งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิกาญน์    แช่เอี้ยว
2. นายสมเกียรติ    ทิพย์วรรณ
1. นางปุณิกา    จุลรีญากาศ
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาววชิราภรณ์    นุ้ยอยู่
2. นางสาวภันทิสา    มีมุ่งบุญ
1. นางสาวชุติกาญจน์    ถูกจิตต์
2. นางสาวพัชรากร    ม่วงดิษฐ์
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปณิดา    แสงกระจ่าง
2. นางสาวรชยา    คุระวรรณ
1. นายอธิปัตย์    ธารประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์    พงษาปาน
4 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภิสรา    โรจน์วิรงรอง
2. นางสาวตวงทอง    พวงเจริญ
1. นายสุวิสิทธิ์    รัตนสุข
2. นางสาวเอื้องฟ้า    คงเพ็ชร
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายสมมนัส    ประทุมทอง
2. นางสาวไพลิน    ทินจันทร์
1. นายธีระพงษ์    พงษ์จันโอ
2. นายนเรศ    วันเชียง
6 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวณฐกมล    บุณยมาลิก
2. นางสาวกันตยา    กลับแสง
1. นายวัชรพงศ์    หอมนาน
2. นายวัลลภ    นันตา
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภา    เสริฐพรรนึก
2. นางสาวพรรณพร    คงฤทธิ์
1. นายบารมี    คงฤทธิ์
8 8 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายชโลธร    พุกกล้าแข็ง
2. นายพุทธชาติ    อ่อนตุ้ม
1. นางสาวศิริวรรณ    สระบุบผา
2. นางเปรมฤดี    บริบูรณ์
9 9 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายเกียรติศักดิ์    แก้วมณี
2. นายณัฐวุฒิ    ลอยล่อง
1. นายบุญฤทธิ์    ตระกูลธรรมชาติ
2. นายสัมฤทธิ์    นาดี
10 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายวิทวัส    ศรีเพียร
2. นางสาวจิดาภา    เหลาลา
1. นายประพันธ์    ดวงฤทธิ์
2. นายพิทักษ์    สันทาลุนัย
11 11 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวราโมน่า    บราว
2. นายรณกฤต    วิภาสมงคล
1. นางสาววัสสิกา    กลับพิษ
2. นางสาวสโรชา    คล้ายพันธุ์
12 12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติภรณ์    ศรีเดช
2. นางสาวสุภาวรรณ    อินทรสิงห์
1. นายดอน    วงษ์สุด
2. นางพันธุ์วดี    วิทวัสพันธุ์
13 13 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ผดุงพืช
2. นางสาวนัชชา    คงขวัญ
1. นางกรวรรณ    สินธุรัตน์
2. นายสุกิจ    สินธุรัตน์
14 14 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    ศรีพันธุ์
2. นางสาวกัลยกร    ศารทประภา
1. นายธนสิษฐ์    ศิริสวัสดิ์
15 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวปานิสา    ระงับโสตร์
2. นายอนุพงศ์    ศรีสวัสดิ์
1. นายดิเรก    ขนรกุล
2. นายสปันญ์ยุทธ    พัชรภูเบศร์
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ขันตระกูล
2. นางสาวปานเลขา    ดุษฎี
1. นายปัญญา    กิติโรจน์พันธ์
2. นายพิชฌ์พงศ์    สุวีรานนท์
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวรรณ    ดำคุ้ม
2. นางสาวพิชญา    นามกุล
1. นางวิจิตร    ดัดเพชร
2. นางสาวสุวรรณา    แสนสุข
18 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายธีรนัย    หนองกุ่ม
2. นายสุเมธ    บุญทองสุข
1. นายชำนาญ    ยอดอานนท์
2. นายสัมพันธ์    ภาคภูมิ
19 19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    ทรัพย์เอนก
2. นางสาวสุดารัตน์    ผิวขาว
1. นางสาวนิพพิชฌาน์    นาคทรัพย์
2. นายเต็มยศ    แก้วแกมทอง
20 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณพร    อัปมาทะ
2. นางสาวสุธาทิพย์    คงคาใส
1. นายพิทักษ์    พลล้ำ
2. นางสาวสมคิด    โยธี
21 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    มะหะหมัด
2. นางสาวสุกัญญา    สุริยันต์
1. นางณัฐพร    จันทร์ดุสิตขจร
2. นายธัญวิสิฐ    จันทร์ดุสิตขจร
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกาญจน์    แก้วกระจ่าง
2. นายรชต    เพียรเสมอ
1. นางกำไล    หนูมี
2. นายธงชัย    จีบเจือ
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรรณ    ดิษเจริญ
2. นางสาวลลิตา    ชำนาญกิจ
1. นางสาววิลาวรรณ    จุ้ยแก้ว
2. นายวุฒิ    แก้วสารถี
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุษบงก์    ษมาพิสุทธิ์
2. นางสาววรัญญา    เนียมหอม
1. นางสาวกมลชนก    บุญมี
2. นายธนวิชญ์    มีล้อม
25 25 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายขจรศักดิ์    อ่อนเบา
2. นางสาววีรยา    วงษ์ไล
1. นายบัณฑิต    องค์อภิชาติ
2. นายวรพล    หุ่นเก่า
26 26 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    สมคิด
2. นายสหัสวรรษ    สำเนียงสูง
1. นายสมบูรณ์    สุรินทร์จันทร์
2. นางสุธีรา    สุกใส
