งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติคุณ    กฤษณะคุปต์
1. นางสาวอภิรดี    วงษ์ทรัพย์
2 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์    คำแก้ว
1. นางวรรณี    รุ่งธีรวัฒนานนท์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัสรา    จุุลวนิชย์พงษ์
1. นายสุรศักดิ์    รักษาสุข
4 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    คันธเนตร์
1. นางสาววัชรี    โชคปีติกุล
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธรรมวิชญ์    มิตรพระพันธ์
1. นายสุรยุทธ    ขุนเที่ยง
6 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    เหล็กเพชร
1. นางพัชรี    อ่อนแก้ว
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายเสฏฐนันท์    พรประเสริฐสินธ์ุ
1. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายฐานัส    เสมอเหมือน
1. นายไพศาล    สุขเอี่ยม
9 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลวรรณ    เกษตรศิลป์
1. นางสาวพนารัตน์    สังข์นคร
10 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิดา    ปาสองห้อง
1. นางสาวศิริพร    พูลหวัง
11 11 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายสุทธิศักดิ์    อาศัยป่า
1. ว่าที่ร้อยตรีบุปผา    สาทจีน
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐพนธ์    สดมณี
1. นายวิเทศ    โพธิ์ทอง
13 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพชรมญช์    กอร์ปไพบูลย์
1. นายชัยพฤกษ์    ชำนาญเท
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชินวัตร    ร่มไทร
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายทรัพย์สถิตย์    อภิบาลศรี
1. นางสาวปุริมปรัชญ์    หมื่นศรีพรม
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายตระการ    ทิพย์พยอม
1. นางสาวธนิกนันทิ์    แก้วมณี
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายสหัสวรรษ    เลิศศิริ
1. นายสิรภพ    ทองอร่าม
18 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสกาวเดือน    แววศรีทิม
1. นายประสาร    ใจจง
19 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายวัทธิกร    ศิรินาม
1. นายวิทวัส    เอี่ยมผู้ช่วย
20 20 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอนุธิดา    ศุภพร
1. นางสาวบรรณพร    มังกร
21 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายพรรษกร    พอขุนทด
1. นางสาวปัทมาภรณ์    ทองปานดี
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวญาดา    พงษ์สว่าง
1. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายสรวิศ    สุริโย
1. นายเอกภพ    คณะฤทธิ์
24 24 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    มาอินทร์
1. นายสุรชัย    ใจจง
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    สายบุญยัง
1. นายทศพร    เรืองภู
26 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเจษฎาพร    นิ่มเจริญ
1. นายทศพล    ภูวมาส
27 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนวรัตน์    สิรวณิชย์
1. นายธเนศ    สมาลาวงษ์
28 28 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายประชา    แซ่ฟ้า
1. นายประยูร    โสเก่าข่า
29 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายประวัติศาสตร์    ฆ้องเล็ก
1. นางปราณี    สุนทรกิจพาณิชย์
30 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายธวัชชัย    สินวัฒนาพานิช
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
31 31 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุภกฤช    จันทร์อุดม
1. นายนารินทร์    แจ่มจิตต์
32 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชชา    ชมชุม
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
33 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทกานต์    เมตพิบูลย์
1. นายธนิต    มัชฌิมา
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายศิรภพ    กุลธิ
1. นายเจษฎา    นิ่มเจริญ
35 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวภัสสราพร    ศรีสมภักตร์
1. นายสุรเชษฐ    ภู่เพ็ชร์
36 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายสิทธิศักดิ์    นันทะชาติ
1. นางสาวอาภรรัตน์    แย้มทอง
37 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวพรรณพร    ตันติธรรมฐิติ
1. นายอิสรชน    ประทุมวัน
38 38 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวมลธิชา    พงษ์อุดมปัญญา
1. นายธวัชชัย    เค้ามูล
39 39 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสายสมร    ราชวงษ์
1. นางสาวภัทราวรรณ    พิพิธปิยะปกรณ์
40 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวดี    ขวัญเดือน
1. นายยรรยงค์    รบไว
41 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเจนจิรา    บุญร่วม
1. นายประมวล    พ่วงหงษ์
42 42 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวชญานิศ    โสระเวช
1. นายปิติพงษ์    บัวสำลี
43 43 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายตะวัน    แสงทอง
1. นายมนตรี    พิมพ์ทอง
44 44 โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเรณู    ดวงเดือน
1. นางสาวอรวรรณ    ธรรมวิจารณ์
45 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรพร    เฉลิมเกตุ
1. นายชัชชัย    จำเริญศักดิ์ศรี
46 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    สมบูรณ์ทวี
1. นางสาวจินตนา    เอื้อประชา
47 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายนพรัตน์    ยิ่งเสมอ
1. นางสาววริษา    ฮวดศรี
48 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายพศิน    กิรติพงษ์วุฒิ
1. นางสาวธนพร    เทพรักษา
49 49 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยณิดา    ใสหาร
1. นายชาญไชย    ใจน้อม
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายชลัท    ศรีลาชัย
1. นางสาวเจนจิรา    ฉนังกลาง
51 51 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายพัชรธร    สุทะนัง
1. นายสิทธิรัชต์    ฤทธินนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................