งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 043
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยกร    เฉลิมดิษฐ
1. นายทัศนัย    จิตพัฒนกุล
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวรัช    ทองปาน
1. นางสาวมนันยา    วรรณศรีสวัสดิ์
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรวิภา    วิปุลพงษ์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    ศรีวะรา
4 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรินยา    พรมวงค์
1. นางปนิตา    สิงหนสาย
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลษิดา    วาสทอง
1. นายอนุสรณ์    ไพจิตต์
6 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญชนก    กิจหาญ
1. นายวิวรรธน์    ศรีวีระชัย
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอพัชชา    บุญเก๊ะ
1. นายณฤดล    ชัยสิทธิ์
8 8 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพคุณ    น่วมโพธิ์
1. นางสาววราภรณ์    ทรงเจริญ
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิศุทธินี    อุกำแพง
1. นางสาวธัญญารัตน์    วัฒนกูล
10 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนี    พุทธวงค์
1. นางสาวศิริพร    พูลหวัง
11 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทราพร    อิทธิกรเมธา
1. นางสาวกุลนันทน์    ทองนิ่ม
12 12 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาภรณ์    ล้างภัย
1. นางสาวชรัญญา    คงนาลึก
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    ราชรี
1. นายนิธิกร    พานทอง
14 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    พรมจรรย์
1. นางสาวศุภศิริ    จันทร์ทิพย์
15 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายโบว์    หอยสังข์
1. นางสาวปุริมปรัชญ์    หมื่นศรีพรม
16 16 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณพร    กังเจริญวัฒนา
1. นายอภิชาติ    กึมรัมย์
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรณพ    สัทธศรี
1. นายรัตน์ตพงษ์    เจริญงามสกุล
18 19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญมณี    เอกตะ
1. นายสุทธิพงษ์    ภาคทรวง
19 20 โรงเรียนศรีหฤทัย สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    กองจินดา
1. นายสัมพันธ์    ไพรเลิศ
20 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    พันธุ์สวัสดิ์
1. นางนิภาพร    ขันเงิน
21 22 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ถัมภ์บรรฑุ
1. นายณัฐดนัย    แดงช่วง
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูเบศวร์วริศ    ศรีคำ
1. นางสาวปิยะนุช    หงษ์นาค
23 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรรณพรรธ์    จันทรมงคล
1. นายอรุณ    แห้วเพ็ชร
24 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชนันท์    เทียมทอง
1. นายธีรพงศ์    จงประเสริฐ
25 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    ญะกัณฐะ
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิรัจศยา    โกสีย์พิพัฒ
1. นายธเนศ    สมาลาวงษ์
27 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    คุณาธารพิศุทธิ์
1. นายธงชัย    สังขวิภาส
28 29 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัชวาล    พิมพา
1. นายกิตติพงษ์    นิยมเอื้อ
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรทอง    พร้อมมูล
1. นายไพฑูรย์    สายเสน
30 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    บุตรดาวงษ์
1. นายธนกฤต    ธนภัทรมงคล
31 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    คนอง
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
32 33 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    พรมทา
1. นายวัชรพงศ์    บุญต้น
33 34 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    กล้าหาญ
1. นางสาวลดายุ    แสงจันทร์
34 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมลิสสา    มีป้อม
1. นายภาคภูมิ    ชัยพิพัฒน์
35 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิดา    แก่นละออ
1. นายจีรัชญ์    ภักดี
36 37 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายคณิต    เปียซื่อ
1. นายนิกร    สาธุชาติ
37 38 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรณพัชร    คีรีเดช
1. นายวันชาติ    นามเกิด
38 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลักขณา    แซ่สง
1. นางสุจารี    กลีบเอม
39 40 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมินตรา    อยู่สุข
1. นายฤชา    จันทบูรณ์
40 41 โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูราพรรษ์    พูลผล
1. นางอรทัย    คันศร
41 42 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ผกามาศ
1. นางสาวสุภัสสร    แซ่ลี้
42 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ประทุมมา
1. นางสาวดวงธิดา    ทองรุ่งเปลว
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ศรีอภิญญาโยธิน
1. นายณัฐกมล    แดนไธสง
44 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    สินทรัพย์เกษตร
1. นายตรีเพชร    บำรุงจิตร
45 46 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติกาญจน์    วิโรจน์ศิริ
1. นายวิทยา    เกิดช่วง
46 47 โรงเรียนสนามชัยเขต สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา    ประคองทรัพย์
1. นางสาวอรอุษา    อึ่งแดง
47 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกานติมา    เจริญกิจ
1. นางสาวทิฆัมพร    สุขปาน
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเตชิณี    เหล่าเอี่ยม
1. นายสิทธิชัย    ไชยโคตร
49 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    ม่วงมัน
1. นายเอกพงษ์    ธนะศรี
50 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรดา    ชัยมูล
1. นางสาวพัชราวรรณ    จันทศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................