งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิดา    คงเปรม
2. นายทักษิณ    ชื่นชม
3. นายรัชชานนท์    มีจันทร์
1. นายสงกรานต์    กฤษณคุปต์
2. นายเสกศักดิ์    สุยสุทธิ์
2 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายศิริชัย    วีระสุข
2. นางสาวณัฐณิชา    ยอดสุทธิ
3. นางสาวพรนิภา    กิรานุชิตพงศ์
1. นายจุฑ์นร์พนธ์    คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี    ก้านมะลิ
3 3 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายภูมิวณัฐ    โตนพคุณ
2. นายเปรมศักดิ์    จ่ามมาตย์
3. นางสาวปุณยนุช    จิตพูลผล
1. นางสาวกนกทิพย์    แซ่อึง
2. นางสาววีรยา    ลิ้มจี้จง
4 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐพล    เพ็ชร์แก้วหนู
2. นางสาวศวิตา    จันทร์หอม
3. นางสาวอรกานต์    สุขสุมิตร
1. นางสาววัชรี    โชคปีติกุล
2. นางสาวสุระพิณ    บุญญฤทธิ์
5 5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายวิชญะ    กุลประยงค์
2. นายชัยณรงค์    สาผาย
3. นางสาวอุไรวรรณ    วงค์สาร
1. นายวิชิต    อุ่นทะเล
2. นางสาวเนตรทราย    กังวานพณิชย์
6 6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวสิริบุญญา    ทัดเทียมหัด
2. นายปัณณธร    สุโลวรรณ
3. นางสาวพิมประภาพร    แก้วประสิทธิ์
1. นายณัฐนันท์    เสือแก้วน้อย
2. นางสาววณิชชา    สุรัตนะ
7 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวชัชชญา    จันทร์ชื่น
2. นางสาวหทัยชนก    แก้วหาวงศ์
3. นางสาววันชรี    เพชรวงษ์
1. นายพิภพ    พานิชย์
2. นายยุทธนา    ศรีสวัสดิ์
8 8 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธวินวิกา    โกมล
2. นางสาวพรทิพย์    ประเสริฐศรี
3. นายราเมศร์    เสือเอี่ยม
1. นายสมเกียรติ์    ฮวบเจริญ
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมาลี    เจริญภูมี
2. นายทศกรานต์    ปั่นสวัสดิ์
3. นายสราวุติ    อินประเสริฐ
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    ยศ
2. นางสาวรุ่งนภา    คะเชนเนียม
3. นางสาวศศินิภา    บุญคำ
1. นางสาวบุษกร    คำเกตุ
11 11 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวประภัสสร    จันทคีรีเขต
2. นางสาววรรณิษา    แก้วสอาด
3. นายพงศกร    แสงสุวรรณ
1. นางสาวนันทรัตน์    ความชอบ
2. นายพงศกร    สวัสดี
12 12 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายคมน์พีระภัทร    เหมพันธุ์
2. นายชาญชัย    สุทธิ
3. นายวันเฉลิม    ตาใหม่
1. นางสาวกิตติยา    นุสกุลนีย์
2. นางสาวจุรีรัตน์    ทองขาว
13 13 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนพล    สงวนพันธ์
2. นายวีรภัทร    กิจอุดม
3. นายไชยเกียรติ    ประจงจัด
1. นายชรินทร์    ดวงเดือน
2. นายอนุพล    มุลานนท์
14 14 โรงเรียนบางปะอิน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายพงษ์ศักดิ์    ขจัดภัย
2. นางสาวเบญญานันท์    เอี่ยมสอาด
3. นายสหัสวรรษ    พงษ์สัญการ
1. นายศักดิ์ชัย    หัตถกรรม
2. นายอุดม    พิบูลย์
15 15 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายพรหมพร    เถื่อนพนม
2. นายธนพล    เอกศักดิ์พรทวี
3. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณพาชี
1. นายวรุณ    ศิลาอาสน์
2. นางวาสนา    ศิลาอาสน์
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลพร    ชูกร
2. นางสาวกุลธิดา    พูลสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐจริญา    สุทธิเจริญวงศ์
1. นางสาวพิรมล    เกตุมณี
17 17 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (ม.1-6) สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายสมพงษ์    ทองศรี
