งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรภัทร    อิ่มอุทร
2. นายชนาธิป    คลอวุฒิวัฒน์
3. นายภาณุรัตน์    อรุณรัตน์
1. นางวรัญญา    สุมาลัย
2 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายอินทัช    จิรรัตนไพโรจน์
2. นายตฤษนันท์    ลิขิตเจริญพันธ์
3. นายพีรพงศ์    มหัธนาสถาปัตย์
1. นางสาวพัชราวดี    สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์    ศิรทรัพย์ไพสิฐ
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณรส    อ้ายวงศ์
2. นางสาวอรวรัลกร    พันธ์ขอ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์    แสงวิลัย
1. นางจันทิมา    บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์    ชมภู
4 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤชญา    วัฒนการุณวงค์
2. นายณัฐกิตติ์    ประชากูล
3. นายณภัทร    พยัคฆ์มีธรรม
1. นางสาวพิมพ์ณพัต    ทรัพย์พล
2. นางสาวอารีรัตน์    ศรีกะชา
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นภัส    ปรัชญาเดชากุล
2. นางสาวณัฐชุดา    ทองโชติ
3. นางสาวอรวี    ดีใจ
1. นายชลธาร    ผ่องแผ้ว
2. นายประจวบ    วิสมล
6 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวญาณิศา    สังข์ขาว
2. นางสาวนวรัตน์    ชูรัตน์
3. นางสาวปวีกรณ์    หลำพงษ์
1. นางวิภาดา    เลิศสุริยะกุล
2. นางสุชาดา    ด้วงบัว
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตราภรณ์    นนทเสมา
2. นางสาววรางคณางค์    อยู่เล่ห์
3. นางสาวณภิชญา    ขวัญยืน
1. นางสาวปิยะพร    เขียวอินทร์
2. นางสาวแฉล้ม    อินวารี
8 8 โรงเรียนบางระจันวิทยา สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐกฤตา    การะเกตุ
2. นายธนภัทร    เลิศศิริ
3. นางสาวเพชรมณีรุ้ง    ชูวงษ์
1. นายวุฒิศักดิ์    พวงทอง
2. นางสาวสุพรรษา    ศรีเอี่ยม
9 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    ใจตั้ง
2. นางสาวสุจิณดา    บางประสิทธิ์
3. นายธนธัช    เปรมศรี
1. นางจิรนันท์    สีนอก
2. นายณัฐพงษ์    สิทธิศาสตร์
10 10 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายอภิวัฒน์    วาทีทิพย์
2. นางสาววริศรา    พอกแก้ว
3. นางสาวลัดดา    จันทร์ทา
1. นางสาวน้ำตก    เพียซ้าย
2. นางสาวมณีวรรณ    โวงประโคน
11 11 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาววนิดา    นามพลแสน
2. นางสาวสิริโสภา    อารีมานะกิจ
3. นายธนาคาร    จันทร์แก้ว
1. นางดวงใจ    โสภัณ
2. นางพัทธ์ธีรา    โยธราช
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศรา    รอดพิพัฒน์
2. นางสาวปัทมพร    แตงเจริญ
3. นางสาวนภัสสร    คงคา
1. นางสาวมธุรส    เหมโส
2. นางสาวเรณู    บุญทัน
13 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวิสา    สฤษดิ์ชัยนันทา
2. นางสาววันสิริ    สมารักษ์
3. นางสาวธนัชพร    ศิริมะณีวัฒนา
1. นายวัฒนา    หงษาพล
2. นางสุนันท์    ชวาลารัตน์
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนพรัตน์    หมู่สุข
2. นายอนุวัฒน์    ติยะชัยพานิช
3. นางสาวภัคจิรา    ภาคีพร
1. นางพรรณี    เกตุถาวร
2. นางสาวมัณฑนา    สถิตวิบูรณ์
15 15 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายวัชรภูมิ    กั้งปู่
2. นางสาวกาญจนา    สุภาพร
3. นางสาวอัครชา    โรจนศิลป์
1. นางสาวพรสิริ    สัมมา
2. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวทักษิณา    โยธิคุณ
2. นางสาวทัศนาพร    มีสกุล
3. นางสาวพชรกมล    ไตรวิทยากุล
1. นางสาวจิราวรรณ    จันทรแพ
2. นางสาวพิมพ์พาพรรณ    สุวงกฎ
17 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาววรภัทฐ์กมล    กิจพิพัฒน์
2. นางสาวศุภกานต์    เรืองจันทร์
3. นางสาวปวีณ์นุช    ศักดิ์เจริญชัย
