งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรประภา    ไรวา
1. นายกิตติคุณ    ทองคำดี
2 2 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัศวิน    เจือพงษ์
1. นายปมุข    ภู่เกิดลักษณ์
3 3 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรพลอย    ชาสงวน
1. นางสาวศรุตา    จันทขันธ์
4 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุพล    แสนทำพล
1. นางสาวนวลนฤมล    นามจำปี
5 5 โรงเรียนพานทอง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมลนาฏ    บ้านกล้วย
1. นายโรจน์ไชโย    กุลวงค์
6 6 โรงเรียนสารวิทยา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปิยธิดา    น้อยทรงค์
1. นายชุมพล    เทพสูงเนิน
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนวรรณ    ม่วงพูล
1. นายวิทยา    กุลมาตร์
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    สุกแก้ว
1. นางสาววรางคนางค์    กลิ่นหอม
9 9 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรลดา    บุญศรี
1. นายภูมินทร์    นาแรมงาม
10 10 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐานวีร์    วิชัยรัมย์
1. นายนิวัติ    เกษมรัตนพงศ์
11 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพชธกร    เบ็ญจรัตน์
1. นางสาวกุลนันทน์    ทองนิ่ม
12 12 โรงเรียนระเบียบวิทยา สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนนิมนต์    อำรุงสกุลรัฐ
1. นายชัยณรงค์    เปลี่ยนวิจารณ์
13 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันจิราพร    สมบูรณ์
1. นายศุภโชค    ฉางสุวรรณ
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปณิดา    พึ่งมี
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ขำวงษ์
1. นายเชาวลิต    สมรรถการ
16 16 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    เนติพัฒน์
1. นายสรรเสริญ    พรขุนทด
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ทองประมูล
1. นายรัตน์ตพงษ์    เจริญงามสกุล
18 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัยธร    หัสโรห์
1. นางสาววรัญญา    คงธนฉัตร
19 20 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวดล    กลัดแพ
1. นายสัมพันธ์    ไพรเลิศ
20 21 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาภา    ไทรสงวน
1. นายณัฐธร    ขจรคำ
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนิช    เล้าฐานะเจริญ
1. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรสรินทร์    นาคย้อย
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
23 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูธเนศ    นิยาย
1. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
24 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนากานต์    ตัชชนานุสรณ์
1. นายอรรถกรณ์    คงมณี
25 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพู    ทองผาภูมิประภาส
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
26 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวริทธิ์    ถาวรพานิช
1. นางสาวศศิประภา    ยาวีระ
27 28 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงน้ำฝน    ทิตติยางกูรพงศ์
1. นายพีรพงศ์    ดวงใจ
28 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    พันธุระ
1. นางสุมามาลย์    ออมทรัพย์ทวี
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองรอด
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
30 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายมนพัทธ์    หงษ์เวียงจันทร์
1. นายมณเฑียร    เรียบเรียง
31 32 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัสยา    ศรีบุรินทร์
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
32 33 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทักษพร    เพชรดี
1. นายวรพจน์    กรณวงศ์
33 34 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ลมูลเชื้อ
1. นายสิริโชค    จูฑะรงค์
34 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    นินนาท
1. นายภาคภูมิ    ชัยพิพัฒน์
35 36 โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงหงส์สุภา    พัดทอง
1. นางสาวปัณณพร    ศุกระสร
36 37 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุภัควี    แซ่อั้ง
1. นางสาวภัทรนันท์    แดนวงศ์
37 38 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณิการ์    นวลแก้ว
1. นางสาวสุมิตรา    คณะแพง
38 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรนัชชา    ศักดิ์เจริญชัยกุล
1. นางสุจารี    กลีบเอม
39 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลักษิกา    มิ่งแม้น
1. นายสันตวัฒน์    แย้มเมือง
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมานิตา    สุวรรณประดิษฐ์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    สุวรรณวิชนี
41 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    สีหา
1. นายภาคิน    อิศวมงคล
42 43 โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สุขทน
1. นางสุภาพร    เกิดพุ่ม
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรุดา    อันทานนท์
1. นางสาวอาภากรณ์    เสถียรรัตน์
44 45 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พรมมา
1. นายธิติพงศ์    ชาติทอง
45 46 โรงเรียนสหบำรุงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พุฒิวิริยโรจน์
1. นางภรศศิร์    ปิยาพัชรศักดิ์
46 47 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวนัสนันท์    ทวีวรรณ
1. นางชมัยนุช    วรรณพุฒ
47 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักรินทร์    ดาราสม
1. นางสาวทิฆัมพร    สุขปาน
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    อินทรขันตี
1. นายสิทธิชัย    ไชยโคตร
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุรภา    ม่วงมัน
1. นายเอกพงษ์    ธนะศรี
50 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยพร    พ่วงเผือก
1. นายนพพล    มีสง่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................