งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธินี    ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวศศิธร    เนตรธานนท์
3. นายวุฒินันท์    ตนประเสริฐ
1. นายมานพ    ตนุเลิศ
2 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายพลเอก    ตั้งมั่นจิตธรรม
2. นายชัยภัทร    ภูมาศ
3. นายบัญญวัต    เอื้ออารักษ์
1. นายจักรพล    สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์    กวีกิจธนา
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวดี    ดาราราช
2. นางสาวพิชญธิดา    ชลศรานนท์
3. นางสาวชนิกา    ภิรมย์พลัด
1. นายดิษพล    เนตรนิมิตร
2. นายสุธินันท์    กันหาชัย
4 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายศวัสกร    ปิติวรยุทธ
2. นางสาวชนุตม์ภรณ์    สุขสวัสดิ์มงคล
3. นางสาวธัญวรัตม์    พุฒกลั่น
1. นางนิตยา    นาโควงษ์
2. นางมานิตา    เจริญองอาจ
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายพลัฏฐ์    วงศ์ประยุกต์
2. นางสาวสุพัตรา    หาผล
3. นางสาวกัญญาณัฐ    บุตรศิริ
1. นางสาวพัชรี    ปิโย
2. นางมยุรี    ตรีวุฒิกชกร
6 6 โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายก้องตะวัน    แสงประดับ
2. นางสาวพัชรนันท์    พิพัฒน์นวกิจ
3. นางสาวณัฐชา    จันทรรวงทอง
1. นางสาวมัณฑนา    พรมรักษ์
7 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายวิชยุตม์    เดชครุฑ
2. นางสาวอรวรรณ    เกตุถิน
3. นางสาวศศิ    หอมรส
1. นางสาวศิรดา    ศรีเอี่ยม
2. นางศิริวรรณ    หอมรส
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรลภัส    พรหมมาศ
2. นางสาวพิมลรัตน์    แป้นแสง
3. นางสาวธนภรณ์    โพธิ์เวชกุล
1. นางผาณิต    วัดอินทร์
2. นายโสรัฐ    ขันติกุล
9 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    ไพรหาญ
2. นางสาวญาณิกา    อรภักดี
3. นางสาวจันทร์ทิพย์    วิลัยกุล
1. นางจิรนันท์    สีนอก
2. นายชุมพล    จุลวงษ์
10 10 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤษสิญากานต์    พั้วระย้า
2. นางสาวรสสุคนธ์    แกมนิล
3. นางสาวยุวธิดา    กุ่มสวัสดิ์
1. นางสาวปรินดา    จันทรสาขา
2. นายปิยะบุตร    ทุ่งโพธิ์
11 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวพรสุภา    มละปัดที
2. นางสาวบัว    พิกุลแก้ว
3. นางสาวอารียา    แคล้วณรงค์
1. นายจตุพร    ผ่องลุนหิต
2. นางวลัยกร    สารบุญ
12 12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    นรินทร์นอก
2. นายนนทพัทธ์    โอริด
3. นางสาวรัชตา    กาญจนะสมบัติ
1. นางสาวนุชศรา    กาเซ็ม
2. นางสาวสุดนภา    ใหญ่สูงเนิน
13 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอาภานันท์    กูลพฤกษี
2. นางสาวโมทนา    นุ้ยศรี
3. นางสาวภัทรภร    นิลพัฒน์
1. นางรัศมี    เนตรสมานนท์
2. นางอภิญญา    จันขยาย
14 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวอณีรัตน์    แข็งขัน
2. นางสาวจันทรา    อาชีวะ
3. นางสาววชิราภรณ์    สุขะกูล
1. นางสาวเบญจพร    สาคเรศ
2. นายไพฑูรย์    กองคำ
15 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายณัฐรณชัย    คุ้มครองเลิศสิน
2. นายพงศ์พัฒน์    จิรนันทนาภรณ์
3. นางสาวปิยฉัตร    ลลิตพงศ์กวิน
1. นางสาวปิยวรรณ    ตีระกิตติธนา
2. นางสาวมาริสา    พงศ์กอปรสกล
16 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาพัฒน์    ประภากมล
2. นางสาวนพัสร    รัตนพันธ์
3. นางสาววรนุช    ท้วมประถม
1. นางสาวยุวดี    พันธ์สุจริต
2. นางสาววิมลพันธ์    ทรายทอง
17 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวศุวิมล    หอมทวนลม
