งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งตะวัน    อารีรัตน์
1. นางกรองทอง    ประสมสิน
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพิชญะ    อภิเชษฐโยธา
1. นางสาวอรชา    อิศรางกูร ณ อยุธยา
3 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวไหมขวัญ    ปังศรีนนท์
1. นางสาวเดือนรุ่ง    น้อยกมล
4 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณฌิมาร์    ไพรัตน์
1. นายสุทธิพร    อิ่มพงษ์
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยดา    ผดุงโภชน์
1. นางมยุรี    ตรีวุฒิกชกร
6 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑามาศ    รอดกลิ่น
1. นางสาวรัตน์ฤทัย    เสืออิ่ม
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวิษา    แสนอินทร์
1. นางสาวแคทรียา    แสงดาวเทียน
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวบงกช    วิทยานันท์
1. นางกาญจนา    ชนานิรมิตผล
9 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    หล้าสกุล
1. นางปิยะนรินทร์    วงศ์สุรศิลป์
10 10 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชัญญา    ทองล้อม
1. นางจิตราภรณ์    คุ้มภัย
11 11 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายณัฐพงศ์    ทองคำ
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    เข็มทิศ
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกนก    แจ้งกิตติชัย
1. นางสาวอรสา    ไชยเขตต์
13 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนิรมล    บุญสาร
1. นางสาวทิพวัลย์    วัชรกุลศิริศักดิ์
14 14 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรนันท์    หาโภคี
1. นางสาววรินธร    มีเทศ
15 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิสรา    ทวีคูณ
1. นางลัดดาวัลย์    กินนารัตน์
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญาภัค    อุดมศิริ
1. นางสาวศิริพร    ศรีปานเงิน
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    โลจายะ
1. นางสาวจิตราพร    โลหาชีวะ
18 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสิริกาญจน์    ลำไยเสาวรส
1. นายสุวรรณ    บุญศรี
19 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    ด้วงมี
1. นางอารีรัตน์    กิ่งทอง
20 20 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิตา    แก้วชา
1. นางสาววรกมล    บุญรักษา
21 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิมิลัน    แสนสุวรรณ
1. นางสาวเบ็นจา    อับดุลฟาก๊ะ
22 22 โรงเรียนห้วยยางวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรวี    วิรุณพันธ์
1. นางเดือนแข    อ่วมขาว
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญา    สิริพฤฒิพิบุล
1. นางสาวศุภกานต์    เถกิงผล
24 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ไพศาลย์
1. นายอนุชา    ไกรงาม
25 25 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริลักษณ์    แสงแดง
1. นายชนม์วรินทร์    เทพทัตบวรนันท์
26 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอริสรา    ชินเจริญทรัพย์
1. นางวิพาดา    อินทวิชัย
27 27 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวโชติมา    จันทร์วิเชียร
1. นางสิริพรรษ์    คล้ายสุบรรณ์
28 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายศรมงคล    ชมภูนิช
1. นางสาวกัลยาณี    ปัญญาชัยรักษา
29 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายวรายุส    บรรพต
1. นางสาวศิริวรรณ    ปัญหา
30 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายชาญวุฒิ    กู้เกียรติกำธร
1. นางกนกวรรณ    อู่สุวรรณ
31 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    ศรีเหรา
1. นางสาวธิติยา    แจ่มถาวร
32 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    นิลนารถ
1. นางสาวปิยรัตน์    ศรีวิริยานุภาพ
33 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายภูวิศ    ชนะสุนทร
1. นางสาวศศิธร    โมลา
34 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสา    เกิดแก้ว
1. นายสมชาย    พิมพ์เงิน
35 35 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวอรพินท์    กาญจนเสวี
1. นางจีรวรรณ    วรยศ
36 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชฌาภัทร    จันทร์ศิริเกียรติ
1. นางสาวพิชญานันท์    บุญแรม
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวบนนภา    นิธีกุลวัฒน์
1. นางสาวรัตติมาลย์    ล้วนวิเศษ
38 38 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    วิบูลย์เชื้อ
1. นางสาวอริสรา    ชินตะวัน
39 39 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิทธา    ตรีพรชัยศักดิ์
1. นางวันวิสาข์    ทองเพ็ชร
40 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายปรมินทร์    อินพรม
1. นางกฤษณา    เนตินิยม
41 41 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรนิชา    สิงห์ทอง
1. นางสุภวรรณ    บุญประเสริฐ
42 42 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวลำธาร    เกตแก้ว
1. นางสาววันดี    แซ่เต็ง
43 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายหาญณรงค์    คัคโนภาส
1. นางสาวสุภัชชา    เหมือนอ่วม
44 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์พิตรา    วงค์สิงห์
1. นางโสภี    วงค์ราษฎร์
45 45 โรงเรียนเมืองนครนายก สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    จวนเจรฺิญ
1. นางสาวปิยฉัตร    โลไทยสงค์
46 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวปกติยา    บุตรอ่ำ
1. นายกฤษฎากรณ์    แจ้งสว่าง
47 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายอนุสรณ์    เนาวลักษณ์
1. นางสาวสุภาพร    เอียงประคอง
48 48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปาจรีย์    อภิชิตพงศ์พันธ์
1. นางสาวฐิตาพร    ตันเจริญรัตน์
49 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพนิดา    อุทน
1. นางสาวกนกอร    ชาหอม
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชนานันท์    หุ่มขุนทด
1. นางสาวสุภัทรา    พานิชนาวา
51 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสมพร    อินทศร
1. นางสาวศิรปภัสร์    คัมภีระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................