สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.นครนายก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนสีจันทร์
 
1. นางริ้วทอง  จันทราสินธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 20 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวสุรัสวดี  ธงรัตนะ
 
1. นางโชติกา  ประณตนันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 48 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงอุทุมพร  อ่วมศิริ
 
1. นางสาวกวินนา  มั่นหมาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 31 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวปรัชญาภรณ์  รัตนา
 
1. นางสาวปัทมา  คำภูแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษมล  อรทัย
 
1. นายธีระศักดิ์  นามบุรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  ตรีเนตร์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยวงสอาด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.16 เงิน 37 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ดาวแจ้ง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  รอดเกตุกูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  กฤตสัมพันธ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  คนเสงี่ยม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77.58 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงจินตรัตน์  เต็มรัก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลิวัลย์
3. เด็กหญิงสุณิสา  ใจสงัด
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางสาวชลลดา  วิสุมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธัญวรัตม์  เกตุแก้ว
2. นางสาวบุญสิตา  วันทอง
3. นายปราวณา  บุญมี
 
1. นางวันเพ็ญ  ตันจ้อย
2. นางสาวชลลดา  วิสุมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงทัศณีย์  รักทอง
2. เด็กหญิงสุภัทรา  มูลยิ้ม
 
1. นายนัฐพล  จันทร์งาม
2. นางสาวปรางค์มาศ  นำ้ทิพย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66.66 ทองแดง 26 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวนภาพรรณ  ปลั่งกลาง
2. นางสาวพลอยไพลิน  มูลเชื้อ
 
1. นางสาวบัวสวรรค์  ทองทิว
2. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 14 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกิตติภพ  พูนเพิ่มสุขสมบัติ
2. เด็กชายธัชนนท์  หอมอ้ม
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  สุขเกิด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 66.21 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธัญญลักษณ์  วงษ์นุช
 
1. นางสาวนภัสกุณ  จิบโคกหวาย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  พึ่มชัย
 
1. นางสาวศิฬารัตน์  จันทร์สอน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  แสงโพธิ์สุข
 
1. นายกิตติพนธ์  เพื่อนงามพงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57.88 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงพรรณษา  เพ็ชร์นิล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ปิดตามาตา
3. เด็กหญิงอนามฤณ   แสงทวี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางสาวกานต์วลี   อ่ำประเวทย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.9 เงิน 37 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวนิรันชรา  ศิรินารถ
2. นางสาวภัครจิรา  สอนประดิษฐ์
3. นางสาวมุทิตา  อินทรกำแหง
 
1. นางยุพา  ลำเจียก
2. นางวราภา  นุรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงญาณิศา   จันทร์ศร
2. เด็กหญิงวรรณชนก   ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวรรณภา   สิมัยนาม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
2. นางสาวณีรนุช  ทองเติม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 52.38 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวณัฐริชา   อยู่สบาย
2. นางสาวพันธ์ภษา   ลี้กุล
3. นางสาวศุภรดา  สิงห์ทอง
 
1. นางอำนวย  รัศมี
2. นางสาวนารีรัตน์  อินอิว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53.4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาหมัด
2. เด็กชายสหกร  บุญชู
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง
2. นางสาวสุทธินี  ทองหล่อ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกฤษติยา  มูลอุบล
2. นายภาสวิชญ์  เรืองปานกัน
 
1. นางยุพา  ลำเจียก
2. นางสาวฤทัยทิพย์  พัดทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงณัทญาภร   สมตัว
 
1. นางสาวนฤมล  พิมมณี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายศุภากร  ชุตินันท์
 
1. นางสาววรรณี  โคกกระชาย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงณัฐพร   ถือมั่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   เลิศณรงค์
 
1. นางกฤษณา   บำรุงกิจ
2. นางสาวกานต์วลี   อ่ำประเวทย์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74.22 เงิน 28 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นายกฤษณะ  ประทุม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษรา  กุดบ้านหนอง
 
1. นางบุษรา  ปะนามะสา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเมืองนครนายก 1. นายเกียรติศักดิ์  จวนเจรฺิญ
 
1. นางสาวปิยฉัตร  โลไทยสงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ธานี
2. เด็กชายพุทธิภพ  หงษ์ทอง
3. เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  บัวเพ็ญ
2. นายวิศิษฏ์  เอี่ยมอาจหาญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  กุลพัฒน์
2. นายณัฐพล  หมื่นเท
3. นางสาววริศรา  ธนูศิลป์
 
1. นางสาวธนพร  วีระเจริญกิจ
2. นายธีรวุฒิ  กฤตยานวัช
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงกันติชา  พลสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  พรมสุข
3. นางสาวรุ่งนภา  มั่นคง
 
1. นายวันชัย  นราวงษ์
2. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวนภศร  คงชุ่ม
2. นางสาวภัสราภรณ์  มิศิริ
3. นางสาวรุจจิรา  ชมภู
 
1. นางพัชรี  ช้อนแก้ว
2. นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 49 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนิรันดา  มูลผล
2. เด็กหญิงมลฤดี  วิลัยทอง
3. เด็กหญิงรัชฎากร  ไชยวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  หลงมีหนา
2. นายสมโภชน์  เทียนทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายกันตวิชญ์  แววเพ็ชร์
2. นางสาวธนัชชา  อินทรภัยกุล
3. นางสาวธนัชพร  พาแพง
 
