งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตติยาณี    พวงประเสริฐศีล
2. นางสาวสุนิตา    บุญเปรื่อง
3. นางสาวประวีณา    หมีสกุล
4. นางสาวชนนิกานต์    สว่างอารมย์
5. นางสาวแหม่ม    ปลิดดอก
6. นายจีรพัฒน์    อุณหะ
7. นายกิตตินันท์    ศรีแสนตอ
8. นายสุภชัย    นาคแกมนิล
9. นางสาวธนาภรณ์    ม่วงงาม
10. นางสาวธนาภา    ม่วงงาม
1. นางนที    คงประพันธ์
2. นางสาวอันดามันต์    จันทร์จำปา
2 2 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    ภูจัตตุ
2. เด็กหญิงวรรณษา    ชมภูทอง
3. เด็กหญิงธาวิณี    สุภาพ
4. เด็กหญิงมีนา    พรมแพร
5. นายศรชัย    ยาเพชรน้อย
6. เด็กหญิงจิราพร    สุระพงค์
7. นางสาวนริศรา    หลวงกอง
8. นางสาวกนกพร    บรรฑิต
9. นางสาวพชรพร    ฐิติกาญจนาพันธุ์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    เกตุสระ
1. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ    เล็กสราวุธ
2. นายอนันตชา    วัฒนเศรษฐ
3. นายอนุพงศ์    นากรักษา
3 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายเกริกเกียรติ    นางาม
2. นายศรัณย์    สุกใส
3. นายสุขุมพงษ์    ไกรชิโนรส
4. นายธนภัทร    คงดี
5. นายปฏิพล    พ่วงกระแสร์
6. นางสาวขวัญฤทัย    ตันฮำ
7. นายภาณุพงษ์    แสนคำแก้ว
8. นางสาวศิริรัตน์    มีจิตร์
9. นางสาวศิรินันท์    เชียงเครือ
10. เด็กหญิงนวพร    ศารสาลินทร์
1. นายธีรยุทธ    สุพรรณโมก
2. นายอิทธิพล    กลั่นดอกไม้
3. นายเรืองตระกูล    มัชปะโม
4 4 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยนุช    มืดทัพไทย
2. เด็กหญิงณัฐวรา    เล็งอุดมลาภ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ศักดิ์ศิลาเพชร
4. เด็กหญิงณฐา    สว่างใจ
5. เด็กหญิงอารีวัลย์    เอี่ยมรุ่งพาณิชย์
6. เด็กหญิงสุพิชชา    ธีรณรงค์
7. เด็กหญิงพิมลรัตน์    ไร่สงวน
8. เด็กหญิงนันทิชา    แซ่ลี้
9. เด็กหญิงวริศรา    ทองอินทรา
10. เด็กหญิงมัณฑนา    ศรีทองบุญ
1. นายธนิต    นันทา
2. นายประกอบ    สาธุชาติ
3. นายพงศ์เทพ    มูลเข้า
5 5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายชัชชัย    ชื่นต้น
2. นายธนะชัย    ม่วงไทย
3. นายมนตรี    แก้วกลม
4. นายณัฐพงศ์    วงศ์จักร์
5. นายพระไตร    แรมวัลย์
6. นายสหรัฐ    โทนะพันธ์
7. นางสาวมุฑิตา    สระแก้ว
8. เด็กหญิงภัทรวดี    งามเผ่า
9. เด็กหญิงนฤภัทร    กล่ำสี
10. เด็กชายจิตรภานุ    สืบตระกูล
1. นายพสิษฐ์    กุสิรัมย์
2. นางระเบียบ    จินตอารี
3. นายวัลลภ    สำราญใจ
6 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชาดา    คำปัน
2. นางสาววิจิตรา    คำนนท์
3. นางสาวจุฑามาศ    เกียรติสาร
