดชาวุฒิ
3. นายกษิดิ์เดช  เยี่ยงกาย
4. เด็กชายก้องภพ  โอ่งเคลือบ
5. เด็กหญิงชุติภา  กูบกระบี่
6. นางสาวฐิตาพร  บุญญะพัฒน์
7. นางสาวฐิตาพร  สามสาหร่าย
8. เด็กชายณัฐดนัย  ยาสมุด
9. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์สวัสดิ์
10. เด็กชายทรงยศ  คำปาน
11. เด็กชายธนกิตติ์  เสาชัย
12. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลัดใหญ่
13. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีสุวรรณ์
14. นายนครินทร์  กระแสโท
15. เด็กชายนพนนท์  วรเดช
16. นางสาวนริสา  ประพันธ์
17. เด็กชายปฐมพงษ์  สิงหนาท
18. เด็กหญิงพรชิตรา  ภุชชงค์
19. เด็กหญิงพัชรมน  จินดาสิงห์
20. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ชิวปรีชา
21. เด็กชายภานุเดช  แสงศิริวุฒิ
22. เด็กชายภูมิรัตน์  สวยสะอาด
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  มายา
24. เด็กหญิงมธุรดา  อารมณ์
25. เด็กหญิงรัฎฐกร  สวยสะอาด
26. นางสาววิลาสินี  สุโขทัย
27. เด็กชายศิริภพ  อยู่สงค์
28. เด็กชายสรวิชญ์  โสภักดี
29. นางสาวสรัญญา  หงษ์ทอง
30. นายสหัสวรรษ  พรสุดาชัย
31. เด็กชายสิทธิชัย  สุขสอาด
32. เด็กหญิงสิริกร  แสงศิริวุฒิ
33. เด็กชายสุรศักดิ์  กลิ่นพยอม
34. เด็กชายอดิเทพ  มั่นศรีจันทร์
35. เด็กชายอิทธิพล  สงวนชีพ
36. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  สงวนชีพ
37. นางสาวอิสราภรณ์  พิมพะจักร์
38. นายเขตตะวัน  ปัตตาระตัง
39. นางสาวเจนจิรา  สุขเกษม
40. นางสาวไพรินทร์  โพธิสาขา
 
1. นายเอกลักษณ์  ราชจันทึก
2. นางสาวสาวิตรี  ชูจันทึก
3. นายวิทยา  เกิดช่วง
4. นายนิทสัน  แก้วสระแสน
5. นายนรินทร์  นครจันทร์
6. นายสุชีพ  เอี่ยมทองคำ
7. นายสมชาย  อินคล้า
8. นางสาวนวลสมร  เผื่อนปฐม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายยศพนธ์   นิตย์แสวง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 22 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวปณยา  เกิดประดับ
 
1. นายนิวัติ  เคลือบเต็ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายยศพนธ์   นิตย์แสวง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 23 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรพล  พรศิริรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าธนพงศ์
 
1. นายยศพนธ์   นิตย์แสวง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.66 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายชนม์พฤทธิ์  กลิ่นบุปผา
 
1. นางสุพิศ  กลิ่นบุปผา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายยศพนธ์   นิตย์แสวง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 29 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาวสวนงาม
2. เด็กหญิงจิรัสติกาล  รัคคะพันธ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ดียิ่ง
4. เด็กชายประกาศิต  พรพินิตนุรักษ์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รอดผล
6. เด็กชายพีรัชชัย  อยู่บำรุง
7. เด็กหญิงภูญดา  จุลณีย์
8. เด็กหญิงอมิตตา  กานต์ดา
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุ่มมาตย์
 
