สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ชัยนาท 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 49 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา  โพรงพรม
 
1. นางวรรณสิริ  สุขดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 47 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอันธิกา  บัวคลี่
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ขำมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาพันธ์  เฮี๊ยะหลง
 
1. นางสุทัศษา  อินมณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวรติ  นักฟ้อน
 
1. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 13 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุรัตนา  ใจงาม
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสตรีรัตน์  ฤกษ์บางพลัด
 
1. นางสาวสุดาวดี  ไพพิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรีธร  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์  น้ำจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.67 เงิน 15 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  สาลี
 
1. นายวศิน  คล้ายแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 56.08 เข้าร่วม 43 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุขล้ำ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พลายมี
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  กลึงในเมือง
 
1. นางสาวศิริพร  พวงสมบัติ
2. นางสาวอุษา  ปุยอ๊อด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวชุตินันท์  ทับโพธิ์
2. นางสาวธัญชนก   แสงสว่าง
3. นายอนวัฒน์  แสงทอง
 
1. นางวิลาวรรณ  โพธิ์เอี้ยง
2. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  โตแฉ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา   ใบตองอ่อน
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นางสาวอรวรรณ  นิ่มทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์   น้ำจันทร์
2. นางสาวพรรณิภา   แสงประชุม
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
2. นางเพ็ญพรรณี  สุวรรณาลัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   สุขม่วง
2. เด็กหญิงเนรมิต   ถิรรุ่งเรือง
 
1. นางสาวสอาดวรรณ   อ่อนฉ่ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 86.71 ทอง 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวสิตานันท์  ทองมี
 
1. นางสาวพัชชา  พลโคตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย   สุวรรณศิริเขต
 
1. นางปุญยนุช   เอกศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจรรยพร  ผิวศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์  เอกศิริ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.13 เงิน 4 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพิรญาณ์  ปานเงิน
2. เด็กหญิงศุภสุตา   ศรีเพิ่มพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิรา  ท้วมเทศ
 
1. นางสุธีรา   บัวสุนทร
2. นายกิตติคม  ชูชีพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.35 ทอง 18 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายวิชยุตม์  เดชครุฑ
2. นางสาวศศิ  หอมรส
3. นางสาวอรวรรณ  เกตุถิน
 
1. นางศิริวรรณ  หอมรส
2. นางสาวศิรดา  ศรีเอี่ยม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 15 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤติณัฏฐ์  อภิญญาวัฒนาสกุล
2. เด็กหญิงดวงกมล  เผือกผ่อง
3. เด็กชายอัคคพล  อยู่ยอด
 
1. นางสาวธัชฌาธิณี  แสงทอง
2. นางเพชรไพลิน  โพธิ์แก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 55.25 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  นนทเสมา
2. นางสาวณภิชญา  ขวัญยืน
3. นางสาววรางคณางค์  อยู่เล่ห์
 
1. นางสาวแฉล้ม  อินวารี
2. นางสาวปิยะพร  เขียวอินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57.7 เข้าร่วม 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิรา  สุริวงค์
2. เด็กชายเอกอธิป  บุญยะคงรัตน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  บัวศรี
2. นางศิริมา  แสงสิมมา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายปรินทร  พรมจาด
2. นายพิมุกข์  โมรา
 
1. นางสาวศิริรัก  อินทร์ไทยแสง
2. นางสาวลักษณา  ทับบุรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 27 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ปฎิภาภรณ์
 
1. นางศมาพร   เทียมโคกกรวด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 47 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศุภนิดา  โตรามัญ
 
1. นายอาทิตย์  เทียนยวง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.26 ทอง 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณาลี   พันธ์พานิช
2. เด็กชายปรนัย   มนัสสิงห์
 
1. นางสาวสุกัญญา   ด้วงกลัด
2. นางสาวฤดีภรณ์   อรรคพันธุ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73.37 เงิน 30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววรัญรัตน์  ทองบาง
 
1. นายอุทัย  มีสิทธิกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายวีระยุทธ   กิตติธีระกูร
 
1. นายอิทธิพล   สามสี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 48 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิษา  แสนอินทร์
 
1. นางสาวแคทรียา  แสงดาวเทียน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา   ชูควร
2. เด็กหญิงปาณิสรา  หร่ายลอย
3. เด็กหญิงสโรชา  เกตุพานิช
 
1. นางจันทนา  คงฤทธิ์
2. นางอรชุมา  พรหมทับทิม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   คุ่ยจาด
2. นางสาววิชญาพร  ศีลธรรม
3. นางสาวศิริวรรณ   ห้อยสัน
 
1. นางสาวภัสสร์สิรี   บุญเสริมรักษ์
2. นายวิศรุฒม์   เอมสมบูรณ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  สุขผล
2. เด็กชายธนวุฒิ  ขำกล่ำ
3. เด็กชายศิรเมศร์  ธนาโรจน์อภิชัย
 
1. นางพชรมน  นวลดี
2. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรา  ทองหล่อ
2. นางสาวดวงหทัย  พุฒหอม
3. นางสาววิชุเนตร  กลิ่นขวัญ
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นางนิษฐิ  โพธิ์ตุ่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 25 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชนะชัย  พึ่งกัน
2. เด็กชายธนกิตต์  แก้วซุง
3. เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง
 
1. นางสาวปทุมทิพย์  อินทร์เอก
2. นางสาววรรณพร  ยิ้มฉาย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  วงษ์สุวรรณ
2. นายธนวันต์  วงษ์สุวรรณ
3. นายธัญเทพ  บุญกระจ่าง
 