1. นายนพดล  แกมเพชร
2. นางสาวปัญชรี  ดอกจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงจัสมิน  ปาลาเล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชุนธีรสรรค์
3. เด็กหญิงเบญจพร  บุษยะไพจิตร
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  จานทอง
2. นายภูมิ  ทูคำมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  มุขดา
2. นางสาวปิยะธิดา  หงษ์ทรง
3. นางสาวสุภาพร  เกตุศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  คุ้มวงษ์
2. นายวรพล  อารีวงษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 43 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงฐนิชา  สุวรรณอ่อน
2. เด็กชายสุรชาติ  เครื่องสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  หลงมีหนา
2. นายพัลลภ  เผือกวัฒนะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 17 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาววนัชพร  กวินเลิศวัฒนา
2. นางสาวแพรวไหม  คงเดชศักดา
 
1. นายนพดล  แกมเพชร
2. นางสาวปัญชรี  ดอกจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายพชรพล  แสงอินทร์
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทองมาก
 
1. นายอดิศักดิ์  นันตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  สวยสม
2. เด็กชายศิริชัย  ขจรกลาง
 
1. นางสาวพัทธิกา  ประสานดี
2. นายเรืองชัย  พจนี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนพล  เคนดี
2. นายธนวัฒน์  เพ็ชรเรือง
3. นายปิรามิต  น้ำทิพย์
 
1. นางเกศกนก  นันตา
2. นายวิวัฒน์  อุทัชกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จำลองพันธ์
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาญวนิชชากุล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล
4. เด็กหญิงสวิตตา  เปลี่ยนศรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนศิริ
 
1. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
2. นางสาวชาริณี  โกกสูงเนิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวณรัญญา   น้ำทอง
2. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีจันทร์
3. นางสาวพลอยวรรณ  ศรีวิลัย
4. นางสาววรกานต์วลี  วงษ์เฉลิม
5. นางสาวสุดารัตน์  ฉิมดี
 
1. นายอำนวย  พะโยโค
2. นางกิตินัทธ์  ขันอาษา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 43 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  ช้อนทอง
2. เด็กหญิงปรีชญา  จันวัตร์
3. เด็กหญิงปรียานุช  กลิ่นหอม
4. เด็กหญิงวรันธร  ซิเซ็ง
5. เด็กหญิงอณิษศา  ทุมมา
 
1. นางจันทร์ประภา  สิทธิพรหม
2. นางสาวน้ำค้าง  แปลงกาย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 72.4 เงิน 47 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวคนิสร์ถา  พละไกร
2. นางสาวลักษ์ชฎากรณ์  เข็มศักดิ์
3. นางสาวสุจิตรา  ลาภจิตร
4. นางสาวอิศริยา  เครื่องทิพย์
5. นางสาวเกศราพร  อังคะ
 
1. นายณรงค์ชัย  โล่ชัยยะกูล
2. นางสาวณิชชากร  สังข์ทองโรจน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธนาศิริ  มหาทรัพย์
2. นายพัณฑกานต์  เชยชื่น
3. นางสาวศมนีย์  สุขปลั่ง
4. นางสาวอภิชญา  ปล้องไม้
5. นายอภิสิทธิ์  รูปสม
 
1. นางสาวเกศินี  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวสุภานี  สุวรรณมิตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.2 เงิน 35 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกชกร  เพิ่มสุข
2. นางสาวดวงกมล  เสนอใจ
3. นายติวานนท์  สายลือนาม
4. นายนฤสรณ์  วัฒนพิพัฒน์
5. นายนวพรรษ  มณีนิล
6. นางสาวนัฐนันท์  รวมพลพรมราช
7. นางสาวปิยวรรณ  หนูแดง
8. นายปุณณรัตน์  สอนบาล
9. นางสาวพัชชาวดี  ดีมาก
10. นางสาวภัคขิณี  ทองชู
11. นายภัทรวุฒิ  แสนทัด
12. นายภาสกร  กมลศิลา
13. นางสาววรรณกานต์  ทองชู
14. นายศราวุธ  ศรลอด
15. นายสหัสวรรษ  มาลัยรัตน์
16. นางสาวหิรัณยา  บุญมาเลิศ
17. นางสาวอภิชญา  คำสวัสดิ์
18. นางสาวอรวี  ซอมาดี
19. นางสาวอาทิตติยา  วันหวัง
20. นายเดชดำรง  จรรยา
 
1. นางสาวณัฐชยา  ครองหินลาด
2. นางนุตนรินทร์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
3. นางทวีพร  จารุกิตติคุณชัย
4. นายประจวบ  พูลทรัพย์
5. นางสาวศุภรัศมิ์  วิชัยรัตน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.5 เงิน 20 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นายกวิน  จีนบุญมี
2. เด็กชายชัยณรงค์  เที่ยงพร้อม
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองอินทร์
4. นายณัฐชนนท์  เผือกประพัทธ์
5. นายณัฐพงษ์  บุญเพ็ง
6. เด็กชายธดายุตม์  หอมสุคนธ์
7. เด็กชายธนกร  พารส
8. นายธนพล  บาระกุล
9. นายธนากร  ปานปลั่ง
10. นายธนากร  เปรมศรี
11. เด็กชายธนากรณ์  ชิดชอบ
12. เด็กชายนนทนันท์  มีสง่า
13. เด็กชายปฏิพัทธ์  ศรีสวัสดิ์
14. เด็กชายปฏิภาณ  สมวงศ์
15. นางสาวปภัสสรา  จูหลิม
16. นายภานุพงษ์  สุขเกษม
17. นายวรพล  โสตถยานุสร
18. เด็กชายวัชรพงษ์  คำอ้าย
19. เด็กชายวุฒิชัย  ทองพิละ
20. เด็กชายอัศวิน  คำอ้าย
 
