งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศจิกา    ฉัตรพัชรโกวิท
2. เด็กหญิงเกวลี    ชัยมงคล
1. นางสาวรังสิมา    ถิรจันทรา
2. นางสาวลลิตา    ลักษิตานนท์
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิริยพล    วังพลับ
2. เด็กชายอิฎฐณัฏฐ์    งามจินดาสกุล
1. นายจักรพงษ์    ตรียุทธ์
2. นายเอกธนัช    แซ่จุ้ง
3 3 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถพงศ์    ธนาเธียรเลิศ
2. เด็กชายพัชสกันณ์    เพชรโชคฤทธิ์
1. นายสมพงษ์    สุนทรสุข
4 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานุภาพ    แสงจันทร์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    อนันต์สมสิน
1. นายรณฤทธิ์    กิตติกรสกุล
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุชา    ลิ้มพลาสุข
2. เด็กชายปิติกร    วัฒนเดชาวงศกร
1. นางสาวลัคณา    โกศล
2. นางสาวสาวิตรี    ศิลา
6 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิตรภาณุ    ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์    มาสเสมอ
1. นางสาวนัดธิดา    นวลศรี
2. นางสาวศากุน    เทียนทอง
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณาลี    พันธ์พานิช
2. เด็กชายปรนัย    มนัสสิงห์
1. นางสาวฤดีภรณ์    อรรคพันธุ์
2. นางสาวสุกัญญา    ด้วงกลัด
8 8 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    คงมา
2. เด็กหญิงชนิชา    โสฬสชนากร
1. นางจิราภรณ์    ภู่ระหงษ์
2. นางชำเรือง    วิชนะโภชน์
9 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัทชัย    ทาชมพู
2. เด็กชายสิริวัฒน์    จำสอน
1. นางจิรนันท์    สีนอก
2. นายชุมพล    จุลวงษ์
10 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญชพร    พูลมงคล
2. เด็กหญิงวิวาห์    บุญขันธ์
1. นางสาววิภาดา    หมื่นมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศวรรณญา    ทรหาญ
11 11 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเเครี โดยล์    บางสุริย์
2. เด็กชายพรพล    สุขธงไชยกูล
1. นางสาวสุทารัตน์    ชราศรี
2. นายเดชา    กลัดแกล้วกล้า
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิภาสพิชณ์    ม่วงศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    เจริญจันทร์
1. นางสาวศิวาพร    ไซยสิทธิ์
13 13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    สอดศรี
2. นางสาวปาณิศา    เหลืองอุดมชัย
1. นางสาวกาญจนา    สุรศัพย์
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรายุส    มณีจันสุข
2. เด็กชายชนาธิป    พันธ์ุมกร
1. นางสาวนุชนารถ    ฤกษ์ธิศรี
2. นายมนตรี    ลาภตระการ
15 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนัชชา    พันธุ์เจริญ
2. นางสาวนา    สาวุฒิ
1. นางสาวนิรัญชนา    แก้วบัวขาว
2. นายวันชัย    พละราด
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุษณา    อาลากุล
2. เด็กหญิงอินทิรา    วงษ์วรรณ
1. นางสาวฐิตารีย์    แหลมประเสริฐ
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    สรวลเสน่ห์
2. เด็กชายธิติวุฒิ    ศรีบูรพาภิรมย์
1. นางสาวมะลิวัลย์    เลี้ยงศิริ
2. นางสาวอัจฉริตา    จิตสกุลชัย
18 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กชายคงศักดิ์    คำดี
1. นางสาวปริศนา    กุลศรี
2. นางสาวศิริพร    แกล้วการไร่
19 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    มาตร์อยู่เย็น
2. เด็กชายศุภวิชญ์    มงคลสุข
1. นางสาวกันยา    ชูดำ
2. นางสาวณภัทร    แพน้อย
20 20 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยพัทธ์    ใบทอง
2. เด็กชายพัชรพล    สมจิต
1. นางสาวธฤตมน    บุญญานนท์
2. นางสาวภานวีย์    แสงอยู่
21 21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    บุตรสงเคราะห์
2. เด็กชายธงชัย    ไชยฉิม
1. นายณัฐวุฒิ    มาทา
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ไชยโคตร
22 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาสนา    งาทอง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรีประสาท
1. นางสาวชลลดา    จันทร์หอม
2. นายชิติพัทธ์    บูรณประเสริฐกุล
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณพัชร    จิตรแสวง
2. เด็กชายนิติธร    แก้วรัตนศรีโพธิ์
1. นางสาวพรรณิภา    กลิ่นจันทร์
2. นายสุริยา    อินวิเชียร
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิธัช    สระศรี
2. เด็กชายพีระชัย    กิตติธรรมโรจน์
1. นายประเสริฐ    วันเย็น
2. นางสาวสายชล    เรียงสันเทียะ
25 25 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิมุข    พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงอทิติยา    จิวสุวรรณ
1. นางสาวนภารัตน์    ฉวีกุลมหันต์
2. นางสาวปทุมมา    พลอยน้อย
26 26 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาวรรณ    วัชรทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิชญา    เเซ่ล้อ