4. นางสาวศลิษา    จันทร์เจริญ
5. นางสาวขวัญธิดา    แนวพนัส
6. นางสาวอนุสรา    จันทร์ดี
7. นางสาวญาดา    นามโคตร
8. นางสาวชลากร    ดีช่วย
9. นางสาวอรพรรณ    สุวโท
1. นางสาวกาญจนา    เพชรมณี
2. นายวิศว    จันทประสพสุข
3. นายสารัช    ชำนิศาสตร์
7 7 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายภรดร    จามรเนียม
2. เด็กชายวรวิช    ทวีสุข
3. เด็กชายธีรวัฒน์    วงษ์ขวัญเมือง
4. นางสาวบงกชพร    นาคบัว
5. เด็กหญิงสุจิตตรา    อ่อนศิริ
6. นางสาวเมวิกา    เพิ่มสุวรรณ
7. นางสาวเบญญา    ยันสาด
8. นางสาวรักษิณา    คล้ายชู
1. นายภาคินัย    ดีเสมอ
2. นายมานพ    ในพิมาย
8 8 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทรรัตน์    แก่นแจ่ม
2. เด็กหญิงณัฐวดี    ชำนาญ
3. เด็กหญิงอาภิศรา    ศรีเพ็ชร์
4. เด็กหญิงพิชญา    รอดอินทร์
5. เด็กหญิงจันทกานต์    เจตนเสน
6. นางสาวทิพวรรณ    นาคมา
7. นางสาวอภิชญา    อิ่มแก้ว
8. นางสาวสุพิชชา    ช้างทอง
9. นางสาวสมรักษ์    ฤทธิ์เดช
1. นางสาวณปราง    กลีบพุฒ
2. นายณรงค์ฤทธิ์    ภู่ปราง
3. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ    ศุภพันธ์ุมณี
9 10 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวธนภรณ์    รักพวก
2. นางสาวภาวิณี    อระแสง
3. นางสาวภาวิไล    ใบเงิน
4. นางสาวรัตนาวลี    พิชัยยันต์
5. เด็กหญิงฤดีรัตน์    สิงห์โตทอง
6. นางสาวรุ่งนภา    พิชัยยันต์
7. นางสาวสภาพร    นะชา
8. นายสรศักดิ์    สอนทย
9. นางสาวกิตติญาดา    ทองคำ
10. เด็กหญิงธมลวรรณ    วงษ์เจริญ
1. นายอนุพนธ์    ชัยทาน
2. นายแสงสุรีย์    จันดก
10 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    ศรีบุญชัย
2. นายศตวรรษ    ปลอดภัย
3. นายสรวิชญ์    ไทธะนุ
4. นายเอนกพงษ์    สุทธหลวง
5. นางสาวพัทธ์ธิรา    กรุดประยูร
6. นางสาวชฎาภรณ์    จิตรทหาร
7. นางสาวณิชชาอร    สุวรรณกาศ
8. นายธนกฤต    กาฬภักดี
1. นายกมล    เอี่ยมพิมลรัตน์
2. นายปริญญา    สาลีพิมพ์
3. นายอัครวัฒน์    อนุรักษ์ชูสิน
11 12 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำหวาน    อายุวงษ์
2. นายนพคุณ    หุ่นทอง
3. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ชรเกลี้ยง
4. นางสาวสุกัญญา    จันทร์หอม
5. นางสาวเวธกา    กองสมบัติ
6. นายกฤษณะ    ปิ่นดอกไม้
7. นางสาวศศิธร    มั่นเขียว
8. นางสาวน้ำผึ้ง    เกิดงาม
1. นางสาวพิชยา    ขันตีเรือง
2. นางวราภรณ์    บุญศรี
3. นางสาวอรทัย    ละคร
12 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชพร    โพธิบาย
2. นางสาวกชกร    สีสด
3. นางสาวภัทรภร    จันเทพ
4. นางสาวลักษิกา    มูนรอด
5. นางสาวโชติกา    ทรัพย์มณี