2. นายสุรศักดิ์    กองศรี
3. นางสาวกนกกาญจน์    ปิ่นเอก
1. นางสุพัชรา    เดชเสถียร
2. นางสาวสุภาพร    บุญเจริญ
18 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายศตวรรษ    มีบัว
2. นายปฐมเดช    สายรันตี
3. นายกุลชาติ    พันชนะ
1. นายถาวร    สุขนา
19 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายภพปกรณ์    แก้วอุ่น
2. นายวรวุธ    ไวว่อง
3. นายทศพล    ศรีชัย
1. นางจารุวรรณ    พึ่งฉิม
2. นายนเรศร    แสงอุไรสิทธิ์
20 20 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายวันเฉลิม    เรืองไทย
2. นายเมษา    สินศิริทรัพย์
3. นายอภิชัย    บุปผามาลัย
1. นายกำธร    ดิษธรรม
2. นางหยาดพิรุณ    นวนเจริญ
21 21 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายศุภกิตติ์    ุบุญศรี
2. นายรุจิภาส    ไชยชนะ
3. นางสาวอุทุมพร    อ่อนธนู
1. นายสมศักดิ์    หัตถกิจ
2. นายสุรเดช    วงศ์กวน
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฏฐา    ดิเรกศรี
2. นางสาวณัฐชยา    ดิเรกศรี
3. นางสาวลลิล    เจริญลาภ
1. นายจักรกฤษณ์    เหรียญประดับ
2. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายอนุชา    จันทนาวงศ์
2. นายนุติพงษ์    คำจันทร์วงศ์
3. นายจิรภัทร    อินทร์เอี่ยม
1. นายสิริชัย    ใหญ่มาก
2. นายเอกภพ    คณะฤทธิ์
24 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายสรรเพชญ    มางาม
2. นายภาณุพงศ์    พรามณี
3. เด็กหญิงธัญชนิดา    จานทอง
1. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
2. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    รักษารักษ์
2. นางสาวนิศานาถ    มีแดนไผ่
3. นางสาวณัฐธิดา    โพธิ์รอด
1. นายทศพร    เรืองภู
2. นายอรรถกรณ์    คงมณี
26 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    แซ่ย่าง
2. นางสาวน้องก้อย    -
3. นางสาวกิ่งกานต์    เซี่ยงว่อง
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
2. นายทศพล    ภูวมาส
27 27 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายภานุกร    ชุมแวงวาปี
2. นางสาวสุภนิดา    บริสุทธิ์
3. นางสาวอมรรัตน์    เพชรยวน
1. นางสาวกานต์พิชชา    ชูวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา    แหวนทองคำ
28 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายสรธร    อาตกวด
2. นางสาวปิยธิดา    ชงกุล
3. นางสาวสุริวรรณ    -
1. นายวัชระ    พาณิชย์วิจิตร
2. นางสาวอัญชนาภรณ์    พาเหม
29 29 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายคเชน    จิตรประโคน
2. นางสาวพิชญดา    บุญเถื่อน
3. นายณัฐปคัลภ์    บุญเถื่อน
1. นายสุเวช    บุญเถื่อน
30 30 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    โพธิ์ทอง
2. นางสาวเจนจิรา    กาฬภักดี
3. นายธีรพงษ์    กาฬภักดี
1. นายมนัส    อ่อนสำลี
2. นายสรยุตต์    จุลปานนท์
31 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    เทพอัม
2. นายเจษฎาพล    รูปสมดี
3. นายชยาทิต    ชมยินดี
1. นางสาวรุ่งทิพย์    แสงเกตุ
32 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายโชคอนันท์    วะลามิตร
2. นางสาวทิพรัตน์    ตลับเงิน
3. นางสาวจุฑารัตน์    ตลับเงิน
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
33 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายณัฐภูมิ    เดชวุ่น
2. นายสาริศ    จอจันทร์
3. นายฌญานน    มุ่งหมายกิจการ
1. นายอนนท์    จันทน์หอม
2. นายโกมล    ชัยเจริญศิลป์
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายทัชชกร    หงษ์วะชิน
2. นางสาวปุณยวีร์    อ่ำขำ
