งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริรักษ์    วัลย์จิตรวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี    จรุงกิจเจริญ
3. เด็กหญิงมาลัยพร    ทนงูเหลือม
4. เด็กหญิงวราพันธ์    เเสงมาลาธนวัจน์
5. เด็กหญิงกรณ์วิภา    ศรีบุรินทร์
6. เด็กหญิงเขมจิรา    ปัญญาวิมุติ
7. เด็กหญิงศิรินทรา    เดชโคบุตร
8. เด็กหญิงสุปรียา    แสงกระจ่าง
9. เด็กหญิงศศิชา    หงษ์สกุล
10. นางสาวนภัสสร    คงเกตุ
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ    สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา    เลงัง
2 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์    จิณณธรรมพงษ์
2. เด็กหญิงอภิชยา    คุณพระรักษา
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์    เหมือนใจ
4. เด็กหญิงสุภลักษณ์    สิทธิ์ภานุวงค์
5. เด็กหญิงเพรชไพลิน    แก้วประเสริฐ
6. เด็กหญิงสมภัสสร    เสริมสวยประสิทธิ์
7. นางสาวศุภรักษ์    เกียรติบุตร
8. นางสาวธัญชนก    มีคม
9. นางสาววศินี    ปรีจำรัส
10. นางสาวรมัณยา    เธียรวงศกร
1. นายต่อพงษ์    สมสิงห์
2. นางผกายมาศ    เชวงชุติรัตน์
3. นายเชาวลิต    นาขามป้อม
3 4 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศฏาภรณ์    โพธิชัยเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งลาวรรณ    อุดนอก
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    อินเป้น
4. เด็กหญิงรัตติยา    อุ่นจิตต์
5. เด็กหญิงขนิฐา    โพธสาลี
6. เด็กหญิงนงนภัส    ไชยดี
7. เด็กหญิงณัฐริกา    สกุลรัตน์
8. เด็กหญิงธนพร    รอดทอง
9. เด็กหญิงณิชา    อรัญญิก
10. เด็กหญิงวิภาวรรณ    สัตย์ณชนม์
1. นายคมสัน    ศรีราชบัวผัน
2. ว่าที่ร้อยตรีธีระศักดิ์    สุขล้วน
3. นายใหม่    พุ่มไพรินทร์
4 5 โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริณาห์    แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา    เหลืองอ่อน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    พงษ์พัชราพันธ์ุ
4. เด็กหญิงกานติมา    ฉ่ำพิพัฒน์
5. เด็กหญิงวิชุลดา    ศรีสวรรค์
6. เด็กชายศิริมงคล    ศิลาบุตรดี
7. เด็กชายอัษฎาวุธ    ทำเนาว์
8. เด็กชายต่อศักดิ์    สังแก้ว
9. เด็กหญิงพรชิตา    มัธยัสถ์
10. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    มาจิตต์ภาสกร
1. นางสาวจิตราพร    บุญรี
2. นายสมยศ    พิมเสน
5 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิสรา    ภัคดีโยธา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    พันธุ์ทองดี
3. เด็กหญิงวรนุช    รอดตัวดี
4. เด็กหญิงวรรณวิสา    นุเว
5. เด็กหญิงณัฐชยา    ธรรมวิเศษ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    วังเวง
7. เด็กหญิงอริญญา    สีม่วง
8. เด็กหญิงธนัชชา    โตอาจ
9. เด็กหญิงหัทยา    มีบุญมา
10. เด็กหญิงฉัตรฑลิกานต์    เวชชประสิทธิ์
1. นายสุพัฒน์    มีพึ่ง
2. นางสุมาลี    นาเมือง
3. ดร.เตือนใจ    ปิ่นนิกร
