สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 26 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวอรวรรณ  มุสิกรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ์  บุญมิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวธนัชชา   หึกขุนทด
 
1. นางนุชจรินทร์   มหันตวารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกุศลาภรณ์   ขาวขำ
 
1. นางนุชจรินทร์   มหันตวารี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  มาลัย
 
1. นางเสาวนีย์  สุขกสิ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สงเคราะห์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวธฤดี  ใจเที่ยง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสิริวิลัย   ทริตสังข์
 
1. นางพงษ์ศรี   สุประดิษฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกชกร  กัญจะนา
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ชัยรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.66 เงิน 12 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  ธนะประสพ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วัฒนาราม
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  หอยสังข์
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังวราภรณ์
2. นางสาวชิดชนก  พูลสวัสดิ์
3. นายโสฬษ  สมหา
 
1. นางมัณฑนา  ทวีผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวน้ำผึ้ง  มณีสุวรรณ
2. นายโกศล  เงิน
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวลีมน  แพน
2. นางสาวเอ๋อ  ก๋ง
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  สุรัส
2. เด็กชายศุขพิมาย  พงษ์หิรัญ
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76.27 เงิน 23 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวศรุตา  รัตนวาร
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายนัทธภูมิ  โพธิผลิ
 
1. นายนฤชา  กองสมัคร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายนพดล  กุมภะ
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.88 ทองแดง 16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เหมสุวรรณ
2. เด็กหญิงดวงกมล   แก้วกล้า
3. เด็กหญิงสุชญา  เสียงเสนาะ
 
1. นายไพฑูรย์  กองคำ
2. นางสาวโอลั้ง   เพ่งจินดา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84.35 ทอง 14 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจันทรา  อาชีวะ
2. นางสาววชิราภรณ์   สุขะกูล
3. นางสาวอณีรัตน์   แข็งขัน
 
1. นายไพฑูรย์  กองคำ
2. นางสาวเบญจพร   สาคเรศ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.63 ทองแดง 19 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกมล  ไชโย
2. เด็กชายเชฏฐพฤนท์  เลี้ยงถนอม
3. เด็กชายเดชาวัต  อ้นชัยยะ
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   สุภาพร
2. นายวัชรภูมิ  กั้งปู่
3. นางสาวอัครชา  โรจนศิลป์
 
1. นายสมเกียรติ  แซ่เต็ง
2. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายแก้วมังกร  บุญมี
2. นายไพบูลย์  อาจทวีคูณ
 
1. นางขวัญใจ  งาเจือ
2. นายนฤชา  กองสมัคร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวปิยาภา   ศรีเบญจรัตน์
2. นางสาวศิรินาฏ   อานามวงษ์
 
1. นางปิยนุช   อรุณรัตนา
2. นางกาญจนา  รองสกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกฤตา  บัวผัน
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  มณีโช
 
1. นางสาวพรสิริ  สัมมา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.23 เงิน 24 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวนา  สาวุฒิ
 
1. นายวันชัย  พละราด
2. นางสาวนิรัญชนา   แก้วบัวขาว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.28 เงิน 20 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายศตวรรษ  แตงเอี่ยม
 
1. นายเจษฎา  แม้นชื่น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. นายรัชพล  ภิบาลจันทร์
 
1. นางสาวชลธร  เวชกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.3 ทอง 12 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวอภิสรา  ทวีคูณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวรัญชน์หทัย  ศักดิ์แพทย์
2. นางสาวอัณณ์  สกุลสันติพร
3. นายเอกดนัย  ช่างจารึก
 
1. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
2. นางสาวธนวรรณ  นิจนิรันดร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 16.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวฐิติยา  สิริสัมพันธ์นาวา
2. นางสาวธนัทธิดา  บูชิกานนท์
3. นายพสิษฐ์  เพชรงาม
 
1. นางวรรดี  บุญทวีวรเดช
2. นางมณีรัตน์  กินนารัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นประภา  บุญโม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คำภาอินทร์
 
1. นายวิชา  ฉัตรศิริยิ่งยง
2. นางสาวสิริมา  ใจเที่ยง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.2 เงิน 36 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวจันทรัสม์  ฮงพานิชตระกูล
2. นางสาวถาวรีย์  อนันต์นาวีนุสรณ์
3. นางสาวธนัชพร  สถิตย์เสถียร
 
1. นางสาวเจนจิรา  สมประโคน
2. นายจอม  จำปาเหลือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวธนพร  ทิพย์มณี
2. นางสาวธนัตดา  รูปสมวงศ์
3. เด็กหญิงเมธาพร  ทองนิล
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อิ่มอุไร
2. นางวรางคณาง  รัตนคุณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม 1. นายญาณกิตต์  คำดอนหัน
2. นายศุภกฤษฏิ์  นันตาบุตร
3. นายเมธี  การบุญ
 
1. นางสาวพิศมัย   สองศรี
2. นางสาวพชรพร  กิจพิบูลย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 27 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงดาวัลย์  ซึง
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ติลานนท์
3. เด็กหญิงเซรวด  ฮาด
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางสาวกันยารัตน์  จันทระ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 13 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  ยิ้มเจริญ
2. นางสาวธนวรรณ  หอยสังข์
3. นางสาวสุภาภรณ์  สุขะ
 
1. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย
2. นางสาวกันยารัตน์  จันทระ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายเนรมิต  เกื้อระเบียบ
2. เด็กหญิงโศภิษฐา  ตั้งมั่น
 