1. นายปรุฬห์  นราเที่ยง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 79.7 เงิน 15 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทร์ศร
2. นายกฤติเดช  จารุพันธ์
3. นางสาวกัลยกร  ภุมมารักษ์
4. นายกิตติพศ  หลากสุขถม
5. นางสาวณัฐฐา  ณัฐธำรงกุล
6. นางสาวณัฐธิดา  คุรุเสถียรกิจ
7. นางสาวปกิตตา  ปานชู
8. นางสาวรัญชนา  หิรัญวิริยะ
9. นางสาววรรณภา  เจริญศรี
10. นางสาวสุกัญจนา  บูรณะกุล
11. นางสาวอรพรรณ  แสงรัก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนเดช  เทพช่วย
2. นายถาวร  หวานชะเอม
3. นายอนวัช  พวงสมบัติ
4. นายวัชรพงษ์  อ่วมสอาด
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  คงอมรสังข์
2. เด็กหญิงกัญทิวา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกัลยกร  แม้นจริง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม้นจริง
5. เด็กหญิงจิรภัทร์  ตาทอง
6. เด็กหญิงชลีกร  เหลือบำรุง
7. เด็กหญิงฐิติพร  ปานยั่งยืน
8. เด็กหญิงณฐวรรณ  คงพล
9. เด็กหญิงณภัสสรณ์  พงศ์กิตติธนโชติ
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  กองหนู
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วรรณโภคิน
12. เด็กหญิงธนัญญา  ธนะเมศฐ์เกศกุล
13. เด็กหญิงธารทิพย์  ลิ้มประเสริฐ
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมบูรณ์ดี
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  นามบุญสี
16. เด็กหญิงนภสร  รูปเพียว
17. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสนิท
18. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
19. เด็กหญิงปัณณพร  เจริญสุข
20. เด็กหญิงปาริชาติ  นาคสิทธิ์
21. เด็กหญิงพัฒนพร  ตรีโชติ
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองคำคม
23. เด็กหญิงภัทรวดี  เสนาะกัน
24. เด็กหญิงมาริสา  ทั่งศรี
25. เด็กหญิงยุประพา  ผลิตะพูลศรี
26. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ขอนแก่น
27. เด็กหญิงวรรณนิสา  สวัสดิ์พึ่ง
28. เด็กหญิงวรรณิศา  เล็กมณีสุธรรม
29. เด็กหญิงวรัญญา  พุงไธสง
30. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญประสาน
31. เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงเจริญรุ่งโรจน์
32. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจมั่น
33. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศรีอินทนนท์
34. เด็กหญิงศิริยากร  นิ่มนวล
35. เด็กหญิงสวิชญา  บาลจิตร์
36. เด็กหญิงสุชัญญา  สามบุญเรือง
37. เด็กหญิงสุธิดา  เปียสมุทร
38. เด็กหญิงสุภานี  ล้ำเลิศ
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปิ่นทอง
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกมลวรรณ  โกมลสิงห์
2. นางสาวกรวิภา  ปัญญาโรจน์
3. นางสาวกัญญารัตน์  มูลทองย้อย
4. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นถือศีล
5. นางสาวจิตตมาส  ศิลา
6. นางสาวจิราภา  ปฐมพรสุริยะ
7. นางสาวจุรีรัตน์  พิมพา
8. นางสาวฉัฐสุดา  วรานุสาสน์
9. นางสาวฉัตรฑริกา  อ่วมอ่อง
10. นางสาวชนกานต์  หลีล้วน
11. นางสาวชนนิกานต์  ชื่นชอบ
12. นางสาวชลธิชา  กนกวรากร
13. นางสาวญาณิศา  วงศ์ศรีนาค
14. นางสาวณัชชา  พลเสน
15. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ทูล
16. นางสาวณัฐพร  ศรีมังคละ
17. นางสาวตะวัน  เดชาธนารุจิกร
18. นางสาวทักษพร  โสธร
19. นางสาวทิตย์ทิยา  ชมเหิม
20. นางสาวทินมณี  ขอกกุนทา
21. นางสาวทิพยรัตน์  ปฐมอมรเลิศ
22. นางสาวนฤมล  อินทรผึ้ง
23. นางสาวปนัดดา  ภุมมาลา
24. นางสาวปรีชญา  อดุลยธรรม
25. นางสาวพิมพกานต์  นะวาระ
26. นางสาวภัทจิรา  เถื่อนม่วง
27. นางสาวมนัสสวีย์  นราแหวว
28. นางสาวรมย์ลิน  ไทรไกรกระ
29. นางสาวรุ่งอรุณ  บังคมเนตร
30. นางสาววริยา  เปาทุย
31. นางสาววัชรียาวรรณ  ฉวีแก้วดี
32. นางสาวศศิธร  เทียมสุวรรณ
33. นางสาวสมปรารถนา  ทองคงหาญ
34. นางสาวอติกานต์  สกุลทิฆัมพร
35. นางสาวอภิชญา  ขันทอง
36. นางสาวอภิสรา  ขำสุนทร
37. นางสาวอรวรรณ  ขันวิเศษ
38. นางสาวเกวลิน  แก้วพานิชย์
39. นางสาวเขมมิสสรา  สะสมทรัพย์
40. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเกิด
 