1. นายปองคุณ    พวงปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย    สาลี
27 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรรพี    บุญรักษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา    ชัยจันดี
1. นางสาวชมพูนุท    รุ่งสว่าง
2. นายนพรัตน์    ภักมี
28 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัตรา    ฐิติรุ่งโรจน์กุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    โอรส
1. นางณัฎฐา    เนาวเรศ
2. นางสาวเกศวลี    เนียมอุทัย
29 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริณัฐ    มรกตอัมพรกุล
2. เด็กชายปุณณภพ    นาควิจิตร
1. นายนิคม    พรมณี
30 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพีชนา    เต่ากล่ำ
2. เด็กหญิงมัณฑนา    กาฬภักดี
1. นางสาวจุฑาภร    เข็มทอง
2. นางประนอม    จันทร์ลอย
31 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ    กิจไมตรี
2. เด็กชายพัทยา    แซ่เจี่ย
1. นางสาวกาลัญญา    ใจชื่น
2. นางสาวปิยะพร    เผดิมวัฒนกุล
32 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณา    สุมาวรรณ์
2. เด็กชายชลธรรม    แสงเดือน
1. นางนิตยา    เพิ่มสกุล
2. นางพยอม    กินจำปา
33 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิเทพ    มุกดาสนิท
2. เด็กชายวงศธร    วงศ์สมบัติ
1. นางสาวทวินันท์    มณีโรจน์
2. นางสาวมลฤดี    เด่นดวง
34 34 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณิตกรณ์    มูลชัยสุข
2. เด็กชายกฤษฎา    ฉิมประเสริฐ
1. นายพงษ์พิพัฒน์    เปี่ยมศิริ
2. นายสุรัตน์    มูลชัยสุข
35 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานวีร์    ประทุมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา    สุวรรณสายะ
1. นางพัชรียา    นุชประคอง
36 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑามณี    มหาสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา    พงศ์คหบดี
1. นางสาวศิตา    ทวีกาญจน์
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายทัตศรัณย์    นามเมือง
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์    คณานุรักษ์สกุล
1. นายดิษฐพล    ทรงงาม
2. นางสาวรัตติมาลย์    ล้วนวิเศษ
38 38 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจินตภัทร    บัณฑูรนิพิท
2. เด็กชายสารัทธ์    โชติรุ่งโรจน์
1. นางนิลเนตร    ชัยวิเชียร
2. นางสาวภคมน    สังข์วัง
39 39 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวภัทร    จึงมีโชค
2. เด็กหญิงศศิธาดา    เวสสธาดา
1. นางพงศ์ผกา    รุ่งโรจน์
40 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    มีอารีย์
2. เด็กหญิงวิภาวี    กลิ่นอ่อน
1. นายชูศักดิ์    สำเภาเงิน
2. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีเวียง
41 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปัณณทัต    ศรีชุณหวณิช
2. เด็กชายสิรภพ    ไขกล
1. นายธวัชชัย    ธีรอาภรณ์
2. นายสมหมาย    ป้องสวย
42 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูชิต    ชูชม
2. เด็กชายบรรพรต    ขันเอียด
1. นางสาวจันสุดา    โปรัมย์
2. นางดวงเดือน    จันทร์ทอง
43 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรไพลิน    แก้วสุกใส
2. นายธนบูรณ์    เผ่าทัพ
1. นางสาวจิรนันท์    แก้วสะอาด
2. นางรุ่งทิพ    ยงยืน
44 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายแทนไท    สมยา
2. เด็กชายกิตติธัช    มีภู่
1. นางพิชญา    พันเพชร์
2. นายศรัญ    หรีกประโคน
45 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    ถือมั่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เลิศณรงค์
1. นางกฤษณา    บำรุงกิจ
2. นางสาวกานต์วลี    อ่ำประเวทย์
46 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายศุภกร    หนูรัตน์
2. เด็กหญิงทินมณี    วงษ์จ๊ดซี่
1. นางสาวพิชญาภรณ์    อภิสิทธิเนตร
2. นางสาวเบญจรัตน์    เปรมปรีสุข
47 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงยุราพร    สาราวงษ์
2. เด็กชายคันธวุทห์    ดาบพิมาย
1. นางสาวชบา    ทะนงค์
2. นางสาวปรารถนา    ดาราย
48 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายฐนกร    ฮวดโสภา
2. เด็กชายจิรัฐติ    พรวิษณุสกุล
1. นายชาญณรงค์    เพ็ชรไทย
2. นายนท    ศานติคีตา
49 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิจักษณ์พล    กระษาปณ์การ
2. เด็กชายปิติกร    กองทอง
1. นายสิทธิราช    ปาวงศ์
2. นายไกรประสิทธิ์    พันสอาด
50 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    คนตรง
2. เด็กหญิงพนิดา    จันทร์ไพสณ
1. นางสาวสุนิตา    เมืองสันเทียะ
2. นางสาวเจนจิรา    ดาวสื่อ
51 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินพรรธน์    ทัศนะลือไชย
2. นายธนัทพัชน์    อนันต์ธวัฒณ์
1. นางสาวบุษบา    บุนรสิงห์
2. นายอนุรักษ์    ศรีโยธา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................