1. นางสาวพิไลพร    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวมาศสิริ    เหมือนเพชร
18 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวประไพพิศ    แซ่ล้อ
2. นางสาวปัทมา    บูรณสิงห์
3. นายสันติสุข    เอี่ยมสม
1. นายศิลาภัฐ    สร้อยประเสริฐ
2. นายสุวรรณ    บุญศรี
19 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัชฌิมา    ฤาชัยราม
2. นางสาวภัศรา    ใยเยี่ยม
3. นางสาวสุจิตรา    สถาพรกวินวงศ์
1. นางสาวณภัทร    แพน้อย
2. นางสาวนิตติกา    แสงสวัสดิ์
20 20 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยรัตน์    มิตรวิเชียร
2. นางสาวศศิธร    ชูป้าน
3. นางสาวสุจิณณา    เอียวซู
1. นางพิศมัย    สิทธิมากานท์
2. ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์    วงศ์จันทร์
21 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีสุวรรณ
2. นางสาวลาวัณย์    เคลือภักดี
3. นางสาวกัลยาณี    คงแสงพันธ์
1. นางสาววรรณนิดา    ฮุยสวง
2. นางสาวสายพิณ    ศรีสุวรรณรัตน์
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวโยษิตา    คุ้มพุ่ม
2. นางสาวกานต์มณี    บุญรอต
3. นางสาวสายวสันต์    คงสุขไทย
1. นางจีรภา    ดุงศรีแก้ว
2. นางสาวไอริณ    ถาวรนันท์
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวชุตินาถ    ชัยศาสตร์
2. นางสาวภัทรมน    จันพลา
3. นางสาววิรากานต์    แจ่มแจ้ง
1. นางสาวฉวีวรรณ    อู่อรุณ
2. นางสาวศิริลักษณ์    ช้างพงษ์
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายรฐนนท์    เฉยบรรดิษฐ์
2. นางสาวนันท์นภัส    จงจริงวงศ์
3. นางสาวณัฐพร    แช่มช้อย
1. นายธีรพงศ์    จิตเจริญ
2. นายสุพัฒน์    กนกพจนานนท์
25 25 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณภา    คงสวัสดิ์
2. นางสาวสิริกร    สว่างแจ้ง
3. นางสาวอรณิชา    ชอบจิต
1. นายพรชัย    แก้วจันทร์
2. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐญา    อิทธิสาร
2. นางสาวธัญวรัตม์    อ่อนลมูล
3. นางสาวขจีนุช    ยิ้มเลี้ยง
1. นางสาวสุพัตรา    หมอยาดี
2. นางสาวเกษราภรณ์    สุระ
27 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอรษา    อุดมวิทยา
2. นายศราวุฒิ    เทียนขจรศรี
3. นางสาวมีนา    จรัสอุไรรัตน์
1. นายกรกฎ    สะลิม
2. นางสาวสุปราณี    มณีจันทร์
28 29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลิสรา    ตาชูชาติ
2. นายพสธร    จันทรา
3. นางสาวพัฒนศญา    พรมบัง
1. นายกัมปนาท    เทียนจันทร์
2. นางรจนา    เทียนจันทร์
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร    จ่าคำ
2. นางสาวอภิญญา    นุ่มจันทร์
3. นางสาวสุทธิกาญจน์    ล้อทองคำแท้
1. นางสาวสมรักษ์    โสขุมา
2. นางสาวเฉลา    เสือแดง
30 31 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบัณฑิตา    เกิดโภคา
2. นางสาวศิริทร    โมทา
3. นางสาวจันทร์ฉาย    บานเย็น
1. นางสาวศิริพร    สุวรรณศรี
2. นางสาวสุทธิพร    ธรรมเนียม
31 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญธร    กองสาสน
2. นางสาวอรภิญญา    หัตถโกศล
3. นางสาวปณิชา    ใหม่คามิ
1. นางทิพย์วรรณ    สุวรรณี
2. นางสาวนันท์นภัสศ์    ทองอาจ
32 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอนงค์    นะภูโต
2. นางสาวอักษราภัค    บุญยิ่งเหลือ
3. นางสาวพรธิตา    สุขเทพ
1. นางสาวณฐิณี    มณีวรรณ
2. นางสาวสุวรรณา    ปั้นแตง
33 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวปัทมวรรณ    บุญญา
2. นายธีรภัทร    ยาใจ
3. นายฉันทพัฒน์    ฉันทวัธน์
1. นางนิชาภัทร    ศรีจันทร์
2. นางสาวรำไพ    กอหญ้ากลาง
34 35 โรงเรียนนักบุญเปโตร สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวพิฐชญาณ์    วงษ์ไพจิตต์
