งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    กรึงชัง
2. เด็กหญิงชญาดา    จันทร์ทุ่ง
1. นางสาวสุธิดา    สายบัว
2. นางสาวอิสริยะ    อุณหกานต์
2 2 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพรหมพิริยะ    ทนันชัย
2. เด็กชายปณชัย    วงศ์อนุรักษ์ชัย
1. นางสาวดรุณี    ภาษีภักดี
2. นายอิทธิกร    พิณไทย
3 3 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงไอริณ    เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ทวีพันธ์
1. นางสาวสลิลทิพย์    พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์    พลอยประดับ
4 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัญญา    โกลาหะฬะ
2. เด็กหญิงวรรณษา    ทองดีนอก
1. นางสาววัชรี    โชคปีติกุล
2. นางสาวสุระพิณ    บุญญฤทธิ์
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายนัทธพงศ์    สุไชยสงค์
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สุวรรณโน
1. นายวัฒนา    พุ่มบัว
2. นายสุรยุทธ    ขุนเที่ยง
6 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวศศธร    เจริญสุข
2. เด็กหญิงสิตา    เจริญรัตน์
1. นางสาวขวัญชนก    ภิญโญทรัพย์
2. นางสาวปริยากร    ธนาภาวราโชติ
7 7 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลิตา    กวางทอง
2. เด็กหญิงพิชชา    ภูแสนงาม
1. นางสาวสุริสา    สุขสำราญ
2. นางเกสรา    เขียวภักดี
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนวรรณ    รอดอินทร์
2. เด็กหญิงจันทิชยา    สอาดม่วง
1. นางสาววรางคนางค์    กลิ่นหอม
2. นายสมเกียรติ    ขำเปรม
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวิดา    ชิมชม
2. เด็กหญิงพัชราภา    วงษ์พันธุ์
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนพรพงษ์กุล สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัญญาพร    สีทา
2. เด็กหญิงลัดด่าวัลย์    เงินสา
1. นายทศพล    แกมนิล
11 11 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    คำควร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา    คำควร
1. นางกรกช    บัวแย้ม
2. นายยุทธศักดิ์    ลายทอง
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ภูมิภักดีพรรณ
2. เด็กหญิงศุภกานต์    ดีดิษฐ์
1. นางสาวนภาพร    จันทราช
2. นางสาวสุวรรณ์    หอมจันทร์
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนัชชา    อินสำอางค์
2. เด็กหญิงฐาวิกา    โพธิ์ทอง
1. นายนิธิกร    พานทอง
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชชาภา    แก้วดวงเล็ก
2. เด็กหญิงมานิตา    ไตรถาวร
1. นายวัชรินทร์    อันทชัย
2. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีภัทร    รัตนวาร
2. เด็กหญิงปัทมา    ใบสูงเนิน
1. นายพร้อมวุฒิ    แสงวิเชียร
2. นางสาววริศรา    สุขสุวรรณ
16 16 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เพชรน้อย
2. เด็กหญิงวาสิณี    สุวรรณมณี
1. นางรจนิตย์    ปลอดโปร่ง
2. นายสรรเสริญ    พรขุนทด
17 17 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    มั่นแสง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ตรีเกษม
1. นายสุดใจ    ขวัญดำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุรักษ์    รุ่งเรือง
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ฆ้องบ้านโข้ง
2. เด็กหญิงกำไลหยก    สุขเจริญ
1. นางพรสวรรค์    ภู่ศรีพันธ์
2. นายมณเฑียร    ภู่ศรีพันธ์
19 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    กลิ่นด่านกลาง
2. เด็กชายวิชาธร    ทองย้อย
1. นางจารุวรรณ    พึ่งฉิม
2. นายนเรศร    แสงอุไรสิทธิ์
20 20 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฐนันท์    สิมบุตร
2. เด็กหญิงสิรภัทร    ไทรยอดแก้ว
1. นางสาวบรรณพร    มังกร
2. นางสาวปวันรัตน์    มกรทัต
21 21 โรงเรียนบัวแก้วเกษร สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ปลัดศรีช่วย
2. เด็กหญิงจิราพร    ผิวสอาด
1. นายวุฒินันท์    บุญสินธุ์
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    เฮงเจริญสิญจ์
2. เด็กหญิงรุ่งรวี    สงคราม
1. นายจักรกฤษณ์    เหรียญประดับ
2. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์    สะหมีลาย
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ห้องกุหลาบ
1. นางสาวปิยะนุช    หงษ์นาค
2. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
24 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกาญจน์    วงษ์โคตร
2. เด็กหญิงพิยดา    สนคร้าม
1. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
2. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญสุข
1. นายทศพร    เรืองภู
2. นายอรรถกรณ์    คงมณี
26 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัชชา    ทองปาน
2. เด็กหญิงอรอุมา    กาญจนบุรางกูร
1. นายชาญชัย    คูณทา