1. นางสาวนรีรัตน์  สุนทรศิริ
2. นายอำนวย  สังข์สุข
3. นางสาวประพาพร  พานเพ็ชร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 40 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาพร  บุตรแก้ว
 
1. นางสาวสุภาธินี  ชนะมาร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง 20 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวสิราวรรณ  มิ่งมา
 
1. นายอาริช  วีรเจริญรุ่งเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงนพัสกร  ตันเจริญ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อังกาทิพย์
 
1. นางกรวรรณ  จิตรโสภา
2. นางสาวดนิตา  สืบวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 48 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  กิตติธเนศวร
2. นายนราวิชญ์  ปรีสมัย
 
1. นายฐานพัฒน์  พรมทา
2. นางพิทยาภรณ์  สิทธิสงวนไทย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวชนิษฐา  เพ็ชรประยูร
2. เด็กหญิงทักษ์สุดา  น้ำเงิน
3. นางสาวธิติมา  นิลโต
4. นางสาวประภัสสร  บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงพรรณารายณ์  จำรัส
6. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  แก้วหัสดี
7. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ด้วงช้าง
8. เด็กหญิงอาทิตญา  เปรมสังข์
9. เด็กหญิงอาริสา  เส็งหนองแบน
10. นางสาวเรียงพิมพ์  สมมาตร์
 
1. นางสาวสมใจ  ทรัพย์ศรีศุภชัย
2. นางสาวอรฤทัย  ปานทอง
3. นายชัยวัฒน์  ขวัญอยู่
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกันต์ธิมา  อาจเลิศ
2. นางสาวฑิฆัมพร  จันทร์คล้อย
3. นางสาวณัฐธิดา  อนงค์
4. นางสาวปิยฉัตร  งามเฉลียว
5. นางสาวภัทรภา  อมาตยกุล
6. นางสาววารินทร์  รุ่งไพรพนา
7. นายสิทธิกร  โภคา
8. นางสาวสุพิชญา  รังสิกุล
9. นางสาวอรนุช  หนูสว่าง
10. นายเมธา  ลูกอินทร์
 
1. นายรณชัย  วชิรธานินทร์
2. นางสาวพิศมัย  ทิพยนันท์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 37 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กหญิงธิติดา  แถมศิริ
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  แตงอุดม
 
1. นายณัฐวุฒิ  รักษาสมัย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนเมธา  ศรีแสน
2. นางสาวสิทธิณี  สุขสม
 
1. นางจิตนา  จันทรศรี
2. นายประชุม  วงษ์พระจันทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  สินทรัพย์เกษตร
 
1. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายบริพัฒน์  จำสัตย์
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมมา
 
1. นายธิติพงศ์  ชาติทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 43 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ประทุมเลิศ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายณัฐดนัย  ทองเติม
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงดลนภา  บุญสมบัติ
 
1. นางสยุมพร  ไพเราะ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนัฐธาดา  เหล่าพิเชียรพงษ์
 
1. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64.7 ทองแดง 38 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กหญิงน้องพลอย  กิจสิงห์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  หวังรอด
 
1. นางนงนุช  พรมณี
2. นางสาวสุกัญญา  นิพพาน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงนลธิชา  กุลศักดิ์
 
1. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวธีรพร  เฉลิมเกตุ
 
1. นายชัชชัย  จำเริญศักดิ์ศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายกิตติพล  จินโจ
2. เด็กชายดนุภพ  มั่นคง
3. เด็กชายภควัฒน์  เทียนอินทร์
 
1. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
2. นางสาวฐิตินันท์  มิตรทวีสุข
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 43 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายณฐกร  แดงงาม
2. นายผดุงเกียรติ  ทรัพย์ศรี
3. นายวรรณพล  ทองทรัพย์
 
1. นายบารมี  ซุ้ยวงค์ษา
2. นายปิยะทัศน์  กรรณิการ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายมณต์มนัส  ลือชัย
 
1. นายนิรุตติ์  หนักเพ็ชร์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
 
1. นายกร  ท่ากลาง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายณัฐนันท์  คงดี
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิณแพทย์
 
1. นายฐิติพล  ดงเรืองศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวมัลลิชาติ  ช้างสุวรรณ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 67.6 ทองแดง 36 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นางสาวกวิสรา  ปาจันทร์
2. เด็กชายฉัตรมงคล  พุทธา
3. นายณัฐนันท์  คงดี
4. เด็กชายณัฐนันท์  ทัศนียรัตน์
5. นางสาวธนพร  กัณหา
6. เด็กหญิงนลินนิภา  ทองประจำ
7. เด็กหญิงนารีวัลย์  สืบจากสิงห์
8. นายปพนธีร์  ทองอิ่ม
9. นางสาวภัทรวดี  นามเหลา
10. นางสาววาทินี  คงกระพันธ์
11. เด็กชายศาสวัติ  จันศรีทอง
12. นางสาวสาวิตรี  ทองขยัน
13. เด็กหญิงสุธาสินี  หอมดอกไม้
14. เด็กหญิงอาภาวรรณ  ดวงสนิท
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตั้นตระกูล
 