6 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐหทัย    ผู้แสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันนุ่ม
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    พูนพ่วง
4. เด็กหญิงภัทรศญา    คำโสด
5. เด็กหญิงวิมลนาฏฐ์    เล่าใจ
6. เด็กหญิงชนนิกานต์    ภูมินัทธี
7. นางสาวศุภกาญจน์    เดชอุดมสุทธิ์
8. นางสาวนิตา    ปีชื่น
9. นางสาวชญาภา    ฤทธิเดช
10. เด็กหญิงปนัดดา    โฉมเชิด
1. นายปกรณ์    ธงศรี
2. นายพงษ์ศักดิ์    เหลืองวิไล
3. นางภุมรี    รัตนวิมานชัย
7 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูษณิศา    จูเจี่ย
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ภูผาพลอย
3. เด็กหญิงธัญพิชา    มงคลจักรวาล
4. เด็กหญิงพัชริดา    โภชกรณ์
5. เด็กหญิงพรนภัส    ช้างผึ้ง
6. นางสาวสรัญญา    นาคอ่อน
7. นางสาวพรปวีณ์    คงมะกล่ำ
8. นางสาวปัญญาพร    ทองฟัก
9. นางสาวเจนจิรา    ขำวิบูรณ์
10. นางสาวนิยะดา    พันเต
1. นางวิณุรา    ฉันทชาติ
2. นางสุรีรัตน์    พุ่มกุมาร
8 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธนพร    บุญบวก
2. นางสาวสาวิตรี    หงษ์มัง
3. นางสาวจริยา    หาโหยก
4. นายปิยะ    เงินสา
5. นายสรรธิกาลย์    นิยม
6. นายธีระศักดิ์    สูนตา
7. นางสาวศิรินภา    แก้วพิกุล
8. นางสาวพรวดี    คำชาลี
9. นางสาวพรรณพัสษา    ชะอุ้มผล
10. นางสาวณัฐริกา    เจาะพรมมา
1. นายกังวาน    สิงห์แก้ว
2. นายนรินทร์    แพนลา
3. นายภาณุวัฒน์    เทียมพัฒน์
9 10 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรธีรา    ชัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    แว่นวงษ์
3. เด็กหญิงอารตี    ศรีทอน
4. เด็กหญิงสุนิสา    อาจลุน
5. เด็กหญิงมลธิชา    นิลพันธ์
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์    มุกดาหาร
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อินทะวงศ์
8. เด็กหญิงอชิรญา    แน่นอุดร
9. เด็กหญิงกฏชกร    อันสมศรี
10. เด็กชายพีรภัทร    บึงราษฎร์
1. นายจิติศักดิ์    ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางสาววารุณี    วิลาศรี
3. นายวิชล    สมบุญ
10 11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพิชญา    ไวยนางค์
2. นางสาวบุษบา    ฟุ้งถือทรัพย์
3. เด็กหญิงวัชริภรณ์    พิมพ์ขาว
4. เด็กหญิงอภิชญา    นิลดี
5. เด็กหญิงสุพรรษา    สายปิยพันธุ์
6. นางสาวกมลลดา    คงชาตรี
7. นายธนชาติ    พันธ์เปี่ยม
8. นายจิตวัต    ทับทิมทอง
9. นางสาวอรุณี    ศรีแก้ว
10. นางสาวชลธิชา    สุขสถิตย์
1. นายธรรมนิตย์    บ้านพวน
2. นางสาวปรียนันท์    ชัยสิริพัฒนา
11 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววศินี    ชัยยะ
2. นางสาวพัทธ์ธีรา    แสงสุรีย์พรชัย
3. นางสาวรรรรรร    กะจะวงษ์
4. นางสาวชนานันท์    นันตื้อ
5. นางสาวองค์รักข์    แจ่มนิยม
6. เด็กหญิงชนัญธิดา    นาในบุญ
7. เด็กหญิงพิชชาพร    นิยมนา
8. นางสาวณภัทร    วงเวียน
9. เด็กหญิงภคนันท์    อุดม