1. นายสมนึก  เจริญสมบัติ
2. นายฉัตรชัย  ศรีประเสริฐ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิมพ์พิศาข์  เจนจัดการ
2. นางสาวสรัลชนา  ปฏิโยเก
 
1. นางรมณี  จิตนาวสาร
2. นางสาวโสภาภรณ์  แซ่เต็ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.64 ทอง 11 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กชายพชร  เจริญผล
2. เด็กชายโอปอล  รื่นสุคนธ์
 
1. นายกิจจีพงษ์  กุลนอก
2. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.56 เข้าร่วม 46 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล
2. เด็กชายธนพล  นิรันต์เรือง
 
1. นายจักรพล  กิจอุดม
2. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายก้องภพ  ชำปฏิ
2. นายชัยอานันท์  ชูช่วย
3. นายเฉลิมวุฒิ  สันติมิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
2. นายชูศักดิ์  วังเรียง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 39 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยวีย์  พูลเต่า
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  สำเนียงนีมสกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิจิตรบูรพา
4. เด็กหญิงแอนนา  เทียว
5. เด็กหญิงโยษิตา  อินต๊ะใจ
 
1. นายศุภกิตติ์  ศรีบุตร
2. นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.2 เงิน 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฏฐนิชา   ภู่มณี
2. นางสาวณัฐธิดา   ประสพสวัสดิ์
3. นางสาววีรยา   สังข์สุวรรณ
4. นางสาวศิรัณยา  รัตนเพ็ญ
5. นางสาวเณีย  เจริญสุข
 
1. นางสมพิธ  ติวสันต์
2. นางยุพเยาว์   พิมพ์พาศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 8 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงถนอมจิต  พิมพ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธนิดา  เลียดประถม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แนวพนา
4. เด็กหญิงปริศนา  บัวพันธ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  ทองโชติ
 
1. นางสาวกรวิภา  สนิทพจน์
2. นางสาวบัณฑิกา  วงค์กุลพิลาศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 23 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายลิฮัว  สุก
2. นางสาววิยดา  สร้างการนอก
3. นายสหรัฐ  เนืองน้อย
4. นายอรรถวิทย์  เรือนใจมั่น
5. นายอัจฉริยะ  ช่วยดี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาราชสุพันธ์
2. นายบุรินทร์  นันทวิจิตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.4 เงิน 39 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. เด็กชายชุติพนธ์  งามลม
2. เด็กชายธนวรรธน์  สงวนหงษ์
3. เด็กชายภูวดล  จินตนาวสาร
4. เด็กชายอานุภาพ  แสนสวัสดิ์
5. เด็กชายเสกข์สันต์  สวัสดิ์ทับ
 
1. นางลำจวน  จินดาวงษ์
2. นางพนิดา  นันทวิจิตร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวชลทิชา  เนื่องกันทา
2. นางสาวดวงฤทัย  เหมือนรอดดี
3. นางสาวนารีรัตน์  ฆ้องแสนลา
4. นางสาวอริสรา  มะวัน
5. นางสาวเกศนภา  วรสิงห์
 
1. นายยศพล  ศักดิ์แพทย์
2. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.6 เงิน 31 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิญญานันท์
2. นางสาวขวัญภิรมย์  สุทธิบุญ
3. นางสาวชนิภรณ์  คำมา
4. นางสาวชลิตา  อินทเกษร
5. นายณัฐภัทร  แสนสวัสดิ์
6. นายธนดล  ทองภักดี
7. นางสาวธัญพิชชา  บุญชู
8. นางสาวปพิชญา  พานิชผล
9. นางสาวพิมรภัทร  อุปเวช
10. นางสาวพีชชาอร  จี๋คีรี
11. นายภาสวิชญ์  ดวงแก้ว
12. นางสาวสรัลชนา  แสนสวัสดิ์
13. นายอนพัทย์  สาเจริญ
14. นายอภิศักดิ์  เจริญนาวา
15. นางสาวเก็จมณี  อนุเวช
 
1. นายประทีป  นิ่มมาก
2. นางมณฑา  วัฒนาราม
3. นายจิราวัฒน์  เขียวชะอุ่ม
4. นายสมพิศ  บุญทูล
5. นายณัชพล  กระเบา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.67 ทอง 44 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญฑิกา   วังเจริญ
 
1. นางสาวปัทมา  เฟื่องภูมิ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง 37 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวภัทรศยา  เที่ยงตรง
 
1. นางจันทิรา  ผาสุข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายภูมิ  ธนประสิทธิ์พัฒนา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองประสาร
 
1. นางสาวเบญญาภา  วสันตกรณ์
2. นางจันทิรา  ผาสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.75 ทอง 46 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศศิธร  เจริญรัตน์
2. นายอนุรุส   หอยสังข์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   ชำปฏิ
2. นางสาวสุปราณี  วงษา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.75 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงขวัญฉัตร  เผื่อนพันธุ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ประชุมแพทย์
3. นางสาวพศิกา  แก่นบุญ
4. เด็กหญิงพัทธ์วริน  ศักดิ์สมบูรณ์
5. นางสาวพิมพ์ธิดา  อุปโคตร
6. เด็กหญิงภรณ์พัทธ์  ศักดิ์สมบูรณ์
7. นางสาวศรีอารยะ  โคนา
8. เด็กหญิงศิริญญา  ทองสม
9. นางสาวศิริวรรณ  ศิลาอาสน์
10. เด็กหญิงไพรินทร์  สังข์ทอง
 
