งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายอัษฎางค์    เหลืองมัณฑนา
1. นายภัทรชนนท์    ปิยะคำ
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายฐิติวัฒน์    ลิ้มพัฒน์นันท์
1. นายวิชัย    พรสิริโชคชัย
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤตวิทย์    ไผ่ล้อม
1. นางกมลวรรณ    ประการะสังข์
4 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัครภัสส์    โพธิ์สร้อยกนก
1. นายสุทธิพร    อิ่มพงษ์
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐรุจา    ภูมิภักดิ์
1. นางสาวนารี    ถึกสถิตย์
6 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวเขมจิราณี    บวรธรรมทัศน์
1. นางสาวสุวิภา    ฤทธิ์จันทร์
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญรัตน์    ทองบาง
1. นายอุทัย    มีสิทธิกุล
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายนิวัฒน์    อัมพะลพ
1. นางสาวกนกวรรณ    สุธา
9 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายพันทิวา    คงสวัสดิ์
1. นางจิรนันท์    สีนอก
10 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    วารีใส
1. นางสาวจรีพร    ศิลปชัย
11 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    ทวนดำ
1. นางอาระญา    แคนอินทร์
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายคฑายุ    คมขำหนัก
1. นายไพรินทร์    ละครเขต
13 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายสพลเชษฐ์    อรุณพรต
1. นางสาวเกศินี    สุขประสิทธิ์
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายภููเมศ    เกิดผล
1. นายสมพร    อมรเวช
15 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายศตวรรษ    แตงเอี่ยม
1. นายเจษฎา    แม้นชื่น
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายธนพนธ์    บุญญาติศัย
1. นางสาวฐิตารีย์    แหลมประเสริฐ
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายอมฤต    คงสุภาพ
1. นางสาวรสริน    ตัญญวงษ์
18 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ปัญญาสาร
1. นายอุดร    มีทรง
19 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    โมชฏาพร
1. นางสาวปรียา    ห้วยหงษ์ทอง
20 20 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสเรนิช    ซอล
1. นางสาวภานวีย์    แสงอยู่
21 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายตติยะ    บุญเลิศ
1. นายศิริชัย    สงวนสิทธิอนันต์
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวดี    วัดโลก
1. นางสาวสินี    ตันประเสริฐ
23 23 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    บุญศรี
1. นางสาวเกวลี    ด่างเกษี
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสันต์ฤทัย    ใจสิงห์
1. นางสาวสุทธิชา    สุขกาญจนา
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์สุดา    อัตวัฒนา
1. นางสาวรจนาพรณ์    ติ๊บปัน
26 26 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกิ่งแก้ว    กาแก้ว
1. นางสาวเสาว์ณี    วงษ์พัฒน์
27 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกกร    วงศ์จุฑาวัฒน์
1. นางสาวชมพูนุท    รุ่งสว่าง
28 28 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพรลภัส    มาน้อย
1. นางสาววิลาวรรณ    สุวันประเสริฐ
29 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวอัปษร    บุญมา
1. นายเจษฎา    ดำรงค์สกุลไทย
30 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอินทรัตน์    ทิมพิทักษ์สกุล
1. นางสาวจุฑาภร    เข็มทอง
31 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศรสวรรค์    เดชผลิต
1. นายอธิวัฒน์    พันธ์รัตน์
32 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิสิษฐ    ชนามุยา
1. นางสาวธิติมา    ทันประโยชน์
33 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายณัฐกุล    สุพรรณวงศ์
1. นางขวัญใจ    ศรีทาพักตร์
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลิตา    หริ่มเจริญ
1. นางสาวสุพัตรา    จ้อยเจริญ
35 35 โรงเรียนสกลวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายเตชภณ    พงษ์เวียง
1. นางสาววิลาวรรณ    บัวจูม
36 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศตพร    ไชยกาญจน์
1. นางสาวศิตา    ทวีกาญจน์
37 37 โรงเรียนอัสสัมชัญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายชัยสิทธิ์    คุปตานนท์
1. นายกิตติศักดิ์    ชื่นอารมย์
38 38 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายวริศ    กลมเกลียว
1. นางสาวสุพรรณนี    กุลโสภิส
39 39 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชลิน    เกื้อกูลสถาพร
1. นายปัญญา    สูตรสุข
40 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ฤทธิ์    เจริญศักดิ์
1. นายชูศักดิ์    สำเภาเงิน
41 41 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรชกร    สุขเทียบ
1. นางสาวนันทิยา    ลุประสงค์
42 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวเก็จมณี    ศรีเพชร
1. นางสาวจันสุดา    โปรัมย์
43 43 โรงเรียนเมืองปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายเศรษฐพงษ์    ทรงวาจา
1. นางสาวสุรางค์รัตน์    มาลี
44 44 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรเมธ    ศรีดาชาติ
1. นางสิริวิมล    ทะมาดี
45 45 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    ประทุม
1. นางสาวจุฑามาศ    สายทิพย์วดี
46 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    จงอักษร
1. นายกฤษฎากรณ์    แจ้งสว่าง
47 47 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวรรณ    ผันผ่อน
1. นายสมชาย    เสงี่ยมจิตร์
48 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายทัตเทพ    พัฒนวโรดม
1. นางสาวปวีณ์สุดา    ฟักเขียว
49 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    ใหม่จันดี
1. นายสิทธิราช    ปาวงศ์
50 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธาวี    เจนจบ
1. นางสาวกันตพร    ขาวแพร
51 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมา    ฤทธิจำปา
1. นางสาวพรพนา    จันทร์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................