งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายพลพล    ลิมกุล
2. เด็กชายสุทธิภัทร    จิตรแหง
3. เด็กหญิงสิริยากร    มาสิก
1. นางสาวสุนิสา    เจริญกลิ่น
2. นางสุวิชา    สุวิชัย
2 2 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายมกร    นูปกรณ์
2. เด็กชายเจษฎาพล    เชยอักษร
3. เด็กชายชยพล    เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
1. นายธวัชชัย    หวังศิริเวช
2. นางสาวนันทพร    จันทร์วิริยะกุล
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัต    ปีเจริญ
2. เด็กชายฐปกร    วุฒิเจริญกิจ
3. เด็กชายญาณศรณ์    อังคณาวิศัลย์
1. นางชุติมันต์    โรจนะ
2. นางสาวนฤทธิ์ศรา    บุญฤทธิ์
4 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวรา    ดวงวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    สงบสมัย
3. เด็กชายจิโรจน์    สุขศรีเจริญ
1. นางสาวกัลยา    ทานกระโทก
2. นางสาวปภัสรา    ตาสุข
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรวิชญ์    รวีไพฑูรย์
2. เด็กหญิงดวงกมล    จงจิตต์เวชกุล
3. เด็กหญิงบุณรดา    ขันทะกาศ
1. นายภาคภูมิ    เพ็ชรในบ่อ
2. นางอัมภา    จันทร์สมปอง
6 6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจันทมาสก์    สิงห์จันลา
2. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    ประชากุล
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    วิสิษฐ์ศรี
1. นางสาวกันยาพร    ทำดี
2. นายโยธิน    ใจอ่อน
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวพิรญาณ์    ปานเงิน
2. เด็กหญิงศุภสุตา    ศรีเพิ่มพันธ์
3. เด็กหญิงสุธิรา    ท้วมเทศ
1. นายกิตติคม    ชูชีพ
2. นางสุธีรา    บัวสุนทร
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชญา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงกวินธิดา    คำรักษ์
3. เด็กหญิงสุวีรา    ขันธวิทย์
1. นางหทัยชนก    ขันติกุล
2. นายโสรัฐ    ขันติกุล
9 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดาสวรรค์    จันคำ
2. เด็กหญิงวรดา    ขวาธิจักร์
3. เด็กชายศิวกร    ตันประวัติ
1. นางจิรนันท์    สีนอก
2. นายชิงชัย    อุตรัตน์
10 10 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภาพร    อำมินทร์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    มาลัยทอง
3. เด็กหญิงณัฐฌาพร    ปิยเดชโพธิวงศ์
1. นางสาวน้ำตก    เพียซ้าย
2. นางศรีสุพัตร์    วัฒนกุล
11 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิรัลพัชร    คุณาสถิตย์ชัย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    สุขใย
3. เด็กหญิงภัทรวดี    ช่วยเต้า
1. นางสาววนิดา    จิตไร่
2. นางสาวสร้อยสุดา    ศรีงาม
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชา    โสลำภา
2. เด็กหญิงมนฐิตา    อุบลหอม
3. เด็กหญิงวสุกาญจน์    จงกลาง
1. นางสาวพชรภรณ์    เชียงสิน
2. นางสาววรุณยุภา    เลื่อนแก้ว
13 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายอัยการ    นวลแพง
2. เด็กชายกิตติภพ    โฆษิตชัยมงคล
3. นายภูริ    ผดุงนาม
1. นายชลวิทย์    กิจอักษร
2. นายเปรมศักดิ์    บุบผามาลาสกุล
14 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    แก้วกล้า
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เหมสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุชญา    เสียงเสนาะ
1. นางสาวโอลั้ง    เพ่งจินดา
2. นายไพฑูรย์    กองคำ
15 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์พจี    ซ้ายเกลี้ยง
2. นายวิภาส    ศิธรกุล
3. นายเหมหิรัญฐ์    กลั่นสกุล
1. นางสาวศรารัตน์    อินทรประเสริฐ
2. นางสาวอุมาพร    สุนทรเสถียร
16 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินต์ชนก    ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
2. เด็กหญิงนันทิชา    ภาคารูป
3. เด็กหญิงอัญชิสา    เสาวนียากร
1. นางสาวกาญจนา    กลับเป็นสุข
2. นายอัศวิน    พุ่มมรินทร์
17 18 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐกานต์    สายทอง