2. นางสาวธัญญรัตน์    จันทร์วิทยากูล
3. นางสาวอุทุมกรณ์    พูขุนทด
1. นางสาวศิริพร    ยางศิลา
2. นายสุวรรณ    บุญศรี
18 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอทิตยา    นามวงค์
2. นางสาวปณิดา    อุ่นในธรรม
3. นายสรวิศ    ดำเด่นงาม
1. นางณัฏฐนันท์    ทรัพย์บำเรอ
2. นายดล    แจ่มจันทร์
19 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายธนัท    ฮง
2. นางสาวณัฐชยา    รุจิเรข
3. นางสาวนัชชา    สาลีศูนย์
1. นายวิทย์ทิชัย    พวงคำ
2. นางสาวสิริกุล    มูลเมือง
20 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวปุณยวีร์    อินทร์ทองคำ
2. นางสาวพีรดา    พรหมสกุล
3. นายภูวนาถ    ก้อนเมฆ
1. นางนุสรา    รีพล
2. นางสาวอรสา    ส่งถึง
21 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายสิทธิชัย    จุฑมาตยางกูร
2. นายพจน์    โกสีย์ไกรนิรมล
3. นางสาวมัณฑริกุล    สินธุสุวรรณ
1. นางสาวนฤมล    ชักนำ
2. นายเอกพงษ์    โตชัยศรี
22 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายภาณุวิชญ์    วิไลวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ    จอดเกาะ
3. นางสาวปาริชาต    ดอกพรม
1. นางสาวชัชชญา    กลั่นบุศย์
2. นายอัครพล    จ้อยทองมูล
23 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรกาญจน์    ลิ้มบ้วน
2. นางสาวรามิล    จันทร์เมฆา
3. นางสาวปาณิศา    ทองเก่า
1. นางสาวกิตติมา    ปัทมาวิไล
2. นางสาวศิริรัตน์    บุญชูประเสริฐ
24 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตติมา    อรภักดี
2. นางสาววรรษมน    จนากร
3. นางสาววทันยา    สายสอาด
1. นางดารารัตน์    ศรีธงไชยะ
2. นางสาวดิฐารัตน์    ลีวรางกุล
25 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุณัฐชา    พวงศุภวิวัฒน์
2. นางสาวเมธาพร    พลเสน
3. นายธนพล    ขุนสังวาลย์
1. นางสาวชมพูนุท    รุ่งสว่าง
2. นางสาวเพ็ญลดา    ทู้ไพเราะ
26 28 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายสหรัฐ    ภู่ขาว
2. นางสาวนุสรัตน์    ทองเปราะ
3. นางสาวนันทวรรณ    ไผ่ตาแก้ว
1. นายฉันทัช    กันทะดี
2. นางสาวสุปราณี    ใจงาม
27 29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายภัทรศาสตร์    พันธุ์แตง
2. นายธนากร    เพียเพ็งต้น
3. นางสาวกัญญรัตน์    บัวศรี
1. นางมลิวัลย์    ผ่องใส
2. นายอนุชิต    โฉมงาม
28 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายกีรติ    แพนพันธุ์อ้วน
2. นางสาวนิศานาถ    มาราจันทร์
3. นางสาวลลิตา    อรุณแสงศิลป์
1. นางสาวนิษฐ์ธิมา    ศรีบวรสกุล
2. นายพัฒนกร    ปานฑสูตร
29 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนราพร    ช้างเขียว
2. นางสาวสิตานัน    พงษ์งาม
3. นางสาวพรสินี    เอี่ยมบุญอิ่ม
1. นางสาวมานิตรา    สุทนต์
2. นายเจษฎา    ชวนะไพศาล
30 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอชิรญา    แสนแก้ว
2. นางสาวสิวัชญา    พรประเสริฐสุข
3. นายนพชาติ    วัจนะภูมิ
1. นางสาวอรวรรณ    จันทองเทศ
2. นายอำนาจ    สุขสุเสียง
31 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชมน    ทำทอง
2. นางสาวสุพรรษา    เกษี
3. นางสาวอารียา    ธรรมวงศ์
1. นางสาวธีรณี    ติยะศิริ
2. นายศราวุธ    รัตนะ
32 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีวรรณ    บุญเจริญ
2. นางสาวญาณิศา    บุญศักดิ์เฉลิม
3. นางสาวเมพิชชามญชุ์    ศรีตระกูล
1. นางสาวสุดสายใจ    กิจไกรลาศ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์    สมศักดิ์
33 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายเอกพจน์    ปานบ้านเกร็ด