10. เด็กหญิงอรุชิตา    ไตรสุทธิ์
1. นางสาวศิรินภา    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสมปรารถนา    ทองนาค
3. นางอุบลวนา    วงเวียน
12 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายนนทกร    คงทน
2. นายเหมันต์    เฟื่องมงคลวิทยา
3. นางสาวกรรณิกา    จันทร์มงคล
4. นางสาวโยษิตา    สวัสดิผล
5. เด็กหญิงศิริญากร    พันธวงค์
6. นางสาวปานชีวา    รุจิแสวง
7. นายพัษร์ปวัฒน์    แก้วโสวัฒนะ
8. นางสาวสุรัชฎา    ใยเสถียร
9. นางสาวจันทิมา    ธรรมชีวิน
10. นางสาวศศิธร    บุตรศรี
1. นายธีระวัฒน์    เพ็ชร์วารี
2. นายนายรัชชุพงษ์    แก้วจันทร์
3. นางสาวบุญเรือง    สังฆ์ศุข
13 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาววารี    บุญลา
2. นางสาวสังใอ    อ็อก
3. นางสาวศิริรัตน์    สังข์ทอง
4. นางสาวจณิสตา    บุญเดิม
5. นางสาวแระ    สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงเพีย    วิภา
7. เด็กหญิงจันที    สังข์ทอง
8. เด็กหญิงลี    ชุน
9. เด็กหญิงวรรณภา    สุขสวัสดิ์
10. เด็กหญิงเกศินี    รัตนวาลย์
1. นางกัญณิญาพัทน์    มนตรีวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา    บรรดาศักดิ์
3. นายวิชย์วศิน    พิมพ์เทศ
14 17 โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณฐิกา    สุทะ
2. นางสาวฐิติรัตน์    ประสาททอง
3. เด็กหญิงนพรัตน์    บางโม้
4. เด็กหญิงพรนิภา    เมืองเรือง
5. เด็กหญิงลดาวัลย์    เรืองภู่
6. เด็กหญิงบุษบา    สวนสิน
7. เด็กหญิงวาสนา    ป้อมน้อย
8. เด็กหญิงธนวรรณ    บุรีรักษ์
9. เด็กหญิงภัสศิวรรณ    ชุมรัมย์
10. เด็กหญิงเบญจพร    พรมอินทร์
1. นางจีรวรรณ    สุขมังสา
2. นายนัฐพล    ชูทอง
3. นายพิชิตชัย    มากประมูล
15 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยาพร    นาคโถม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ชำนิกุล
3. เด็กหญิงชลลดา    มะกล่ำแดง
4. เด็กหญิงณัฐรวี    กุลพันธ์
5. เด็กหญิงแสงรุ้ง    ปานอ่วม
6. เด็กหญิงปณิตา    ศรีวรขันธ์
7. เด็กหญิงสลัลรัตน์    บุญช่วย
8. เด็กหญิงพรรณวดี    เสือบัว
9. นางสาวภัทรธิดา    คุณกระมุท
10. นางสาวเกศลาวัลย์    คงพึ่ง
1. นางสาวกัญญารัตน์    วงศ์สาลี
2. นางเฉลิมศรี    คชเพชร
3. นายไทยประเสริฐ    วนวาล
16 20 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายณรงค์ชัย    งามสง่า
2. นางสาววิลาวัลย์    สาลี
3. นางสาวสิริยากร    กาคูณ
4. นางสาวนวพร    ภักดีบุตร
5. เด็กหญิงสุภารัตน์    สุขคีรี
6. เด็กหญิงพรสวรรค์    บุญยิ่งเหลือ
7. เด็กหญิงศรุตยา    พงษ์ไธสง
8. นางสาวบุศรินทร์    ปานชาลี
9. นางสาวสุพรรษา    สวนไผ่
10. นางสาววราพร    ปองเพียร
1. นางจันทิรา    ทรงธรรม
2. นายพิทักษ์    ทรงธรรม
3. นางศรินธร    เพ็ชรัตน์
17 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลภัสรดา    โมราถบ
2. เด็กหญิงอธิษฐาน    สาสกุล
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์    หาญกร