1. นางเข็มทราย  กิมสวัสดิ์
2. นางสาวกวินท์ภรณ์  สุวรรณสถิตย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 25 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนับทอง  ไหล่แท้
2. เด็กหญิงวรรณภัส  นุ้ยตูม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  กลึงในเมือง
 
1. นายอำนาจ  หรุ่มรื่น
2. นางสาวภัทรดา  ชูทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 40 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายพรวศิน  รอดทุกข์
2. นางสาวพิชญานิน  พวงดอกไม้
3. นายไชยา  ทรัพย์วัด
 
1. นางจิรภัทร  ดีประสิทธิ์
2. นางสาวลดาวรรณ  สาระกูล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายจตุรวิชณ์  พัฒนมงคล
2. เด็กหญิงสไลลา  ยิ้มเยื้อน
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ดำนิล
2. นางสาวพัชราภรณ์  ลักษณะเบี้ย
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางสาวอรุณี  ทองมาก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงอภิษฎา   พุทริ้ว
 
1. นางดุจดาว   ทวีผล
2. นายอานนท์  วัฒนานันท์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.74 เข้าร่วม 24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ   เขียวบุรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา   จันทร์เอี่ยม
 
1. นางดุจดาว   ทวีผล
2. นางสาวยุดาวดี   สุขมาก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  ยงศิริวรรณ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุ่ม
4. เด็กหญิงลลิตา  เลขะวัฒนะ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  รักซ้อน
 
1. นางบงกช  กลัดสุข
2. นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 14 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนาวี  ขำเดช
2. นางสาวธัญจิรา  ผึ้งไผ่
3. นางสาวภัทรศยา  วงศ์แปง
4. นางสาวสิราวรรณ  กรัดกระยาง
5. นายอนันต์  เกิดพร้อม
 
1. นางพรรณี  มารศรี
2. นางสาวนิษฐ์ธรีย์  สิงห์คา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 34 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. เด็กหญิงนริสา  พึ่งมอญ
2. เด็กหญิงนิศมา  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  มณฑา
4. เด็กหญิงศศิธร  สงหลำ
5. เด็กหญิงสวรส  ตั่งสินชัย
 
1. นางสาวนารถลัดดา  คิดการ
2. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัชภัค  เงินประมวล
2. นายทัศน์พล  โตจีน
3. นายธนกร  อินทร์รองพล
4. นายภคพล  อ่อนศรี
5. นายอัลเลน  มันโซ
 
1. นางสาววรัญญาภัทร์  วรัญญ์วัฒนชัย
2. นายนิทัศน์  เรืองศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 36 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วอเพ็ชร์
2. เด็กหญิงชนิสรา  จันทิรา
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  หุยะพันธ์ุ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนหาญ
5. เด็กชายวิศรุต  แก้วศรีงาม
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายดนุวัศ  มิ่งสกุล
2. นายนิติพงษ์  ศรีเดช
3. นางสาวมนัสรินทร์  สุขชาญไชย
4. นายโกเมท  อภัยสุข
5. นางสาวไอศวรรย์  เมืองชุมพล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ละออง
2. นายทวีศักดิ์  โพชน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 74.4 เงิน 34 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  แสงตะคร้อ
2. นางสาวฐานัดดา  นาคสังข์
3. นางสาวฐานิกา  ศรีสุข
4. นางสาวณัชชา  พูลพ่วง
5. นายดุลยวัต  คำปก
6. นายธนชิต  บัวเผียน
7. นายธนาดล  สนธิรอต
8. นายนภดล  แสนหาญ
9. นางสาวนริศรา  แก้วแพทย์
10. นายปฏิพัทธ์  พูลเพิ่ม
11. นายปริญญา  การถาง
12. นายพุทธิพงศ์  ใจแสน
13. นางสาวยุวดี  เทียนชัย
14. นางสาววรัญญา  ภาวะนาวิเศษ
15. นางสาววสุนันท์  แหล่งสนาม
16. นายศิริชัย  รอดภู
17. เด็กหญิงสรภัส  เณระบางแก้ว
18. เด็กหญิงสัจจพร  จันทร์งาม
19. นางสาวสิรีธร  โพธิ์ศรี
20. นางสาวอสมา  ทิพรักษ์
 
1. นางสาวกัญภร  ศรีงาน
2. นายพรชัย  กสิกรรม
3. นายทัศนัย  ต๊ะเขื่อนแก้ว
4. นายกีรติ  จุลเนตร
5. นางลักขณา  กสิกรรม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ปานเกิด
2. นางสาวกฤษณา  ทาวิสูตร์
3. นางสาวกัลยา  ทับทรวง
4. นางสาวชรินทร์ทิพย์  อู่ชม
5. นายณัฐปกรณ์  จันทนา
6. นายธนดล  คชรินทร์
7. นายธนาทิตย์  นันทพันธ์
8. นางสาวธิติมา  สงพูล
9. นางสาวนริศรา  ทิพย์รัตน์
10. นางสาวปัทมา  อินทโชติ
11. นางสาวปิยฉัตร  บุญชื่น
12. นางสาวพรกนก  ภู่เปี่ยม
13. นางสาวพรทิพย์  อารีเอื้อ
14. นายพีรพัฒน์  เสงี่ยมงาม
15. นางสาวภัครพร  ทองขวัญ
16. นายวีรภัทร  ทองน้อย
17. นางสาวศรีวรรณ  ปิ่นเทศ
18. นายสิทธิชัย  กรัดกระยาง
19. นายอธิพัฒน์  ขำกร่ำ
20. นางสาวอรัญญา  เหมือนทอง
 
1. นางสาวสิรินุช  ฉายประทีป
2. นางสาวลัดดา  เหลาทอง
3. นางสาวกชพร  ไทยประสงค์
4. นางสาวกิตติมา  ชนะรส
5. นายสิรายุ  เสือคุ้ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 14 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาพิน   พุ่มโพธิ์
 