2. นายธนวินท์    นาทีเพราะ
3. นางสาวณัชชา    พร้อมมูล
1. นางสาววิไลวรรณ    คู่บุญประเสริฐ
2. นายไพบูลย์    พิมพ์สุวรรณ
34 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    ขันทอง
2. นางสาววิชยา    เนตรมนต์ประภา
3. นางสาวกุลณัฐ    บูรณารมย์
1. นางสาวพิชญ์สินี    คงสุคนธ์
2. นายศักดิ์นรินทร์    จันทร์นาค
35 37 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายกรพัส    สายวิเศษ
2. นายธีรัช    เลิศวชิรโชติ
3. นายศุภกิจ    เจียมวุฒินันท์
1. นายกฤษฎา    วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นายบัณฑิต    ปาริฉัตรกานน
36 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายภูมิพิพัฒน์    พรสาโรจน์
2. นายอุดมชัย    ธรรมนาวรรณ
3. นายธนภูมิ    จันทร์เฮง
1. นายธราวุฒ    ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน    ภัทรผลพูล
37 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    นาพรมเทพ
2. นางสาวสายสมร    โสภา
3. นางสาวบุษบากร    ทวีฤทธิ์
1. นางสาวประภัสสร    พิมพ์สิน
2. นางอัญชนา    ศุภภัคว์รุจา
38 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายพัทธเสมา    จับศิลป์
2. นายกฤษณะ    สุริยารังสรรค์
3. นายวงศกร    เต็กสุวรรณ
1. นางสาวพัชรินทร์    มีศิริ
2. นางสาวภัสสนันทน์    เขียมทรัพย์
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพาทิศ    ศรีคิรินทร์
2. นายบุรณพัฒน์    อัศฤกษ์พิพัฒ
3. นายณกร    จุฑา
1. นางสาวธัญญธร    พงษ์สุระ
2. นายสุนทร    พริกจำรูญ
40 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวมุฑิตา    คำแก้ว
2. นางสาวณิชกานต์    แสงอ่อน
3. นางสาวอรณิชา    ชูสุวรรณ
1. นางจันทร์เพ็ญ    สุโพธิ์ทิพย์
2. นายวรายุทธ    ทวีธรรม
41 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสโรชา    ทิพย์ยอแล๊ะ
2. นางสาวพสิกา    สิ่วกลาง
3. นางสาวแอนนา    วิทเทอร์
1. นางสาวทัศนีย์    เขียวขำ
2. นางสาวปัทมา    สุวรรณนัง
42 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินดา    ศิริมาลัย
2. นางสาวกณิษตา    สุวรรณรัตน์
3. นางสาวกรวรรณ    แสงรัตน์
1. นางกนิษฐ์ชามน    หนูทอง
2. นางดวงพร    ชาลีรัตน์
43 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวมุทิตา    อินทรกำแหง
2. นางสาวภัครจิรา    สอนประดิษฐ์
3. นางสาวนิรันชรา    ศิรินารถ
1. นางยุพา    ลำเจียก
2. นางวราภา    นุรัตน์
44 46 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    ฤกษ์ชัยมงคล
2. นางสาวณัฐธิดา    อินทร์พรหม
3. นางสาวอริสา    ไหลสุพรรณวงค์
1. นายชัชวาล    เชยสุวรรณ
2. นายพงศ์ชาติ    อิ่มนุกูลกิจ
45 48 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัตรา    ทองเถื่อน
2. นางสาวกนกพร    บัวพึ่ง
3. นางสาวเสาวลักษ์    สุขโข
1. นายถาวร    กราบขุนทด
2. นางอำภา    บุญส่งดี
46 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภชัย    จันทร์ทองทิพย์
2. นางสาวธนพร    เขจรจิตร
3. นางสาวลลิตา    เขียวหวาน
1. นางสาวยุดารัตน์    เพ็ชร์รุ่ง
2. นายอนุชาติ    จงรัก
47 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายพลกฤต    วิมลมงคลพร
2. นายธนาคาร    เวียงนนท์
3. นางสาวปราณี    จันทร์สุวรรณ
1. นายปัทม์    สินพานิช โรจนพงศ์
2. นางสาวสุชาดา    สวัสดี
48 51 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินทรา    แทนขุนทด
2. นางสาวอาริญา    หนุนเงิน
3. นางสาวยุพิน    นนท์ศิริ
1. นางสาวเสาวภาคย์    สนิทจันทร์
2. นางสาวแพรทิพย์    พูดเพราะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................