4. เด็กหญิงวนิดา    เสือเพชร
5. เด็กหญิงสุริวิภา    แก้วเกิด
6. เด็กหญิงพรวี    จวนสาง
7. เด็กหญิงลักษณพร    มีชัย
8. เด็กหญิงพรนภัส    ปานทอง
9. เด็กหญิงสิริรัศม์    วิสมิตะนันท์
10. เด็กหญิงนิตา    เชื่อมวงศา
1. นายณัฐพล    ทักษณา
2. นางสาวนุสรา    ผุสดี
18 22 โรงเรียนอรุณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    เหงาจิ้น
2. นางสาวกษวรรณ    ทอดสนิท
3. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์    เรืองไพบูลย์
4. เด็กหญิงพิชชาภา    สังขะไชย
5. นางสาวคณิตา    ศรีสุวรรณศิลป์
6. เด็กหญิงนรีรัตน์    เหมทานนท์
7. นางสาววรรณดี    เกิดสี
8. นางสาวจามรี    มุลีผล
9. นางสาวศศิวิมล    เพ็ชรไชยา
10. เด็กหญิงวิมลณัฐ    สังฆะมณี
1. นายชยกร    บัวอำไพ
2. นายนิวัฒน์    ถือศิล
3. นายสุรินทร์    เอี่ยมผึ้ง
19 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวภูษณิศา    ประมูลศรี
2. นางสาวมลธิลา    วงศ์ภักดี
3. นางสาวสุพรรษา    พิมนุช
4. นายครองฟ้า    พยอม
5. นางสาวเสาวนีย์    ยิ่งยง
6. นางสาวปิรารัณย์    แจ่มฟ้า
7. นายหาญณรงค์    วัดน้อย
8. นางสาวจันทิมา    บรรพบุรุษ
9. นางสาวฐนิชา    ดอกมะขาม
10. นางสาวชลดา    มนูญผล
1. นายทวีศักดิ์    มาสริ
2. นางสาวน้ำเพชร    แจ่มทอง
3. นายวิเชียร    แตงอ่อน
20 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    สุขไชยะ
2. นางสาวกวินทิพย์    สว่างเนตร
3. นางสาวจันทิมา    สำเนียงแจ่ม
4. นางสาวดวงกมล    สุภาพ
5. นางสาวเกศราภรณ์    มะลิซ้อน
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์    วันทอง
7. นางสาวพรรษา    สีเรือง
8. นางสาวสุชาดา    ลำใย
9. เด็กหญิงณิชกานต์    อักษร
10. เด็กหญิงณัฐมล    ฟ้าแสนสุข
1. นายนฤพล    ดาวเรือง
2. นายปภังกร    โรจน์วัฒนไพบูลย์
3. นายสมเจต    บุญมี
21 25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตติยาภา    ฮวดสุนทร
2. เด็กหญิงวรัญญา    สิงห์งอย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สินเกษมสุข
4. เด็กหญิงดาราวดี    จันทร์ชาวนา
5. เด็กหญิงกมลชนก    รอดธานี
6. เด็กชายรัชชานนท์    คะมิ
7. เด็กชายธนกฤต    สิทธิศร
8. เด็กชายณัฐนันท์    เข็มสันเทียะ
9. เด็กชายอดิศร    จามจุรี
10. เด็กชายพรเทพ    เนียมนาค
1. นางสาวธัญภัส    แดงสมบูรณ์
2. นายวิริทธิพล    เดชสิทธิ์นัจกร
3. นายสุรศักดิ์    การุญ
22 26 โรงเรียนอนุชนศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลพัชร    ทองมา
2. เด็กหญิงธนพร    โคตะมะ
3. เด็กหญิงธนพร    ชูศูนย์
4. เด็กหญิงพันพสา    วงษาวัตร
5. เด็กหญิงพิชชนันทน์    โอฬารฤทธิ์กุล
6. เด็กหญิงญาณิศา    บวรสืบบุญ
7. เด็กหญิงอาจารี    สุขศรี
8. เด็กหญิงสุทธิดา    พันธ์ภู่
9. เด็กหญิงฐิตาภร    ไตรพรประเสริฐ
10. เด็กหญิงวีรภัทร    พลับพลา
1. MissRazelyn Milo    Divinagracia
2. นางสาวอรอุมา    ใจฉ่ำ
23 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศรีจิตรา    จิตรนพคุณ