6. เด็กหญิงนริศรา    เทียนศรี
7. เด็กหญิงสุทามาศ    บุญอุ้ม
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินทร
9. นางสาวสุพรรษา    โปไธสง
10. เด็กหญิงพรสวรรค์    บำเพ็ญรัตน์
1. นางสาวทิวาร์    ศรนรินทร์
2. นางสาวศิรินภา    ศรีสวัสดิ์
3. นางอุบลวนา    วงเวียน
13 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา    โพยนอก
2. เด็กหญิงกุลธิดา    พรหมสมบัติ
3. เด็กหญิงชนาภา    เศรษฐะ
4. เด็กหญิงณัฐชา    เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงกานต์พิชชา    จิตรีนิตย์
6. เด็กหญิงวรรัตน์    ปัทมนาวิน
7. เด็กหญิงสุมินท์ตรา    เสริมพงษ์
8. เด็กหญิงอภัสสร    จิตรีไทย
1. นางสาวบุญเรือง    สังฆ์ศุข
2. นางสาววิไลวรรณ    คำสมาน
3. นายสมัคร    น้อยสกุล
14 15 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสรยา    อุปเท่ห์
2. เด็กชายนัทชา    ธนะประสพ
3. เด็กชายภาณุพงศ์    จุลธนู
4. เด็กชายกิตติทัต    ปกัญสิทธิ์
5. เด็กชายณัฐพล    ธนะประสพ
6. นางสาวนิภาวรรณ    ศรีโสม
7. นางสาวสุดารัตน์    ปิดทอง
8. นายชิติพัทธ์    ปกัญสิทธิ์
9. นายภานุวัฒน์    โอ่เรือง
10. นางสาวณัฐมน    สหุนันท์
1. นางสาวพัชริน    เชิงคีรี
2. นางสาวสุพรรณี    ธัญลักษณ์
3. นายอุทัย    ริมชลา
15 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    มงคล
2. เด็กหญิงเวธินี    นวลเนตร
3. เด็กหญิงจันทรกานต์    กระจ่างพันธ์
4. นางสาวฐิติพร    เสถียรพันธุ์
5. นางสาววิลาวัลย์    วงษ์เพ็ชรเขียว
6. นางสาวจุฬาลักษณ์    ใจเฉื่อย
7. นางสาวพรรณนิภา    โพธิ์ชีพันธ์
8. นางสาวณิชากร    นามนา
9. เด็กหญิงธัญชนก    ตัณฑุลอุดม
1. นางสาวกนกศรี    พงษ์เทียน
2. นายนิทัศน์    แป้นอ้อย
3. นายสาโรช    เนคมานุรักษ์
16 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวจารุวรรณ    พรหมจรรย์
2. นางสาวปิยธิดา    แซ่คู
3. นางสาวนิสา    จึงนอก
4. นางสาวสุดารัตน์    เล้าสกุล
5. นางสาวเนาวรัตน์    เอี่ยมสำอางค์
6. นางสาวรักษิณา    นิลโท
7. นางสาวครองขวัญ    กล้าหาญ
8. นางสาวรัตนาพร    จงไพบูลย์
1. นางสาวปนัดดา    คำจันทร์
2. นายพีท    ลิมเสน
3. นายเมธาสิทธิ์    มิตรดี
17 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศรา    มัสซิโน่
2. นายนิธิกร    โสดา
3. เด็กหญิงวรรณวิสา    มณีทิพย์
4. เด็กชายปยุต    คงประพันธ์
5. นายรัชศักดิ์    ทรงศักดิ์ราตรี
6. นางสาวขวัญจิรา    สิทธิชัย
7. นายอัครเดช    ดาด้วง
8. เด็กชายพงศ์พิชาญ    พงษ์วุฒิโชติ
9. นางสาวพรธิดา    สง่างาม
10. นางสาวภัทรวดี    ศาสตรประยูร
1. นางสาวบุณยนุช    วีรธรรมเลขา
2. นายผดุงศักดิ์    บูรณะสมบัติ
3. นายไทยประเสริฐ    วนวาล