1. นางกรรณิการ์  ทองแผ่น
2. นางสาวพิมพ์เพ็ญ  โล่กันภัย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.25 ทอง 12 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจณิสตา  บุญเดิม
2. เด็กหญิงจันที  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงลี  ชุน
4. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสวัสดิ์
5. นางสาววารี  บุญลา
6. นางสาวศิริรัตน์  สังข์ทอง
7. นางสาวสังใอ  อ็อก
8. เด็กหญิงเกศินี  รัตนวาลย์
9. เด็กหญิงเพีย  วิภา
10. นางสาวแระ  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา  บรรดาศักดิ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติทัต  ปกัญสิทธิ์
2. นายชิติพัทธ์   ปกัญสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐพล  ธนะประสพ
4. นางสาวณัฐมน  สหุนันท์
5. เด็กชายนัทชา  ธนะประสพ
6. นางสาวนิภาวรรณ  ศรีโสม
7. เด็กชายภาณุพงศ์  จุลธนู
8. นายภานุวัฒน์  โอ่เรือง
9. นางสาวสุดารัตน์  ปิดทอง
10. เด็กหญิงโสรยา  อุปเท่ห์
 
1. นายอุทัย  ริมชลา
2. นางสาวพัชริน  เชิงคีรี
3. นางสาวสุพรรณี  ธัญลักษณ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวธนัญชนก  ดวงนภา
2. นายศิรวิชญ์  จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวประเทือง  เย็นฉ่ำ
2. นายธนุส  เดชกัลยา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.5 เงิน 48 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวปานิสา  ระงับโสตร์
2. นายอนุพงศ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสปันญ์ยุทธ  พัชรภูเบศร์
2. นายดิเรก  ขนรกุล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายโบว์  หอยสังข์
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวปาริชาติ  ภู่หิรัญ
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขำวงษ์
 
1. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศิริวรรณ  วิสัยงาม
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 31 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพิญชยา  ศิริรัตน์
 
1. นางสาวสายใจ   ตะพองมาตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78.3 เงิน 16 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิรภิญญา  เบญจพรม
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โตสุข
 
1. นางสาวสายใจ   ตะพองมาตร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวณัฐวรา  โหรคำนวน
 
1. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85.3 ทอง 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ใบสูงเนิน
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตนวาร
 
1. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายวราทิตย์  พรมแดง
 
1. นางสาวสุนันทา  ศรีเที่ยงตรง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิตย์  อภิบาลศรี
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณพาชี
2. นายธนพล  เอกศักดิ์พรทวี
3. นายพรหมพร  เถื่อนพนม
 
1. นางวาสนา  ศิลาอาสน์
2. นายวรุณ  ศิลาอาสน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวอัครชา  ลัดลอย
 
1. นายอนุวัตร  ลัดลอย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74 เงิน 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีรวิชชุ์  อรรถศิริ
 
1. นายณัฐิวุฒิ  วรรณรัตน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสารภี  ซอยฮะ
 
1. นายมนพ  จักษา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนภจร  วงษ์สกด
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพาพร  ทั่งทอง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายศิลา  สีแสง
 
1. นายมนพ  จักษา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 31 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวหลี่จู  เพ้ง
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นางสาวบุญยานุช  สร้อยสน
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายสถาปัตย์  จิตรสง่า
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 27 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิสมัย  สุริยจันทร์
 
1. นายอุทัย  พรมฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขยันกิจ
 
1. นายณัฐิวุฒิ  วรรณรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.3 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นายณัฐิวุฒิ  วรรณรัตน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายสมชาย  ตอล
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.66 เงิน 19 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยยันโต
 
1. นายมนพ  จักษา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายทาย  ผลาเกตุ
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
3. นายนภจร  วงษ์สกด
4. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
5. นางสาวปู  ประ
6. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
7. นางสาววรพร  บุญเกิด
8. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นางสาวคณภร  อัตจริต
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 79.8 เงิน 26 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายกมุท  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกิมเลียง  เจริญผล
3. นางสาวณัฐฐา  มณฑา
4. นางสาวดีนา  ไกรเรือง
5. นายทาย  ผลาเกตุ
6. เด็กชายธีรพงษ์  เกิดชัย
7. นายนภจร  วงษ์สกด
8. เด็กหญิงน้องแหม่ม  ดี
9. นางสาวปู  ประ
10. นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน์
11. นางสาวลลิตา  เจง
12. นางสาววรพร  บุญเกิด
13. นายวันแดง  ประ
14. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
15. เด็กหญิงเลี้ยะ  ยึน
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นายอังคาร  ลัดลอย
3. นางสาวคณภร  อัตจริต
4. นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. นายกิตติชัย  มีภักดี
2. เด็กหญิงทิพาพร  ทั่งทอง
3. เด็กชายธรรศ  จักษา
4. เด็กชายธีรภัทร  รัตนวาร
5. นางสาวปนัดดา  นันทไสย
6. เด็กหญิงปรางทิพย์  มณีเพชร
7. นายพงศ์ศิริ  ภู่มณี
8. เด็กหญิงมีนา  ทองแสง
9. เด็กหญิงวิชุดา  ชัยยันโต
10. นายศิลา  สีแสง
11. เด็กหญิงสารภี  ซอยฮะ
12. นางสาวสุดารัตน์  แผ้วตัน
 
