งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสิตานัน    เสนียวงศ์ ณ อยุธยา
1. นางสาวอภิรดี    วงษ์ทรัพย์
2 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวภิตินันท์    เรืองชวลีย์
1. นายกิตตินันทน์    บุตะเคียน
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์สิรี    สุุพัฒน์วัชรานนท์
1. นายสุรศักดิ์    รักษาสุข
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาววิรินทร์    ศรีบุระ
1. นายวิทยา    สุวรรณคีรี
5 5 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวมินตรา    องอาจ
1. นางสุดาทิพย์    ตราชู
6 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวนวนันท์    จิตตะยโศธร
1. นางสาวเจนจิรา    จำปาบุญ
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวสาลินี    การภักดี
1. นายพรเจตน์    ยอดนาค
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัญชนก    คล้ายเณร
1. นายไพศาล    สุขเอี่ยม
9 9 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวทยิดา    จันทึก
1. นางสาวสาธกา    คำเงิน
10 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวพิศมัย    ชัยสิทธิ์
1. นางสาวศิริพร    พูลหวัง
11 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกฤตวรรณ    ประทุม
1. นายเจษฎายุทธ    ครองสุข
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวฟาติมา    ขันแก้ว
1. นายบุญเลิศ    อละสัตย์
13 13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกันตา    ศุกรีรัตน์
1. นายสมเกียรติ    บุตรินดา
14 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมวรรณ    เกิดวิชัย
1. นางอัญชลี    พงษ์แตง
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวรรณ    วิสัยงาม
1. นางสาวสุนันทา    ศรีเที่ยงตรง
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฎฐณิชา    โอกาศรัตน์
1. นางสาวธนิกนันทิ์    แก้วมณี
17 17 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวระพีพรรณ    สำลี
1. นางสาวแพรพรรณ    บุญส่ง
18 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายณัฐพล    อุ่นศรี
1. นายประสาร    ใจจง
19 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายคงณัฐ    วงษ์ศรี
1. นายตำรา    ชาติกานนท์
20 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายมานิตย์    เพ็ญโรจน์
1. นายธีระวัฒน์    เคนน้ำเที่ยง
21 21 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญฑริก    อาจหาญ
1. นางสาวกุลนที    พันนัทธี
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชวัลรัตน์    วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
1. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวรังรอง    โกสิยาภรณ์
1. นายเอกภพ    คณะฤทธิ์
24 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอุมาพร    เสาะแสวง
1. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอจลญา    นาคอินทร์
1. นายทศพร    เรืองภู
26 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายปิยะพงษ์    โพธิ์ทอง
1. นายเสนอ    วิเศษสิงห์
27 27 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพร    ศิริพรหมสมบัติ
1. นายพัลลภ    อนุสนธิ์พรเพิ่ม
28 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวเซอลีพอ    -
1. นายธงชัย    สังขวิภาส
29 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรวรรณ    วังคีรี
1. นายกิตติพงษ์    นิยมเอื้อ
30 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายสันติภาพ    เพ็งสวย
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
31 31 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญฤทัย    เทศทอง
1. นางสาวรุ่งทิพย์    แสงเกตุ
32 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรติญา    บุญกล่อม
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
33 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวธฤษวรรณ    เรืองหอม
1. นายธนิต    มัชฌิมา
34 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวชนัญชิดา    ไทยทรง
1. นายสมสกุล    จันทร์โสภา
35 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวเจณิกาพร    ปิยะรัตน์
1. นายวัชรสินธุ์    สอดศรี
36 37 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวพรชิตา    ลี้สิริสุข
1. นายดาราพงศ์    เหมรัตนธร
37 38 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายภูวเดช    เสรีวิวัฒนา
1. นางสาวณัฐนิชา    อิ่มเสมอ
38 39 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนุชธิดา    สุขดี
1. นางกัญฐณา    ขันอาษา
39 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัค    ขวัญเดือน
1. นายยรรยงค์    รบไว
40 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนัทธ์ชนัน    นาคนัตร์
1. นายประมวล    พ่วงหงษ์
41 42 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชานาถ    ปานพลอย
1. นางสาววราภรณ์    พุ่มผกา
42 43 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกรกนก    นิลดำ
1. นางสุภาพร    เกิดพุ่ม
43 44 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกรปภา    ชื่นกลิ่น
1. นางสาวชมชฎา    เหมือนโพธิ์
44 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    เกียรติสูงส่ง
1. นายปิยะทัศน์    กรรณิการ์
45 46 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวอรกัญญา    สุขจิตรธนกร
1. นายเฉลิมวุฒิ    ศรีมกุฎพันธุ์
46 47 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาววชิรญาณ์    กลสาร
1. นางสาวอรอุษา    อึ่งแดง
47 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธาราทิพย์    อภิติวงศ์มานิต
1. นางสาวธนพร    เทพรักษา
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธเนศ    ว่องนุกูลสวัสดิ์
1. นายธงชัย    ศรีรักษา
49 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญนภา    ไตรสมมะ
1. นางกัลยา    ธีีรพิบูลกุล
50 51 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนวรัตน์    อินทร์สุริยา
1. นางนกน้อย    สินสุวรรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................