1. นางวรนุช  เจริญสุข
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง 40 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นายธราเทพ  กล่อมจิตร
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวิทย์  เก่งกลการ
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เอี่ยมตาล
 
1. นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
2. นางแก้วกัลยา   สังขมุรินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.92 ทอง 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายคมสัน  ช่ออ่อน
2. นางสาวรัตติกานต์  จันทร์น้อย
 
1. นางขวัญเรือน  ซื่อดี
2. นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.25 ทอง 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สีสุก
2. เด็กหญิงกัลยกร  สุนันทศักดิ์
3. นางสาวนภัสสร  คงพิพัฒน์
4. นางสาวนฤมล  เพ็งทิม
5. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ออนเขียว
6. เด็กหญิงมนัสริน  เจริญศักดิ์
7. นางสาววาสินี  อินทรวาริช
8. เด็กหญิงศศิกานต์  พฤทธิสาริกร
9. เด็กหญิงเมธาพร  นาคสถิตย์
10. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนหลำ
 
1. พระอธิการปราโมช  พรมจันทร์ วิสุทฺโธ
2. นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
3. นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 75.13 เงิน 21 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชญาภา  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ภูมินัทธี
3. เด็กหญิงณัฐหทัย  ผู้แสง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันนุ่ม
5. นางสาวนิตา  ปีชื่น
6. เด็กหญิงปนัดดา  โฉมเชิด
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูนพ่วง
8. เด็กหญิงภัทรศญา  คำโสด
9. เด็กหญิงวิมลนาฏฐ์  เล่าใจ
10. นางสาวศุภกาญจน์  เดชอุดมสุทธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เหลืองวิไล
2. นางภุมรี  รัตนวิมานชัย
3. นายปกรณ์  ธงศรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.8 เงิน 26 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์ขวัญเมือง
2. นางสาวบงกชพร  นาคบัว
3. เด็กชายภรดร  จามรเนียม
4. นางสาวรักษิณา  คล้ายชู
5. เด็กชายวรวิช  ทวีสุข
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  อ่อนศิริ
7. นางสาวเบญญา  ยันสาด
8. นางสาวเมวิกา  เพิ่มสุวรรณ
 
1. นายมานพ   ในพิมาย
2. นายภาคินัย  ดีเสมอ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่วมทอง
2. เด็กหญิงเกศินี   ศรีโพธิ์
 
1. นายสามารถ  ฮวบสวรรค์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพรรณพร  คงฤทธิ์
2. นางสาวพัชราภา   เสริฐพรรนึก
 
1. นายบารมี  คงฤทธิ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงอพัชชา  บุญเก๊ะ
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  วารีนิล
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 46 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ม่วงพูล
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91.33 ทอง 5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวสาลินี  การภักดี
 
1. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พักแพรก
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 33 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  ทับทอง
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  กาฬภักดี
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  แก้วเปรม
 
1. นายพรเจตน์  ยอดนาค
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชลิตา  กวางทอง
2. เด็กหญิงพิชชา  ภูแสนงาม
 
1. นางเกสรา  เขียวภักดี
2. นางสาวสุริสา   สุขสำราญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  พลีใส
 
1. นายพิภพ  พานิชย์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายเสฏฐนันท์  พรประเสริฐสินธ์ุ
 
1. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 40 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  เหมือนงาม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งใจ
3. เด็กชายสรัช  คำสงค์
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธารารัตน์  พุ่มจำปา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวชัชชญา  จันทร์ชื่น
2. นางสาววันชรี  เพชรวงษ์
3. นางสาวหทัยชนก  แก้วหาวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
2. นายพิภพ  พานิชย์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 28 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวร  อินทนาม
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายศรันย์  ประเสริฐ์
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  อินสุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายธนา  แก้วทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73.5 เงิน 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  บัวผัน
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 25 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  ด้วงเพิ้ง
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 16 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นายศราวุธ  โพธิ์ศรี
 
1. นายสมหวัง  เมืองวงษ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.3 ทอง 30 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  บัวผัน
 
1. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กชายวิศณุ  พานจันทร์
 
1. นายวีระ  ศรีบวรประเสริฐ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายชาคริต  เปี่ยมห้อย
2. เด็กชายชิตพล  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  หาญชะนะ
4. นายทยากร  โง้วมงคล
5. นางสาววาลิสา  เภตรา
6. นายสพลดนัย  เทพคำ
7. เด็กหญิงสิริพร  เที่ยงทางดี
8. นายเจษฎาภรณ์  ชนโนราช
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายเสกสันต์  รอดย้อย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายชยธร  ทิมเวียง
2. นายชาคริต  เปี่ยมห้อย
3. นายณัฐพงศ์  ภู่เผือก
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  หาญชะนะ
5. นายทยากร  โง้วมงคล
6. เด็กชายทวีวัฒน์  ยอดดำเนิน
7. เด็กหญิงธนิษฐา  มวลวัฒนา
8. นางสาววาลิสา  เภตรา
9. เด็กชายวิศรุต  ขำหล่อ
10. เด็กชายวุฒิภัทร  ดิษฎา
11. นายสพลดนัย  เทพคำ
12. เด็กหญิงสิริพร  เที่ยงทางดี
13. เด็กชายอิทธิพล  โพธิ์ขำ
14. นายเกษมศักดิ์  หอมงาม
15. นายเจษฎาภรณ์  ชนโนราช
 
1. นายพุฒิพงษ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายเสกสันต์  รอดย้อย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 47.6 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ่อนฉ่ำ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  คล้ายหัด
3. เด็กชายธีรภัทร  อินพันธุ์
4. เด็กชายวริษฐ์  บัวเทพ
5. เด็กหญิงศศิญาพร  บุญมี
 