1. นางสาวนิฤมน  ภิญโญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญเจริญ
2. เด็กชายพนธกร  คงชุ่ม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำวัจนัง
4. เด็กชายมนธกร  แก้วประโคน
5. นางสาวมัณฑนา  บุญมี
6. เด็กหญิงรตา  รุ่งกลิ่น
7. นางสาวรติ  รุ่งกลิ่น
8. นางสาวสุนิสา  สร้อยระย้า
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  เวียงจันทร์
10. นายเกรียงไกร  เปรมปรีดิ์
11. เด็กชายเจษฎาพร  รงค์นคร
 
1. นายกร  ท่ากลาง
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 22 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. เด็กชายชณากานต์  นาหล่อง
2. เด็กชายบริบูรณ์  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงปิยภัสส์  เอกอนันต์พร
4. เด็กชายพงษ์ศกรณ์  จันทร์เบ้า
5. เด็กชายพีรธัช  เณรมณี
 
1. นายวรกานต์  จุลกนก
2. นายสุทธิพันธิ์  เพิ่มพูน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 27 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นายกรกฤษ  สายศิริ
2. นายธานินทร์  แดงปุ่น
3. นายพีรพัฒน์  ภู่โต๊ะยา
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  ช่องาม
5. นายอธิวัฒน์  แก้วบุญตรี
6. นายอลงกรณ์  รอดเฉย
 
1. นายธงไชย  ใจผดุงวงษ์
2. นายวัชรพล  ไชยนิตย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 74.8 เงิน 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  นูปกรณ์
2. นายกฤษนัส  วิหคทอง
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีพันธ์
4. นายกิจติศักดิ์  บุญญาอาภากิจ
5. นางสาวจริยา  อินเป้ง
6. เด็กหญิงจุฑาธิป  จากเทียม
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โปรยรุ่งทอง
8. นางสาวชนัญชิดา  บุญเพ็ชร
9. เด็กหญิงชลธิชา  อภิชาติสิทธิพร
10. นางสาวชลธิชา  นิลสูตร
11. เด็กชายณฐภัทร  ทองอ่อน
12. นายธนธรณ์  สงปรางค์
13. นายธนวัฒน์  เหลือจ้อย
14. นายธัชชัย  แป้นสุวรรณ
15. นางสาวนนทินันท์  เผือกผ่องใส
16. เด็กหญิงนวลทิพย์  มาหา
17. นายนิติพัฒน์  ชาญเกียรติพงศา
18. นายปฐมพร  พิมพาลัย
19. นางสาวปรมาภรณ์  รังสิกุล
20. นางสาวปานฤทัย  ประจำสาคร
21. นายพันเมฆา  นนท์ประเสริฐ
22. นายภควาน  เอี่ยมสะอาด
23. เด็กหญิงภัทรวดี  ธูปาดิลก
24. เด็กหญิงรินลดา  แสนบุญศิริ
25. นางสาววนิดา  สายจันทร์
26. นางสาวศศิวิมล  มาตสมบัติ
27. เด็กหญิงศิริญญา  โชคชัยวุฒิกุล
28. นายศิวัช  ปานอ่ำ
29. นายศุภกิตต์  ปัญญาสาร
30. นางสาวสุกัลยา  สายสุวรรณ
31. นายสโรธ  สุขกุล
32. นางสาวหฤทัย  อ่อนกะตา
33. นายอนันตพงษ์  ขาวเผือก
34. นายอรรถพร  นาคละไม
35. นายอัครพนธ์  พินธุมา
36. นางสาวอิสราภรณ์  ดีเส็ง
37. นางสาวเฑวิกา  ขอร่วมกลาง
38. นางสาวเมธาวี  ในระหว่างพิมพ์
39. นางสาวโชติกา  กริ่มใจ
40. เด็กชายไชยวัฒน์  แย้มกลิ่น
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74.4 เงิน 34 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกชกร  เลิศเวียง
2. เด็กหญิงกมลชนก  ยงค์ทรัพย์
3. นายกษิดิศ  วิภักดิ์
4. นายกันต์  เจียรสถิตย์
5. นายคมกริช  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงคุณากร  คูณทวี
7. เด็กชายจตุพล  คงตางาม
8. นายจักรพงษ์  คล้ายคลึง
9. นายชนายุทธ  ชื่นใจ
10. นางสาวชิดชนก  เอกทรัพย์
11. เด็กชายญาโณทัย  มุขนาค
12. นางสาวฐิติมา  โกศิลทร์
13. นางสาวณัฐญา  อิ่มพร
14. เด็กชายตะวัน  พวงมาลัย
15. เด็กหญิงนภัสกร  ใจมูล
16. เด็กชายนฤเทพ  เทียมมุกดา
17. เด็กชายนวัฒน์  คงมูล
18. นางสาวบุษยมาศ  หารัญดา
19. เด็กหญิงปนัดดา  กาละภักดี
20. นายประสิทธิชัย  ปล้องสอง
21. เด็กหญิงพิชญาภา  บัวพา
22. นายภานุวัฒน์  ผดุงกิจ
23. เด็กหญิงรัตติกาล  โกศิลทร์
24. นางสาวราวรรณ  พิมพา
25. เด็กหญิงวราภรณ์  เพาะบุญ
26. นายวรเกียรติ  กังวาลย์
27. นายวันเฉลิม  หน่องพงษ์
28. เด็กหญิงวัลลภา  เพาะบุญ
29. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประมัย
30. นายศิริพงศ์  เรียงวงษ์
31. นางสาวสมฤดี  จันทร์ดา
32. นางสาวสุจิตรา  ชาติประยูร
33. นางสาวสุภัทรา  แสงเพ็ชร
34. เด็กหญิงอนันญลักษณ์  ศรีลือแสง
35. เด็กชายอนุภัทร  ระโหฐาน
36. นายอภิวัฒน์  สุขใส
37. นางสาวเกตุศิณ๊  ชื่นอารมย์
38. นายเทพฤทธิ์  เทียมมุกดา
39. นายเอกราช  อินศิริ
 
