งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวศิวพร    พวงทอง
1. นายสงกรานต์    กฤษณคุปต์
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎาพร    จตุเทน
1. นางสาวมนันยา    วรรณศรีสวัสดิ์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายอัฐพล    หมั่นกุดเวียน
1. นายสุรศักดิ์    รักษาสุข
4 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวจรรยพร    คันธเนตร์
1. นางสาววัชรี    โชคปีติกุล
5 5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวรักษณา    สุริยะธรรม
1. นางสาวเนตรทราย    กังวานพณิชย์
6 6 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาววลาวัณย์    วชิระชัยวัชร์
1. นายปัญญา    จันทวงษ์
7 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายณัฐนนท์    วารีนิล
1. นายพิภพ    พานิชย์
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    นาฏลดารมภ์
1. นายไพศาล    สุขเอี่ยม
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิชญา    เทียมภัก
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมวดี    แก้วกำกง
1. นางสาวภูษณิศา    คุดชิตา
11 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภัสสร    บุญประจำ
1. นางสาวนิลรวี    บัวอินทร์
12 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเฌอกาญจน์    ตั้งศิลป์สุภากุล
1. นางสาวชรัญญา    คงนาลึก
13 13 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวญาดา    วัลย์ศิริธรรมา
1. นายชรินทร์    ดวงเดือน
14 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรวรรณ    ศักดิ์ศรี
1. นายอรัญ    ปัญญาทิพย์
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาติ    ภู่หิรัญ
1. นางสาวสุนันทา    ศรีเที่ยงตรง
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวนาตารี    รอดคลองตัน
1. นายสุรเชษฐ์    พุ่มกุมาร
17 17 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายรณชัย    พระเมือง
1. นางสาวแพรพรรณ    บุญส่ง
18 18 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวรุ่งทิพย์    สิงห์บูรณา
1. นางสาวกนิษฐา    สุธารักษ์ศักดา
19 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวธันยพร    มาลัยขวัญ
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี    เที่ยงธรรม
20 20 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวซรีเปา    เส็ง
1. นายวีระศักดิ์    โมคศักดิ์
21 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวอนัญญา    นวมกระจ่าง
1. นางสาวนุชนรา    ละหุ่งเพ็ชร
22 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวนันท์นภัส    นาควงศ์วาลย์
1. นายวสันต์    ชมสุวรรณ
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรวนันท์    เจียรนันท์
1. นายสิริชัย    ใหญ่มาก
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายณัฏฐพล    ครองพื้นพิมาน
1. นายอดิศร    นิยมรัตน์
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    ตรีอินทอง
1. นายทศพร    เรืองภู
26 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกจันทร์    แซ่ลี
1. นายทศพล    ภูวมาส
27 27 โรงเรียนสหวิทย์ สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายพิชญะ    พันธุ์ศรี
1. นายพัลลภ    อนุสนธิ์พรเพิ่ม
28 28 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวทัศน์วรรณ    ปานเพิ่ม
1. นางสาวอัญชนาภรณ์    พาเหม
29 29 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำฝน    ชะสกุล
1. นางสาวปัณณรัตน์    ปัญญา
30 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทวัน    สารวุฒิ
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
31 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีญาณัฐ    เทสพันธุ์
1. นางสาวชมภู่    น้ำดอกไม้
32 32 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุกัญญา    บุญลาด
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
33 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวลิซ่า    แตงกลับ
1. นายวิริยะ    สมสุภาพ
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายกฤษณพงศ์    หงส์วาณิชสกุล
1. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
35 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายชวิน    สื่อมโนธรรม
1. นายสุรเชษฐ    ภู่เพ็ชร์
36 37 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวเมย์ธาวี    พันธ์ศิริ
1. นางสาวเจนจิตต์    ปูเชียงแดง
37 38 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติกานต์    สุวิกะปกรณ์กุล
1. นางสาวมาลินี    พลราชม
38 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงษ์    จุมพลพงษ์
1. นายสัญญา    จ่างสกุล
39 40 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญญาภา    วงศ์สกุล
1. นายสะอาด    อนุสนธิ์
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวลัลล์ลลิล    อาภาพีรพัฒนพงศ์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    สุวรรณวิชนี
41 42 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสาลินี    กิ่งนอก
1. นายมาโนชญ์    กุลจันทะ
42 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิณห์นิภา    วุฒิยาภิราม
1. นายชาญณรงค์    นุษพรรณ์
43 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐสุดา    ถมเถื่อน
1. นางสาวอภินุช    แก้วทอง
44 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายบริพัฒน์    จำสัตย์
1. นายชัชชัย    จำเริญศักดิ์ศรี
45 46 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนิชา    ขุนบ้านฆ้อง
1. นางสาวสมหญิง    แข็งขัน
46 47 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายเฉลิมศักดิ์    วงค์อ่อง
1. นางสาวอรอุษา    อึ่งแดง
47 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวชาลิสา    เกียรติศิริ
1. นางสาวธนพร    เทพรักษา
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญา    จารุเนตร
1. นายธงชัย    ศรีรักษา
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายสุวิจักขณ์    แก้วราช
1. นายเอกพงษ์    ธนะศรี
50 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทรีญา    จันทร์ปิตุ
1. นายประกอบ    คำหล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................