3. นางสาวพัสวี    ตั้งมโนปณิธาน
1. นายบุญฤทธิ์    อ่ำขำ
2. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
35 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายธนธรณ์    จ้อยสีดา
2. นายธงชัย    ตาติ๊ด
3. นางสาวพรรณิกา    แก้วรัตน์
1. นางกันยาลักษม์    ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต    ทัพเครือ
36 37 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวฮาวา    อิบรอฮีม
2. นางสาวสุธาขวัญ    ทองขาว
3. นายณัฐพล    พณรมณ์
1. นายณัฏฐพงศ์    ตันสกุล
2. นางสาวภัทรนันท์    แดนวงศ์
37 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายพิชากรณ์    แป๊ะตะเภา
2. นางสาวภูรี    ตั้งจิตเอื้อวิทู
3. นายภูวศักดิ์    ชลมุกข์
1. นางสาวมาลินี    พลราชม
2. นายไพโรจน์    ทองวั่น
38 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุรฤกษ์    เกิดแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ    นิกรพันธ์
3. นางสาวสุกัญญา    อินทรสนธิ
1. นางสาวทัยมน    แก้วโมกุล
2. นางสาวศิริรัตน์    เถื่อนดี
39 40 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายสิทธิโชค    สุโขทัย
2. นายณรงค์ฤทธิ์    อวดลาภ
3. นายสุเมธ    กล้วยเพชร
1. นายธวัฒน์    ศรีคลหนู
2. นางสาวสุภาวดี    เจริญสุข
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิมล    กะสวยทอง
2. นายสิรพิชญ์    แสงมณ๊
3. นายพศิณ    สุยะนา
1. นางชมมงคล    จวงจ่าย
2. นายณรงค์ศักดิ์    โพธิ์นิยม
41 42 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายเนติพงษ์    สิงหะ
2. นางสาวพนิดา    บุญรับ
3. นางสาวอลิสา    วงศ์คะสุ่ม
1. นายถาวร    ไชยรัตน์
2. นายวรวุฒิ    เฉียงกลาง
42 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวญาดา    วงศ์ศรีนาค
2. นายปฐวี    วุฒิกุล
3. นายบัณฑิต    รูปสังข์
1. นายชายไทย    วงค์จรัส
2. นางสาวดวงธิดา    ทองรุ่งเปลว
43 44 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายพัสสน    แสงฉาย
2. นายกิตติพิชญ์    แก่นสาร์
3. นางสาววรรณวรัตน์    สร้อยสังข์
1. นางสาวชมชฎา    เหมือนโพธิ์
2. นางสาวสายพิรุณ    พุทธรักษา
44 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายณฐกร    แดงงาม
2. นายผดุงเกียรติ    ทรัพย์ศรี
3. นายวรรณพล    ทองทรัพย์
1. นายบารมี    ซุ้ยวงค์ษา
2. นายปิยะทัศน์    กรรณิการ์
45 46 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    แซ่ว่อง
2. นายชนินทร์    มาลี
3. นายธนพล    ใจตรง
1. นางสาวคนึง    อ่อนนาน
2. นายสุพจน์    ฉายสิน
46 47 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายฐานิต    นพเทา
2. นายพิเชษฐ์    นพรัตน์
3. นายพงศธร    วาจาดี
1. นายประเมิน    วงษ์มิตรแท้
2. นางสาวอรอุษา    อึ่งแดง
47 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายปิติวัฒน์    นาคประสาน
2. นายอดิศร    พานเขียว
3. นายชุติพนธ์    เกิดรื่น
1. นายสุรชัย    ศาลา
48 49 โรงเรียนชิตใจชื่น สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายเลิศชาย    ไชยโย
2. นายศุภชัย    คงชื่น
3. นายอดิศักดิ์    เสียงเย็น
1. นายอาทิตย์    ชารัมย์
49 50 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายบุญประเสริฐ    แซ่ตั๊น
2. นายพงศกร    ศรีพูล
3. นางสาวมณิดา    รักษาชาติ
1. นายสุวสันต์    มนตรี
50 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชญาภา    แกล้วเกษตรกรณ์
2. นางสาวทิพวัลย์    เต่าทอง
3. นางสาวยุพาพร    เยาวพงษ์
1. นายประกอบ    คำหล้า
2. นางสาวพัชราวรรณ    จันทศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................