1. นายอนิรุต  อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
3. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  เอี่ยมสอาด
5. นายภูเบศทร์  เถี้ยนนก
6. นายตรีเพชร  บำรุงจิตร
7. นางนุตนรินทร์  ขันชะลีย์ดำรงกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วหิงษา
 
1. นายสิรธีร์  แดงโสภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.6 ทอง 34 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายณัชพล  ชัยจรินันท์
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงภัทราพร  นุ่มเกิด
 
1. นายอภิวิชญ์  ดียิ่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.16 ทอง 19 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวชุติมณฑน์  กลั่นประสิทธิ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำวัจนัง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ช่างเพชรผล
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปานสัน
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวรมย์ลักษณ์  พังสอาด
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายพงศธร  เพิ่มสุข
 
1. นายอนิรุต  ิอิศรางกูร ณ อยุธยา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายสมชาย  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวอุษา  สรหงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 44 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรการ  สมนึกเจริญสุข
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 39 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาววาสิตา  และลอย
 
1. นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  ธานีโรจน์
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 28 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นายพันธกานต์  สีดำ
 
1. นางทับทิม  ศุภศิริ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 37 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชชาภัท  แสนเลิศ
 
1. นายจิระเกียรติ์  บุญศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 47 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวพรรณธิภา  แสงทอง
 
1. นางทับทิม  ศุภศิริ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิจณัฐพงศ์  โพธิ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คนซื่อ
3. เด็กชายณภัทร  เนตรเจริญ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงลา
5. เด็กชายธนบัติ  จันทะโชติ
6. เด็กชายธนภัทร  พิสภา
7. เด็กชายนพดล  กำจัดภัย
8. เด็กชายนัธทวัฒน์  ภาคกุหลาบ
9. เด็กชายนาถวัฒน์  อินทชิต
10. เด็กชายพีรภัทร์  จิตรนอบ
11. เด็กชายพีรวัส  สิงห์บุบผา
12. เด็กชายภาราดร  สอนแสง
 
1. นายจเร  แดงโสภา
2. นายสิรธีร์  แดงโสภา
3. นายปราณีต  เนียมหอม
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายธิวานนท์  จงจิตต์
2. เด็กชายพจนารถ  สุกใส
3. เด็กหญิงมินตรา  อ่อนละออ
4. เด็กชายสุชาครีย์  ไชยกุล
5. เด็กชายอนล  ผลถาวร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  กล่องแก้ว
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองฤทธิ์
8. เด็กหญิงเพชรลดา  มณีฉาย
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวกรสุดา  สีลาโล้
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.4 ทอง 18 โรงเรียนองครักษ์ 1. นายคมกริช  พูลสวัสดิ์
2. นายธีรพล  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวปลายฝน  สร้อยสน
4. นายปาฏิหาริย์  จันทร์มีทรัพย์
5. นางสาวภัณฑิรา  โชติยเวชวัฒน์
6. นางสาวสุพิชญา  อินทโชติ
7. นางสาวสุวรรณนี  ภูมิเสมอ
8. นายอรุณ  หอมดอกไม้
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวกรสุดา  สีลาโล้
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  อรุณกุล
2. เด็กหญิงปานชนก  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ขวัญสุข
4. เด็กหญิงวรัญญา  อยู่สำราญ
5. เด็กหญิงวรารัตน์  อยู่สำราญ
6. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  เนตรประมงค์
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวจินตนา  ไชยศรีษะ
2. นางสาวชยุดา  จีนไม้
3. เด็กหญิงชลธิชา  ฟู
4. นางสาวฐิตารีย์  เจริญธรรมธร
5. นางสาวภัทรยา  เมฆย้อย
6. นางสาวสายป่าน  สายสุจริต
 
1. นางกนกอร  พานทอง
2. นางสาวนวลรัตน์  ผิวอ่อน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 39 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  วังยายฉิม
2. เด็กหญิงชลทิชา  นุ่มนวล
3. เด็กหญิงธิดาพร  เสมี
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ธูปาดิลก
5. เด็กหญิงวรัญญ์ภร  ธนวงศ์เวทย์
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  คำเวียง
 
1. นางสุคนธา  เสียงเย็น
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 29 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวกันยารัตน์  เสาะแสวง
2. นางสาวนฤมล  แก้วสุก
3. นางสาวนัฐพร  กล่องแก้ว
4. นางสาวศิริพร  สังข์ทอง
5. นางสาวสุภาวณี  ธงแถว
6. นางสาวอารียา  มณีวงศ์
 
