งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 723
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    มีศรีผ่อง
2. นายจิรณัฐ    พัฒนผดุงวิทยา
3. นายอันดามัน    วรสหวัฒน์
4. นายอัฎฐพร    แดงตระกูล
5. นายฤทธิเกียรติ    โคตาแสง
6. นายนิริวิทย์    สุวรรณไมตรี
7. นายอริยะ    แสนคำ
8. นายวัชระพงษ์    พันธ์ไทย
9. นายศุภขจร    ผลอุดม
10. นายธีรภัทร    สุขชัยรังสรรค์
1. นายกิตติพันธ์    หงษ์ทอง
2. นายวรยุทธ์    ทิพย์เที่ยงแท้
3. นายอาทิตย์    โสดาจันทร์
2 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนเนตร    ลี้สุวรรณ
2. นางสาวณัฐฎาวรรณ    ชุมอับภัย
3. นายธนบดี    ตระการรุ่งโรจน์
4. นายกรชัย    คุณวุฒิรักษ์
5. นางสาวอารยา    ขุนเดช
6. นางสาวบุษราคัม    แซ่ตั้ง
7. นางสาวพลอยชมพู    นิลละออ
8. นางสาวกัลยทรรศน์    น้ำจันทร์
9. นางสาวอัจฉรา    มาแดง
10. นางสาวนฤมล    โทนะหงษา
1. นายชวลิต    โล่ห์รักษา
2. นายณัฐวุฒิ    บุรุษเกิด
3. นายอดิศร    โตดิลกเวชช์
3 11 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    จุไรย์
2. นางสาวธัญวรัตน์    ศรีชะนะ
3. นางสาวเกศินี    ทองเปล่ง
4. นางสาวกัญญาภัค    เกี๋ยวคำ
5. นางสาวศรัณยา    เกียรติธนชัย
6. นางสาวเจนจิรา    ศรีมิตรานนท์
7. นายมุขคฑา    พานทอง
8. นางสาวจันทกานต์    กันเดช
9. นายธีรภัทร    คำภิรมย์
10. นายชโยดม    นารี
1. นายปัณณทัต    รักชนะ
2. นายสุรศักดิ์    ยุทธนานุกูล
3. นายเศรษฐสิทธิ์    สุกปลั่ง
4 20 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปริยาภรณ์    แก้วหานาม
2. นางสาวสุนิสา    เหงขุนทด
3. นางสาวพิมพ์วรีย์    ประสงค์ผล
4. นางสาวกัญญาวีร์    เที่ยงบุญ
5. นางสาวสกาว    โห้หาญ
6. นางสาวสิวารักษ์    กุนนาค
7. นางสาวจุฑารัตน์    เกตุจรัส
8. นางสาวกฤตพร    กระจ่างศรี
9. นางสาวพิชาภัทธ์    เมธีรัฐภูวศิริ
10. นางสาวสุชาดา    ยงยืน
1. นายกฤษณ์    จันทรารักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพล    รสฟุ้ง
3. นายโกมล    จันทรารักษ์
5 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชนายุ    สุวรรณฉิม
2. นายธนายุต    ผิวบาง
3. นายภูวดินทร์    คำหริ่ง
4. นางสาวชลธิชา    ชื่นชอบ
5. นางสาวอรอนงค์    มีมงคล
6. นางสาวชลธิชา    เพ็ชรวิจิตร์
7. นางสาวบุญสิตา    อภัยจิต
8. นางสาวลัชชา    เพ็ญเขตรกรณ์
9. นางสาวธัญภรณ์    มาทอง
10. นางสาวจิราภรณ์    ภูวประชาชาติ
1. นายกอบเกียรติ    แก้วสวาท
2. นายชัชชน    คำชู
3. นายชูชาติ    มงคลไวย์
6 27 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายโชติวิทย์    ชูวงษ์
2. นางสาวอริสรา    แก้วนึก
3. นางสาวศรุตา    แสงเพ็ชร
4. นางสาวพรไพรินทร์    นุชชาวนา
5. นางสาวประภาศรี    สิทธิกรุณา
6. นางสาวปิยวรรณ    แสงอินทร์
7. นางสาวอัจฉรา    โพธิ์หอม
8. นางสาวจิราวรรณ    โพธ์กุล
9. นางสาวทิพวรรณ    มะลิซ้อน
10. นางสาวอริสา    สนแสบ
1. นายชยพล    กุมารสิทธ์
2. นายณัฐปคัลภ์    ชาติกูล
3. นางสาวนารี    พิมพ์พา
7 33 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายณัฐวัตร    สุขอุ่นเรือน
2. นายพงศกร    อ่อนสุระทุม
3. นายสหศาสตร์    คำปน
4. นายธีรนัฏฐ์    พันธุ์ศรี
5. นายณัฐพัชร์    ศุภพิพัฒน์
6. นายพศวีร์    ทับเมี่ยง
7. นายณัฐวุฒิ    ขอบทอง
8. นายศตวรรษ    เจริญสุข
9. นายสิทธิพงศ์    แซ่ชื้อ
10. นายอนันต์    แสนธานี
1. นางสาวปัฐมาพร    สุวรรณโชติ
2. นายมนตรี    ชูราศรี
3. นายไชยวัฒน์    บุญมี
8 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายจุลการณ์    แก้วนคร
2. นายอัษฎา    บัวดำ
3. นายจีระพงษ์    สุกระวัน
4. นายทศพล    เหรียญประชา
