งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 629
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    แก้วอร่าม
1. นางสาวอิสริยะ    อุณหกานต์
2 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณพวิทย์    รัตนวารินทร์ชัย
1. นางสาวรัชนู    พิมพิทักษ์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี    วิจิตรธนสกุล
1. นางสาวอนุสรา    สิงห์โต
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    นิลชูจิตต์
1. นายจักรพันธ์    พลอยบุศย์
5 5 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิทธิพล    กึกก้อง
1. นางสุดาทิพย์    ตราชู
6 6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอินทิรา    -
1. นายกฤษณะ    จุลจังหรีด
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    พักแพรก
1. นายวิทยา    กุลมาตร์
8 8 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    แก่นสน
1. นางนิภา    บุญยัง
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนัชชา    ใจเอื้อ
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรกานต์    สว่างเทียบ
1. นายวันชัย    แจงประดิษฐ์
11 11 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวลักษณ์    วงษ์ชมภู
1. นายสมคิด    ศรีรุ่งสุขจินดา
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ก่อบุญ
1. นายพรชัย    พิมพ์แดง
13 13 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวศินี    ตองอ่อน
1. นายชรินทร์    ดวงเดือน
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรีย์พร    ศรีกรต
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิญชยา    ศิริรัตน์
1. นางสาวสายใจ    ตะพองมาตร
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายญาณภัทร    อำนวยพินิจ
1. นางสาวธนิกนันทิ์    แก้วมณี
17 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุเมธินี    เกตุศักดิ์
1. นางสาวอิสราภรณ์    สุทธิลักษณ์
18 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสวิตตา    ศิรินาม
1. นางสาวกรสุดา    ชิตรัตน์
19 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนก    แก้วแก้มกาญจน์
1. นางสาวมัญชุสา    อุตทอง
20 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปฏิพร    โยเหลา
1. นางสาวลภาวัน    บัวเทศ
21 22 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิพาวรรณ์    เนตรสายคงคา
1. นายสุรศักดิ์    ชินวรพิทักษ์
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดวงสา
1. นายสิริชัย    ใหญ่มาก
23 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญญิตา    พิชญกุลมงคล
1. นางสาวพรพนา    ธุระศรี
24 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพีรยา    นวพรนิมิต
1. นายอรรถกรณ์    คงมณี
25 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทรารัตน์    น้ำใจสุข
1. นายชาญชัย    คูณทา
26 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิพวิไล    ชัยภาณุศักดิ์
1. นางสาวศศิประภา    ยาวีระ
27 28 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    พลสิมมา
1. นางอารยา    มีทอง
28 29 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสรา    สุขพรรณ์
1. นางสาวนิตย์ธีรา    ธีราลักษณ์สกุล
29 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญาณิศา    ศรีรักษ์
1. นางสาวณญาดา    กฤษณา
30 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดิลักษณ์    สวนสมบูรณ์
1. นายสนั่น    ยงค์ไพบูลย์
31 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา    สีมาก
1. นายอนุชิต    ชัยเรียบ
32 33 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิติมา    สายทอง
1. นายวัชรพงศ์    บุญต้น
33 34 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    ซุยพิมพ์
1. นางสาวนิภาพร    สุวันวงศ์
34 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    หิมารัตน์
1. นายภาคภูมิ    ชัยพิพัฒน์
35 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    ทองอ่อน
1. นายจีรัชญ์    ภักดี
36 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัชชา    กอวิไล
1. นายจักรี    แสวงศรี
37 38 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขบรรเทิง
1. นายสุรนนท์    คงกระจง
38 39 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญธิญา    เกิดลาภ
1. นางสายยนต์    เสือสูงเนิน
39 40 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายศศลักษณ์    เกษสุคนธ์
1. นายทนง    ชัยหัน
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ชโยกิจเจริญ
1. นางชมมงคล    จวงจ่าย
41 42 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอังคณา    ทองจาก
1. นางสาวสุภัสสร    แซ่ลี้
42 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีณ์นุช    ฟีสันเทียะ
1. นางกัลยา    รัศมีเพ็ญ
43 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายหาญณรงค์    อินเทียน
1. นางสาวอภินุช    แก้วทอง
44 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ประทุมเลิศ
1. นายชัชชัย    จำเริญศักดิ์ศรี
45 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุณยนุช    คงคาหลวง
1. นางสาวนงนภัส    วงศ์พานิช
46 47 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงระพีภร    ยุทรัมย์
1. นางชมัยนุช    วรรณพุฒ
47 48 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสามวิตรี    แสวงทรัพย์
1. นางฉัตรา    พันสมตน
48 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    นาที
1. นางสาวอินทนัชฤทัย    บุญโต
49 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    แสงคุ้มทรัพย์
1. นางอุไรทิพย์    คำมงคุณ
50 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    บำรุงราษฎ์
1. นางสาวพัชราวรรณ    จันทศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................