27 27 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เทพท้วม
2. เด็กหญิงธัญพร    โพธิอรุณ
1. นางสาววรัจฉรา    คงสุกใส
28 28 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอารียา    เพชรน่วม
2. เด็กหญิงศยามล    ศรีแสง
1. นางอารยา    มีทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ    นาคะ
29 29 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรธิดา    ยศปัญญา
2. เด็กหญิงศดานนท์    โพธิ์จักร
1. นายสุเวช    บุญเถื่อน
30 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนัญญา    หงษ์คำ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ศรีเดช
1. นายภีชาวิชญ์    ยางงาม
31 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์    สุขทองดี
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ชาลีชัย
1. นางสาวรุ่งทิพย์    แสงเกตุ
32 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิดา    คงสิริ
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ    แพรชาย
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
33 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เจริญกลิ่น
2. เด็กหญิงวรดา    นิ่มเรือง
1. นายประกิต    กัลปากรณ์ชัย
2. นายโกมล    ชัยเจริญศิลป์
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤสรณ์    เขียวสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกฤตยา    พรประเสริฐ
1. นายบุญฤทธิ์    อ่ำขำ
2. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
35 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนพชุลี    วรปัญญานันท์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    เกียรติเถกิง
1. นางกันยาลักษม์    ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต    ทัพเครือ
36 36 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ศรีละกูล
2. เด็กหญิงณัฐสุภา    เอี่ยมสอาด
1. นางสาวกิตติมาพร    ทัศนา
37 37 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรเกล้า    พืชพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ศรีนวนจันทร์
1. นางสิริกุล    คงถาวร
2. นางสาวสีวลี    ยืนยาว
38 38 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปกิตตา    ชูรัตน์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    อาทร
1. นางสาวนพวรรณ    กรุดเพชร
2. นายสุรศักดิ์    ลอยใหม่
39 39 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    คงสถาน
2. เด็กหญิงนันทิชา    กออินทร์
1. นายวิฑูลย์    ร่มโพธิ์ตาล
40 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายตะวัน    เกตุรัตน์
2. เด็กหญิงฐิติยา    คงกระพันธ์
1. นางทิวาพร    เฟื่องฟุ้ง
2. นางรุจิรา    ทับทิมแก้ว
41 41 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรวี    อัมพวานนท์
2. เด็กหญิงชลลดา    พ่วงเพ็ชร
1. นางสาวนัยนา    ชูเทียน
42 42 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    น่วมเกตุ
2. เด็กหญิงโสภิตนภา    เซียนประเสริฐ
1. นางสาวนันทนัช    โล่ห์สุวรรณ
2. นายมนัสชัย    ตุ้มทอง
43 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ทองโปร่ง
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์    เกตุแก้ว
1. นายชายไทย    วงค์จรัส
2. นางสาวดวงธิดา    ทองรุ่งเปลว
44 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    บุทอง
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    ขำมาลัย
1. นางสาวปอยหลวง    ทิวาวงษ์
2. นางสาวอภินุช    แก้วทอง
45 45 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้องพลอย    กิจสิงห์
2. เด็กหญิงพรพรรณ    หวังรอด
1. นางนงนุช    พรมณี
2. นางสาวสุกัญญา    นิพพาน
46 46 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    เหล่ายัง
2. เด็กชายวีรชัย    ขอนแก่น
1. นางสาวคนึง    อ่อนนาน
2. นางสาวอัจจิมา    วงษ์จำปา
47 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    สุขสะอาด
2. เด็กหญิงกชกร    บุญทัน
1. นางสาวปิยรัฎธ์    ปู่ทา
48 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐพร    ปาเจริญ
2. เด็กหญิงธนิตา    พวงสด
1. นางเขมนิจ    ขจรธัญญพร
49 49 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพนิตนันท์    สายพนัส
2. เด็กหญิงกรกนก    สุขสวัสดิ์
1. นายพงษ์ศักดิ์    วันทอง
2. นางสาวพิราพรรณ    แสงเย็นยิ่ง
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    พานโคกสูง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ประชานันท์
1. นายคุณากร    พงษ์ษา
2. นางสิริพร    ศึกษากิจ
51 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธินี    หมื่นกูด
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    สร้อยระย้า
1. นายบุญฤทธิ์    ภู่พูล
2. นางรัตนา    ชื่นชอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................