งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายวรุต    ตันเขมรัตน์
1. นายอานนทร์    จอมกุล
2 2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายจักรพรรดิ    เทพผ่องศรี
1. นายวิชัย    พรสิริโชคชัย
3 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายอวยชัย    พอนเบ้า
1. นายวุฒิพงษ์    ประทุมมา
4 4 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายวิโรจน์    โพธิ์ระย้า
1. นายพงศ์เทพ    เขม้นกสิกรรม
5 5 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนกฤต    สิทธิศักดิ์
1. นายปุญชรัศมิ์    คงอ่อนศรี
6 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายมนพัฒน์    มะโนทัย
1. นางสาวสายฝน    อุ่นเพชร
7 7 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภนิดา    โตรามัญ
1. นายอาทิตย์    เทียนยวง
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพัชร    เกิดเรือง
1. นางศราวดี    ลูกอินทร์
9 9 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตร    วิยาสิงห์
1. นางสาวนงลักษณ์    เกินสอน
10 10 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญจพร    งามพุทธิวรศรี
1. นางจิตราภรณ์    คุ้มภัย
11 11 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐนิชา    พันเดช
1. นายสนธยา    ช่วยญาติ
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายวีรพัฒน์    เรืองบุญสุข
1. นายพิมพ์พันธุ์    หอมแก่นจัน
13 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    สุขนาคกิจ
1. นางพีรกานต์    โหงจำรัส
14 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์    ศรีทอง
1. นางสาวสุนันทา    เลอสวรรค์วารี
15 15 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวนุชจรี    มณีโช
1. นางสาวพรสิริ    สัมมา
16 16 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายธัญสกนธ์    เต็มวิจิตร์
1. นางสาวเฉลิมขวัญ    สุขสว่าง
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวยุวดี    คำสอน
1. นายยุรนันท์    อัตตะสาระ
18 18 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายศุภกิจ    กิงยะมาตย์
1. นางยาใจ    เหมือนว้า
19 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวญาณิศา    ประดิษฐ์ศิลป์ดี
1. นายกิตณิวัฒช์    แซ่วู่
20 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายเทวรัตณ์    ฉันทจุลสินธุ์
1. นางณัฐทชา    วิสุทธิรัตน์
21 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายธนพล    หอมเดิม
1. นายสุรกฤต    กุหลาบเพ็ชรทอง
22 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายแสตมป์    สมคะเณย์
1. นางสาวกมลวรรณ    สิงหาศร
23 23 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายจิรวัฒน์    ผลจันทร์
1. นางสาวชัชดา    ครองตน
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายธนวันต์    พันธ์สุข
1. นางอรสุชา    ภัทรสิริวรกุล
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายกฤตมุข    เชื้อบ้านเกาะ
1. นายสมภพ    ออกกิจวัตร
26 26 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายวัฒนา    บัวพิมพ์
1. นางสาวเสาว์ณี    วงษ์พัฒน์
27 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายเปมทัต    สร้อยแสงทอง
1. นางสาวเกษราภรณ์    สุระ
28 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวปูเป้    -
1. นายชิต    ปัญญาพีระพงศ์
29 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    ยุบัว
1. นายนิคม    พรมณี
30 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายณัฐกิตต์    เนตรศิวะวิเชียร
1. นายพัฒนกร    ปานฑสูตร
31 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายนวพล    เด่นชัยประดิษฐ์
1. นางศิริลักษณ์    คำเรียง
32 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    ขุนสันเทียะ
1. นายพงศ์พล    สันโดษ
33 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาววริศรา    เมธสาร
1. นางสาวเครือวัลย์    ราชวิชิต
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาววรรัตน์    สวัสดีผล
1. นางสาวอรษา    เจริญพร
35 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    นาควงศ์วานกุล
1. นางสาวนฤมล    ถิรวัลย์
36 36 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายสุวัฒน์    ยืนสุข
1. นายนรินทร์    แพนุ้ย
37 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐวดี    อัศวพนากิจ
1. นายโอภาศ    ชื่นบานเย็น
38 38 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายกวีวัฒน์ .    ภควัตสิริกุล
1. นายสุบรรณ    ตั้งศรีเสรี
39 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญพิชชา    ขำปู่
1. นายปัญญา    กินสูงเนิน
40 40 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนิมนต์    ฤกษ์มี
1. นายมาฆรัตน์    เลิศศิริรักษ์
41 41 โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐจรีย์    นครราช
1. นางสาวเตือนตา    สุพรรณทอง
42 42 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    ผลดี
1. นายภมร    ดาวแดน
43 43 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทโรบล    เชียงทอง
1. นายสมบูรณ์    ดิษฐ์บุตร
44 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสกุลณา    ศรีเนตร
1. นางสาวบุษบา    ประจงแต่ง
45 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายศุภากร    ชุตินันท์
1. นางสาววรรณี    โคกกระชาย
46 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายนนทวี    เพชรศาสตร์
1. นางสาวกาญจนา    ใจร่มเย็น
47 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุณิสา    แสงดาว
1. นายไตรรัตน์    อินทะวัน
48 48 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสายธาร    รุ่งเรือง
1. นางยุพิน    เต่าพรมห์
49 49 โรงเรียนศรีมโหสถ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายณรงค์ศักดิ์    สุริยะ
1. นางสาวพิชาภรณ์    จิตรกุล
50 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายน่านฟ้า    เกตุวิเชียร
1. นางสาวศิริพร    ฉัตรอินทร์
51 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนบดี    พุ่มทอง
1. นางพัชรีย์    ช้างงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................