งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 054
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาริน    สุวรรณศรี
1. นายกิตติคุณ    ทองคำดี
2 2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณรัญญา    รัตนมณี
1. นายพิพัฒน์พล    กูลเกื้อ
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทานตะวัน    วัฒนะ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ศรีวะรา
4 4 โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายจิตริน    จุ้ยมิน
1. นายวรเดช    ยศวัฒนะกุล
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    ทรัพย์ธนะอุดม
1. นายสุรยุทธ    ขุนเที่ยง
6 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวีนัส    มานิตย์
1. นางจิราภรณ์    พันธุ์เพชรายุธ
7 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กชายทิวากร    พลีใส
1. นายพิภพ    พานิชย์
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตมิสา    อมรประสิทธิ์
1. นางสาววรางคนางค์    กลิ่นหอม
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชโรธร    คำสำโรง
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    เฉลิมพิษ
1. นายนิวัติ    เกษมรัตนพงศ์
11 11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายพิสิษฐ์    ชวลันทรงสิทธิ์
1. นางสาวนพมาศ    ชัยวรกุล
12 12 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิรัญชนา    เทีียนบูชา
1. นายวีระพงษ์    ชูจันทร์
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรดนย์    พรมเมือง
1. นายวิชิต    วงศ์กาฬสินธุ์
14 14 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปุณญิศา    เฟื่องฟู
1. นางสาวศิริพร    เอี่ยมสะอาด
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายวราทิตย์    พรมแดง
1. นางสาวสุนันทา    ศรีเที่ยงตรง
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายจตุพร    เรืองทิพย์
1. นางสาวพิรมล    เกตุมณี
17 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมลาลักษณ์    วงศ์สุกรรม
1. นางสาวอิศราภรณ์    สุทธิลักษณ์
18 19 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    เหมือนแสง
1. นายพัทธรินทร์    หลำชม
19 20 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกิตต์ชญาน์    พูนสิทธินันท์
1. นายอานนท์    แสนสง่า
20 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรกช    พูลประดิษฐ์
1. นางสาวชนิดา    กุลแพทย์
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิชชากร    เพิ่มสมบัติ
1. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
22 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายนามสพล    นาคทับที
1. นายวีรวัฒน์    ยอดมั่น
23 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์    ล่องลอย
1. นายนภปฎล    เงินบาท
24 25 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครชัย    วิเศษเด่นชัย
1. นางสาวศศิธร    หนูแก้ว
25 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายแอลือทู    -
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
26 27 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินรชา    สุนทร
1. นางสาวสลิลา    ลงวุฒิ
27 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธารี    ขันตินิติกุล
1. นายธงชัย    สังขวิภาส
28 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาดล    นวมโคกสูง
1. นายกิตติพงษ์    นิยมเอื้อ
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายธราธร    อินโต
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
30 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนท์    ทองคำ
1. นายมณเฑียร    เรียบเรียง
31 32 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเนาว์นัดดา    วัชรปัญญาภรณ์
1. นายเสรี    แก้ววิเชียร
32 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนันญา    มากมูล
1. นายประกิต    กัลปากรณ์ชัย
33 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรดิษฐ์    สตางค์จันทร์
1. นายเจษฎา    นิ่มเจริญ
34 35 โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพรรณญาณ์    แก้วมโนรมย์
1. นางสาวชลิดา    ง่วนเจ็งเส็ง
35 36 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญมณี    ทองอาบ
1. นางสาวพจนี    ทองไกรแสน
36 37 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายนันทวุฒิ    การเพียร
1. นางสาวสีวลี    ยืนยาว
37 38 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์    สังข์แก้ว
1. นายวาทิต    อินทร
38 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    กระโจมแก้ว
1. นางศิริวรรณา    จันทนากร
39 40 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรเทพ    พรหมนิล
1. นายบัญชา    เนตรนิรมล
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหทัยพร    บุญธรรมเจริญ
1. นายณรงค์ศักดิ์    โพธิ์นิยม
41 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิวกร    ภู่แจ้ง
1. นายเอนก    แจ่มคล้าย
42 43 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    งามสม
1. นางสุภาพร    เกิดพุ่ม
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรยุทธ    สุขอันเลิศ
1. นายณัฐกมล    แดนไธสง
44 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนลธิชา    กุลศักดิ์
1. นายตรีเพชร    บำรุงจิตร
45 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกริกกรินทร์    ทำหินกอง
1. นายพงษ์ศักดิ์    จิตจระพันธ์
46 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐนันท์    สวัสดี
1. นายวิรัช    ศรีประเสริฐ
47 48 โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวิศ    บุญเชิด
1. นายพรพจน์    ภูสี
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัทธดนย์    กิมาลี
1. นายสิทธิชัย    ไชยโคตร
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิ    เลิศกวินกุล
1. นางสาวฉัตรติยา    ลังการัตน์
50 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐาปนี    ศิริพละ
1. นางสาวพัชราวรรณ    จันทศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................