2. นางสาวธีรดา    ขวัญแพ
3. นางสาวศุภัทรา    จันแก้ว
4. เด็กหญิงทิสานาฏ    ปึงตระกูล
5. นางสาวสุทธิรัตน์    พุทธโอวาท
6. นางสาววาสนา    อิสสะอาด
7. นางสาววิไลลักษณ์    มิ่งขวัญเจริญชัย
8. นางสาวศุภรัตน์    แสงหนู
9. นางสาวมาริษา    มาแสง
10. นางสาวกนกพร    นนทเดชะ
1. นายทรงศักดิ์    โชติช่วง
2. นางสาวพัชรี    ชมจันทึก
24 28 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายทัช    ไม่มีนามสกุล
2. นางสาวเล็ก    ไม่มีนามสกุล
3. นางสาวกันดา    เจริญวานิชวัฒนา
4. นางสาววรากร    สุริยะวงษา
5. นางสาวรวิกานต์    บุญชม
6. นางสาววรรณา    สุทธิวงษา
7. นางสาวกนกพร    มั่นนิยม
8. นางสาวกมลชนก    แก้วกอง
9. นางสาวภาพตะวัน    เงินทอง
10. นางสาวจิตรวดี    หังสเนตร
1. นายพชร    กฤษณะเศรณี
2. นางสาววชิราภรณ์    สมตน
3. นางวิเรืองรัตน์    แก้วกอง
25 29 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายปรเมศน์    บุญสอน
2. นายธิติวุฒิ    ปุรานัน
3. นางสาวรมิตา    อ่อนหวาน
4. นางสาวน้ำเพชร    เทียบแก้ว
5. นางสาวเกศิณี    มีบุญญา
6. นางสาวประภาพร    ดันนอก
7. นายธวัชชัย    จีบจอหอ
8. นางสาวนลินรัตน์    โจทย์พิมาย
9. นางสาวปริยาพัชร    คมขำ
10. นางสาวธมลวรรณ    สิริกุลธนทรัพย์
1. นายพงศ์พันธ์    แก่นนวลศรี
2. นางสาวเรือนทอง    บุษปฤกษ์
26 30 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงถนิษฐา    ถนอมลาภ
2. นายชัยชนะ    วิภาพันธ์
3. นางสาวเบญจมาศ    ธารวาศน์
4. นางสาวเจนจิรา    เขียวสไว
5. เด็กหญิงชนิดา    โชติช่วง
6. นางสาวสุวัฒนา    ลิ้มสุวรรณ
7. เด็กหญิงทรรศนีย์    ดอกกุหลาบ
8. นายรณชัย    สว่างศิลป์
9. เด็กหญิงเสาวรัฐ    ชลันธร
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ผลนาค
1. นางสาวกนกวรรณ    ศรีรัตน์
2. นางสาวกาญจน์สิตา    ตู้แก้ว
3. นางสาวกุสุมา    ลิ้มสวัสดิ์
27 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ทองบ้านโข้ง
2. นางสาวนุชนาฏ    เณรจาที
3. นางสาวพินสุดา    เพ็งพารา
4. นางสาวอรรถวดี    เข็มแก้ว
5. นางสาวชลนิชา    อุดมฤทธิ์
6. นางสาวพลอย    ตะวันเที่ยง
7. นางสาวเบญจมาศ    วงษ์สวด
8. นางสาวศิริพร    นาคอรุณ
9. นางสาวเสาวลักษณ์    น้อยเงิน
10. นายพิเชฐ    ทำจะดี
1. นายตรงกิจ    สุขเหลือ
2. นายสุทิน    อาจคงหาญ
3. นายหัสนัย    สมชาติ
28 32 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    โสภา
2. นายอรรถพล    ตลับทอง
3. เด็กชายอรรคพล    เกมกลาง
4. เด็กชายนภัสกร    จำลองเพ็ชร
5. นางสาวจุฑามาศ    เคียนทอง
6. นายกฤติพงศ์    สุทธิประภา
7. นางสาวสายฝน    วงษ์ชมพู
8. นายอนุกูล    ชูจันทร์
9. เด็กหญิงปัทมวรรณ    คัมภีร์
10. นางสาวการะเกด    งอนรถ
1. นายนิรุตต์    ปานฉิม
2. นายสว่าง    อ่อนละมัย
3. นายเอกพันธ์    เกษศิลา
29 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิพร    สุภาพร
2. นางสาวสนิษฐิญา    แสนเดช
3. นางสาวนิสา    จิตรักษ์
4. นางสาวปวีรา    เสนคราม
