งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    โพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงปิยนันท์    รักทอง
3. เด็กหญิงชนกกานต์    คณะประสิทธิ์
1. นางวิมลรัตน์    อิ่มสุดสำราญ
2. นางสาวไพลิน    ลิ้มพรรัตน์
2 3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาภัทรา    จันทร์สิงห์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศานติธรรม
3. เด็กหญิงสุภัตรา    เสธา
1. นางสาวจณิสตา    รักความซื่อ
2. นายอวะสัน    บรรจงปรุ
3 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัตนศักดิ์    ทิมครับ
2. เด็กหญิงณัฐรุจา    ห้วยศรีจันทร์
3. เด็กหญิงรพีพัชร    พรมจันทร์
1. นางสาวชุติมา    ชำนิ
2. นางสาวดวงใจ    อุตตรา
4 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวิณี    พงศ์พัชราพันธุ์
2. เด็กหญิงศรินทิพย์    ติยะสุทธิพันธุ์
3. เด็กหญิงปาณิสรา    อาสายศ
1. นางสาวดุจจิตต์    คุณากูลวิศาล
2. นางประนอม    รื่นสุคนธ์
5 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายทฤฆนนท์    สุมนะเศรษฐกุล
2. เด็กชายภาสวร    ลิ้มมีโชคชัย
3. เด็กหญิงปภาดา    ไตรสุวรรณ
1. นายคเณศ    สัมพุทธานนท์
2. นางอังคณารัตน์    หวังดี
6 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    เผือกผ่อง
2. เด็กชายกฤติณัฏฐ์    อภิญญาวัฒนาสกุล
3. เด็กชายอัคคพล    อยู่ยอด
1. นางสาวธัชฌาธิณี    แสงทอง
2. นางเพชรไพลิน    โพธิ์แก้ว
7 8 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    วรณะ
2. เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา    มาลัยทอง
3. เด็กหญิงชาลิสา    อบอุ่น
1. นายธรรมสรณ์    สุศิริ
2. นางสาวนริศรา    มาลาศรี
8 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยพร    กองแก้ว
2. เด็กหญิงพรไพลิน    ทูลตะคุ
3. เด็กชายทักษิณ    ภูมิทอง
1. นางสาวพิมพ์ลดา    ไพศาลวัสยศ
2. นางสิรินาถ    แสงเมือง
9 10 โรงเรียนทัพราชวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายทรัพย์ทวี    ศูนย์ดำ
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ชาชุมวงศ์
3. เด็กหญิงคณิศร    วิเท่ห์
1. นายวิทยา    อรรคเสริญ
2. นางสาวสุขทรัพย์    สิงห์พรม
10 11 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริกันยา    ชุมเกษียร
2. เด็กหญิงญาณิศา    จินดาวงษ์
3. เด็กชายภูชิสส์    สินสุพรรณ์
1. นางกันรญาณี    ศรีสุรักษ์
2. นางเจนจิรา    เรืองสอน
11 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลินรัตน์    อินทะศรี
2. เด็กหญิงรวิสรา    มณีวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐนรี    สิริบุญญารักษ์
1. นายประสพ    อ่อนดี
2. นายศรัณย์    เสถียนจารุรัตน์
12 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพลัช    ทิพย์แสง
2. เด็กชายธนบดี    ลิลิตสุวรรณ
3. เด็กชายชยากร    ปิตกาญจนกุล
1. นายสราวุฒิ    คะเรรัมย์
2. นายเปรมศักดิ์    บุบผามาลาสกุล
13 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเตชิตา    โกธา
2. เด็กหญิงมณฑิรา    ลิเมล์
3. เด็กหญิงดัรรุน    รื่นพิทักษ์
1. นางสาวจุฑาทิพ    ดีละม้าย
2. นางเพลินตา    เข็มทอง
14 15 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายเดชาวัต    อ้นชัยยะ
2. เด็กชายเชฏฐพฤนท์    เลี้ยงถนอม
3. เด็กชายณัฐกมล    ไชโย
1. นางสาวพรสิริ    สัมมา
2. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
15 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศภัค    ตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ    สถานสถิตย์
3. เด็กหญิงรุจิราภรณ์    จตุสัตถาพร
1. นางธิดารัตน์    กล้าวิกย์กรณ์
2. นางสาวศรินยา    อินทรประเสริฐ
16 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาลิดา    เกตโล
2. เด็กหญิงธนัชพร    สุนย์ตะคุ
3. เด็กหญิงปาณิสรา    นาคประสิทธิ์
1. นางสาววรเนตร    พิชิตเกริกพล
2. นางสาวเบญจวรรณ    กลั่นศรี
17 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรัญญา    ด้วงต้อย
2. เด็กหญิงปิยณัฐ    ลิ่มกองลาภ