1. นายดรัสวัต  เจนวิทย์การ
2. นายฉลอง  นุชอยู่
3. นายทิฆัมพร  สุวรรณภาพ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายกิจติพันธ์  สีเขียว
2. นายชลกวี  ชาญฉลาด
3. นายธีรสิทธิ์  แซ่หว่อง
4. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
5. นายปฏิภาณ  อินทร์ประสิทธิ์
6. นายสรัล  จีนอ่ำ
 
1. นายอนันต์  ภูสำเภา
2. นายอุกฤษฏ์  ปานกลาง
3. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.2 ทอง 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤต  จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายกรนารายณ์  มาภักดี
3. เด็กชายกรวิชญ์  มีสุข
4. นางสาวกีรติยา  เดชพุ่มไสว
5. เด็กชายคณวัฒน์  ขวัญค้างพูล
6. นายคณัฒน์  กลัดสุข
7. เด็กชายจานุทัศน์  จำปาทอง
8. นายจิรายุ  เนียมสวน
9. เด็กชายชญช์ตะวัน  ล้อจงเฮง
10. นางสาวชุติมณฑน์  วงษ์ศักดิ์ศรี
11. เด็กหญิงณัชชา  วิเชียรวรรณกูล
12. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วมาตย์
13. นายณัฐพล  รอดเผื่อน
14. นายณัฐสิทธิ์  บุญเสริม
15. นางสาวธณิตสรา  สงใย
16. เด็กชายนรวิชญ์  มุขแก้ว
17. นางสาวบัณฑิตา  ฤทธิเรืองเดช
18. นางสาวประภัสสร  ทำบุญ
19. เด็กชายปวริศ  บุญปั้น
20. เด็กชายปัญญาวัฒน์  บุญทัน
21. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชรสุวรร์
22. นางสาวปิ่นมาตุ  อินทร์ธรรม
23. นายพงศกร  อุดมผล
24. เด็กชายพชร  จันทร์งาม
25. นางสาวพัชรมัย  เงินช้าง
26. นายพิทักษ์  หมู่คนทา
27. เด็กหญิงภัทรนันท์  ขวัญมงคล
28. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เกสร
29. เด็กชายภูริภาคย์  หิรัญปาน
30. นางสาวรัตนวดี  มุ่งมิตร
31. เด็กหญิงลลิตา  สังข์ชัย
32. เด็กชายวัชรกร  บุญผล
33. นายวิศรุต  สังข์ประเสริฐ
34. เด็กชายสมาธิ  มาแจ้ง
35. นายสหัสวรรษ  ศรีสุคนธ์ตรัง
36. นางสาวสิรภัทร  เหลืองประมวล
37. นางสาวสิริวรรณ  เงินอ่อน
38. นายสุวภาพ  โพธิ์ตุ่น
39. นายเจตน์ธิติ  แก้วเขียว
40. นายโรส  อ่อนฉิม
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
2. นายสาธิต  ชื่นเมือง
3. นางพอใจ  บุษบงค์
4. นายพรเจตน์  ยอดนาค
5. นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
6. นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
7. นายวิทยา  กุลมาตร์
8. นายพิเชษฐ์  ชี้แจง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายวงศธร  สมศรี
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายณัฐพล  รอดเผื่อน
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 39 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนันชนก  ทองสายออ
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุษยา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวเบญจภา  นราทิพยปทุม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์  จำปาทอง
 
1. นายกษม  บำรุงสุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 46 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สวนพราย
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวธารินี  งาสาร
 
1. นางสาวพนิดา  คำสวัสดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายยศพร  ห้วยคต
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 44 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายคณัฒน์  กลัดสุข
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ทาเอื้อ
 
1. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 49 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ระดาบุตร
 
1. นางนงลักษณ์  ยศสมบัติ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 23 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายจานุทัศน์  จำปาทอง
 
1. นายสาธิต  ชื่นเมือง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นายพจน์พงศ์  เอมอยู่
 
1. นายกฤษณะ  ภู่ห้อย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  พลคง
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจอมเกศ  แสงรัศมี
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 33 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายชัยพร  จั่นน้อย
2. เด็กหญิงชุติมา  คำหลง
3. เด็กหญิงณัฎฐา  น้อยจาน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ก้อนทอง
5. เด็กหญิงนาฏอนงค์  โพธิ์พล
6. เด็กหญิงปริยากร  เกตุนวม
7. เด็กหญิงสุชานันท์  เอี่ยมวิลัย
8. เด็กหญิงสุภชา  สิมลี
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บ่วงเพ็ชร์
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
4. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 71.6 เงิน 23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกฤษณะพล  อิทธิพันธ์
2. นายจิรเมธ  สังข์ทอง
3. นายณัฐภูมิ  อัมพสุวรรณ์
4. นายธนัฐพล  สดับจิตร
5. นายนรุตม์ชัย  ข้องพูล
6. นางสาวผกามาศ  สาริสาย
7. นายภูธเนศ  พลเจียก
8. นางสาวศศิธร  นุชอยู่
 