1. นายมนพ  จักษา
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
3. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
4. นายวัชรินทร์  ลาดล่าย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พาระกิจ
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์  ดียม
3. เด็กชายกิตติพศ  ใจเย็น
4. เด็กหญิงจ๋า  นะ
5. นายธนวุฒิ  สุทธิธรรม
6. นายธนากร  ศรีวิชา
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  อาชีวะ
8. เด็กหญิงพรรณภา  ทวาเรศ
9. เด็กชายพลพล  สังขรัตน์
10. เด็กชายพลาธิป  สุเมธวัน
11. นายพิชิต  ลาชสุวรรณ์
12. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โกษากุล
13. เด็กชายวริทธิ์ภัทร์  วรรณฤดี
14. นางสาวศิรินทรา  กัญจะนา
15. นางสาวสุพรรณิภา  ยานไกล
16. นางสาวสุภาพร  สุขหร่อง
17. นายสุวรรณศักดิ์  เจนจัดการ
18. เด็กชายอนิรุจ  มัชยามาศ
19. นายอภิรัตน์  เนินนอก
20. นายอารักษ์  กูลนรา
21. เด็กหญิงเนตรนภา  อานามนารถ
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
3. นางสาวกิตติยา  บุญเผย
4. นายวริทธิ์ธร  สนิทพันธ์
5. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
6. นางสาวศศิชา  มีกูล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงน้องใหม่  จันทร์
3. เด็กชายมนต์ธวัช  แสนสวัสดิ์
4. เด็กชายวรชาติ  มณีงาม
5. เด็กชายศุภวัฒน์  สออนงค์
6. เด็กชายสมชาย  อินคำ
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายชยพล  บุญช่วย
2. นายนนทนัตถ์  ฉัยลัย
3. นายพลช  มั่งมี
4. นายพิชัย  ธรรมชาติ
5. นางสาวสมจิต  ปลูก
6. นายสมชัย  แซ่ตั๊น
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
2. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
3. นายวิชย์วศิน  พิมพ์เทศ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77.6 เงิน 28 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤษณะ  จันทะบูรณ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  โรจนาพันธ์
3. นางสาวกัลยารัตน์  โภคสมบัติ
4. เด็กชายกิตติพันธ์  เจริญนาน
5. นายคมสัน  ทัฬหะ
6. เด็กหญิงคียานุกุล  นารถอุดม
7. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ตันธราพรฤกษ์
8. นางสาวจุฑาทิพย์  ช่วงเวฬุวรรณ
9. นางสาวชนินาถ  สุนทวนิค
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คล่องกิจกล
11. นางสาวฐาปณ๊  โชติช่วง
12. นางสาวณัฏฐาเนตร  เจริญชีพ
13. เด็กหญิงณัฐนรี  เจียมหทัยรัตน์
14. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิ้นเคราะห์
15. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แคล้วคลาดสัตรู
16. นางสาวธัญธนภรณ์  ภิรมย์
17. เด็กหญิงนฤสรณ์  อยู่เกื้อ
18. นายนลธวัฒน์  ภารตุ้มเหลา
19. นางสาวนัตติกา  สมบูรณ์ทรัพย์
20. นายปฏิวัติ  พัฒนะมาศ
21. เด็กหญิงปราณปรียา  จิตรามาศ
22. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์แดง
23. เด็กหญิงพีรญา  บุญโยประการ
24. นายวิทธวัช  ชำปฏิ
25. นายวิทวัส  จันทร์พฤกษ์
26. นายศรัณย์รัฐ  รุ่งศรี
27. นายศักรินทร์  เรศสุข
28. นายสกุลเพชร  กรรณฉวี
29. เด็กชายสราญรมย์  สืบสำราญ
30. นางสาวสิราวรรณ  รังสะกินนิน
31. นางสาวสุปรียา  ธรรมณรงค์
32. เด็กชายอภิวิชญ์  ปัสนาภิรมย์
33. เด็กหญิงอรนุช  แช่มช้อย
34. เด็กชายอรรถพล  ศักดิ์อุดมเดช
35. นายอรรถวุฒิ  พราหมณสิกข์
36. นายออมทรัพย์  เต้าทอง
37. เด็กหญิงเปรมมาตา  อรุณสิงคะ
38. เด็กหญิงเมธาพร  บุญโยประการ
39. นายเศรษฐวัฒน์  เอมโอช
40. นางสาวเอื้องสุรางค์  สังข์เงิน
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
2. นายครรชิต  แดงศรี
3. นายณัฐิวุฒิ  วรรณรัตน์
4. นายณัชพล  กระเบา
5. นายธนกร  รองสกุล
6. นางสาวอรพรรณ  เทียนคันฉัตร
7. นางสาววัลลิภา  พูลศิริ
8. นายเชาวลิต  สมรรถการ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายสามารถ  สีน้ำ
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.67 เงิน 44 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายชำนาญ  มะกะระชัช
 
1. นายศุภชัย  กินนารัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.6 เงิน 45 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงพิมฤทัย   พอกสนิท
 
1. นายบุรณินทร์  พันธ์พิริยะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวณัฏฐาเนตร  เจริญชีพ
 
1. นายรติรัตน์  แสงสาคร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายสมชาย  ตอล
 