5. นายธนวัฒน์    ภูมิถาวร
6. นายบัณฑิต    กลิ่นจันทร์
7. นายเดชาวัต    ดวงบุบผา
8. นายอธิปัตย์    รัตชน
9. นายศุภโชค    เชื้อสาย
10. นายธนาดล    ผิวเกลี้ยง
1. นางพิศสม    พงษ์สวัสดิ์
2. นายวิศวะ    ภุมมา
3. นายสุพรชัย    เงี่ยมจื๊อเกร็ด
9 37 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิกานต์    กาบแก้ว
2. นายธิติ    โกศรีนาม
3. นางสาวมธุศร    บินซามัน
4. นายพงศธร    สิงห์ชัย
5. นายชัยยุทธ์    บูรณะพิสิฐ
6. นายสุเมธ    บุญย่างอนันต์
7. นายพลพล    อินไธสง
8. นายสิงหนาท    อยู่ศูนย์ตรง
9. นายนนทวัฒน์    เดนนันต์
10. นางสาวกันทิมา    เจิมขุนทด
1. นางสาวณัฐกมล    ภัทรารัตน์กุล
2. นายทวีศิลป์    ศรีอักษร
3. นายสมบูรณ์    อังศุภโชติ
10 38 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายสุดใจ    สมพร
2. นายกฤษฎาพร    บุญปลูก
3. นายเกนทร์    แสวงวงค์
4. นายจิตเกษม    สังข์ผ่องใส
5. นายณัฐวุฒิ    พรมทอง
6. นายณัฐวุฒิ    รอดพิมพ์
7. เด็กชายรัฐพงศ์    อุปทัง
8. นายอิทธิพล    ธรรมสโรช
9. นายพร้อม    ชินวงษ์
10. นายเจษฎา    ไผ่เศวตอนันต์
1. นางสาวจุฑามาศ    ฉุยฉาย
2. นายปริวัฒน์    ศรีจรรยา
3. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ    แก้วรัตน์
11 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัณพัสษา    มาตย์นอก
2. นางสาวมุกค์รวี    คงดี
3. นางสาวราตรี    วิทยา
4. นางสาวเบญจพร    สวัสดิ์รักษา
5. นางสาวหทัยชนก    แซ่เกิ่น
6. นางสาวสุดารัตน์    เหล่คำ
7. นางสาวศรสวรรค์    อดกล้า
8. นางสาวอาภัสรา    โพธิ์มิทูล
9. นางสาวชนิกาญจน์    รัตตานนท์
10. นางสาวประภาดา    วาดวงษ์ศรี
1. นายฉัตรชัย    องอาจ
2. นายวัชรินทร์    บุญจันทร์
3. นายอุเทน    เอกเจริญ
12 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชยาณันต์    มาลาสมรส
2. เด็กหญิงพัชราภา    กายเพชร
3. เด็กหญิงธนวรรณ    เกตุย้อย
4. นางสาวกวีกานท์    โกงกาง
5. นางสาวอาทิตยา    สมบูรณ์
6. นางสาวธนัญญา    มูลจั่น
7. นางสาวภัทรา    พ่วงพวง
8. นางสาวณัฐมนกานต์    บัวชื่น
9. นางสาวกฤษณา    มหิมา
10. นางสาววรรณภา    บุญอยู่
1. นายการุณ    เขียมทรัพย์
2. นางพัชรี    นุชสวัสดิ์
3. นายสรวุฒิ    นุชถาวร
13 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายเจตริน    มันทากาศ
2. นายภาสกร    สุขคำนา
3. นายวุฒิธิพงษ์    ตันพุก
4. นายวรวิทย์    ประเสริฐสังข์
5. นายจิรเมธ    จนะอินทร์
6. นางสาวจันทิรา    จันทร์น้อย
7. นางสาวพลอยมณี    ด้วงเงิน
8. นางสาวพัชรินทร์    นิลหุต
9. นางสาวสุวิยะดา    ธูปทอง
10. นางสาวอภิญญา    รัตนพร
1. นายขวัญชัย    มันทากาศ
2. นางวันเพ็ญ    กองมณี
14 46 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวปัถยา    พันธุมา
2. นางสาวสุภามาศ    รู้รักศรี
3. นางสาวอารีญา    เพชรแอน
4. นางสาววันดี    พลายงาม
5. นางสาวกรรณิการ์    ชินวงษ์เกตุ
6. นางสาวณัฐนิชา    ลิปิเลิศ
7. นางสาวปภาณัฐ    เสนาวัง
8. นางสาวศุภรัสมิ์    เศรษฐีชาวนา
9. นางสาวจิรัชญา    บุญสืบสาย
10. นางสาวชนธิชา    เพชรเกลอ
1. นายจีรศักดิ์    ศรีลาจันทร์
2. นางอุลัย    เมฆปั้น
3. นายไพฑูรย์    วิเวก
15 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอนุชัย    วัฒนา
2. นายปกรณ์สมณ    ธนิศรานนท์
3. นางสาววรารัตน์    แดงกูล
4. นายกฤตัชญ์    ทิสมบูรณ์
5. นายนนทกานต์    แก้วคำ
6. นางสาวอินทร์ชุอร    วรรณพิรุณ
7. นางสาวกมลพรรณ    ดุษฎี
8. นายจิรสิน    ใจเอื้อ
9. นางสาวอมราวดี    เจี่ยเจริญ
10. นายสิริชัย    วัฒนา
1. นายบุญทัน    ธงชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................