1. นายสุรพงษ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
4. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 64.2 ทองแดง 17 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เดชมานนท์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  สินทวีเรืองกุล
3. นางสาวกิตติกา  เจียะหลิม
4. นายขวัญชัย  รองวังหลำ
5. นางสาวขวัญชีวา  อินทะนาม
6. นางสาวจริญยา  นาคทัพ
7. นายจักรี  อ่อนสะอาด
8. นางสาวจันทกานต์  จุัยเขียว
9. นายชินวัตร  อยู่ศรี
10. นางสาวณัฐกานต์  เจิมมะณี
11. นางสาวณัฐนันท์  ป้อมแย้ม
12. นางสาวดวงพร  ทั่งทอง
13. นางสาวธัญวรัตน์  เอี่ยมกุศลกิจ
14. นางสาวนภัสสร  เกิดประเสริฐ
15. นางสาวปัทมา  ครุฑจีน
16. นางสาวปัทมาวดี  ดีประสิทธิ์
17. นายพิทยา  จำปาทอง
18. นางสาวพีรภัทร์  พรานพนัส
19. นางสาวภัทรลดา  เปี่ยมรอด
20. นางสาวยศวดี  บุญน่วม
21. นางสาวศิริกาญจน์  ทองไพวรรณ์
22. นางสาวศิริพร  แจ้งเนตร
23. นางสาวศิริลักษณ์  นาคสังข์
24. นางสาวสิราวรรณ  ขุนณรงค์
25. นางสาวสุฐิรา  ยอดดำเนิน
26. นางสาวสุพีรภา  จิตรดา
27. นางสาวสุรัมภา  พุ่มจำปา
28. นางสาวสุวพัชร  พุ่มจำปา
29. นางสาวอนงค์รัตน์  รังษี
30. นางสาวโยษิตา  โตบัว
31. นางสาวโสภา  เภรีวงษ์
32. นายโอกาส  พึ่งพวก
 
1. นายศรายุทธ  ชื่นชมบุญ
2. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
3. นายชิงชนะ  เบี้ยวเหล็ก
4. นางไพลิน  ตุ่มทอง
5. นางสุธาสินี  รัมมะญาณ
6. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
7. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
8. นายวรวิทย์  หงษ์ไทย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   พิมเสน
2. เด็กหญิงชลธิชา   รอดเหลือ
3. เด็กหญิงทิพาพร  ราศรี
4. เด็กชายธนารักษ์  อินนุ่ม
5. เด็กชายบรรจง  ยวงลังกา
6. เด็กชายบวรรัตน์  เติบโต
7. เด็กชายปราชญา  กัณหหิรัญ
8. เด็กหญิงพรทิพย์   ปิ่นทองดี
9. เด็กชายภัทรพงษ์   บุญมา
10. เด็กหญิงสุนันทา   ปราณีตพลกรัง
 
1. นางลักขณา  กสิกรรม
2. นายกีรติ  จุลเนตร
3. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายชัชชัย  ศรีแพ่ง
2. นายณฐพัชร  โมรา
3. นางสาวน้ำเพชร  น้ำจันทร์
4. นางสาวพรรณิภา  ชมมะลิ
5. นางสาววิสสุตา  แพ่งนคร
6. นายศุรวุธ  ศิราวิลัย
7. นางสาวสุชาดา  ทับบุรี
8. นายเมธา  รามบุตร
 
1. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
2. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
3. นางนิรัชรา  คำพุด
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 10 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พิมเสน
2. เด็กหญิงญาดารัตน์   มรพัฒน์
3. เด็กหญิงทิพาพร   ราศรี
4. เด็กชายปราชญา  กัณหหิรัญ
5. เด็กหญิงปวีณสุดา   ทองเรือนดี
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ปิ่นทองดี
7. เด็กหญิงพัทธนันท์   นาคบัว
8. เด็กหญิงพิรามญช์   ศิลประเสริฐ
9. เด็กชายภัทรพงษ์   บุญมา
10. เด็กหญิงวริษฐา   สิงห์กลม
11. เด็กหญิงสุนันทา   ปราณีตพลกรัง
12. เด็กหญิงอมรรัตน์   ทองใบ
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นางเตือนใจ  แสวงสุข
4. นายพรชัย   กสิกรรม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 21 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกิติมา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชี้แจง
3. นางสาวบัณฑิตา  จินดารักษ์
4. นางสาวปิติยา  สวยปาน
5. นางสาวพัชชา  วิเชียรวรรณกูล
6. นางสาววิมลฉัตร  จันทวิมล
7. นางสาวศุภาวรรณ  แสงนุ้ย
8. นางสาวสุพิชญา  สุรินทร์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา   รอดเหลือ
2. เด็กหญิงญาดารัตน์   มรพัฒน์
3. เด็กหญิงทิพาพร   ราศรี
4. เด็กหญิงปวีณสุดา   ทองเรือนดี
5. เด็กหญิงพรทิพย์  ปิ่นทองดี
6. เด็กหญิงพัทธนันท์   นาคบัว
7. เด็กหญิงพิรามญช์   ศิลประเสริฐ
8. เด็กชายภัทรพงษ์   บุญมา
9. เด็กหญิงวริษฐา   สิงห์กลม
10. เด็กหญิงศิรภัสสร   คำสุนา
11. เด็กหญิงสุนันทา   ปราณีตพลกรัง
12. เด็กหญิงอมรรัตน์   ทองใบ
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางลักขณา  กสิกรรม
3. นายพรชัย   กสิกรรม
4. นางเตือนใจ  แสวงสุข
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติมา  แจ้งอุบล
2. นางสาวณัฐกุล  ยอดดำเนิน
3. นางสาวธัญลักษณ์  ม่วงคำ
4. นางสาวนิธิกร  เทศขำ
5. นางสาวบัณฑิตา  คงมะกล่ำ
6. นางสาววัชราภรณ์  เที่ยงธรรมโม
7. นางสาวอรัญญา  บัวบาน
8. นางสาวอังสุมากร  ไข่กลิ่น
 