18 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    วะสิโน
2. นางสาวเกศสรา    ยนภักดี
3. นางสาวนารี    บุญเชิญ
4. นางสาวสุกฤตา    กนกชาติ
5. นายสิทธิกร    เรืองเดชา
6. นางสาววรนิฐา    ไตรธนสมบัติ
7. นายพีทวัส    หาญเทศ
8. เด็กหญิงนงนภัส    เซ่งฮวด
9. เด็กชายธีรเจต    เบญจวรรณ
1. นายณัฐภัสสร์    โภคพิพัฒน์
2. นายธนทัต    ภู่เพ็ชร
3. นางสาวลดาวัล    ศิริดติพจน์
19 21 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐริกา    หล่ำสุข
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ    หันตุลา
3. เด็กหญิงรัศมี    ชิปะปา
4. เด็กหญิงภานุมาศ    บุญใสทิพย์
5. เด็กหญิงจินดาพร    หิรัญชา
6. นางสาวปณัฐดา    อินทร์โสภา
7. นางสาวณัฐสุดา    จิติราช
1. นายธนาวัฒน์    ศรีวสุธากุล
2. นายพิชญุตม์    ขำอิ่ม
3. นายพีระพัฒน์    พนมใส
20 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตีรณา    ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์    ขาวสอาด
3. เด็กหญิงปราณตะวัน    งามน้อย
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ยี่รงค์
5. เด็กหญิงกนกพร    พุ่มพวง
6. เด็กหญิงณัฏฐกานต์    บัวงาม
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ    โคกชู
1. นายชัชวาล    พูลสวัสดิ์
2. นางนงเยาว์    สุวรรณกลาง
3. นายเฉลิม    ทองแดงห่วง
21 23 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุมินตรา    โอชารส
2. นางสาวอมรรัตน์    สาลีผล
3. นางสาวสุดารัตน์    วรวัฒน์
4. นางสาวกุลสตรี    พงษ์จันทร์
5. นางสาวจตุพร    พินโย
6. นางสาวพิจิตรา    สุธน
7. นางสาวสุทธิพร    โกสุมา
1. นางสาวพรพิมล    ทรงบัณฑิตย์
2. นางอุษา    ลือสมุทร
22 24 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุสา    อินทร์กานา
2. เด็กหญิงอริษา    เนียมหอม
3. เด็กหญิงลักษิกา    นามศักดิ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หมดทุกข์
5. นางสาวผกาวดี    บุญเผื่อน
6. นางสาวอรณี    เหมือนทัด
7. นางสาวธนันทิตา    กวดขัน
1. นายทัศน์พล    สุขแก้ว
2. นางสาวพวงเพ็ชร    รัตนางาม
3. นายอนุชา    รัศมี
23 27 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายนราธร    สว่างศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    สกุลพรามณ์
3. นางสาวโชติรัตน์    ศรีวิเชียร
4. นางสาวปรียาภรณ์    หิรัญอ่อน
5. นางสาวอทิมา    พลเสน
6. นางสาวจันทิมา    เอี่ยมสำอางค์
7. นางสาวธิดารัตน์    ช่างไม้งาม
8. นางสาวปริชาติ    เอื้อไธสง
9. นางสาวธนาภรณ์    เทศโล
10. นางสาวเดือนเก้า    สางเสือโพธิ์
1. นายชยพล    กุมารสิทธ์
2. นายณัฐปคัลภ์    ชาติกูล