1. นางสาวศิวดี  สุขสำราญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายทาย  ผลาเกตุ
 
1. นายวีระ  มนตรีวงษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 35 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนภูผา
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 28 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  หอม
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.33 เงิน 40 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  สกุลเตียว
 
1. นางสวรส  รอดน้อย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายปณชัย   สุขยืด
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.66 เงิน 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงปุณยนุช   วัฒนวินิน
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจานิตา   รุ่งเรือง
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายสามารถ  สีน้ำ
 
1. นางมุกรินทร์  พันธุ์พิริยะ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายปณชัย   สุขยืด
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง 34 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกษิตา  ใหญ่ชุก
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  หอม
 
1. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายกิตติภพ   ลภาพรรณวิสุทธิ์
2. เด็กชายณฐพนธ์   สว่างวงศ์
3. เด็กชายณัฐตรัยรัตน์   แซ่เจียว
4. นายธีรเดช  สันตะนุต
5. นางสาวปิยมาภรณ์   เกษโกวิท
6. เด็กชายภาณุพงศ์   ปัญญา
7. นางสาวมณีนุช   แก้วสุวรรณ
8. เด็กหญิงมานิตา   ฤกษ์เปรมปรีดิ์
9. เด็กชายวิชญ์พล   คำปาน
10. เด็กหญิงสุพัตรา  คลังหิรัญ
 
1. นายบุรณินทร์   พันธ์พิริยะ
2. นางสาวสุริษา   เกษมราษฎร์
3. นางสาวกนกวรรณ  ห้ากลิ่น
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.8 เงิน 42 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สังข์เอียด
2. เด็กชายธันยา  นวลงาม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตรีวิทยายนต์
4. เด็กหญิงผกามาส  บิสสุริ
5. เด็กชายสถาพร  พันธุ์พิริยะ
6. นายสมจ๊ะ  สายสะอาด
7. เด็กชายสรศาสตร์  บัวทอง
8. เด็กหญิงอรนลิน  เฟื่องฟู
 
1. นางสาววัลลิภา  พูลศิริ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 30 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ช่างตกแต่ง
2. นางสาวกัณห์สิภัทร  มั่งมีมั่นคง
3. นางสาวกัลย์สุดา  บุญญากรณ์
4. นายชนินทร  อยู่พรมชาติ
5. นายชินวัตร  ศรีชัยมุล
6. นางสาวฐิติภัค  สติมานนท์
7. นายธนสรณ์  วรรณสิน
8. นายนพดล  เติมแต้ม
9. นางสาววาสนา  ชุมประสงค์
10. นายศุภณัฐ  สร้อยทอง
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
3. นางสาวกิตติยา  บุญเผย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญมา
2. เด็กชายกฤษณะ  สายสุด
3. เด็กหญิงกฤษณา  พิมพ์ทอง
4. เด็กชายธาดาพงษ์  แก้วชาวนา
5. เด็กชายวิษณุ  เจือพงษ์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองมงคล
7. เด็กชายสุริยวัฒน์  สกุลกลาง
8. นางสาวอัมพร  เจริญสุข
 
1. นายสุธิศักดิ์  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวปวีณา  อังติกุล
3. นางสาวสนธยา  ใจลังกา
4. นางสาวกิ่งกาญจณา  สุวรรณโชติ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เมยมงคล
2. เด็กหญิงณิชกานต์   หนองแพ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  หงษ์วิเศษ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยิ่งประเสริฐ
5. เด็กหญิงสวิตตา   วงค์ปัญญา
6. เด็กหญิงสิรินทรา   ดาแอร์
7. เด็กหญิงสุชานันท์  โกศาคาร
8. นางสาวอริศรา  วรรณศิลป์
 
1. นางพรภิมล  ศรีโมสาร
2. นางสาวณัฏฐนิช  เอี่ยมอมรนิพิท
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 22 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวดารณี  อยู่นัดที
2. นางสาวพิชญา  อรุณโชติ
3. นางสาวมณีรัตน์   ภู่มณี
4. นางสาวมนัสรัตน์   ถึกสุวรรณ
5. นางสาวมุนินทร์  สุวรรณประเสริฐ
6. นางสาวรัชกานต์   ทัสสะ
 
1. นางพรภิมล  ศรีโมสาร
2. นางสาวณัฏฐนิช  เอี่ยมอมรนิพิท
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 51.4 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำล้วน
2. เด็กหญิงจรรยภร  ละม่อม
3. เด็กหญิงชมพู่่  ปุนการี
4. เด็กหญิงณัฐกมล  สุเมธวัน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงพา
6. เด็กหญิงณัฐวดี  เวียนเปะ
7. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี
8. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ตรี
9. เด็กหญิงปนัดดา  วิวัฒน์ชานนน์
10. เด็กหญิงพิชยา  โสภี
11. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ดีปราศัย
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ม่วงสีไพร
13. เด็กหญิงศิริพร  ศรีขจร
14. เด็กหญิงสุนันทา  คิร่วม
15. เด็กหญิงสุภาวดี  กนกวลี
16. เด็กหญิงเพ็ญพร  จัททร์โพธิ์ทอง
 
