งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติธร    คุณานนท์สกุล
2. เด็กชายฐิติพงศ์    ฉิมอินทร์
1. นางสาวพิมพ์ชนก    ฟักไพโรจน์
2. นางภคริษา    ปานุราช
2 3 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    มุ่งธัญญา
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    โคตรชนะ
1. นางปรีญาพัชญ์    มาลารัตน์ธนากิจ
2. นางสาวเจนจิรา    นิ่มวัฒนกุล
3 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    อ้นสาย
2. เด็กหญิงกัญญ์ศรินทร์    วีวงษ์
1. นายสุวิสิทธิ์    รัตนสุข
2. นางสาวเอื้องฟ้า    คงเพ็ชร
4 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    เลื่องลือชลวาณิช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    จูสวัสดิ์
1. นายณัฎชานนท์    บุญเจริญปัญญา
2. นางสาววรารัตน์    กิติธรากุล
5 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิชาดา    นรสิงห์
2. เด็กหญิงศุภิสรา    พรสุขเกษม
1. นายดนัย    นาเมือง
2. นางสาวบุษบา    ห้าวหาญ
6 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศินี    ศรีโพธิ์
2. เด็กหญิงอนัญญา    อ่วมทอง
1. นายสามารถ    ฮวบสวรรค์
7 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    หอมฤทธิ์
2. เด็กชายฑิคัมพล    โตไว
1. นายบรรพต    รักงาม
2. นางสุกัญญา    ชอบเจริญ
8 9 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิริชัย    เครือกระโทก
2. เด็กหญิงนุชจิรา    ชะวิดา
1. นายบรรจง    คำขจร
2. นายวิทิต    โชครัตนาเจริญ
9 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริวัตร    ศรีทร
2. เด็กหญิงรังสิเกศ    เพ็ชรชื่น
1. นายมานัด    หาญตั้ง
2. นายวิลาศ    เสมา
10 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรพล    ผิวแดง
2. เด็กหญิงอรณิชา    ศรีสกุล
1. นางสาวนภาพร    สวัสดิ์นะที
11 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    จันทร์เหม
2. นางสาวพันพัสสา    วัสสา
1. นางสาวสุธารัตน์    หลงนาม
2. นางอัจจิมา    เถาสุวรรณ์
12 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    อุปภาค
2. เด็กหญิงภัทราพร    พรมศรี
1. นางวัลลภา    ชนะกาญจน์
13 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษิดิศ    ศรีสุริยงค์
2. เด็กชายพัสกร    เกษสารี
1. นางรสกร    ภูมิราช
2. นายเทอดเกียรติ    ประสานสืบ
14 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายศิรวิชญ์    จันทร์แจ้ง
2. นางสาวธนัญชนก    ดวงนภา
1. นายธนุส    เดชกัลยา
2. นางสาวประเทือง    เย็นฉ่ำ
15 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สกุลณี
2. เด็กหญิงพิชชาพร    กาญจนภูมิ
1. นายนำพล    โพธิ์ทอง
2. นางสาวนิศารัตน์    หาญกิจ
16 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ทนงศักดิ์
2. เด็กหญิงอธิชา    สมฤทธิ์
1. นางนาฏนลิน    จุลโมกข์
2. นางสาวมรรษวรรณ    ศุภเวที
17 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายนภัส    บุญน้อม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขวัญอ่อน
1. นายธัญเทพ    เชื้อทอง
2. นางสาวอริศ    วรเลข
18 19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตราวดี    เบ็ญมูซา
2. เด็กหญิงสาธิตา    อลงกรณ์ชัย
1. นายศุภเชฐ    สิงหพงศ์
2. นางสุภาณี    บำรุงเวช
19 20 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชายหาด
2. เด็กชายชนสรณ์    สุขใจ
1. นายณรงค์    ขาวนวล
2. นายสามารถ    สุพรรณสุด
20 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ลดา    ภิรมย์กิจ
2. เด็กหญิงกุลิสรา    เจริญสุข
1. นายปณิธาน    คนซื่อ
2. นายสมโภชน์    จำปางาม
21 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    เตี้ยวบำรุง
2. เด็กชายสาทร    สายสกล
1. นายภาคภูมิ    เจริญชนม์
2. นางสาวเอมวิกา    เพชรทอง
22 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณภัทร    ดอกเทียน
2. เด็กหญิงนันทวรรณ    รักษา
1. นายมานะ    ประสาทศิลป
2. นางสุชีรา    รักคำ
23 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์    ใจรักษ์
2. เด็กหญิงนฏกร    สีสังข์
1. นายณัฐวุฒิ    สุขศรีงาม
2. นายวุฒิชัย    สุวรรณรัฐ
24 25 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรมณี    เรียงชัย
2. นางสาวขวัญทิพย์    วัฒนาสหะพันธ์
1. นายสุธาวัฒน์    ยิ้มทรัพย์
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ร้อยอำแพง
25 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมัณฑนา    สระทองขน
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์    เปรมศักดิ์
1. นายวงศกร    พัฒนศรี
2. นางสาวอรุณวรรณ    วันสิม
26 27 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ธนสาร
2. เด็กหญิงอรนภา    กลิ่นน้ำหอม
1. นายนฤพล    ศรีทอง
2. นายพิสิษฐ์    แก่นทอง
27 28 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติมา    ปานกล่ำ
2. เด็กหญิงนภสร    พุทธเจริญ
1. นายบัณฑิต    ดอกเข็ม