1. นางสาวศุถิกา  เชตนุช
2. นายสมยศ  ภู่สุวรรณ
3. นายวิโรจน์  พรมพัง
4. นายพงศ์วรุตน์  วงศ์สังวาลย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 25 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤช  กุณาจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  นิลฟัก
3. เด็กหญิงณิชาพัชร์  สิงห์โต
4. เด็กหญิงธนัชญา  ประชาจัน
5. เด็กหญิงปณิตา  เลาหศรีวิจิตร
6. เด็กชายภูษณ  แสนพันทา
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  เรืองแสง
8. เด็กหญิงวรัญญา  วงทันนะกร
9. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญผึ้ง
10. เด็กหญิงสวรส  ปานเลิศ
11. เด็กหญิงสายสุดา  เผือกผ่อง
12. เด็กหญิงอภิญญา  พานทอง
13. เด็กชายอริญชัย  พรมมา
14. เด็กหญิงอรไพลิน  ชายศรี
15. เด็กชายไกรศรี  ทาคำสุข
16. เด็กหญิงไอยรินทร์  เอี่ยมวิไลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัสส์  รัตนสิทธิ์เมธี
2. นางสาวสวรส  แตงโสภา
3. นางสาวสมคิด  พึ่งพวก
4. นางสาวเครือวัลล์  เที่ยงพลับ
5. นายฉลวย  อ่วมสุข
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 19 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกอร  ชมมะลิ
2. นางสาวชลธิชา  หุ่นดี
3. นางสาวชโรธร  เกณการฑ์
4. นางสาวทัศวรรณ  บัวศรี
5. นางสาวธนารัตน์  พลโคต
6. นางสาวธีร์จุฑา  ลำเทียน
7. นางสาวรัตนากร  บุญยิ้ม
8. นางสาววัลลภา  ชัยบุรินทร์
9. นางสาววิลาวัลย์  ฤทธิ์กล้า
10. นางสาวศศิวิมล  พักผ่อน
11. นางสาวศิริวัลย์  เอี่ยมพันธ์
12. นางสาวสกุลรัตน์  ถาบุญเรือง
13. นางสาวสิตานันท์  เทศนาราม
14. นางสาวสุดารัตน์  รอดย้อย
15. นางสาวสุธีรา  บุญยิ้ม
16. นายโสภณ  เอี่ยมพันธ์
 
1. นายสำเนียง  แจ้งอุบล
2. นางสาวณัฐพัชร์  พวงมาลี
3. นายพงศ์วรุตม์  วงศ์สังวาลย์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นายนิติพงษ์  สุโพธิ์
2. นายภาคภูมิ  พูลเหลือ
3. นายภูริทัศน์  ชำนาญยิ่ง
4. เด็กชายศุภโชค  บุญมี
5. นายอภิวัฒน์  คำทับทิม
 
1. นายพรชัย  กสิกรรม
2. นายกีรติ  จุลเนตร
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลณ์สิริ   เจี่ยประดิษฐ์กุล
 
1. นางสาวนริศรา  คำภาพักตร์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.25 ทอง 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวพันธิตรา   อาสาสรรพกิจ
 
1. นางสาวจอมพร  ธนกีรติกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 10 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายธุวพัส  จิวรพันธ์
 
1. นายพลอภิรัฒณ์  อันถาธารณ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.33 ทอง 50 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีณ์   เฉลิมชัย
 
1. นางสาวณิฐชานันท์  รุจิราภัทรสิทธิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 34 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 1. เด็กชายพิชญุตม์  อยู่กรุง
 
1. Mrs.Lily  Tan
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49.3 เข้าร่วม 39 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวเบญจรัตน์   ตะเภาพงษ์
 
1. นางสาววนภรณ์   ค้ำชู
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง 29 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธูปแก้ว
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  ปฏิการสุนทร
3. เด็กชายพงศกร  เกิดผลวัฒนา
4. เด็กชายพงศ์วรินทร์  วรโชติธนิน
5. เด็กชายภูชงค์  คล้ายทอง
 
1. นางสาวพิมพ์อนงค์  ศรีเดช
2. นางศจี  โรจนอุดมวุฒิกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84 ทอง 48 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชฌา  จันทร์รูปงาม
2. นางสาวณัฐนันท์  คงคาหลวง
3. นายณัฐวุฒิ  ภูเดชกล้า
4. นายธีรภัทร์  ลำใย
5. นางสาวภัสราภรณ์  ทองแดง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  คุ้มทรัพย์
2. นายศุภวิชญ์  สนิทไทย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 30 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภมาส  รอดโพธิ์
2. เด็กหญิงอิสยาห์พร  ศรอินทร์
 
1. นางวันทนีย์  สีเข้ม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 34 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. นางสาวบุษยมาศ  สวนบ่อแร่
2. นางสาวปวันรัตน์  ศรีรุณ
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  ไทยน้อย
2. นางเพชรา  ขยันการนาวี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 48.66 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายจิรายุส   สุภวาลย์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   คล้ายแก้ว
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 73.3 เงิน 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์พนิต  มากทรัพย์
2. นายทศวรรษ   กลอยกลาย
3. นายพันธกานต์   สุขสำราญ
4. นางสาวยามีรา   โพธิ์บ่าย
5. นางสาวสิริวรางค์   บางนิ่มน้อย
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   คล้ายแก้ว
2. Mr.You   Zhi
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 38 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวปฤชญีน   ธัญญเจริญ
2. นางสาวอุษณีย์   มังวงษ์
 
1. Mr.You  Zhi
2. นางสาวภัทราภรณ์  คล้ายแก้ว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 16 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา   รอดเกษม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีวะพงษ์เพียร
 
1. นางสาวจินดา  ยามสุข
2. นางศลิษา  รัตนนาคินทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64.47 ทองแดง 44 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. นางสาวเสาวภักดิ์  สิงห์เรือง
 