1. นายชัยรัตน์  ระรวยทรง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวกรสุดา  สีลาโล้
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 22 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. เด็กหญิงฌัชชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณภัทร  หอมประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐพร  ประดับแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐริกา  กาลวิเศษ
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิทยาศิลป์
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  แพทย์ศิริ
7. เด็กหญิงปภัสรา  เลี่ยมรัตน์
8. เด็กหญิงปภัสศร  เกตุสุวรรณ์
9. เด็กหญิงปองขวัญ  เลี่ยมรัตน์
10. เด็กหญิงพนัชกร  สุขมาก
11. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วบุญใส
12. เด็กหญิงพัณณิตา  สุขสถาน
13. เด็กหญิงพิศมัย  ขันตี
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  สาหร่าย
15. เด็กหญิงอภิชญา  คำพรม
16. เด็กหญิงแสงดาว  ทรงเครื่อง
 
1. นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
2. นางนงนุช  พรมณี
3. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
4. นายบริรักษ์  กุศลส่ง
5. นายปริญญา  ยวงทอง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 22 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  โชติจันทร์
2. นางสาวกุลสตรี  สุบุญมี
3. นางสาวชลธิชา  พันธ์มาศ
4. นางสาวธัญพร  พาศักดิ์
5. นางสาวนัยนา  ปานนอก
6. นางสาววรรณา  เพ็ชรแก้ว
7. นางสาววราภรณ์  แก้วประเสริฐ
8. นางสาวสายธาร  สาคเรศ
 
1. นางมรกต  พงษ์ประเสริฐ
2. นางนงนุช  พรมณี
3. นางสาวจุฑามาศ  สายทิพย์วดี
4. นายบริรักษ์  กุศลส่ง
5. นายปริญญา  ยวงทอง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายภราดร  ครคง
2. เด็กชายศิวกรณ์  เพ็ชรประยูร
3. เด็กชายสหภาพ  พึ่งทรัพย์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  รังศิริ
5. เด็กชายเฉลิมชัย  โทเจริญ
 
1. นายปิยะพันธ์  ยวงปรางค์
2. นางนัยนา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 31 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ยศเครือ
 
1. นางปาจรีย์  โพธิ์ศรี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.5 ทอง 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวเปมิกา  บุญยะสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุข
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง 41 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราพร  สตาภรณ์
 
1. นางสาวจินตนา  บุษบันชาติ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง 16 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกีรติ  คุ้มภัย
 
1. นางณัฐณิชา  ราษีมิน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83.67 ทอง 9 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรเพชร  ต่อไพบูลย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  อ่วมศิริ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 1. นางสาวเจนนิเฟอร์  เมเดเล่
 
1. นางสมยงค์  พุฒตาล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79 เงิน 40 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทัศนา
2. เด็กหญิงชัญญา  ทิพพันธ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญาโน
4. เด็กชายภูผา  จันทนา
5. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชโย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ชูสุข
2. นางสาวสุวคนธ์  รักมณี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.33 ทอง 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิชชา  ภักดีชน
2. นายจตุภูมิพจน์  แพงมา
3. นางสาวธิรารีย์  แสงอรุณรัตน์
4. นางสาวนวพร  โคกกรวด
5. นายยศพล  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวอนงค์พร  เทียนน้อย
2. นางสาวปฏิญญารัตน์  แทนลา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธีรารัตน์  พันธ์ขะวงษ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ขาวมาลา
 
1. นางอัญชลีพร  วุฒิชาติ
2. MissZhou  Ying
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ธีระชาติ
2. นางสาวรัชนีกร  ฮงพานิชตระกูล
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 13 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวรัชนิกร  วนิชอาภาพรรณ์
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.3 เงิน 26 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายธนวุฒิธิ์  รุจิทิพย์
2. นางสาวพิชญาภรณ์  ชอบสุข
3. นายวันนชาติ  มหา
4. นางสาวศิรินภา  นพป้อง
5. นางสาวสัจจพรกุล  โพธิ
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.8 เงิน 31 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติกร  สร้อยสองชั้น
2. นายณัฐภัทร  ศรีเจริญ
3. นายธีระศักดิ์  บุญประเทือง
4. นางสาวนฤมล  คฤหัสถ์สุขศรี
5. นางสาวยศธร  บุญมานำ
 
1. นางสาวอรนุชา  จันทรจุลเจิม
2. นางวันเพ็ญ  พนมพร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวชนนีกานต์  รักหน้าที่
2. นางสาวศศิวิมล  แซ่เอง
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  แก้วนันทวัฒน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.77 ทองแดง 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธีธัช  วัฒนรงคุปต์
2. เด็กชายรหัท  ชนะสิทธิ์
 
1. นางสาวจารุณี  ช่างไม้
2. นางอรุณีย์  พิทักษ์ศิลป์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 42 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 1. นายรังสิมันต์  จิวะราพงศ์
 
1. นางนัชชา  ทานศิลา
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.68 ทอง 30 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาคหลง
2. นายธีรวัฒย์  ศรีใส
3. นายปิยพงศ์  งามวาจา
4. เด็กชายภานุพงศ์  บุญกล้า
5. เด็กชายรณกร  ไพรสินธ์
6. เด็กชายวรรธนะ  ปีเสือ
7. นายวิริทพล  พิจอมบุตร
8. นายสืบพงศ์  ยิ่งประเสริฐ
 