5. นางสาวกนกนิภา    บุญยั่งยืน
6. เด็กหญิงพรไพลิน    เบ้าทอง
7. นางสาววิภาดา    สาลิกา
8. นางสาวพิมพิดา    สังวรณ์
9. นางสาวศศิกานต์    ไพรบึง
10. เด็กหญิงทินรัตน์    สุดอุดม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภา    เชื้อเอี่ยม
2. นายดิเรก    หนูน้อย
3. นางสาววราพัณณ์    สัมมาพิสิทธิื์
30 34 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    จากทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    บุญลือ
3. นางสาวเกษพร    พันธ์พานิช
4. เด็กหญิงมาริษา    บุญเป็ง
5. นางสาวพรสรวง    แทนวันดี
6. เด็กหญิงฐิติญา    รุ่งเรือง
7. นายสิทธิพงศ์    นพโสภณ
8. นางสาวรุ่งนภา    รุ่งแก้ว
9. เด็กหญิงกิจสุดตา    เทียมพล
10. เด็กหญิงจิตติมา    ศิริวรรณ
1. นางสาวจันทร์จิรา    นิลเนียม
2. นายสิริณัฐ    มานะวะ
3. นางสาวอรอนงค์    นาโสก
31 35 โรงเรียนบางหลวงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวนิศาชล    ทองประเสริฐ
2. นางสาวสุรีพร    จิตต์มั่นการ
3. นางสาวชนาธินาถ    รูปสม
4. เด็กหญิงจิราพร    กัณหา
5. เด็กหญิงจรรยา    ศรีจิตแจ่ม
6. เด็กหญิงสุภลักษณ์    ยอดแก้ว
7. เด็กหญิงอลิสา    ประเสริฐสุข
8. เด็กหญิงวรรณพร    แดนแก้ว
9. เด็กหญิงจิฬาภร    เกิดจาด
10. เด็กหญิงเทียนทอง    มูลทองน้อย
1. นางสาวฐิตารีย์    เธียรสุทัศน์
2. นางสาววรนุช    จิตรมณี
32 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เรียนรู้
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ภูผา
3. เด็กหญิงลภัสรดา    อ่วมอ้อ
4. เด็กหญิงพรชิตา    อ่ำกลัด
5. เด็กหญิงชนิสรา    เอี่ยมละออ
6. เด็กหญิงจิดาภา    ชุ่มน้อย
7. เด็กหญิงญาดา    นัครามนตรี
8. เด็กหญิงณัฐวดี    ศรีภุมมา
9. เด็กชายปุรเชษฐ์    จันทร์แจ้ง
10. เด็กหญิงกรวรรณ    ไก่แก้ว
1. นายรัตนชัย    หนูนาค
2. นางอภิวันท์    เจี้ยมดี
3. นางสาวอารีรัตน์    รัตนเหล็กไหล
33 37 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวไอยเรศ    สุขสาร
2. เด็กหญิงรวิพร    จิตรภักดีบุญรอด
3. เด็กหญิงแพรวไพลิน    กี้เจริญ
4. เด็กหญิงอนัญญา    แอนโทมัส
5. เด็กหญิงศุภิสรา    พูลศิริ
6. เด็กหญิงฐิตารีย์    จารุจิตรธนว้ชร์
7. เด็กหญิงธิดาพร    กุลมงคล
8. เด็กหญิงสุทธอร    ปัวไพร
9. เด็กหญิงกชพรรณ    ว่องไว
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์    ผดาจิตร
1. นางสาวกนกรัตน์    ตันติกรพรรณ
2. นางสาวผุสดี    ขำทอง
3. นายสนอง    คุณมี
34 38 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวธารารัตน์    ทากุดเรือ
2. นางสาวทัศนีย์    คำนักดิษฐ์
3. นางสาวอริษา    อิสสะอาด
4. นางสาวสุกรรณิกา    ตันโชกี
5. เด็กหญิงรัศมี    ผมน้อย
6. เด็กหญิงลัลนา    มุขชาติ
7. เด็กหญิงชาลิสา    ลายเครือวัลย์
8. เด็กหญิงศรุตยา    จินดา
9. เด็กหญิงชลนิชา    ศิลาไสย
10. เด็กหญิงชนานันท์    โกวิทพานิชกุล
1. นายสุทธา    ช่วยแจ้ง
35 39 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเดชสิทธิ์    ไม้สันเทียะ