1. นายอรรถพันธ์  ชูอรุณ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.4 ทอง 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกันติชา  จรัสชัยวรรณา
2. เด็กหญิงกาญจน์ฐิชา  แก้วคำ
3. เด็กชายกิตติพล  กองกาย
4. เด็กชายชัยวัฒน์  นาคคูบัว
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซื้อมงคล
6. เด็กหญิงพรลภัส  อิศรเมธางกูร
7. เด็กชายพีรภัทร  พรสุดาชัย
8. เด็กหญิงรวิตะวัน  ธนกุลศศินันท์
9. เด็กชายลภัส  เทพนุภา
10. เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์เสริม
 
1. นางประจงจิต  อมโร
2. นางชวัลกร  เกตุประเสริฐ
3. นายณัฐวุฒิ  สุดโต
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.4 ทอง 29 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายกมลภพ  สองสี
2. นางสาวกุลณัฐ  ขำพิณวงษ์
3. นายชนาธิป  ไกรธิราช
4. นางสาวทิพากร  เมฆปั้น
5. นายพัชรพล  จันทร์แจ่มหล้า
6. นายศิริโชค  เอี่ยมอ่อง
7. นางสาวสิริมาภรณ์  บุญมารุ่งโรจน์
8. นางสาวสิริรัสสา  บุญมารุ่งโรจน์
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.2 ทอง 22 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียรฮะ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปิ่นเวหา
3. เด็กหญิงนภสร  นิพิวรรณ์
4. เด็กหญิงนรากร  สุพิทักษ์
5. เด็กหญิงพรนภัส  คำยวง
6. เด็กหญิงสิริวิภา  พังซา
 
1. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
2. นางสุเนตรา  เทศทอง
3. นางสาวนฤมล  สุขใย
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกรพินธุ์  เพชรเกอร์
2. นางสาวกิตติยากร  เพชรทอง
3. นางสาวฐิตาภา  จินดามรกฎ
4. นางสาวนภัสสรณ์  ไกรเพ็ชร์
5. นางสาวบุษกร  ยาวิชัย
6. นางสาวปัณฑ์ชนิด  ส่งสุข
7. นางสาวพิชญ์นรี  เกียรติกุล
8. นางสาววิรญา  ศรทรง
9. นางสาวสวัสดิภา  สุจวิพันธ์
10. นางสาวเอื้องอารีย์  ทองดอนอ่อน
 
1. นางสาวจุไรวรรณ  ร้อยไพ
2. นางสาวปาจรีย์  ทองน้ำวน
3. นางศิรติกานต์  ปราบใหญ่
4. นางสาวประกายวรรณ  บุญอยู่
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจารุชา  เจนกิจณรงค์
2. เด็กหญิงธัญรัศม์  สมมาก
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  ปานสกุล
4. เด็กหญิงปริศนา  จันดา
5. เด็กหญิงพรพิกุล  วุฒิพลสาร
6. เด็กหญิงพิชชาภา  ไทยแช่ม
7. เด็กหญิงภัทรพร  อยู่ประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุภารัตน์  เยื่องกลาง
 
1. นางสุเนตรา  เทศทอง
2. นางสาวนฤมล  สุขใย
3. นางกรวรรณ  แตงทองแท้
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 31 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ธงชัยนำโชค
2. นางสาวจินทิมา  สิทธิการ
3. นางสาวบัณฑิตา  ปันคำ
4. นางสาวพัชราภรณ์  พลับน้อย
5. นางสาววาสนา  นุ่มวงษ์
6. นางสาววิภาวี  กิตติวิริยะการ
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุราณ
2. เด็กหญิงจินจิรา  ขำวิลัย
3. เด็กหญิงชลนิชา  อิสสระกุล
4. เด็กหญิงธนพร  สร้อยทอง
5. เด็กหญิงปนัดดา  พาคำ
6. เด็กหญิงพิจิตรา  โตรอด
7. เด็กหญิงอาภัสรา  หมุดสีด้วง
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 33 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวจิตราภร  มณีโชติ
2. นางสาวดวงจิตร  ศรสำราญ
3. นางสาวดวงนภา  พุ่มสวัสดิ์
4. นางสาวดวงใจ  ศรสำราญ
5. นางสาวบุษบา  โสละมัย
6. นางสาวสายธาร  รัตนบารมีกุล
7. นางสาวสิรินภา  กองลี่วัด
8. นางสาวสุจันทรา  เมฆสง่า
 