1. นายวีระยุทธ  โอชำรัมย์
2. นางสาวมลฑาทิพย์  ประสมสุข
3. นายองอาจ  พุ่มมี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 1. นางสาวญาณิกา  งามวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  เมืองสุข
3. นางสาวทักษิณา  ขันแสง
4. นางสาวประภาศิริ  เที่ยงธรรม
5. นายพงศกร  ชื่นชอบ
6. นางสาวศุภรดา  ยิ่งประเสริฐ
7. นายสันดุษิต  รอดวัด
8. นางสาวสุพรรษา  พรหมมินทร์
9. นายอนุชา  คู่เมือง
10. นางสาวอัยลดา  จำปาโอ้ก
 
1. นางสาวนันทิกา  สระพรหม
2. นางสาวเบญจวรรณ  ลอยประโคน
3. นายชัยรัตน์  อินทวงศ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 20 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ชะนะสาร
2. เด็กหญิงชมพูนุท  หอมวงษ์
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุขสบาย
4. เด็กหญิงธนัชชา  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงมนสิการณ์  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวบุญเรือน  กอบางยาง
2. นางสาวอำภา  แก้วภราดัย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ภูกระเณร
2. นางสาวบุษราภรณ์  เปลี่ยนทับ
3. นางสาวพนิตา  สุมณฑา
4. นางสาวฟารีดา  และลอย
5. นางสาววรรณภา  โพทอง
 
1. นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนผดุงอิสลาม 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  รุ้งรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนัชฌา  ลาเต็บซัน
3. เด็กหญิงแววดาว  ผลเจริญ
 
1. นางสาวปวีณา   เนียเซ็น
2. ว่าที่ร้อยตรีอิมรอน  เนียเซ็น
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นางสาวนารีรัตน์  กลิ่นหอม
2. นายพัฒนพงษ์  เสือสวัสดิ์
3. นางสาวอภัสรา  ไตรพรม
 
1. นายรัตนศักดิ์  เผ่าพงศ์กาญจน์
2. นางประเทือง  วงศ์ศิริ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 41 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กชายณัฐพล  อยู่ยง
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันทอง
3. เด็กหญิงสุภัชญา  หวังมี
 
1. นางกนยาณสิริ  พลเดชา
2. นายณัฎฐกรณ์  บุญประสิทธิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวฐิติมา  ขวัญสุข
2. นายวุฒิชัย  ปานหิน
3. นายศรัณย์ภัทร  ระวิยะพาณิชย์
 
1. นางสาวพาฝัน  พิทักษ์วงค์
2. นางสาวกันทิมา  สาดี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 20.3 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายจ้าวเจ็ด   มาลัย
2. เด็กชายชัยพฤกษ์   มีแก้ว
 
1. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
2. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะ
2. เด็กหญิงสราลี  พรหมณี
 
1. นางสาวอัญชลี  อินทร์เรือง
2. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววรชนก   บุญเพ็ง
2. นางสาวอภิชญา   ปล้องไม้
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   รุ่งแจ้ง
2. เด็กหญิงนวินดา    รุ่งเจริญ
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 14 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวศิรินภา  เทียนทอง
2. นางสาวศิโรรัตน์  แดงนวล
 
1. นายนวพัฒน์  เก็มกาแมน
2. นางสาวตุลารัตน์  แสนตอ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 23 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  เอมจิตร
2. เด็กหญิงเขมิกา  โยธาศิริ
 
1. นางสาวศิริพร  พันธ์ธรรม
2. นางสาววรรณี  โคพิชัย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ด้วงเงิน
2. เด็กชายฟ้าสีทอง   น้ำทิพย์
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 23.66 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายนันธวัฒิ  หอมยิ่ง
2. เด็กหญิงประกายรัตน์    พลเนียม
 
1. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
2. นายศุภชัย  แตงอ่อน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.33 เงิน 26 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายชนกันต์  นิ่มอนงค์
2. นางสาวอินทิรา  อารีบี
 
1. นางสาวธันยาภรณ์  ศักดิ์รามินทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นายนิธิ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายอเลค  กูท
 
1. ดร.สุชิรา  มีอาษา
2. นายจักรวาล  จันทร์เกตุ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายจิรายุ   รุ่งเรือง
2. นายพีระพล   จันทสิง
 
1. นายศุภชัย  แตงอ่อน
2. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 44.33 เข้าร่วม 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายคมสัน   รักงาน
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  บำรุงผล
3. เด็กชายภัทรพล   ศรีมณี
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นางสาวพิรานันท์  ประดู่
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวบุษบาวรรณ  มะลิทอง
2. นางสาวอภิชญา  ทองชั้น
3. นางสาวเนตรทราย  มิศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นางสุดารัตน์  สุขสมบูรณ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนองครักษ์ 1. นายกิตติกร  มูลเอี่ยม
2. นายพงศกรณ์  พุ่มพวง
 
1. นางวรรณภา  สมจิตต์
2. นางสาวกันทิมา  สาดี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ประกอบพร
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   สุขหอม
3. เด็กชายอภิรักษ์   รูปสม
 
1. นางสาวภูณิษศา   วงศ์ดวง
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาวภัฑราณิษฐ์  เทศเจริญ
2. นายวันชัย   แซ่เจี่ย
3. นายศิริพงษ์   พึ่งทอง
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนายุทธ   โด่งดัง
2. นายรัฐพงศ์  พลศรี
3. นายอภิสิทธิ์   รูปสม
 