3. นางสาวนารี    พิมพ์พา
24 31 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาภาภัทร    ไกรหา
2. เด็กชายพลวัต    แก้วพิศดาน
3. เด็กชายกฤษณะ    ไทยถนอม
4. นายสิทธิพงษ์    แหนผัน
5. เด็กชายจิรภัทร    จงวิลัยวรรณ
6. เด็กชายนันทวัฒน์    ศรีบุญเพ็ง
7. นางสาวเกศรา    วงษ์แก้ว
8. นายอิทธิพงษ์    บุตรดี
9. เด็กหญิงบัณฑิตา    บุษดี
1. นางสาวกุสุมาพร    คุ้มเดช
2. นางสาวนุจรี    สาธุรัมย์
3. นายประจักษ์    สารชน
25 33 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวภัคจิรา    ปกป้อง
2. นางสาวจินต์จุฑา    สัตย์ซื่อ
3. นางสาวจิดาภา    บัวจันทร์
4. นางสาวธัญรดา    ศรีกลิ่นหอม
5. นางสาววริษา    สนิทเหลือ
6. นางสาวธัญสิริ    ศรีกลิ่นหอม
7. นางสาววิภาวินี    ทองใบ
8. นางสาวณัฐกานต์    เกิดสวัสดิ์
9. นางสาวจุฬาลักษณ์    บัววัน
10. นางสาวอมลรดา    ฐิติสุวัฒน์
1. นางสาวปัฐมาพร    สุวรรณโชติ
2. นายมนตรี    ชูราศรี
3. นายไชยวัฒน์    บุญมี
26 34 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายอธิชา    แก้วลี
2. เด็กชายธนวิน    ดาทอง
3. เด็กชายปริญญา    เหล่าบุตรสา
4. นายชนกันต์    พ่วงรักษา
5. เด็กหญิงศศิกานต์    สิทธิทองคำดี
6. นางสาวสุจิตรา    หมอดี
7. นายพีรพัฒน์    พรหมอินทร์
8. นางสาวนฤมล    ไชยชาญรัมย์
9. นางสาวนารีรัตน์    เอี่ยมเอม
10. นางสาวอรณิชา    ประกอบแก้ว
1. นายจักรกริช    พานิช
2. นายนิพนธ์    ท้าวพา
3. นางสาวน้ำทิพย์    ทองสกุล
27 35 โรงเรียนสามพรานวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวพลดา    ภู่ทอง
2. นางสาวมณียา    เลิศบวรหิรัญ
3. เด็กหญิงอรสา    ศรีสว่าง
4. นายสุรเกียรติ    วงเวียน
5. นางสาวแพรวตา    โถปริก
6. เด็กหญิงนภัสสร    อุปสุ
7. นางสาวพรนภา    ชินวงษ์
8. เด็กหญิงจีรนันท์    วิเศษหวาน
9. เด็กหญิงรุ่งนภา    พลาผล
1. นายธนภัทร    สุนทรภักดี
2. นายสัตยา    แหยมบำรุง
3. นายอภิเดช    บัวชุม
28 36 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายโชคดี    เจริญสุข
2. เด็กชายวิโรจน์    จีโบ้ง
3. เด็กชายจอต้าแบละ    จงเจริญ
4. เด็กชายข้าวใหม่    ต้นน้ำเพชร
5. เด็กชายเชะ    เจริญสุข
6. เด็กชายพัชระ    ปลาดุก
7. เด็กชายกชกร    ลาเดาะ
8. เด็กชายเรืองฤทธิ์    นาวะ
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี    ศรีหาตา
2. นางสาวสุณีย์    พจนศิลป์
3. นายอำพล    โยติภัย
29 37 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวภูษิตา    ภราดร
2. นางสาวปาริฉัตร    นาเมืองรักษ์
3. นางสาววรรณทิมา    มากมี
4. เด็กหญิงพิมมาดา    ภมรนาค
5. เด็กหญิงณปภา    ศรีทอง
6. เด็กหญิงพรปวีณ์    โนณฤทัย