3. เด็กหญิงศดานันท์    สินเสน
1. นายจักรวรรดิ์    สุขสมัย
2. นายอุดร    มีทรง
18 19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    อ่อนรังกา
2. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา    วงศ์โชคเสถียร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    นวลจันทร์
1. นางธมกร    ประทุมรัตน์
2. นางสาวภครมณฑน์    ปานมอญ
19 20 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    จิตรู
2. เด็กหญิงปภัสรา    ม้าจีน
3. เด็กหญิงพรนภา    ผ่านพัฒนาสวัสดิ์
1. นางวิภาวดี    วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศรีสุข
20 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐภูพิชา    อรุณกรพสุกรักษ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    ลิมปโสภณพนิช
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    ฉันทถาวรกุล
1. นางสาววัลยา    อุดมรัตน์
2. นางสาวสุจินตนา    พรมพุ้ย
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    นิยมจิตร
2. เด็กหญิงชลิตา    บุญเกียรติ
3. เด็กหญิงปัณณพร    แผนสง่า
1. นางสาววารีน่าร์    ณ หนองคาย
2. นางสาวไอริณ    ถาวรนันท์
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรเทพ    ศิลามาศ
2. เด็กชายดนุเดช    เสือโพธิ์
3. เด็กหญิงบุณณดา    เสือวงษ์
1. นางสาววรัญญา    หอมละม้าย
2. นางสาวสุภณิดา    ระนำไทยสงฆ์
23 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชันษา    วงษ์ประเสริฐ
2. นายธีริศร์    เกตุมณี
3. นายคุณากร    รุ่งสว่าง
1. นางจีรภัทร    พาภิรมย์
2. นางสาวเกษร    เหมะรักษ์
24 25 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายศรุต    ปานมัจฉา
2. นางสาวไพลิน    เปินสมุทร
3. เด็กหญิงประภาภัทร    แก้วสวัสดิ์
1. นางนภาพร    มณีนิล
2. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
25 26 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงอริสรา    สะสม
3. เด็กหญิงพรหมพร    พวงแก้ว
1. นางกฤติยา    กริ่มใจ
2. นางสาวทัศนีย์    โคตะละ
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    แย้มเกษร
2. เด็กหญิงภัทรภร    สีหะอำไพ
3. เด็กหญิงอชิรญา    จันทร์ขำ
1. นางสาวพิชชาพร    เจริญยิ่ง
2. นายมานัส    ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
27 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเจษฎาวุฒิ    ต๊ะสุ
2. เด็กหญิงเจวา    -
3. เด็กหญิงจูลาย    -
1. นางสาวมัทนา    สีดำ
2. นางสาววิภารัตน์    ฐากูลวงค์
28 29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    ซื้อสุวรรณ
2. เด็กชายปราบดา    รสหอม
3. เด็กชายศุภกร    สุพรรณ
1. นายกัมปนาท    เทียนจันทร์
2. นางรจนา    เทียนจันทร์
29 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    นาคนวล
2. เด็กหญิงอรอุมา    ห้อกวย
3. เด็กหญิงพวงเงิน    เทพบุตร
1. นางสาวนิตยา    วันทอง
2. นางสาวมัลลิกา    เตชะเสนา
30 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรวษา    รักษาวงษ์
2. เด็กหญิงศิริพร    นาคประสูตร
3. เด็กหญิงวรัญญา    สร้อยดี
1. นางสาวนุชนาฏ    เกิดบุญศรี
2. นางสาวสุภาพร    ประสมทรัพย์
31 32 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎิลรัตน์    บัวหอม
2. เด็กหญิงภัทรภร    พูคงคา
3. เด็กหญิงศวิตี    สวนพลูหลวง
1. นางสาวปาริฉัตร    คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี    สนามทอง
32 33 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    สิงหา
2. เด็กชายสหรัฐ    พิทักษ์สินธ์
3. เด็กชายธีรภัทร์    มาตรา
1. นางสาวกรรณิการ์    บำรุงศาสตร์
2. นายพงษ์รัตน์    ตรึกตรอง
33 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เติมพรม
2. เด็กหญิงธนพร    วงศ์บุบผา
3. เด็กหญิงวจนพร    เหลืองสุขเจริญ
1. นางนาถนภา    โชควิริยะสัมพันธ์
2. นางสาวเฟยาริน    ด่านล้ำเลิศ
34 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัฒนวดี    เหลืองไพรินทร์