27 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรนันท์    จันทรโชติ
2. นางสาวนิตยา    สาครดี
1. นายจตุพร    เคนผาพงษ์
2. นายเกษม    มีสง่า
28 28 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายปิยวัฒน์    รอดผึ้ง
2. นางสาวสุภาภรณ์    ศิริสวัสดิ์
1. นายทองสุข    ทองไพรวรรณ
2. นายสราวุธ    ขันแก้ว
29 29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวิณี    จากศรี
2. นางสาวประภัสสร    พรหมวิหาร
1. นายวัชระ    ทองแก้ว
2. นางสุชาดา    ทองแก้ว
30 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายอภิสิทธิ์    ทับยาง
2. นางสาวนภาดล    กิ่งไทร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์    ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์    เพ็ชรัตน์
31 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปรียาเรศ    มีดา
2. นางสาวปวันรัตน์    อาจคงหาญ
1. นางสาวชนิดา    โพธิ์มงคล
2. นางบังอร    คงคารักษ์
32 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    สมสวาท
2. นายทักษิณ    ภู่แสนสอาด
1. นางกุลนรี    วายุเหือด
2. นางเพียงหทัย    นิรมล
33 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวปรารถนา    วานิชรัตน์
2. นางสาวปภัทรศรา    อรัญวงศ์
1. นางสาวนิภาพร    ศิริเจริญ
2. นางวันเพ็ญ    คฤคราช
34 34 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวจีระนันท์    เมธีวรวัฒน์
2. นางสาวกาญจนา    พาไธสง
1. นายศิริ    เผือกพูลผล
2. นายเกษม    วิภาสชัยนนท์
35 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายพันธกานต์    พงษ์เกษม
2. นางสาวศศินา    นิ่มนวล
1. นางกรรณทิมา    เหมือนศรี
2. นางสาวภัทรภร    เกียรติศิริ
36 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    กันธาทิพย์
2. นายถิรพล    เรือนทอง
1. นายรัตนชัย    หนูนาค
2. นางอภิวันท์    เจี้ยมดี
37 37 โรงเรียนราชดำริ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    ยุทธศาสตร์
2. นางสาวทิพปภา    กาทอง
1. นางสาวภูวรินทร์    จาริยกันทะวงศ์
2. นางสุมาลี    ขุนศรี
38 38 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายบวรศักดิ์    ใจหล้า
2. นายพลทัศน์    สุขพรวิทวัส
1. นางสาวฉัฐรส    บัญชาชาญชัย
2. นางสาวทัศนีย์    ตระกูลศุภชัย
39 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวรรณ    ช่วยสัตย์
2. นางสาวศิรรินทร์    พาสาเวช
1. นางลาวัลย์    เจริญทรัพย์
2. นางอารีรัก    บุญรามณรงค์
40 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน    วงค์หาญ
2. นางสาวสิริเพ็ญ    โหมดม่วง
1. นายประกอบ    เสมอภาค
2. นายสงกรานต์    สุสุทธิ
41 41 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญวรัตม์    ศรีนาค
2. นางสาวสุกัญญา    แย้มสำรวล
1. นางสาววรรณิภา    ศรีนาค
2. นางสาวสมพร    พรมรักษา
42 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายธนชาติ    เกิดกล้า
2. นางสาวพีรญา    สงแพง
1. นางสาวจีรวรรณ    ธนวัฒนพงศ์
2. นางสาวอรุณศรี    ใหญ่สูงเนิน
43 43 โรงเรียนยางชุมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    แสงสาด
2. นายวรภัทร    จับจัด
1. นางสาวสมพิศ    ฮะยู้
44 44 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    พิลา
2. นายธนากร    บังเกิดฤทธิ์
1. นางปัญณิดา    อัมพวัน
45 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสิทธิณี    สุขสม
2. นายธนเมธา    ศรีแสน
1. นางจิตนา    จันทรศรี
2. นายประชุม    วงษ์พระจันทร์
46 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวนงนภัส    พรภาวนาเลิศ
2. นางสาวปัทมา    ไทยวัฒนานนท์
1. นางสาวพรเพ็ญ    แซ่เตียว
2. นายมนตรี    สัมมเสถียร
47 47 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาววโรญา    เกตุสิน
2. นางสาวลลิตา    แซ่เฮ้ง
1. นายปริญญา    มั่นประเสริฐ
2. นางมะลิวัลย์    กรสี
48 48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐชยา    ศิริเธียรไชย
2. นางสาวพริม    พรรุ่งโรจน์
1. นางสาววรุณรัตน์    เกิดแย้ม
2. นายศุภกิจ    รัตนาภินันท์ชัย
49 49 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    คำพานิช
2. นางสาวนาถนารี    พัสดุ
1. นางสาวมัชฌิมา    แกมนิล
2. นางสาวสุภาพ    ดิ้นสกุล
50 50 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาวดี    เพ็งประพัฒน์
2. นายปิติภัทร์    ลีระไกวรรณ์
1. นางอเนชา    พิลาวัลย์
2. นางสาวเนาวรัตน์    เข้มคำ
51 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอิสรารัตน์    วงษ์เวชประสิทธิ์
2. นางสาวจีรภรณ์    เกษทองมา
1. นายกรกต    วงษา
2. นางสาวสมหมาย    ฤทธิบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................