2. เด็กชายจิรายุทธ    เอี่ยมสม
3. เด็กชายวรวิทย์    พูนรัมย์
4. นางสาวมะลิวรรณ    สุกเพิก
5. เด็กชายบรรณสรณ์    ทองอ่อน
6. เด็กชายเปรมปฌา    ครุษสัง
7. เด็กหญิงพิชชาภา    คำวิเศษ
8. นางสาวธัญญาลักษณ์    ทองคำ
9. เด็กหญิงพิมพา    ประไวย์
10. เด็กหญิงชิดกมล    แสงทอง
1. นายนริศ    ปืนแก้ว
2. นายวินัย    ขุมทรัพย์
3. นายวีระวัฒน์    ระนาท
36 40 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัณฑนา    รัตนรัตน์
2. นางสาวพิจิตรา    จันทร์โพรัง
3. นางสาววิลาวัลย์    คีรีวรรณ
4. นางสาวอชรายุ    ไชยมงคล
5. นางสาวปิยะวรรณ    ทรัพย์มงคล
6. นางสาวจันทิมา    ขำโพกา
7. นายธนกร    อ่อนละออ
8. นายชัยศิลป์    ศาสตราบุตร
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    สวนสะอาด
10. เด็กหญิงภัทรนาถ    พูลสิน
1. นางสาวฐิติรัตน์    กลิ่นจันทร์
2. นายสมบูรณ์    ชมชูชื่น
37 41 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะภัทร    ภิรมย์คช
2. เด็กหญิงนันทเลิศ    รักเย็น
3. เด็กหญิงดารินทร์    สายชนะ
4. เด็กหญิงณัฐวศา    สายด้วง
5. นางสาวจุฑาทิพย์    โตสิงห์
6. นางสาวเก็จมณี    จันทร์แจ่มศรี
7. นางสาวชนิกานต์    คงอ่อน
8. นางสาวกัญญาพัชร    วันเพ็ชร
9. นายนภาเดช    ศิริมงคล
10. นางสาวสิริวิมล    สงกรานต์
1. นางสาวน้อง    แพทอง
2. นายประสาน    ปิ่นนิล
3. นางสาวสมพร    พรมรักษา
38 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    จันทร์สีชัง
2. เด็กหญิงพิชชากร    กองมาย
3. นางสาวชนาพร    บุญรังษี
4. นางสาวศศิภา    สาคร
5. นางสาวจุฑาภรณ์    แก้วศรี
6. นางสาวอมินทร์ฐิตา    ไชยมงคล
7. นางสาวธิติมา    สราทธพันธุ์
8. นางสาวปองทิพย์    บุญรังษี
9. นางสาวกีรติกานต์    ทุพรหม
10. นางสาวกมลรัตน์    สุขเจริญ
1. นางยุพา    ยอดปัญญา
2. นายวันชัย    เข็มทิศ
3. นางสาวศิริราพร    บุญยอ
39 43 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติยา    ปรางงาม
2. นางสาวเขมจิรา    อทิศวรธนา
3. นางสาวอรกช    อรชร
4. นางสาวณัฐวดี    นันกลาง
5. นางสาวณัฐวรา    ประดิษฐ์
6. นางสาวณัฐกมล    คุ้มเขตต์
7. นางสาวลักษิกา    โปธาสิทธุ์
8. นางสาวชนิกานต์    บุญลือ
9. นางสาวสุจิตรา    หนูน้อย
10. นางสาวณัฐกานต์    ศรีคำมา
1. นางสาวนฤมล    บวบหอม
2. นางสาววรรณิกา    เพชรคง
3. นายศุภฤกษ์    ปัดดอกไม้
40 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ละลี
2. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์    ศรทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา    แหยมสาสุข
4. เด็กหญิงภนัดดา    อิ่มไสว
5. เด็กหญิงสุนันทา    การสิทธิ์
6. เด็กหญิงพัชริน    มะม่วงแก้ว
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์    จูมปััน
8. เด็กหญิงพรทิตา    พรหมสาขา ณ สกลนคร
9. เด็กหญิงศิริกานดา    รัตนพันธ์
10. เด็กหญิงจันทกานต์    โพธิ์แหน
1. นายปิยณัฐ    แก้วมา
2. นางวรินทร    ยอดนารี
3. นางวันเพ็ญ    กองมณี