1. นายปรมะ   ประยูรหงษ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  ตาลเจริญ
2. นายยุทธภูมิ  อาจหาญ
3. นายสิทธิโชค  รุผักชี
4. นายสุรพศ  ภักดี
 
1. นางอาภารัตน์  แป้นเขียว
2. นายจตุเมธ  ชิดสูงเนิน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 78.67 เงิน 11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นางสาวรสสุคนธ์  เอกจีน
2. เด็กชายสันต์ชัช  อินต๊ะ
 
1. นางสาวจินตนา  เอื้อประชา
2. นายฐากูร  ขานตา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายศวัสกร  มหาเรือนขวัญ
 
1. นางจรรยา  สุภาพเนตร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 32 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. นายธนภัทร  กิตตินราภรณ์
 
1. นางสาวปฐมรัตน์  จันทนนท์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.83 ทอง 20 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กชายปวริศร  เพชรต่อม
 
1. นางบุษกร  คงนะ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. นายอธิวรรษ  คำร้อยแสน
 
1. นางสาวนฤมล  กำ๋ดารา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.17 ทองแดง 36 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายวีรภัทร  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวปริญณ์ลัดดา  อุนาศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.4 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวณิชา  เปาอินทร์
 
1. ผศ.เครือวัลย์  จตุพรพูนทรัพย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.67 ทอง 19 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สารแดง
2. เด็กหญิงชญานี  ฮวดหวัง
3. เด็กหญิงชนิดาภา  เข็มนาค
4. เด็กหญิงณชญา  สุขจินดา
5. เด็กหญิงธมนวรรณ  วัดพ่วง
 
1. นางสาวรัชนก  รุ่งเรือง
2. นางสาวอรธิมา   เอกจีน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.33 ทอง 15 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกฤษดา  กลางดงทอง
2. นางสาวภัทรวดี  คงไพร
3. นางสาววารินทร์  รอดอยู่
4. นายเคลวิน  รอดผล
5. นายเมธี  สังวร
 
1. นางสาวสุรัลณ์วดี  ธรรมวิริยะกุล
2. นางสาวนวลสมร  เผื่อนปฐม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ภัทรพงศ์ภาณุ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไพรวัลย์
 
1. MissXie  LinFei
2. นางสาวธนัญญา  ปริยทิฆัมพร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.16 ทอง 25 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐจิรา  วิจิตรธำรงศักดิ์
2. นางสาวเกศินี  คำอินทร์
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ฉ่ำชะเอม
2. Miss Wang  Qian
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวธัญกร  ศรีต่างวงศ์
2. นางสาววิรากานต์  บัวเจริญ
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณัฏฐนท  เรือนนุช
2. นางสาวบัณยดา  สุดล้ำเลิศ
 
1. นางสาวพิรุฬห์สิริ  แก้วรักษา
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.25 ทอง 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวปริญวรรณ  เดือนฉาย
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
2. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวอภิญญา  คำพิทักษ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  นาวารัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนุชนาฎ  แท่นทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 22 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นายวิศากร  เขียนสุข
2. นางสาวศุภวดี  ชื่นชอบกมล
3. นางสาวอนันญา  สีสองห้อง
4. นายอัครเดช  พึ่งพันธ์
5. นายเพชรนรินทร์  เครือเนตร
 
1. นายประวิทย์  ต้องจิตต์เจริญ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวทราย  สัพโส
2. นางสาวพันธ์วิรา  เกียรติธนานวิน
3. นางสาวรัตติญา  อ่อนคล้อย
4. นางสาวสิริภัทร  ยิ้มละมัย
5. นางสาวเสาวนีย์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวณธษา  วิโชคดำรงกุล
2. นางสาวนิรุชา  ขวัญเจริญ
3. นางสาวบุษบา  นาเดช
4. นางสาวประภัสสร  อู่ตะเภา
5. นางสาวสุธารักษ์  อินต๊ะเครือ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
2. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 17 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  บุญพวง
2. นางสาวธัญวรัตน์  ตะเนาศรี
3. นางสาวพรรณพษา  ทาแก้ว
4. นางสาวสุนิสา  เจียมเริง
5. นางสาวสุพัตรา  จิตต์งามยิ่ง
 
