งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกิตต์    จันทพรม
1. นายอานนทร์    จอมกุล
2 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิติพัทธ์    อินทสุวรรณ
1. นางสาวภาภัสสร    พัฒนรักษ์
3 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนทรัพย์    เกิดโสภา
1. นางสาวจันทนา    เปรมฤดีปรีชาชาญ
4 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    กำไรศิลป์
1. นายพงศธร    อ่อนนวม
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายมาวิน    โกศัยสุนทร
1. นางวิลาวัณย์    รัตนติกุล
6 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายทวีทรัพย์    จันมาทูล
1. นางสาวจริยา    นาทมพล
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุญญิศา    ปฎิภาภรณ์
1. นางศมาพร    เทียมโคกกรวด
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    อินสกุล
1. นางชญาณ์นันท์    ช่างชุม
9 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชนี    บรรดาพิมพ์
1. นางอนงค์    จันดีดา
10 10 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    วิชิตลักษณาวงศ์
1. นางสาวนาวี    พรวาปี
11 11 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิรพัฒน์    เศวตศิลป์
1. นายสนธยา    ช่วยญาติ
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชรัตน์    พลบำรุง
1. นายพิมพ์พันธุ์    หอมแก่นจัน
13 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    เจริญพร
1. นางพีรกานต์    โหงจำรัส
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนฤบดินทร์    จิตตรีธาตุ
1. นางสยุมพร    นาคจรูญ
15 15 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกฤตา    บัวผัน
1. นางสาวพรสิริ    สัมมา
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณธร    หิรัญนุสรณ์สุโข
1. นางสาวเยาวภา    ผูกสมัคร
17 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    มหาราช
1. นางสาววรรษมล    สี่เหนี่ยง
18 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชฎาพร    เซี่ยงฉี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร    ตินิโส
19 19 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภวรัญชน์    ลอยเมฆ
1. นายวิทยา    แสนคำ
20 20 โรงเรียนสอยดาววิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิษณุพงค์    บ้านแสน
1. นางจุฑาภรณ์    นาคประวัติ
21 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิณัฐ    มุธะสุวงศ์
1. นายสุรกฤต    กุหลาบเพ็ชรทอง
22 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชัญญา    สุวรรณวัฒนา
1. นางสาวกมลวรรณ    สิงหาศร
23 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริทัศน์    จันพลา
1. นางรัชดาภรณ์    เขียวมณี
24 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศรัญญา    บูรณะมณฑล
1. นางคนึงนิตย์    เนียมหอม
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทินา    ทองพานิช
1. นายสมภพ    ออกกิจวัตร
26 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายตะวัน    ขำสุข
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์มาศ    สำแดง
27 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาธิตา    เทียนปัญจะ
1. นางสาวศิริลักษณ์    ลิ้มไพบูลย์
28 28 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายเดชากุล    -
1. นางสาวกิ่งกาญจน    ทองใย
29 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายชุติพนธ์    กัลยาประสิทธิ์
1. นายนิคม    พรมณี
30 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายชลฉัตร    ศรีนครา
1. นางบุษบา    กัลวงษ์
31 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิติวัฒ    แซ่ตัน
1. นางศิริลักษณ์    คำเรียง
32 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมธิรินทร์    เฉลยศาสตร์
1. นายพงศ์พล    สันโดษ
33 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กชายปภังกร    บุญเถื่อน
1. นายสาธิต    สกุลวงษ์
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรกนก    จูเภา
1. นางสุศินาพร    ประยูรสุข
35 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายปริญญา    อนุตธโต
1. นายรุ่งโรจน์    กิติสัทธาธิก
36 36 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพล    ศรีบุญเรือง
1. นางสาวสุนันท์    ทองอยู่
37 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์    กุลชัยไพบูลย์
1. นายโอภาศ    ชื่นบานเย็น
38 38 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริภัสสร    ศรีงามผ่อง
1. นางสาวภัทรวรรณ    ตรียสรศัย
39 39 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ประเสิรฐทรัพย์
1. นายปัญญา    กินสูงเนิน
40 40 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนาพร    ดาราเมือง
1. นายมาฆรัตน์    เลิศศิริรักษ์
41 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศินิภา    บุรวัตร์
1. นางสาวสุดารัตน์    พิบูลย์สังข์
42 42 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอชิตพล    เหล่าจันอัน
1. นางสาวฤธาพร    ฤทธิเรืองเดช
43 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายแสน    วิสาละ
1. นายธนิต    พงษ์รอด
44 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    น้อยอำไพ
1. นางสาวอุมาพร    สินปรุ
45 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัทญาภร    สมตัว
1. นางสาวนฤมล    พิมมณี
46 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายทรงพล    อินทนชิตจุ้ย
1. นายประยุทธ    ธนากาญจโนภาส
47 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สงวนเนตร
1. นางดอกไม้    รอดพันธ์
48 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    สารพล
1. นายพิชัญญะ    หลำสะอาด
49 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    ศรีวุฒิไพศาล
1. นางสาวแก้วตา    พึ่งตนเอง
50 50 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเอมอร    พรมเพ็ง
1. นายอลงกรณ์    อยู่เจริญ
51 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แถวสุวรรณ์
1. นางสาวชมัยพร    รัตนมรรคคา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................