1. นายเกรียงไกร  บำรุงวงศ์
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายจิรายุส   ชูสุข
2. เด็กหญิงฐิตาภา   ธงชาติ
3. เด็กชายภูวาดล   มาลัย
 
1. นางสาวภูณิษศา  วงค์ดวง
2. นางสาวภัทรภร  มั่นเพ็ชร
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. เด็กชายปิยพล   สุขสำราญ
2. เด็กชายภูชิต  เกตุสมบูรณ์
3. เด็กชายอภิวิชญ์   ปาลิกา
 
1. นางพรทิพย์   ตองติดรัมย์
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นางสาววรรณาลักษณ์   จันทรี
2. นายสัญญา  ผดุงนึก
3. นางสาวสุทธิดา   แตงโสภา
 
1. นางพรทิพย์  ตองติดรัมย์
2. นายอภิชาติ  ชัยชนะ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 1. นายธนทัต  มะลิทอง
2. นายธีรพร  ภู่ทอง
3. นายภานุพันธ์  จันทร์เทศ
 
1. จ.ส.อ.สุวิชัย  โพธิ์กาศ
2. นายเอนก  แป้นกล่อม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วิลัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญลือ
3. เด็กหญิงปวีณา  วันหวัง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บัวแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นางสาวรสสุคนธ์  ผดุงกิจ
2. นางสาววันวิสา  บ้านมะหิงษ์
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วพวงษ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์   บัวแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชนาลัย  ใจบุญ
2. เด็กชายฐิติเทพ  ถึงเนียม
3. เด็กชายธนภัทร  ถนอม
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพสงเคราะห์
5. เด็กหญิงศิริธานาพร  รัตนพันธ์
6. เด็กชายสิปปวิชญ์  สองประสม
 
1. นางจามรี  ศรีถาพร
2. นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกฤติยาณี  เนตรสุวรรณ
2. นางสาวธิชาภรณ์  ห่อคำ
3. นายนวฤกษ์  บานฤทัย
4. นายปฐวี  ปั้นทอง
5. นางสาววราพร  ชำนาญกิจ
6. นางสาววิลาวรรณ  บังเกิด
 
1. นางจามรี  ศรีถาพร
2. นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. เด็กชายมนัญชัย  เม่นทอง
2. เด็กหญิงศศิภา  ไชยสัตย์
3. เด็กชายอำนาจ  สายงาม
 
1. นางสิตา  บัวขาว
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 41 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เมฆขลา
2. นางสาวพิมลดา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวภัทรพร  ไทรงาม
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
2. นายสุระกิตติ์  สุทธากร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.33 ทอง 25 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ลักขณาชมยิ่ง
2. เด็กชายพันธวัช  ระศรี
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พูลศิลป์
 
1. นางสาวมนัสชนก  คำรังษี
2. นางสาวศิราข์ภัทรญ์  ที่ระฤก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.17 ทอง 16 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 1. นายศุภกร  บุญสมบัติ
2. นายอรรถพร  ขวัญศิริ
3. นายอัษราวุช  แก้วพวงษ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  บัวแดง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 37.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรกฤษ  พงษ์จิระ
2. เด็กหญิงณิภาวรรณ  บัวผลิ
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทรประสาท
 
1. นางสาวสำรวย  เครือหอม
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1. นางสาวชาลิสา  เขียนทอง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีไพทูล
3. นางสาวมัณฑนา  ภิรมรื่น
 
1. นางสาวสำรวย  เครือหอม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรา  ยะลาทรัพย์
2. เด็กหญิงวาสนา  จันทร์คุ้ม
3. เด็กหญิงเบญจพร  ทองอินทร์
 
1. นางบุญเชิญ  จิตรงาม
2. นางสาวกรรณิการ์  ณรงค์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 45 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวฐิติพร  ตองชาย
2. นางสาวปาริชาต  บุญต้อ
3. นางสาวพัชริดา  ปานสี
 
1. จ.ส.อ.ประเสริฐ  ยังมี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงวาริษา  กริ่มใจ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมี
 
1. นางสาววรณัน  ยะนินทร
2. นางสาวมนัสชนก  คำรังษี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 27 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 1. นางสาวนรัณญา  พิลาภรัมย์
2. นางสาวภควัน  เฉลิมพร
3. นางสาวสุภาวดี  เปตามานัง
 
1. นางเรืองศิลป์  ภาพพิมพ์ใจ
2. นางเพ็ญแข  เรืองพาณิชย์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนองครักษ์ 1. เด็กหญิงสุญาดา  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  เรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
2. นางสุมล  โพธิ์พึ่ง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนองครักษ์ 1. นางสาวพิชฌา  เข็มทอง
2. นางสาวมาลินี  เขียวหวาน
3. นางสาววารี  สืบวงษ์
 
1. นางสาววราพร  ขนันไทย
2. นางสาวสุธาทิพย์  พันธ์วัฒนะ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปัทมา  รักศิริ
 
1. นางวนิดา  เงาะเศษ
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายสุทธิชัย  จีนคง
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไพจิตร
 
1. นางวนิดา  เงาะเศษ
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 1. นายปิยชนน์  ขันอาษา
 
1. นายศรัณย์ภัทร  จอโหล่
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  ลอคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา   นิพพาน