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ลิขิตสุภิณ
8. นางสาวผดา    ศุภเกรียงไกร
1. นายชัยยศ    ยศยอด
2. นางสาววชิรญาณ์    ผาจวง
3. นางสาวอารีย์    เยเปียว
30 38 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชา    ลัคนาภิเศรษฐ์
2. นางสาวกบ    เจริญสุข
3. นางสาวไอลดา    เจริญถิ่น
4. นางสาวยุพารัตน์    ทองอินลา
5. นางสาวสุดารัตน์    แจ่มกมล
6. นางสาวทิพย์อาภา    ปิติสิทธิ์
7. นางสาวศศิธร    ประทีปพรณรงค์
8. นางสาวปัญญาพร    โกศลานันท์
9. นางสาวรัตติยากร    หมั่นบ่อแก
10. นางสาวฐิติพร    ทองประมูล
1. นายฤทธิพงษ์    ประทุมสุวรรณ์
2. นางสาวสุภาวรรณ    บุญสวัสดิ์
3. นางสาวอารีรัตน์    ทองมูล
31 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชณิตา    รุ่งอรุณ
2. เด็กหญิงชัชชา    กลิ่นโกสุม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ปิ่นวันนา
4. เด็กหญิงมัณฑนา    หนูสวัสดิ์
5. นางสาวเพ็ญนภา    เพ็ญเกตุการ
6. นางสาวภัสสร    แผงนอก
7. เด็กหญิงจิรนันท์    ส่งศิริ
8. เด็กหญิงว่านทอง    ดังโพธิ์ทอง
1. นายชัยณรงค์    ศรสวรรค์
2. นายธีรชัย    โตนวน
3. นายมานพ    นอบน้อม
32 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวทนงนรี    หนูสัมฤทธิ์
2. นายชาญชล    แจ่มจันทร์
3. นายปิยะ    เรืองศรี
4. นายจิรภัทร    รุ่งเนย
5. นางสาวภูริชญา    สนสด
6. นายธิติ    ราชปักษา
7. นายชินพงษ์    ผอบเหล็ก
8. นางสาวกนกวรรณ    รุ่งสว่าง
1. นายชัยวัฒน์    ปานฉ่ำ
2. นายถาวร    เอียงอุบล
33 41 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายปุณยวีร์    จันทร์แจ่มใส
2. นายชินวัตร    ฉิมสอน
3. นายวรกฤช    หัตถีนาโค
4. นายจักรินทร์    โพธิกิตติพงษ์
5. นางสาววิรงรอง    วงศ์ษา
6. นางสาวจณิสตา    สุนทรไชยา
7. นางสาวศิริพร    มีแก้ว
8. นางสาวณัฐกานต์    ทั่วนภา
9. นางสาวปิยะฉัตร    วาดประสพ
10. นางสาวพิมนิภา    สุขสมคุณ
1. นางสาวสมพร    พรมรักษา
2. นายสมศักดิ์    พลายด้วง
3. นายเสรี    อุส่าห์ดี
34 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพล    นพพันธ์
2. เด็กชายกานต์    จิตต์แพทย์
3. เด็กชายเกียรติสุริยา    สุขโฉม
4. เด็กชายสรณัฐ    ศรีศิลปอุดม
5. เด็กชายธนพล    เขียนนอก
6. เด็กชายปริชญ์    ฉิมมี
7. เด็กชายสิรวิชญ์    แซ่หลี
8. เด็กชายธนกร    เตียนพลกรัง
9. เด็กชายภูมิพัชร    ชัชวาล
10. เด็กชายเทวา    เจริญบุตร
1. นางสาวจิราพร    เสทา
2. นายประยัติย์    ไชยรัมย์
3. นางผกาภรณ์    ไชยรัมย์
35 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัดดา    รุ่งเรืองศรี
2. นายกิตติชัย    วสุธนไพโรจน์
3. นางสาววิไลลักษณ์    บุญแสง
4. นางสาวกุลสตรี    เจกะพงษ์