1. นายอรรถพล  ศรีสถานนท์
2. นางสาวธิดา  หาดอ้าน
3. นางสาวกิตติยา  บุญเผย
4. นายวริทธิ์ธร  สนิทพันธ์
5. นางสาวกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 14 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายกฤติน  ใจยะไฝ
2. นางสาวกัณฑมาศ  จันทร์แดง
3. นายชัยวัฒน์  ละมั่งทอง
4. นางสาวณัฐนิชา  เหล่าเรือง
5. นางสาวณัฐมน  แก้วขาว
6. นายณัฐวุฒิ  มูลทา
7. นางสาวดวงนภา  รีเบี้ยว
8. นายทวีศักดิ์  ดิษฐเสถียร
9. นายนนทนันท์  แสวงกิจ
10. นางสาวลักษณ์ษิณา  หอมห่วน
11. นางสาววราภรณ์  กองอนันต์เดช
12. นางสาววันวิสาข์  โพธิ์ใหญ่
13. นางสาววารีรัตน์  ป้อมพิทักษ์
14. นางสาวศิริวัลย์  อยู่พรมชาติ
15. นายสมพงษ์  ดาวัลย์
16. นายอภิชาติ  ชุ่มเกลี้ยง
 
1. นายภุชงค์  จุลปานนท์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 66.2 ทองแดง 25 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนพดล  ขาวมงคล
2. นางสาวนัยนา  หอยสังข์
3. นางสาวรติมา  ผลาเกษ
4. นางสาวสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
5. นายเอก  เพียง
 
1. นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว
2. นางสาวคณภร  อัตจริต
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 33 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  อินทมาท
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  ธรรมวรางกูร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.25 ทอง 8 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสิรินดา   เฉลิมพงษ์
 
1. นางสาวผาณิตา   ผาสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.17 ทอง 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงศุภิสรา   ลีฬหคุณากร
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนภวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางหทัยรัตน์  เจริญผล
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.83 เงิน 32 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.54 ทองแดง 27 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายพงศ์ภูเบศ  เจริญศิลพุทธคุณ
 
1. นายสุชาติ  ภูริรพีพัฒน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 42 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงขวัญธนสุฎา   สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงดลพรรธน์   เพ่งจินดา
3. เด็กชายนรวร  ริมวานิช
4. เด็กชายรัตนพงศ์   อ่องลา
5. เด็กหญิงโยษิตา   พงษ์พานิช
 
1. นางกัญญาภัทร   ครุวรรณ์
2. นางสาวศิรินภา   ทองดีนอก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.33 ทอง 43 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพชรภรรท   แก้วตาด
2. นางสาวพิมพ์ชนก   มนัสสนิท
3. นางสาววีรัชญา   ถนอมวงษ์
4. นางสาวสายขิม   สิงห์ปั้น
5. นางสาวเบญจรัตน์   บุญมาศ
 
1. นางกัญญาภัทร   ครุวรรณ์
2. นางสาวศิรินภา   ทองดีนอก
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.5 เงิน 21 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สวรรค์หลง
2. เด็กชายิอิทธิพล  ตั้งคงเจริญชัย
 
1. MissPan  keke
2. นางสาวรดาการ  ต๊ะแก้ว
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.16 ทอง 7 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวพัชราภรณ์  ประมวล
2. นางสาววีรยา   ม่วงสี
 
1. MissHuang  ling
2. นางสาวรดาการ  ต๊ะแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 19 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรพต
2. เด็กหญิงอุษณีย์  ขำคล้าย
 
1. นางสาวสุมาลี  เลิศวิลัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.8 เงิน 28 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนพวรรณ  พวงมะณี
2. นางสาวศิริลักษณ์   จั่นผาด
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   พุ่มพวง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวออรญา  บัวประหลาด
2. นางสาวแพรวลัย   ไชยวิศาล
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 32 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศรัญยา   ไชยอรรถ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เขาวงค์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวสาธินี  เชื้อประทุม
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   พุ่มพวง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 70 เงิน 13 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวจิณห์นิภา   ชาวงศ์ศรี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75.7 เงิน 33 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายกฤตยชญ์   วงษ์สำราญ
2. นางสาวบุษบา  ปินะถา
3. นางสาวมณฑิรา   ยุบลมูล
4. นางสาวมากีตาร์   แสนสุภา
5. นางสาวสุภัทรา  เดชกัลยา
 
1. นายวัลลภ  พัฒนผล
2. นางสาวดุสิตา  เลาหพันธุ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพลอยชมพู   สุเมธวรรณ
2. นางสาวภาวนา  ทาหุ่น
3. นางสาวศิริวรรณ  ดาแอร์
4. นางสาวสุชัญญา  ศาลางาม
5. นายเกิดเกล้า   เขตสว่าง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   พุ่มพวง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.25 ทอง 9 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวปวีณา  ภูศรีโสม
2. นางสาวปัทมา  บุญลอย
3. นางสาวผกาพันธุ์   จันทะศิริ
4. นางสาวสุนิษา   บุญโชติ
5. นางสาวอุ่นไอรัก   จันทร์ตรี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
2. นางสาวสุภาภรณ์   พุ่มพวง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวญาลิณี   ปรางศรี
2. นางสาวเมธณี  กำเนิดสินธุ์
 
1. นางสาวดุสิตา   เลาหพันธุ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวศศิธร  วิจิตรบูรพา
2. นางสาวศุภนิดา   วันเชียง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   พุ่มพวง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวนนทวรรณ  วิจิตรสมบัติ
2. นางสาวอารยา  ทองดี
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.88 ทอง 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสุเมธ  อัศวสถิตทิพย์
2. นายเอกสิทธิ์  ผกาหอม
 