1. นางธนัยนันท์  ศรีอภัย
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.1 เงิน 19 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อึ๊งเจริญ
2. นางสาวลภัสรดา  ลิกขะไชย
 
1. Miss Wang  Qian
2. Miss Yang  Lina
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวชนิตา  นวลสนอง
2. นางสาวพรพิมล  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวชลธิดา  ภาคทรวง
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวภาวรินทร์  แคเขียว
2. นางสาววรวลัญช์  อภิเดชาชาญ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
2. นายเกรียงไกร  ทองชื่นจิต
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.31 ทอง 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 1. เด็กหญิงณิชาภา  หิมารัตน์
2. เด็กชายนรินทร์  ลาภพิสมัย
 
1. นายกิติศักดิ์  ลลิตสุวรรณกุล
2. นายกุลภณ  วิภวานฤพร
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.74 ทอง 10 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวปวริศา  ดีอุดม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.34 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายณัฐนนท์  สุขพันธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  ไทยศรี
3. นายธราธิป  สระทองแอ
4. นายผจงศักดิ์  บุญสร้าง
5. นายศุภกฤษณ์  ภาคพรม
6. เด็กชายเชาวลิต  สีหรั่ง
7. เด็กชายเรวัต  เรียมลิว
8. เด็กชายโตมร  ลาละลม
 
1. นายณรงค์  ชูเชิด
2. นายเดชา  วิบูลย์ชาติ
3. นายปิยวิทย์  แก้วรักษ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.4 ทอง 19 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  วู่ฉาย
2. นายจิตรกร  ผิวชะอุ่ม
3. นางสาวพรนภา  แสงสุริยวงศ์
4. นายภัทรดนัย  คำพา
5. นางสาวภานุสรณ์  ม่วงครวญ
6. นางสาวศุภาพิชญ์  เศรษฐกุลวณิชย์
7. นายสหรัฐ  เหลืองประเสริฐ
8. นางสาวสุพิชฌาย์  บัวแก้ว
9. นางสาวอัมพรพรรณ  ม่วงครวญ
10. นางสาวอินทุตา  อิ่มศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  อรุณสุโข
2. นายเลิศ  จันทร์คำ
3. นายศรายุธ  สุวรรณศรี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.8 เงิน 11 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติยา  ทองดอนโต
2. เด็กหญิงธันยพร  จำรัสศรี
3. เด็กหญิงนันท์ถวัลย์  กรพิพัฒน์
4. เด็กหญิงศุภมาส  บุญสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  คุ้มเนตร
 
1. นางศรัญญา  โรยแสง
2. นางสาวปัทมา  นัยกุล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ฉ่ำตาก้อง
2. นางสาวม่านตะวัน  งามดี
3. นางสาวฤดีพร  ศรีคต
4. นางสาวสุภาพร  ทองสุข
5. นางสาวอารีรัตน์  สามงามไกร
 
1. นางวราพร  โพธิ์มั่น
2. นางสาวประภัสสร  นิ่มละออ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงมนทกานต์  มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงสิตา  พงศ์พิริยะจิต
3. เด็กหญิงอิลวดี  ห้วยกรดวัฒนา
 
1. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
2. นางสาวราตรี  จาตุรัส
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพจณิชา  เจริญฐิติรัตน์
2. นางสาวอารยา  โพธิ์มีชัย
3. นางสาวโสภา  เหลืองวรวัฒนา
 
1. นางสาวราตรี  จาตุรัส
2. นางสาววิภา  อมรศิริอาภรณ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.4 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกัลยพร  ตันวัฒนเสรี
2. เด็กหญิงปริญากรณ์   ตุ้มนิลกาล
3. เด็กหญิงพิชญ์ชา  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวปริศนา  สถิตทรัพย์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 21 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 1. นางสาวชนิษฎา  รัมภาสกุล
2. นางสาวอภิญญา  สิทธิสินทรัพย์
3. นางสาวอริสรา  สิทธิสินทรัพย์
 
1. นางรวีวรรณ  มนต์ประเสริฐ
2. นางสาวขวัญแก้ว  มาลัยชัยสิทธิ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายธนบดี  แย้มบางยาง
2. เด็กชายธนะวิชช์  อุดมผล
 
1. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
2. นายอมเรศ  ชาตรูปะชีวิน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 45 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตพณ  นับแสน
2. เด็กชายชานน  ไขว้พันธุ์
 
1. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
2. นายปองพล  วาสบุญมา
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 21 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวธนภัค  โชคธนานนท์
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  เจริญสุขสถาพร
 
1. นางสาวสุมาลี  สุขศิริ
2. นายปองพล  วาสบุญมา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายญาณกร  กลางสุพรรณ์
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก่นบุตร
 
1. นายริปอง  กัลติวาณิชย์
2. นางสาวขนิษฐา  โสมโสภา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชวิน  ตรีสุกล
2. นายธีรัตม์   ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวนีรนา  แซ่เตียว
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คุ้มเผ่า
2. เด็กหญิงภัทราพร  สุขพ่วง
 
1. นางเบญจวรรณ  จูยืนยง
2. นางสาวธัญญา  รอดบัณฑิต
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพศวีร์  ปลอดทอง
2. เด็กชายพิชญพงศ์  บุญศิริ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  พงษ์ธนาวิสิฐ
2. นางสุทธินันท์  พูนวศินมงคล
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 42 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  แจ่มเสมอ
2. เด็กหญิงวีลดา  พรหมมา
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  อาทิตย์กวิน
2. นายธันย์ธำรง  จิรภัทรมณีโชติ
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางปรัชญาภรณ์  แตงอ่อน
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 34.33 เข้าร่วม 34 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญดาณัฐ  บุญเขียนขำ
2. นางสาวมาติกา  หุ่นบำรุง
 
1. นางสาวรัตนา  แสงเรือง
2. นางสาวเขมวันต์  กระดังงา
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวสุกัญญา  ชินวิชา
2. นายอรรควุฒิ  อมาตยกุล
 
1. นายสราวุธ  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 23 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงบุญบารมี  วานิชยานนท์
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  ธงชัย
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ลาวัณย์วิสุทธิ์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชัชวาล  เมืองใหม่
2. นายบุญนรินทร์  ศักดิ์บุญญารัตน์
3. นางสาวพิมพ์นิภา  สระทองบุญ
 
1. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์
2. นางสาวพัชรี  แก้วเขียว
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นายจักรภพ  แจ่มจันทร์
2. นายอัครพล  ปัดภัย
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นายผจญ  รุ่งอรุณเลิศ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. เด็กชายธนกร  เอี่ยมสวยงาม
3. เด็กชายธนวัฒน์  คุ้มรอบ
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 73 เงิน 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวฐิตาภรณ์  สุวรรณกวีการ
2. นางสาวนลินพร  สุนทรศารทูล
3. นางสาวพรพิมล  คงสวัสดิ์
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวขวัญฤดี  ไพบูลย์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณานนต์  วันเย็น
2. เด็กชายสรธร  โพธิ์ระหง
3. เด็กชายสรยุทธ  เปี่ยมรอด
 
1. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
2. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวนพวรรณ  แซ่เตียว
2. นางสาวสัตบงกช  โสภณพงศ์พิพัฒน์
3. นางสาวสิตางศุ์  ยังศรีสุริยะ
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวจิราพร  อ่อนภักดี
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่กี้
2. เด็กหญิงพิมพ์มาลี  โสมสุพรรณ
3. เด็กหญิงสุภัคค์จิรา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 9 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพชรพร  ลุนหล้า
2. นางสาววาสนา  กลิ่นพยอม
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  รุ่นเจริญ
 
1. นายปัญญา  ไขสี
2. นางสาวหทัย  ชำนาญค้า
 
182 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทรชนม์  ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปาณิศา  อมรชีวิน
3. เด็กหญิงมนพัทธ์  เย็นสุข
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
183 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายชินภัทร  ฉ่ำสิงห์
2. นายชิษณุชา  สุวรรณ
3. นางสาวพีรญา   วิริยานนท์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  หาญจางสิทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดา  ด้วงขาว
3. เด็กหญิงสุธารัตน์  ขุนพิทักษ์
 
1. นายชาตรี  จันทร์จารุภัค
2. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายวทัญญู  ล้อกสิกรวัฒนา
2. นายสุทัศน์  ปูนปาน
3. นายอภิสิทธิ์  สระกบแก้ว
 
1. นายอนุชา  ชัยหา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีสันทราย
3. เด็กหญิงภัทชยานันท์  ดิษฐป้าน
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 15 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพลอยปภัส  ปฐมพัฒน์ธนากุล
2. นางสาวศศินา  เจริญสุข
3. นางสาวแพแพ  ภักดีสมัย
 