41 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชญา    รังสิกุล
2. นางสาวณัฐธิดา    อนงค์
3. นางสาวฑิฆัมพร    จันทร์คล้อย
4. นางสาววารินทร์    รุ่งไพรพนา
5. นายเมธา    ลูกอินทร์
6. นางสาวปิยฉัตร    งามเฉลียว
7. นางสาวภัทรภา    อมาตยกุล
8. นางสาวอรนุช    หนูสว่าง
9. นางสาวกันต์ธิมา    อาจเลิศ
10. นายสิทธิกร    โภคา
1. นางสาวพิศมัย    ทิพยนันท์
2. นายรณชัย    วชิรธานินทร์
42 46 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาววริศรา    ฐิตยานุวัฒน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    เรืองศักดิ์
3. นางสาวปิยธิดา    นาคใหญ่
4. นางสาวอารียา    สิงห์ทอง
5. นางสาวเจนจิรา    กันยา
6. นางสาวสุปราณี    สิงห์ทอง
7. เด็กหญิงณิชกานต์    บุตรน้ำดี
8. นางสาวอินทราณี    เธอกิ่ง
9. เด็กหญิงชลลดา    เจริญปฐมตระกูล
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    จำปาแพง
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต    วรนาม
2. นางสุรีย์    วรนาม
43 47 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยา    กงเหิน
2. นางสาวสิดาพร    อินไข
3. นางสาวสร้อยสุดา    ศรีสะอาด
4. นางสาวธนพร    นบประโสด
5. นางสาวลักขณา    เรืองมนตรี
6. นางสาวสาธิกา    อินไข
7. นางสาวยอแสง    ผิวหอม
8. นางสาวศศิธร    สาหนองหม้อ
9. นางสาวรินดา    จันดี
10. นางสาวศศินิภา    แก้วทอง
1. นางสาวนงลักษณ์    แสงโสดา
2. นายสุทธิศักดิ์    แสงเหลา
3. นางสาวอุสาห์    สลุงอยู่
44 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญรัตน์    นาคผง
2. นางสาวปรางค์ทิพย์    ศิริรัตน์
3. นางสาวพอหทัย    ศรีราจันทร์
4. นางสาวมาริษา    ฉิมภาลี
5. นางสาวศิวพร    ฉายทองเจริญ
6. นางสาวสุชาดา    พวงทอง
7. นางสาวพีรดา    โสภา
8. นางสาวณัฎฐณิชา    อร่ามสุขเสรี
9. นางสาวกาญจนา    อินทรีย์
10. นางสาวศิรินุช    วงคีรี
1. นายคงไท    ตรีวนิชย์กุล
2. นายประทิน    สุวรรณวงษ์
3. นายยุทธนา    จิรวิทย์โอฬาร
45 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เจือจาน
2. เด็กหญิงธาวินี    จ้อยกุล
3. เด็กชายภัทรกร    เกณฑ์กิจ
4. เด็กชายไชยวัฒน์    บุญธรรม
5. นายธนกฤต    ฤทธิ์ทอง
6. นายโกมิน    เชี่ยวบัญชี
7. นายศุภโชค    กิตติญาพร
8. นายชากฤษ    ซาเลม
9. นางสาวศศิกานต์    ด่านเรือ
10. เด็กชายดลชัย    ผึ่งแช่ม
1. นางสาวพิชญ์กัญญา    อธิพวงมาลัย
2. นางสาวอัจนา    วัฒนานุกูลพงศ์
46 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภิสรา    กันยาทอง
2. นางสาวจณิสตา    พิมพาทอง
3. นางสาวกศิทธิดา    จันพางาม
4. นางสาวอทิตยา    ผิวนวล
5. นางสาววรัญญา    ธาตุจันทร์
6. นายภพธร    ปู่ตาแสง
7. นายอัครชัย    เชยด่านกลาง
8. นางสาวปัทมา    แกงขุนทด
9. นางสาวธันยพร    จันทร์ดี
10. นางสาววนัฐศนันท์    ธงทอง
1. นายมานะ    มอไธสง
2. นายสราวุธ    ศิลาราช
3. นายอดิศร    กล้าหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................