1. นางวันทนีย์   มุมานะวงศ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.06 ทอง 25 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 1. เด็กชายชัยมงคล  สายสูญ
2. นายธีรพงษ์   ชำนาญไพร
3. นายธีรภัทร  หนูจันทึก
4. เด็กชายพิพัฒน์  อรุณเมือง
5. เด็กชายวทัญููญู  แจ่มจิตร
6. เด็กชายศิวกร  รอดตะเภา
7. เด็กชายสิรภพ   เทียนเงิน
8. เด็กชายอิทธิกร   นพคุณ
 
1. นางสาวนิตยา  รอดนวล
2. นายจักกฤช   ตรีวิชา
3. นางสาวสุริสา   สุขสำราญ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวธัญญาพร  อินคร้าม
2. นางสาวภัสสร  อายุยืน
3. นางสาววรรณวิษา  วงษ์พิทักษ์
4. นางสาววริศรา  ไชยวรรณา
5. นางสาวศิวาภรณ์  มีโพธิ์
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 49 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรัตยา   ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา   ปโยพิเชฐ
3. เด็กหญิงวรพิชชาฐ์   จันทร์เรือง
 
1. นางสาวปภัสรา  แก้วมณี
2. นางขวัญนาค  แสงประชุม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวจิตตมาศ  ศรีคำผ่อง
2. นางสาวธัญวรัตม์  เพชราวุธ
3. นางสาวระวีพร  ชนะกิจพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวธัญสินี  ศรีทรง
2. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.6 เงิน 19 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฮวดสวัสดิ์
2. เด็กชายนฤพล  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  มากุล
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นางนัยนา  พรตด้วง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 30 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาวบุญญิสา  ฉายเชิด
2. นางสาวลัทธวรรณ   สุ่มพ่วง
3. นางสาวอภิสรา  กะติกา
 
1. นายอาทร  ไทยป้อม
2. นายกฤษฎา  แร่จั่น
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 32 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริชญา  ทรัพย์พ่วง
2. เด็กหญิงวรัญญา  จุ้ยกระยาง
 
1. นางนิตยา  เพชรจั่น
2. นางสาวสุทธิดา  เภากล่อม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนชัย  ศรีเดช
2. เด็กชายหงษ์สุพรรณ  ขันตี
 
1. นางณัฐณิชาช์  พุ่มจำปา
2. นายนฤชา  นาควารี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 1. นายนุติ  คลองธัญการ
2. นายปพัชญา  สอาดม่วง
 
1. นายประเทือง  พุ่มพฤกษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ภาศรี
2. เด็กหญิงพิมพิไล  คำวิวัฒนาพิบูล
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นายปัฐน์วัชญ์  ประเวส
2. นายพงศกร  วรพัฒนะดำรง
 
1. นายวีรภัทร  ราโช
2. นางสมพร  ศิริเมือง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 24 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 1. เด็กชายติณณภพ  นีลวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงรัชดาพร  รอดแก้ว
 
1. นายโกสินทร์  พุกกะ
2. นางสาวสิวลี  อ่องแก้ว
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71.67 เงิน 20 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  น่วมคำ
2. เด็กชายภานุกร  แซ่ลิ้ม
 
1. นายบุญเหลือ  หอมเนียม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิรมย์วัฒนา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 35.33 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายธเนตร  ลาโภ
2. เด็กชายภควันต์  คูสุวรรณ
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นางสาวสุนิษา  มณฑา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 41 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐภัทร  ตรีชื่น
2. นางสาวรัตน์สิกา  บุญลือ
 
1. นางสาวชนันธิดา  ก้านดอกไม้
2. นายวิบูลย์  ชาวระหาญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 31 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายภัทรพงศ์  หร่ายลอย
2. นายสยามชัย  นุ่มพันธ์
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. นายอานนท์  วัฒนานันท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 32 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชยานันต์  จังพินิจกุล
2. เด็กหญิงธนัชชา  กันวิเศษ
3. เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญพู
 
1. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
2. นางสาวณิชกานต์  สีแสง
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 56.66 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์   ฉิมโห้
2. นายทศพล   เขียวรอด
3. นายปิ่นพงศ์  ตระกูลสว่าง
 
1. นางสาวมุทิตา  สำเภาเงิน
2. นางสาวพรรณภา  โพธิ์หลำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. นางสาววรรณนิภา  สุวรรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  กล่องเนียม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  หอมจันทร์
2. นางสาวสุภัค  พันมะลี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายติณณภพ  บุญศาสตร์
2. เด็กชายทองธรรม  สุรพันธ์พิบูล
3. เด็กชายอัคคชัย  ชื่นใบ
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
2. นายปรีชา  ตุ้มโท
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. นายนครินทร์  สิทธิสาริกิจ
2. นายวุฒิชัย  โพธิ์เชิด
3. นายเจษฎากร  นิธิยศชัชพงษ์
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 1. เด็กชายกริชติพันธ์ุ  เผือกกล่อม
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ขุนเณร
3. เด็กชายศิวกร  ปราบเสียง
 
1. นายปรีชา  ตุ้มโท
2. นางสาวปิยะฉัตร  แสงศรี
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 22 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายกิตติพล  สาเอี่ยม
2. นายบุญศิริ  เขียวเกิด
3. นายเจษฎา  หมื่นกล้า
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 1. เด็กชายกิตติกวิน  จบศรี
2. เด็กชายกิตติพศ  เคนทอง
3. เด็กชายพิพัฒน์  แก้วพรมตา
 
1. นายงามพล  คำแก้ว
2. นางพัชรี  คำแก้ว
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  ขำปาน
2. นายภานุพงค์  กรรณิกากลาง
3. นางสาวลิตานันท์  เกตุไชโย
 