5. นางสาวศิริกรณ์    เสมอชาติ
6. นายสรยุทธ์    สุขสำราญ
7. นายนิลพัชร    ภิญโญ
8. นางสาวมนัสวี    ปัตตะมะ
9. นางสาวเจนจิรา    หมวกลาว
10. นางสาวสุกััญญา    ราชสุภา
1. นางวันเพ็ญ    กองมณี
2. นายสมภพ    ไตรทอง
36 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิสรารัตน์    ศิริเลิศวรสกุล
2. นางสาวเพชรรี    สมเพชร์
3. นางสาวลฎาภา    อ้นเพ็ชรกุล
4. นางสาวลลิตา    ชอ้อนชม
5. นางสาวณัฐชา    ขำญาติ
6. นางสาวนารีรัตน์    ศิริเลิศวรสกุล
7. นางสาวศศิวิมล    ชาวนาป่า
8. นางสาวกัญญา    หลวงศรี
9. นางสาวสุธิตา    พานิช
10. นางสาวภาวิดา    คชอ่วม
1. นายจารุเดช    สุทธิบุตร
2. นายธีระศักดิ์    ช้างน้อย
3. นายวีระศักดิ์    สำนักวังชัย
37 47 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายรัตนกร    ต่อกำไร
2. นายภูมินทร์    คำขะ
3. นายคงเดช    สมใจ
4. นายธนวัฒน์    แซ่แต้
5. นายปารเมศ    เกตุแก้ว
6. นายเฉลิมเกียรติ    วงค์อ่อง
7. นายกฤษฎาวุฒิ    ราชหุ่น
8. นายพัชระ    สุทธิโสม
9. นายเฉลิมศักดิ์    วงค์อ่อง
10. นายธนวุฒน์    อาสาแข็ง
1. นายดิเรก    จันทร์ประทีป
2. นางสาวรุ่งรัตน์    พรหมลัทธิ์
3. นายองค์การ    กอน้อย
38 48 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายชาญณรงค์    เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายอนันตศักดิ์    ศรีรัตน์
4. นายโปริญ    สูงถวี
5. นายสัญชัย    บัวพึ่ง
6. นางสาววัยวรรณ    ปัญจแก้ว
7. นางสาวอาทิตยา    ดำรงกิจถาวร
8. นางสาวเนตรนภา    ค้ำคล้อง
1. นายกฤษดา    ชาน้อย
2. นายวรพล    ณรงค์แสง
3. นางสาวสุชาวดี    จักษุศรี
39 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิติวุฒิ    จั่นทอง
2. เด็กชายดนุสรณ์    หัตถกรี
3. เด็กชายคชรัตน์    ระวังการ
4. เด็กชายภัทรนันท์    พลายเวช
5. เด็กชายชานน    แสงอรุณ
6. เด็กชายพีระวิชญ์    พินผล
7. เด็กชายธนัตถ์ชัย    คีรีเดช
8. เด็กชายวีระยุทธ    ฐิติภัทร์
9. เด็กชายยุทธศาสตร์    สังขะโห
10. เด็กชายรณกร    คำตะนิตย์
1. นายนที    เพียรชอบ
2. นายสุวิทย์    อุตทูล
3. นางสาวโสภิดา    วรจักร
40 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชัชฎาพร    ขาวเกิด
2. นางสาวภูริชญา    พูนชัย
3. นางสาวกุลภรณ์    มั่นกตัญญู
4. นายพิศิษย์    เรืองผึ้ง
5. เด็กชายธนทัต    สินพานิช
6. นายเอกดนัย    ถากา
7. เด็กชายวรพล    โสดานิล
8. เด็กชายศิริอนันต์    เชียงศรี
9. เด็กชายสหรัฐ    พรหมน้อย
10. เด็กชายเอกราช    กองสี
1. นายมานะ    มอไธสง
2. นายวิทูร    สอนสระคู
3. นายอดิศร    กล้าหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................