งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร    แสนแก้ว
1. นางสาวพจนีย์    มณีรัตน์
2 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพร    เบ็ญจะขันธ์
1. นางวรรณี    รุ่งธีรวัฒนานนท์
3 3 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    จันทรโกมล
1. นางสาวสลิลทิพย์    พลอยประดับ
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    ชูชิต
1. นางวิไลวรรณ    คชาวงษ์
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัสร    ฉิมนาคบุญ
1. นายพีรชัย    มัติโก
6 6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวารินทร์    สุระเกรียงศักดิ์
1. นายกฤษณะ    จุลจังหรีด
7 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    กาฬภักดี
1. นายยุทธนา    ศรีสวัสดิ์
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ใยน้อย
1. นางสาววรางคนางค์    กลิ่นหอม
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกศิณี    มาลาวงษ์
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    เอกดิลก
1. นายนิวัติ    เกษมรัตนพงศ์
11 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    นามพุทธา
1. นายธฤต    ทองดี
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรางค์พิมล    โพธิ์สาวัง
1. นายพรชัย    พิมพ์แดง
13 13 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทิมา    ยินดี
1. นายชรินทร์    ดวงเดือน
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนลธิชา    เนื่องปะถม
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    โตสุข
1. นางสาวสายใจ    ตะพองมาตร
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสถาพร    แหล่วไธสง
1. นางสาวธนิกนันทิ์    แก้วมณี
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตยาณัท    ขาวสำลี
1. นายรัตน์ตพงษ์    เจริญงามสกุล
18 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธา    สวงเป็น
1. นางจารุวรรณ    พึ่งฉิม
19 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิติมา    ธัญญาทิพย์
1. นางสาวมัญชุสา    อุตทอง
20 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัทธพงศ์    มูลสูตร
1. นางนิภาพร    ขันเงิน
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลานันท์    จงขวัญยืน
1. นายจักรกฤษณ์    เหรียญประดับ
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    จ่างเจริญ
1. นายเอกภพ    คณะฤทธิ์
23 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพศ    เหลืองอ่อน
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
24 25 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายภควัต    ลีลฐิติวงศ์
1. นางสาวศศิธร    หนูแก้ว
25 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรหมพร    กุณวงศ์
1. นายชาญชัย    คูณทา
26 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมีนา    บุรุษชาติ
1. นางสาวศศิประภา    ยาวีระ
27 28 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงซันดาเว    ไม่มีนามสกุล
1. นางอารยา    มีทอง
28 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริพร    คนยืน
1. นายกิตติพงษ์    นิยมเอื้อ
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนมณี    บ้านกล้วย
1. นางสาวบงกช    เชื้อกุล
30 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรวา    สุโขทัย
1. นางสาวจิราพัชร    เสมอ่วม
31 32 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธราดล    มีสัตย์
1. นายนันทนิท    นันทศรี
32 33 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    เลิศรัตน์
1. นายเอกพันธ์    แวงวรรณ
33 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันติทัต    จรามร
1. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
34 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    พุ่มเรืองศรี
1. นายภาคภูมิ    ชัยพิพัฒน์
35 37 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายอัฐพล    เหล่าประชา
1. นายนิกร    สาธุชาติ
36 38 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัศวุฒิ    ว่องวัฒนาการ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา    ฤทธิ์สุวรรณ
37 39 โรงเรียนยางรากวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ลันขุนทด
1. นางสาวภัทราวรรณ    พิพิธปิยะปกรณ์
38 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์พิชชา    พวงไม้
1. นางสาวอุไร    พุ่มไสว
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    มุทธากาญจน์
1. นางชมมงคล    จวงจ่าย
40 42 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐฐากร    เรียงไธสง
1. นายนำชัย    ทองเปรม
41 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวิชญ์    นำชัย
1. นางสาวอโณทัย    อ่วมเนตร
42 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เวฬุวนารักษ์
1. นางสาวอภินุช    แก้วทอง
43 45 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลนภา    บุญสมบัติ
1. นางสยุมพร    ไพเราะ
44 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    สวัสดิ์จุ้ย
1. นายธนาวุฒศ์    เทศทอง
45 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิษนาญมดี    แก้วกำเหนิด
1. นายวิรัช    ศรีประเสริฐ
46 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    จังโส
1. นายสุรชัย    ศาลา
47 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวัฒน์    ชุณห์กุล
1. นางสาวอินทนัชฤทัย    บุญโต
48 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุญญสิริ    แซ่โฮ่
1. นางสาวคงขวัญ    อ่วมบุญ
49 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัชราพร    แลสันกลาง
1. นางรัตนา    ชื่นชอบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................