งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภาพิชญ์    ถิรพัฒนกุล
1. นายชานนท์    ลิ้มแสงอุทัย
2 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์พิดา    วงศ์พานิช
1. นางวรรณี    รุ่งธีรวัฒนานนท์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐภัทร    สิงห์โตทอง
1. นายสุรศักดฺิ์    รักษาสุข
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายดิศรณ์    จำปาทอง
1. นายวิทยา    สุวรรณคีรี
5 5 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรวี    มงคลคีรีโรจน์
1. นายวีระชัย    อินธิบุตร
6 6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวปวีณา    สระทองรัด
1. นายธรรมรงค์    เอียดรอด
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาววิลาสินี    แก้วเปรม
1. นายพรเจตน์    ยอดนาค
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนิรชรา    จันทร์ทอง
1. นายไพศาล    สุขเอี่ยม
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรรวิษา    สุวรรณชาติ
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวสายธาร    ทองสุข
1. นางสาวสุพรรษา    ทองเปลว
11 11 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายวงศธร    ธนะเวช
1. นางสาวสิรินาถ    จิรโรจนาการ
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนัทดา    ฉ่ำรัศมี
1. นายพรชัย    พิมพ์แดง
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    โสทนา
1. นายวิชิต    วงศ์กาฬสินธุ์
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาววิมลรัตน์    นามมันทะ
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐวรา    โหรคำนวน
1. นางสาวธิดา    หาดอ้าน
16 16 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวพีรญา    ทับทิมทอง
1. นายสรรเสริญ    พรขุนทด
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายอณุศักดิ์    กองแก้ม
1. นางจุฑามาศ    ทองอร่าม
18 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมณทิญา    กิ่มเปี่ยม
1. นางกัลยา    อบสุวรรณ
19 20 โรงเรียนคลองพลูวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววีรญา    บุญนะ
1. นางสาวฉัตรกมล    ยุทธนากร
20 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายวิสุทธิ๋    สร้อยฟ้า
1. นางสาวลภาวัน    บัวเทศ
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิดา    พุทธอินทร์
1. นายจักรกฤษณ์    เหรียญประดับ
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราภรณ์    พูลนุช
1. นายสิริชัย    ใหญ่มาก
23 24 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ถิ่นไทยแท้
1. นางทิพวรรณ    วรรณา
24 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปัณฑิตา    ตะกรุดเงิน
1. นายพัทยา    เย็นตั้ง
25 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษกร    ท้าววิบูลณ์
1. นายชาญชัย    คูณทา
26 27 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววีรดา    สีสำทอง
1. นายมณเฑียร    พรหมจรรย์
27 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณิรชา    แต้มสีคาม
1. นางสาวอัญชนาภรณ์    พาเหม
28 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    รัตนพลแสน
1. นางสุมามาลย์    ออมทรัพย์ทวี
29 30 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียาวรรณ    มิ่งขวัญ
1. นางสาวรพีพรรณ    ธนาเสถียร
30 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายนพฤทธิ์    อาจคงหาญ
1. นางสาวจิราพัชร    เสมอ่วม
31 32 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววราพร    รักลาย
1. นายนันทนิท    นันทศรี
32 33 โรงเรียนห้วยยางศึกษา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายกิตติภูมิ    เบญจสกุล
1. นางสาวเพ็ญพักตร์    คำภา
33 34 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญจิรา    ขำพุก
1. นายสิริโชค    จูฑะรงค์
34 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวภูสุดา    ทองสมบุญ
1. นายประหยัด    ก๋ำนารายณ์์
35 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวอัจฉริยา    ทองประเสริฐ
1. นายจักรี    แสวงศรี
36 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพรชนก    บุญวงศ์วิวัฒน์
1. นายไพโรจน์    ทองวั่น
37 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเหมรัตน์    ชาญกิจ
1. นายสัญญา    จ่างสกุล
38 40 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา    ยอดแก้ว
1. นายทนง    ชัยหัน
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวศวิตา    เบ็ญจนิรัตน์
1. นางชมมงคล    จวงจ่าย
40 42 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวนภารัตน์    สำเริง
1. นายปิติพงษ์    บัวสำลี
41 43 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลปริยา    ทับชัย
1. นายสุเมธ    ศรศิลป์
42 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    ศรีสุวรรณ
1. นางสาวอภินุช    แก้วทอง
43 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวนัฐธาดา    เหล่าพิเชียรพงษ์
1. นายปิยะทัศน์    กรรณิการ์
44 46 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวระพีพร    คุ้มพะเนียด
1. นายสมเจตน์    โพธิ์อุบล
45 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายธนทัต    โฉมศรี
1. นายวิรัช    ศรีประเสริฐ
46 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกวินทิพย์    สิ้นแต้
1. นายสุรชัย    ศาลา
47 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธันยพร    ช่างประดิษฐ
1. นางสาวอินทนัชฤทัย    บุญโต
48 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายศุภฤกษ์    โยโส
1. นายวิสันต์    หมูสีโทน
49 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจันจิรา    เลิศลบ
1. นางรัตนา    ชื่นชอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................