1. นางสาวอลิน  ธนภูตินันท์
2. นางอมรรัตน์  นัดดาหลง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 81.28 ทอง 16 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจำเนียร  หงษ์วิเศษ
 
1. นางธีรกานต์  กุมภะ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.59 ทอง 20 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แซ่อื้อ
2. เด็กชายชุติพงษ์  แก้วเกิด
3. เด็กชายธนพล  บุญอุบล
4. เด็กชายมะนีฉาน  เกาะสอด
5. เด็กชายวันดี  นี
6. เด็กชายสุทธี  นี
7. เด็กชายอนิวัชร  รัตนมูล
8. เด็กชายอานี  หินขาว
 
1. นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
2. นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
3. นางอำไพ  คณะเมฆ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายชิษณุพงศ์  นิลแก้ว
2. นางสาวดวงทอง  พวงกัน
3. นางสาวนนทิญา  ดาษขุนทด
4. นางสาวปริมประภา  มาสพเหมาะ
5. นางสาวลักษณ์ษิณา  หอมห่วน
6. นางสาววิภาดา  สืบชาติ
7. นางสาวศิริธร  ยัญญะจันทร์
8. นางสาวสิรินทร์ญา  สีหมื่น
9. นางสาวอัญติมา  ธนาภรณ์
10. นางสาวอุษณีย์  อิงขนร
 
1. นางสาวหยกหลิน  ศรีสวัสดิ์
2. นางอำไพ  คณะเมฆ
3. นายสามารถ  มูลราฃ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงรุจน์ระวี  พูลเกษม
2. เด็กชายสมศักดิ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงโสภิตา  ท่าพริก
 
1. นางบานชื่น  ประไพ
2. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 20 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจักรครินทร์  หอยสังข์
2. นางสาวน้ำฝน  แพน
3. นางสาวพรณิตา  เฮง
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปอกะเจา
2. เด็กหญิงกาญจนา  แสนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอนิษา  เจนนที
 
1. นางยุพิน  วัฒนสุวรรณ์
2. นางสาวจีราภา  อนันต์นาวี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.2 เงิน 29 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นางสาวนัฐรดี  เขมากโรทัย
2. นางสาวลูกเกด  สายชล
3. นางสาวอริสรา  ฤทธิเดช
 
1. นางพิมพ์นารา  วัฏฏะสุวรรณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 56.6 เข้าร่วม 38 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายณัฐชนน  ชมเชย
2. นายสุรเชษฐ์  บุญครอง
 
1. นางชวลี  เจริญสมบัติ
2. นายชุมแพ  แก้วใส
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 50 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิวารี
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นายปัญญา  บุญมิตร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  วรรณรัตน์
2. นางสาวจิรัชญา  อำพล
 
1. นายวรวิทย์  สังข์เอียด
2. นายกฤษณะพงศ์  สงคง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เจรริญประสิทธฺ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  มานะมิ่้งมงคล
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 5 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายคริษฐ์  ปิยานุลักษณ์
2. นายพัสกร  เชี่ยวชาญกิจ
 
1. นายธนการ  เทียนห้าว
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศักดาผล
2. เด็กหญิงอธิศา  รัตนพิทักษ์
 
1. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
2. นางสาวนรีรัตน์   เจริญสุข
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70.67 เงิน 21 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิโลบล   สุธรรม
2. เด็กหญิงพัณธกานต์  วงเจริญ
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
2. นายยศพล  ศักดิ์แพทย์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 20 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธาวิต  ถนอมสิน
2. เด็กชายพีรพันธุ์  สถิตวิภารวงศ์
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นายนนทนันท์  แสวงกิจ
2. นายศรีสุข  แก้วมา
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
2. นายอิศรา  เรืองเดช
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวรินรดา  ธรรมดา
2. นางสาวสุพิชญา  หมื่นนุช
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
2. นายธนการ  เทียนห้าว
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 9 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายณัฐวุฒิ  รอดทอง
2. นางสาวแพรวา  ชำปฏิ
 
1. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
2. นายดำรัส  พลเมือง
 
160 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 26 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายชยังกูร  โทนทอง
2. นางสาวสิริยากร  หวังเจริญ
3. นายอภิรักษ์   สมณา
 
1. นางสาวชยารัตน์  อภิวาท
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 17 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวกัลยาณี  จุลเจือ
2. นางสาวณัฐณิชา  คารวะสมบัติ
3. นายศักรินทร์  บุญสุข
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
2. นางสุมัฌญาห์   จุลเจือ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์ุ  เวชสิทธิ์
2. นางสาวสุรีย์พัชญ์  เสนาะสันติ
 
1. นางสาวใบเตย  เวชสิทธิ์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธีรภพ  อุปเท่ห์
2. เด็กชายวิทธวิทย์  ศรีเบญจรัตน์
3. เด็กชายเอกวิทย์  โอภาสพินิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา
2. นางชูเสริม  สิมสวัสดิ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายปฏิพัทธ์   สัญหาธรรม
2. นายพชร   ถำอุทก
3. นายมงคล   โภคพิพัฒน์
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
2. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายกฤตภัค  ใจรักษ์
2. เด็กชายธรรศ  คงศิริวัฒนา
3. เด็กหญิงวิชุอร  เจริญสมบัติ
 
