งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพลินพิศ    อัมราภินันท์
1. นางสาววรรณดี    ปานแปลง
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    พูลเขตร์กิจ
1. นายศราวุฒิ    รัตนกุล
3 3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิรดา    กล้าหาญ
1. นายคมสันต์    วงษ์ชาลี
4 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    เชิดศรี
1. นายสุทธิพร    อิ่มพงษ์
5 5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    มาตรา
1. นางภัทรวดี    โพธิ์ทอง
6 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรมน    ตัณฑุลเวศม์
1. นางสาวเกณิกา    กรกัญญพัชร
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีระยุทธ    กิตติธีระกูร
1. นายอิทธิพล    สามสี
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานุภาพ    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวสุกลรัตน์    ชูแสงเพชร
9 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวฤทธิ์    คงปาน
1. นายศมวรรธก์    อาทิเวช
10 10 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศแก้ว    เต็งสูงเนิน
1. นายทฤษฎี    คล่องแคล่ว
11 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงซาร่าห์    ลิมบู
1. นางสาวนพธีรา    ฐิติกรภัทร
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณาลี    วุฒิอนันต์ชัย
1. นางวราภรณ์    แสนเสนาะ
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    เอมบำรุง
1. นางรังสิมา    ผ่องสวัสดิ์
14 14 โรงเรียนบางบาล สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์    หาบุญมี
1. นางสาววรินธร    มีเทศ
15 15 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายรัชพล    ภิบาลจันทร์
1. นางสาวชลธร    เวชกุล
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัญชยา    ภัทรมนัส
1. นางสาวณัฐภาวี    นิลสวัสดิ์
17 17 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชนกานต์    บัวหลาด
1. นายณรงค์    คำดี
18 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    อิ่มบางแพ
1. นางสาวศิริพร    ยางศิลา
19 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเพชรศิลา    สีบุญเรือง
1. นางอารีรัตน์    กิ่งทอง
20 20 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กลิ่นหอม
1. นางพิศมัย    สิทธิมากานท์
21 21 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลินีย์    สีมัยนาม
1. นางศรัญญา    ยาม่วง
22 22 โรงเรียนกิตติคุณ สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิศามณี    แซ่ลี้
1. นางฐิตาภรณ์    เชียงทอง
23 23 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปลอดรัมย์
1. นางสาวพรพนา    บัญฑิโต
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิสสุตา    ทวิชสังข์
1. นางสาวหทัยรัตน์    เมฆจินดา
25 25 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พาเจริญ
1. นางสาวกนกกร    จันทร์อนันต์
26 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยวดี    ศรีวลีรัตน์
1. นางวิพาดา    อินทวิชัย
27 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    ศรีเจริญ
1. นางสุนทราภรณ์    อุ่นวรรณธรรม
28 28 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    สายบัว
1. นายสุธาวัฒน์    สุวรรณนาค
29 29 โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    ชาวน้ำฝน
1. นางอรวรรณ    อากาศชัย
30 30 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    ศรีน้ำเงิน
1. นางกาญจนา    วงศ์อร่าม
31 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุวิจักขณ์    มหาเมฆ
1. นางสาวเปมิกา    ปรีดารมย์โรจน์
32 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    วงเวียน
1. นางสาวพิมพ์พรรณ    อุทิศธรรมศักดิ์
33 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายมณฑล    นวลใย
1. นางสาวนันทพร    บุญประถม
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัชชา    ธรรมสุนทรา
1. นางสาวสุรีรัตน์    วรรณพิรุณ
35 35 โรงเรียนเพิ่มวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรดา    จันทร์หอม
1. นางสาวนภัสวรรณ    ระงับจิตต์
36 36 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนันทิพัฒน์    ปัญญาสุวรรณศรี
1. นางสาวอุมาพร    ศรัทธาธรรม
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพัชณี    ไชยศรี
1. นายดิษฐพล    ทรงงาม
38 38 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายคณาธิป    คว้าพงศ์ไพฑูรย์
1. นายปรเมศวร์    ลิ้มสกุล
39 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์    สุวรรณศรี
1. นางสุธัญญา    ศิริวรรณ์
40 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    บุญวัฒน์
1. นางสาวสายสุนีย์    สืบสุข
41 41 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีไพร    สิงห์ทอง
1. นางสุภวรรณ    บุญประเสริฐ
42 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อนันต์สมสิน
1. นางสาวปัทมา    บัวลังกา
43 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาภรณ์    ครื้นสง่า
1. นางสาวเกวลี    ตระกูลสุขทรัพย์
44 44 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร    หมั่นการไถ
1. นางสาวภคินี    โป๊ะคงมี
45 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุษรา    กุดบ้านหนอง
1. นางบุษรา    ปะนามะสา
46 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤพล    อริยกวินวงศ์
1. นางสาวกาญจนา    ใจร่มเย็น
47 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    สารจันทร์
1. นางสาวสูญญตา    หรือเสือ
48 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิยดา    สีจันทะ
1. นางสาวศศิพิมพ์    ใจศรี
49 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณา    บัวผาย
1. นางสาวกนกอร    ชาหอม
50 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ศรีหนู
1. นางสาวจุฑามาศ    พิมพิลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................