1. นายสุธาวี  กลิ่นอุบล
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 79.75 เงิน 17 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ยินดี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญกระสินธุ์
3. เด็กหญิงวาทินี  กุ้ยอ่อน
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
6. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ทองสงค์
 
1. นางสาวปนัดดา  หวานชะเอม
2. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
3. นางเรณู  อยู่เย็น
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาวาริน  ตีวารี
2. นางสาวณัชชา  โสภากุล
3. นางสาวมิรันตี  กล่ำรัตน์
4. นางสาวศรุตา  เขียวสอาด
5. นางสาวศศิธร  ม่วงไหม
6. นางสาวสุชาดา  ปิ่นทอง
 
1. นางวิภาดา  กลั่นหวาน
2. นางสาวมรกต  ตุลพงศารักษ์
3. นางสาวสุนิษา  สุวรรณเนตร์
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สระกอบแก้ว
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  สระทองโน
 
1. นางสาวละเอียด  กังวานทวีทรัพย์
2. นางสุนทรี  คฤหเนติยุติ
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 28 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นายธาดาศักดิ์  เปลี่ยวโต
2. นางสาวรัตนากร  โก้เครือ
3. นางสาวศศิกรานต์  พาอูฐ
 
1. นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค
2. นางวิจิตรา  งามวิชา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 32 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายพัสกร  พุ่มดียิ่ง
2. เด็กหญิงวัลลภา  คำร้อยแสน
3. เด็กหญิงอัญวีณ์  เสรีธนกิจพงษ์
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
2. นางสาวอารีรัตน์  สายพรหม
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.83 ทอง 12 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  อุทัยฉาย
2. นางสาวฐิติพร  สามสาหร่าย
3. นางสาวสุณิสา  โตนาค
 
1. นายนรินทร์  นครจันทร์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ปัญญาสิม
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 19 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธากุน
2. เด็กหญิงธนัญญภรณ์  ขำศิริ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  รักอก
 
1. นางสุนทรี  คฤหเนติยุติ
2. นางวิสุดา  กฤษวงศ์
 
195 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวนรินทร  ชุมหิน
2. นางสาวนิตยา  ฉัตรเที่ยง
3. นางสาวรินทร์ฤดี  ห่วงแสง
 
1. นายอนรรฆ  ตปนีย์
2. นางชาตรี  สุดใจ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายธนชัย  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุพิชา  มหาดเล็ก
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  หงษา
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นายคมศักดิ์  ชาวตาก้อง
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง 16 โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกรกนก  กันทา
2. นางสาวปัถยา  สิมาเลาเต่า
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองชัยเดช
 
1. นางศิริญา  สุทธิพันธ์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กชายธนาเทพ  บุญสงเคราะห์
2. เด็กชายธราธร  ดอกสร้อย
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ศรีวิเชียร
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางสุมันตา  พุ่มประทีป
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. นางสาวคณิชฌา  สุดใจ
2. นางสาวนรินทร์รัตน์  หงษา
3. นางสาวมณีรัตน์  ยศเครือ
 
1. นางสมร  ฉายอรุณ
2. นางจินตนา  หงษา
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐสิริ  ศิลปประเสริฐ
2. เด็กหญิงนปภา  ฟองเขียว
3. เด็กหญิงวรรณษา  กลัดจ้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวพีรยา  อาภานันท์
2. นางสาวภูษณิศา  อยู่จงดี
3. นางสาวอัญชลี  โพธิ์สอน
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 11 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กชายธีมนัส  พวงประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิระปัท  เครือวัลย์
3. เด็กชายมนตรี  จูอิน
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ทองปฐมทรัพย์
2. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เปาปราโมทย์
2. นายจักรินทร์  บุญญกานนท์
3. นายทวีศักดิ์  แก้วมหา
 
1. นางสาวมนกานต์  ทองศุภผล
2. นางธิติยา  กวินเอกวรา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 1. เด็กชายเทิดพงศ์  พันธุ์ปา
 
1. นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวบุศร์
 
1. นางสาวราศี  กุลสิงห์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 18 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อรุณสวัสดิ์
2. เด็กชายอิทธิ์  มัตสรรกฤษณ์
 
1. นางวิมลพรรณ  จงสุขมีทรัพย์
2. นางสาวกันต์กนิษฐ  ทองปฐมทรัพย์