1. นายธนกร  รองสกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 86 ทอง 20 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกานต์สินี  สังฆะมงคลกิจ
2. นางสาวตรีภาพร  นารถอุดม
3. นายภานุเดช  มนัสสนิท
 
1. นายพชระ  เพชรรัตน์
2. นายธนกร  รองสกุล
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงญานิกา  พรมชัย
2. เด็กชายธนชาติ  อิ่มอุไร
3. เด็กหญิงแสนปลื้ม  พร้อมวงศ์
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวญาดา  ชลาลัย
2. นางสาวศดานันท์  อุทุมโภค
3. นายสรศักดิ์  บุญวาที
 
1. นายสุกริช  บวรสถิตย์
2. นางชวลี  เจริญสมบัติ
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นายกนกศักดิ์   ประกอบกิจ
2. นายอดิศร  ศิริการ
 
1. นายบุญค้ำ  จุลเจือ
2. นางสุมัฌญาห์   จุลเจือ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.66 เงิน 40 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 1. เด็กชายจิรสิน  ศิริสาคร
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำเพชร
3. เด็กชายพรเทพ  วรรณโกสิทธิ์
 
1. นายภาสกร  ศรภักดีธนกิจ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายชัยพจน์  ระบิลทศพร
2. นายฐิติพงษ์  เข้งนุเคราะห์
3. นายพัณฑภูมิ  โกสุขวัฒนะ
 
1. นายสุกริช  บวรสถิตย์
2. นายพชระ  เพชรรัตน์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เอิบสภาพ
2. เด็กหญิงสุนทรี  มาตวงศ์
3. เด็กหญิงอลิษา  ศรีพระยา
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 44 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 1. นายจักรรินทร์  สวัสดี
2. นางสาวศริญญา  เชวงศิลป์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ถนอมน้อย
 
1. นางสาวบุญพา  อินทสุวรรณ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนสุทธิ
2. เด็กหญิงปนิตา  ม่วงโรง
3. เด็กชายพงศภัค  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วสุขแท้
5. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
6. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
3. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจุไรรัตน์  ทวาเรศเรืองคราม
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์เกษม
5. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
6. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
3. นางสาวปาริชาต  สุทธิวารี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.66 เงิน 30 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เรืองทอง
2. นางสาวนันท์นภัส   คณาญาติ
3. นางสาวมาลา  สำเริง
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวพิมพ์กานต์   ภู่ทรัพย์สิน
2. นางสาววรพร   ธนะประสพ
3. นางสาววรัญญา  แสนสวัสดิ์
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายพิษณุ  บุญรักษา
3. เด็กชายอนันต์  หงษ์วิเศษ
 
1. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวฐิติมา  ตันประเสริฐ
2. นายพัชระ  พันเพ็ชร์
3. นางสาวรัตติกาล  เกษมสุข
 
1. นางนภาพร  ลี้นาวามงคล
2. นายภาคิน  กุดแถลง
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อายุเจริญ
2. เด็กหญิงพีรดา  บำรุงบ้าน
3. เด็กหญิงสโรชา  นามสนิท
 
1. นางสาวชบาไพร  บัวแก้ว
2. นางสาวกมลชนก  กำเนิดสินธุ์
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 71.66 เงิน 37 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวชฎามณี  ขำเกื้อ
2. นางสาวณัฐธิดา   โพธิผล
3. นางสาวนรีกานต์   ใยเกตุ
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางรัชนี  ศิลาอาสน์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 1. เด็กหญิงนิตยา  ุสุขเกษม
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  พิละมาตย์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วอมร
 
1. นางวิไลวรรณ  พิกุลทอง
2. นายบรรณกร  วงศ์แขกหล้า
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  สองเมือง
2. นางสาวกรรณิการ์  ตันทอง
3. นางสาวภิรมณ์วรรณ  คุ้มปลี
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
2. นางสาวธนัญญา  หล้าสมบูรณ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชยา  ประมาณผล
2. เด็กหญิงธานี  จุลพระทัย
3. เด็กหญิงอดิศา  เข็มทอง
 
1. นางนุชนารถ  บัวพันธ์ุ
2. นางภัทรพร  อาษาดี
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 27 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวกิริณย์   ปรุงทำนุ
2. นางสาวสุประภา   บุญชู
3. นางสาวอาทิติยา   คุ้มปลี
 
1. นางภัทรพร  อาษาดี
2. นางสาวธนพร  พุ่มพวง
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  กิมฮั่นเจริญ
2. นายนัย  เกษี
3. เด็กหญิงสิริยากร  ศิริราชนิยม
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  มาลี
2. นางสาวสาริกา  เกษี
3. นางสาวสิญาภรณ์  ศิริบุตร
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มายัน
2. เด็กหญิงพวงชมพู  ศรีจันทร์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ทิพยานนท์
 
1. นายภัทรวัฒน์  เขียวขจี
2. นางบานชื่น  ประไพ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายชัชชัย  บุญรักษา
 
1. นางสาวอุบล  กิติตุ้ย
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เริ่มศรี
 
1. นางวิไล  กอบบุญวดี
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ศรี
 
1. นางสาวพรอัมพา  ต่อไพบูลย์
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 8 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายกมล  สุขประโยชน์
2. เด็กชายวัชรพล   สกุลดี
 
1. นางสาวอรสา  พานิชเจริญผล
2. นายธีรดิฐ  ยันต์โกเศศ