2. เด็กชายประเดิม    หลูเจริญ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ชัยยันต์
1. นางสาวกิติยา    ธรรมลังกา
2. นางสาวฐานะมาศ    เกตุแก้ว
18 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรพงศ์    เชาว์เครือ
2. เด็กชายภาสวุฒิ    ศุภพาณิชย์
3. เด็กหญิงกันยารัก    จันทรประสาท
1. นางสาวปัทมา    คละบุตร
2. นายหัษฎายุ    กองพอด
19 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุษยมาศ    จิตเจริญ
2. นางสาวจิราวรรณ    ธรรมคงทอง
3. นางสาวมลฤดี    ทัดศรี
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
2. นางพจมาลย์    วิเศษโวหาร
20 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชพล    โกวิทกูลไกร
2. เด็กชายศิลวัต    ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กชายยศพัทธ์    ปุณยวรพันธ์
1. นายศิริชัย    สงวนสิทธิอนันต์
2. นางศุภร    จันทนะชาติ
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกวีกานต์    สิงห์ชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐกมล    อินจันทร์
3. เด็กหญิงพรหมพร    เครือแตง
1. นายสมศักดิ์    จินดาไทย
2. นางสุชามนตร์    จินดาไทย
22 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    บุญแสง
2. เด็กหญิงนวพัสตร์    อินทสโร
3. เด็กหญิงพัณณิตา    ศรีช่วย
1. นางสาวสุรภา    สารประดิษฐ์
2. นายเอกพงษ์    โตชัยศรี
23 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา    วงศ์สุนา
2. เด็กหญิงอรวรา    อมรชัยเวช
3. เด็กชายตังค์    ขุนแสน
1. นางสาวศิริมา    วงษ์สกุลดี
2. นางสาวอภิรดา    ทั่นเส้ง
24 25 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติมน    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกุลธิดา    ดาวอุบล
3. เด็กชายธีรเมธ    แสงฉาย
1. นายพรชัย    แก้วจันทร์
2. นายสมเกียรติ    นาคสงวน
25 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภณิดา    ทรัพย์ไพฑูรย์
2. เด็กชายณกร    ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุธิศา    อ่อนบุญมา
1. นายก่อกิจ    ธีราโมกข์
2. นางสาวศิริพร    วัชรชัยโสภณสิริ
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประชาภรณ์    เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงพู่ชมพู    จันทร
3. เด็กหญิงอัญชิสา    พงษ์สุทัศน์
1. นางมนต์ทิพย์    แก้วเจริญ
2. นางสาวสุกัญญา    แอสมจิตต์
27 28 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปุณญาพร    แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฏฐานันต์    สวัสดิ์ศรี
3. เด็กหญิงกัญญาวีณ์    พสุธนานุรักษ์
1. นางสาวกมลชนก    เงินงาม
2. นางบุษรา    ประชากุล
28 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายอิศเรศ    พรมแพง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พินิจจันทร์
3. เด็กหญิงทรรศน์วรรณ    กองอ้าย
1. นางสาวกมลชนก    สมจิตต์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ผลศิริ
29 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    ปรีสงค์
2. เด็กหญิงศณิสตา    อุปโภชน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ช้างวงษ์
1. นางผาสุข    อุบลทัศนีย์
2. นางสาววีรวรรณ    อยู่ชมวงษ์
30 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรุจน์สิริพล    พุฒซ้อน
2. เด็กหญิงภัคจิราพร    พรมทอง
3. เด็กหญิงศรีรุ้ง    โถสนิท
1. นางปราณี    อินทรักษา
2. นางภัณวดี    แก้วทิพย์
31 32 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    นูมหันต์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงชญานิศ    จำปา
1. นางสาวปาริฉัตร    คนึงเหตุ
2. นางสุมาลี    สนามทอง
32 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชิษณุชา    จุลเจือ
2. เด็กหญิงฐานิกา    วงศ์แวว
3. เด็กหญิงปิยมาส    ตรงชื่น
1. นายอธิพันธุ์    เหลืองชัยชาญ
2. นายอิสระ    อิภิโซ
33 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธาสินี    วิริยะไกรกุล