2. นายพรพระกาฬ    ทองแก้ว
28 29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกวรา    นามบุตร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เนียนมงคล
1. นายวัชระ    ทองแก้ว
2. นางสุชาดา    ทองแก้ว
29 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกิตติธัช    แจ้งแสง
2. เด็กหญิงสิรินดา    จันทร์งาม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์    ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์    เพ็ชรัตน์
30 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    คนแรงดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ตาลเพชร
1. นางภาสินี    มากระจัน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคนธา    ยศวิชัย
31 32 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรภัทร    ยิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายศุภวิชญ์    เทพสุทา
1. นางฐิติพร    หงษ์ทอง
2. นางสาวรัตนา    เพิ่มสิริปัญญา
32 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวารี    คมขำ
2. เด็กหญิงบงกช    สิ้นเคราะห์
1. นายณภัทร    เหลืองเจริญ
2. นางวันเพ็ญ    คฤคราช
33 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผลเจริญวิสูตร
2. เด็กหญิงกชพร    ธรรมมา
1. นางสาวธนารีย์    พัฒนเอกวงศ์
2. นางสาวลำแพน    คำเฉียง
34 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรวลัญธ์    ชวรัตน์อนันท์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    จุ้ยพงษ์
1. นางสาวชุลีพร    กุลไทย
2. นางสาวฐิตารีย์    ทรัพย์มณี
35 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายชัยภัทร    สันติวิมล
2. นางสาววรัชยา    มาประกอบ
1. นายวรโชติ    ศรีปรีชาพัฒนะ
36 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิรภัทร    ชุ่มจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา    ชูตานนท์
1. นางสาวประภาศรี    ลาภเปี่ยม
2. นางสาวศิริลักษณ์    เอี่ยมประไพ
37 38 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎาพร    สินธุภิญโญ
2. เด็กชายจันทน์ผา    รังสินธุ์
1. นายปวิช    ปวรไชยกร
2. นางสาวศรีรดา    ดอกตาลยงค์
38 39 โรงเรียนบ้านเกาะรัง สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    บุญอ้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร    บุญประมวล
1. นายคณาเดช    วงษ์กาญจนรัตน์
2. นางพวงพยอม    ตาลเหล็ก
39 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภควันต์    สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ปานอ้น
1. นายประกอบ    เสมอภาค
2. นายสิทธิชัย    ตันเอี๋ยม
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    รักษ์สังข์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    นาคทอง
1. นายธนากรณ์    ศรีวาปี
2. นายมนูญ    พานทอง
41 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพังศพัศ    หน่อสุวรรณ
2. เด็กชายมนุษเชษฐ์    เอี่ยมโพธิ์ศักดา
1. นายธาดา    งามขำ
2. นางสาวนันท์นภัสร์    นรินทรสรศักดิ์
42 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัลย์ลดา    แสงนาค
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    กลมกูล
1. นางประภา    อินสว่าง
2. นายปิยะพงษ์    นิลเถื่อน
43 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิศา    แก้วอร่าม
2. เด็กหญิงกชกร    ปัญญาหลัก
1. นางวันเพ็ญ    กองมณี
2. นายอภิสิทธิ์    บุญรักษา
44 45 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติดา    แถมศิริ
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา    แตงอุดม
1. นายณัฐวุฒิ    รักษาสมัย
45 46 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้องนุช    ผดุงสุข
2. เด็กชายณัฐดนัย    สมสุวรรณ
1. นางกมลทิพย์    ดาผิวดี
2. นางสาวกรณัฏฐ์    จินดาโสม
46 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    จันทวงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา    โต๊ะเหม
1. นางกฤษณา    ณัฐคุณานนท์
2. นายสรายุทธ์    วระชุน
47 48 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฌัชชา    ฤดีเย็นสกุล
2. เด็กหญิงจิรนันท์    เสือสี
1. นายณัฐวุฒิ    ดวงจินดา
2. นายอธิภัทร    นาคคูบัว
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิญา    สายมายา
2. เด็กหญิงสุสิทตรา    สังสะโอภาส
1. นางสาวชาลินี    กิจชัยเจริญพร
2. นายพิทักษ์พล    เทศพรม
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนรรญภรณ์    วงศืพชรธนพร
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา    ลักษณามี
1. นางสาวปุณยวีร์    กร่ำกระโทก
2. นายวาทิต    วรวิบูล
50 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณษา    ส่องกระโทก
2. เด็กหญิงจิรัจฌา    พลแก้ว
1. นายกฤติน    หันพิมาย
2. นางรสจรินทร์    หันพิมาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................