2. เด็กหญิงชนาพศุตม์    ณรงค์ภาดาพิทักษ์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทวีวงษ์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์    แต่งงาม
2. นางสาวปณิตา    ธรรมวาโร
35 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาญชล    เขียวไปรเวช
2. เด็กชายภัทรพล    เชียงเจริญ
3. เด็กชายธนภัทร    ตามบุญ
1. นางสาวศิตา    ทวีกาญจน์
2. นางสาวหทัยชนก    เทียนทอง
36 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองไทย
2. เด็กหญิงพิมนภัทร์    เธียรพงศ์เกษม
3. เด็กหญิงหทัยภัทร    ลิมป์ทองทิพย์
1. นางสาวอัจฉริยา    อุทธา
2. นางสาวอุไรวรรณ    อัศวเวคินกุล
37 38 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายวชรากร    อินต๊ะนา
2. เด็กชายภูริวิชญ์    ทุมมากรณ์
3. เด็กชายวันธงชัย    โชคชัย
1. นายคมกริช    อินนะไชย
2. นายสุเมธ    ผ่านวงศ์
38 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    วรฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณภา    เจริญสลุง
3. เด็กหญิงชลธิชา    ขุนอินทอง
1. นางสาวปัทมา    เหรียญทอง
2. นายวีระฉัตร    จำนงค์ถ้อย
39 40 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    สังข์เสน่ห์
2. เด็กหญิงสรัลชนา    วิรินทร
3. เด็กหญิงไอรดา    แซ่ก๊วย
1. นางสาวพันธ์ทิพา    พิณทิพย์
2. นางสุนันทา    ปักษาสวย
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพล    จินตกสิกรรม
2. เด็กชายศุภกร    ตันสกุล
3. เด็กชายภคิณ    จู้จินดา
1. นายณัฐวุฒิ    เจริญสม
2. นายสุนทร    พริกจำรูญ
41 42 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายว่าน    สดคมขำ
2. เด็กหญิงชุตินันท์    ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    คำคล้อย
1. นางสาวนันทิวรรณ    แดนศิริมา
2. นางสาวเกสร    ยิ้มจู
42 43 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ยินดี
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ    คล้อยกลับ
1. นางกรนันท์    คงอยู่สุข
2. นางกองกาญจน์ ทิพย์จันทร์    มะสิน
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา    ธีรตกุลพิศาล
2. เด็กหญิงจิดาภา    บ้านศาลเจ้า
3. เด็กหญิงศิวาพร    เทพพานิช
1. นางสาวสิริยุพา    บุญเพิ่ม
2. นางสาวเปรมฤดี    เปรมพงษ์
44 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    จันทร์ศร
2. เด็กหญิงวรรณชนก    ทองอร่าม
3. เด็กหญิงวรรณภา    สิมัยนาม
1. นางสาวณีรนุช    ทองเติม
2. นางสาวนารีรัตน์    อินอิว
45 46 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญจนากร    ชาวไร่นาค
2. เด็กหญิงธัญชนก    เอี่ยมลำน้ำ
3. เด็กหญิงสุชานันท์    ธีรภาพสกุลวงศ์
1. นายตันติกร    สว่างศรี
2. นางสาวอมรรัตน์    แสงส่องฟ้า
46 47 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพู    สิทธิรักษ์
2. เด็กหญิงจินตนา    จอมหงษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี    สุขศิริ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เบ้าโชติ
2. นางสาวดาวใจ    ภารจรัส
47 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนโชค    กาญจนวิชานนท์
2. เด็กหญิงพิจิตรา    คุ้มครอง
3. เด็กชายโสภณ    พัดลม
1. นางสาวณัชปภา    ภักตร์วิลัย
2. นางสาวอินทิรา    สังข์อุดม
48 49 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินวัตร    สมคำแสง
2. เด็กหญิงศลิษา    เทศดี
3. เด็กหญิงจิราพร    โพธิ์งาม
1. นายธนูศักดิ์    มูลตองคะ
2. นางธิดารัตน์    ทวีญาติ
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปารมี    คำต่อ
2. เด็กหญิงพิกัลยา    นาคสุข
3. เด็กหญิงลักษณพร    เจริญพจน์สถาพร
1. นางชญาภรณ์    จันทจิรวงษ์ศรี
2. นายนาวิน    สงคราม
50 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนิดา    ตรีรัตนกุลพร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ต้นบุญ
3. เด็กหญิงอธิติยาภรณ์    แสงอธิคม
1. นางจุฬาวรรณ    หอยสังข์
2. นายชวัลวิทย์    จินดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................