2. เด็กหญิงณฐมน    แผลงปัญญา
3. เด็กชายวรัชญฺ์    พาลพ่าย
1. นางสาวนันทรัต    จารุทโรภาสน์
2. นายวรวิทย์    พาลพ่าย
34 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์    กุลธนาเรืองนนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เปรมัษเฐียร
3. เด็กหญิงพิชญา    สตภูมินทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์    แต่งงาม
2. นางสาวปณิตา    ธรรมวาโร
35 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ถนนทอง
2. เด็กหญิงธัญจิรา    ศรีวิสุทธิ์
3. เด็กหญิงวิชิดา    ระวังวงศ์
1. นางสาวศิตา    ทวีกาญจน์
2. นายเดชมนตรี    คำเหมือดแอ่
36 37 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนารายา    ชาตะสุภณ
2. เด็กหญิงธนัทฐา    เมฆกระบัว
3. เด็กหญิงกุลปริยา    โนนทัน
1. นายณยศ    สงวนสิน
2. นางสาวบุษยากร    ฐานไชยชู
37 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐชนนทน์    บุณยชวเศรษฐ์
2. เด็กชายรัฐธีร์    มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา    เงินเหรียญ
1. นายธราวุฒ    ภัทรผลพูล
2. นายประกาศิต    บุญวงค์
38 39 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรวิธิดา    เถาหล้า
2. เด็กหญิงวริศรา    เทพโสดา
3. เด็กหญิงอมาวศรี    ธูปทอง
1. นางขนิษฐา    เจริญสลุง
2. นายอนุชิต    สุขประเสริฐ
39 40 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอปราชิตา    สมโภชน์
2. เด็กหญิงเกศกนก    อยู่เมฆะ
3. นางสาวฝ้าย    ยูงทอง
1. นายวุฒิชัย    พลายแก้ว
2. นางเอมอร    อ้อยทิพย์
40 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรโชติ    แก้วสมศรี
2. เด็กชายปรานต์จิรสิน    จงสืบสุข
3. เด็กหญิงเบญญาภา    การะนุต
1. นางบัณฑิตา    พันนารัตน์
2. นางเบญจมาพร    ศรีวิทัศน์
41 42 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา    พร้าวหอม
2. เด็กหญิงสุตาภัทร    อ้นเจริญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี    วงษ์ฟู
1. นางสาวจิราภรณ์    ใบมาก
2. นางสาวหรินรัตน์    สพังเงิน
42 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    ฤทธิ์บัว
2. เด็กหญิงวรัชยา    อมัยภักดี
3. นางสาวมณฑิตา    ดวงจันทร์
1. นางสาวทัศนีย์    เขียวขำ
2. นางสาวปัทมา    สุวรรณนัง
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาสินี    อ้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงวริศรา    รอดเดชา
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์    แจ้งประดิษฐ์
1. นางชุติมา    นิลทสุข
2. นายละออง    นิลทสุข
44 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณษา    เพ็ชร์นิล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ปิดตามาตา
3. เด็กหญิงอนามฤณ    แสงทวี
1. นางสาวกานต์วลี    อ่ำประเวทย์
2. นางสาวนารีรัตน์    อินอิว
45 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานระพี    กลับบ้านเกาะ
2. เด็กหญิงปาลิตา    เอนก
3. เด็กหญิงปฐมาพร    เอื้อทรัพย์อนันต์
1. นางสาวรุ่งนภา    มีใจ
2. นายวัชรพันธ์    ทองจันทา
46 48 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนกานต์    ใจซื่อ
2. นายเจนณรงค์    มงคลสูง
3. เด็กชายกันตพัฒน์    มากมูล
1. ดร.กฤษฎา    วรพิน
2. นางสาวสุทธานุช    เจนโชติสุวรรณ
47 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    บุญลิขิต
2. เด็กหญิงธีรดา    เอกเสน
3. เด็กหญิงปัณฑิตา    ทุมมณี
1. นางสาวศิวพร    สุทธิศันสนีย์
2. นายอนุชาติ    จงรัก
48 50 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยพร    สุรินธรรม
2. เด็กหญิงวรรณพิษา    โพธินาค
3. เด็กชายวรโชติ    โชติกะคาม
1. นางกรรณิกา    เตียงทอง
2. นางสุดตา    จำรัสแนว
49 51 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิติการ    รองหัสสุข
2. เด็กหญิงชนิกานต์    บุญอ้วน
3. เด็กหญิงปรานิศา    อำพราม
1. นางทนาภรณ์    บุตรสิงห์
2. นางสาววันเพ็ญ    ปัททุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................