1. นายเอกวิทย์  บุญยะคงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวนิสรา  จิตสิทธามน
2. เด็กหญิงสาริน่า  เฮาเทอคีต
3. เด็กหญิงอารียา  ระรอกแก้ว
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นางทยาพร  เอี่ยมงาม
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายภาณุพงศ์  อรุณรัตน์
2. นายวิชยุตม์  กันภูมิ
3. นางสาวสิมิตา  ภู่เกิด
 
1. นายวีรศักดิ์  จันทร์สุข
2. นายวิโรจน์  พรมพัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กชายนภนต์  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายสะอาด  แซ่ซ้ง
3. เด็กชายสุรชัย  คงประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 72 เงิน 12 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 1. นายชยารพ  อินทร์กลัด
2. นายวรปรัชญ์  ก้อนทองดี
3. นายอรรถพร  พลับจุ้ย
 
1. นายมานพ  พลับเที่ยง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 37 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีทองอินทร์
2. เด็กหญิงบุษญา  ศักดิ์ดารัก
3. เด็กหญิงอรวรรณ์  อินทร์ฉาย
 
1. นางสาวทิพย์พวัล  สุขสุด
2. นางศิริวรรณ  ผุดผ่อง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวขนิฐตา  แซ่ท้าว
2. นางสาวพิมพิลาไลย  ประเสริฐรัศมี
3. นางสาวเจรจา  เจริญศิรินุกุล
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงกุมภา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วรโชติสรณ์สิริ
3. เด็กหญิงพัชรพร  แซ่ม้า
4. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  พิลึก
6. เด็กชายโยธิน  ตามสีรัมย์
 
1. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นายวีรภัทร  ราโช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาวมยุรา  ศิริธนารันดร์
2. นางสาวมินตรา  คล้ายเดช
3. นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง
4. นางสาววริษา  แซ่ลี
5. นางสาวว้าง  แซ่เฮ่อ
6. นางสาวอภิษฎา  มั่นพัฒนาการ
 
1. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
2. นายสมชาย  สุขอ่ำ
3. นายอร่ามเรือง  เพ็งแจ่ม
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 27 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 1. เด็กชายวายุ  บูชา
2. เด็กชายวิศรุต  ชัยบุรินทร์
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เพ็ชรยิ้ม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ทุนเพิ่ม
2. นางสาวมุทิตา  กฤชอาคม
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. นางสาววนาภรณ์  เหล่าเทียนไชย
2. นางสาวศรันย์รัตน์  หลักทรัพย์
3. นางสาวสุดารัตน์  นิลภมร
 
1. นางสาวพวรรณตรี  คงยืน
2. นางสาวสุพรรณิการ์  สีจ่าย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ทาเอื้อ
2. เด็กหญิงนิตยา  ทิพย์สิงห์
3. เด็กชายเอกภาพ  เพ็ชรจั่น
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นางสาวสุรัตนา  พันธุ์บพิธ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.17 ทอง 11 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวร  เทียนเบ็ญจะ
2. นางสาววาสนา  เทียนเบ็ญจะ
3. นางสาวอังควิภา  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวณปภัช  กล้าสาริกิจ
2. นายชาตรี  ต่ายจันทร์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  คล้ายวิมุติ
2. นางสาวพิทยารันต์  เขตตรีจักร์
3. นางสาวสาธิตา  ศรีทอง
 
1. นางวัชรินทร์  โมรา
2. นางชุลีกร  ปิ่นแก้ว
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงทับทิม  พุ่มจำปา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ์  ขวัญศรี
 
1. นางสาวน้องใหม่  แสงสว่าง
2. นางพรสวรรค์  กล่ำรักษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 44 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวธันยา  แจ่มผล
2. นางสาวมัลลิกา  ชูปัญญา
3. นายวิทยา  เจริญจิตรโสภณ
 
1. นางพัชรินทร์  เอี่ยมรอด
2. นางสุธา  คงสนุ่น
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพีรยา  วงบุตรดี
2. เด็กหญิงรัตนาพร  เถื่อนนก
3. เด็กหญิงสุพิชฌากานต์  ตุ้มเงิน
 
1. นางยุพิน  กล่ำรักษ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  เณรแตง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 23 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  มีมุข
2. นางสาวพิชญานิน  ทองยี่สุ่น
3. นางสาวสิตานันท์  พรมยา
 
1. นางพัชรินทร์  เอี่ยมรอด
2. นายศิวพร  ดวงช้าง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงทัศนพรรณ  อาชาวัฒนกุล
2. เด็กหญิงอริสรา  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายใจ  แซ่ย่าง
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หว้า
2. นางสาววิรดา  ถนอมวงศ์ศรี
3. นายอัศวิน  ดุลยพันธ์ธรรม
 
1. นางพัชรี  สุขสบาย
2. นางสาวอัมพร  แสนย้าง
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุณยานุช  คำทา
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายณชดล  ภูสินคงธาวิน
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จิใจ
2. เด็กชายพสุเทพ  นวลแดง
3. เด็กหญิงสุนันทา  พิทักษา
 
1. นางวรัชยา  รัตนะนาม
2. นางศรีสถาพร  สุพรรณกุล
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนกานต์  ยิ้มศิลป์
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  จิตต์เจริญ
 
1. นายสมนึก  ทับบุรี
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พึ่งพวก
 
1. นายวสันต์  ศรีมณฑา
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรรุ่ง  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวิทยา  กุลมาตร์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายกฤตยา  ดิษมา
 
1. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1. นายมนุพัศ  เพชรประยูร
2. เด็กหญิงอัญชลี  เจียมจริต
 
1. นางสาวอารมย์  สุดมี
2. นางสาวสุภิชา  บุญมา
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  พ่วงเจียม
2. เด็กชายนรวิชญ์  จันชื่น
 
1. นางสาวพนัดดา  แพงดี
2. นางสาวสุนิษา  มณฑา