งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทกานต์    พูลเมือง
1. นางสาวพจนีย์    มณีรัตน์
2 2 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริรัตน์    กรกมลสรไกร
1. นายปมุข    ภู่เกิดลักษณ์
3 3 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    รัตนะพิบูลย์กุล
1. นายพุทธิพงศ์    พงศ์ศาสตร์
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุปรียา    บุญตั้ง
1. นายวิทยา    สุวรรณคีรี
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายตะวัน    กองแก้ว
1. นายพีรชัย    มัติโก
6 6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวญาดา    จันทร์โท
1. นางเทวารัตน์    สุธาพจน์
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวอรพรรณ    ทับทอง
1. นายวิทยา    กุลมาตร์
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    บุญทวี
1. นายไพศาล    สุขเอี่ยม
9 9 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายธวัชชัย    ปุยขำบก
1. นางสาวพณพร    รัตนประสบ
10 10 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัชญา    แก้วกำกง
1. นางสาวภูษณิศา    คุดชิตา
11 11 โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวบุญฑริกา    คำฟัก
1. นายสมคิด    ศรีรุ่งสุขจินดา
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรชพร    พร้อมสัมพันธ์
1. นางสาวนภาพร    จันทราช
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายบุศดินทร์    ไชยนา
1. นายวิชิต    วงศ์กาฬสินธุ์
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายชานนท์    อยู่แพทย์
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรภิญญา    เบญจพรม
1. นางสาวธิดา    หาดอ้าน
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาววะนิภาพร    เดชะบุญ
1. นายฐณพบ    ธูปแพ
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายธนภัทร    แย้มสังข์
1. นางจุฑามาศ    ทองอร่าม
18 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤตยาพร    น้อยเกตุ
1. นางกัลยา    อบสุวรรณ
19 20 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายสมประสงค์    คล้ายฉ่ำ
1. นางสาวบรรณพร    มังกร
20 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวศลิษา    เอียวงษ์
1. นางสาวอรพิณ    วาจา
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายวรินทร    สังข์ทอง
1. นายจักรกฤษณ์    เหรียญประดับ
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายภัทรดนัย    เสริมดี
1. นายสิริชัย    ใหญ่มาก
23 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายจิรสิน    เหลืองชัยพร
1. นางสาวเบญจมาภรณ์    พรพุทธรักษา
24 25 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายรัฐพล    ฐิตวดี
1. นายมนตรี    วริวงค์
25 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายจิรายุทธ์    แก้วสน
1. นางสาววิไลลักษณ์    ชิดปลัด
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอรพินท์    เกตสุวงษ์
1. นางสาวพลอยชมพู    มีบุญ
27 28 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนลินรัตน์    สวัสดิ์วงศ์
1. นางอารยา    มีทอง
28 29 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญารัตน์    สอนราช
1. นางสาวนิตย์ธีรา    ธีราลักษณ์สกุล
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญา    สุระเกตุ
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
30 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    จันทร์ชาญนนท์
1. นางสาวจิราพัชร    เสมอ่วม
31 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายธราเทพ    อนันสลุง
1. นางกัญจรัตน์    พรหมจรรย์
32 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฎฐ์กานดา    ชื่นเอี่ยม
1. นายวิริยะ    สมสุภาพ
33 34 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวดารารัตน์    ชัยสายัณห์
1. นางสาวปาริกา    แก้วอารัญ
34 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายสิงหา    ภัทรสารโสภณ
1. นางธมนต์ภัทร    ไชยสีหเสนี
35 37 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายธนาวุฒิ    วงศ์มีแก้ว
1. นายโดม    คล้ายสังข์
36 38 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตนาวลี    ชระธีระคุปต์
1. นายธวัชชัย    เค้ามูล
37 39 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลทิพย์    หนูสลุง
1. นางสายยนต์    เสือสูงเนิน
38 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    อยู่นันท์
1. นางกฤตยา    โสมทัศน์
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภิญญดา    ธีระวณิชตระกูล
1. นางชมมงคล    จวงจ่าย
40 42 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายธนากร    ชาวดอนคา
1. นายอดิเทพ    ทองกรอย
41 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นิชา    เกิดพุ่ม
1. นายชาญณรงค์    นุษพรรณ์
42 44 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายชัยพร    ขุนพัตร์
1. นายปัญญา    จำเริญศักดิ์ศรี
43 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายณัฐดนัย    ทองเติม
1. นายชัชชัย    จำเริญศักดิ์ศรี
44 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวภาณิดา    ช่างสาน
1. นายธนาวุฒศ์    เทศทอง
45 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    เทียนวงศ์
1. นายวิรัช    ศรีประเสริฐ
46 48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิทยารัตน์    ทาทำนุก
1. นายชนานพ    กฤษณะเศรณี
47 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภชัญญา    กีรติภฑิลกุล
1. นายธงชัย    ศรีรักษา
48 50 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิตาภรณ์    โกสินทร์
1. นายวิสันต์    หมูสีโทน
49 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววัชราภรณ์    ดีประเสริฐ
1. นายประกอบ    คำหล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................