2. นางสาวธนกร    ทนงธนะชัย
3. นางสาวสุตธิตา    ใบปกทอง
1. นายกิติชัย    วัฒนา
35 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายกิตติภพ    พงศ์พิสิฏฐ์
2. นายทวิศักดิ์    โอนรัมย์
3. นายจิรวัฒน์    แทนบุญ
1. นางสาวพิชญ์สินี    คงสุคนธ์
2. นายศรัณย์    แสงนิลลาวิวัฒน์
36 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐณิชา    เตชอัครเสถียร
2. นางสาวพัชร์วิรัล    ลาภอรุณลือเดช
3. นางสาววิวรรธณี    วรวสุวัส โคบาล
1. นางสุภักดิ์    เพิงใหญ่
2. นายอดิศักดิ์    เผียงสูงเนิน
37 38 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกาติโช    บูรณศิลป์
2. นางสาวจิดาภา    เฉลิมกิจ
1. นายประจิต    เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. นายมนต์ชัย    สิทธิจันทร์
38 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชราพร    แหวนทองคำ
2. นางสาวธนัชชา    บุญอ้วน
3. นางสาวจารุวรรณ    อินทร์นาง
1. นายปัญญา    กินสูงเนิน
2. นางสาวปิยรัตน์    แพรสี
39 40 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยา    สุขเจริญ
2. นางสาวก่อแก้ว    พันเต
3. นางสาวณัฐรัชต์    ลำพาย
1. นายทแกล้ว    อินทร์วงศกร
2. นางสุจิตรา    ทับทิม
40 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานิศ    อุทธโยธา
2. นางสาวภัทรจารีย์    ชาญสิทธิ์จิรากุล
3. นางสาวอุษณีย์    พึ่งถนอม
1. นายจักรเพชร    วรสินธ์
2. นางเบญจมาพร    ศรีวิทัศน์
41 42 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวเกษสิริ    นครบุรี
2. นางสาวนวพร    นพดล
3. นางสาวกันยารัตน์    ศุภานุสนธิ์
1. นางสาวญาณี    ขำเชษฐา
2. นางสาวปาริชาติ    ภูมิรัตน์
42 43 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายธนาคม    วิงวอน
2. นางสาวกัลย์สุดา    เนตรสน
3. นางสาวปิยะมน    ประดิษฐ์ผล
1. นางสาวบงกชกุล    วงษ์สีทอง
2. นายศุภชัย    นิลเหลื่อม
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญญิศา    ชวีกลกิจ
2. นางสาววรรณรดา    คณะรัฐ
3. นายทินภัทร    นิลทสุข
1. นางมณีรัตน์    พารา
2. นางสาวอัญชลี    ทุจิ
44 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริชา    อยู่สบาย
2. นางสาวพันธ์ภษา    ลี้กุล
3. นางสาวศุภรดา    สิงห์ทอง
1. นางสาวนารีรัตน์    อินอิว
2. นางอำนวย    รัศมี
45 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ตะวัน    สุจจิตร์จูล
2. นางสาวทันฑิการ์    สามสงวน
3. นางสาวศิริพร    จิรภาสพิตรพิบูล
1. นางสาววรกมล    วงศธรบุญรัศมิ์
2. นายเมธาสิทธิ์    ธัญรัตนศรีสกุล
46 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวลักขณา    คุ้มสุวรรณ
2. นายภูวดล    กำจัดภัย
3. นายเอกลักษณ์    นันทสูร
1. นายพงศภัค    จันทร์ชู
2. นางสาวเพ็ญประภา    นาเคน
47 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ศักดิ์    สมบูรณ์
2. นางสาวเกสิณี    กิจเครือ
3. นางสาวภัททิยา    ทับทิม
1. นางสาวสุนันทา    เพ็งมี
2. นางสาวสุภาพร    แซ่เจ็ง
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิษฎา    พงษ์เสริม
2. นางสาวพัชร์ชาพร    เกยพัฒน์วระกูล
3. นางสาวสหทัย    ชุ่มจิตต์
1. นางรุ่งทิพย์    เทศพรม
2. นางสาวอิสรีย์    ผาสุข
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายธนกร    เริ่มรัตน์
2. นางสาวนรีกานต์    บรรเทา
3. นางสาวพัชราภรณ์    จึงเจริญ
1. นางนิศารัตน์    รัตนสร้อย
2. นางเบญญารัศม์    ลิ้มวิบูลพงศ์
50 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐสุรางค์    ศิริบุรี
2. นางสาวอรัญญา    สมรจิตร
3. นายณัฐนันท์    พรหมศร
1. นายชวัลวิทย์    จินดา
2. นายนพดล    หอยสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................