งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    หนองมีทรัพย์
2. นายจิรพัฒน์    เหล่าธารทรัพย์
1. นางสาวพินธุ์สุดา    จันทร
2 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวธนธรณ์    สวัสดิ์ศรี
2. นายวิทยา    โอซากิ
1. นางสุเนตรา    โพธิ์น้อย
2. นายอังชัญ    แสงแก้ว
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    น้อยนาง
2. นายชาญชวัน    จันทะขาว
1. นายปรีชา    ทรงกลด
2. นายอากร    พุทธรักษา
4 4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายปองภพ    ไกรรวีโรจ
2. นายสิรภพ    บุญกิจกุลธัช
1. นายทวีศักดิ์    แก้วสังข์
2. นางสาวสุนันท์    ฉิมวัย
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    ชะอุ่ม
2. นายภวัต    เผือกอ่อน
1. นายจตุพันธ์    รุจิรานุกูล
2. นางดารารัตน์    สายดาราสมุทร
6 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    วิจิตรแสงรัตน์
2. นายสมพล    พิมพ์พิศคนึง
1. นางสาวกันยา    ปาทาน
2. นางรุ่งรัก    รุ่งรัตนเสถียร
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายปรินทร    พรมจาด
2. นายพิมุกข์    โมรา
1. นางสาวลักษณา    ทับบุรี
2. นางสาวศิริรัก    อินทร์ไทยแสง
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายคุณานนต์    สุขสโมสร
2. นายปรัชญา    มีรักษ์
1. นางปิยวรรณ    คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา    สระ
9 9 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทกานต์    ประสาททอง
2. นางสาวนิรมล    พูลสวัสดิ์
1. นางสิรินาถ    แสงเมือง
2. นางสาวสุวารี    เมตรพรมราช
10 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวอสมากรณ์    บุญธรรม
2. นางสาวสุรารักษ์    ดำศรี
1. นายจำนงค์    บุตรคง
2. นายสมหมาย    สุขสบาย
11 11 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญาวีร์    อำมาตย์อารียะ
2. นางสาวพีรดา    ฉายพุดซา
1. นายธนากร    ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวนุชลี    หลงนาม
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธนบูรณ์    ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. นางสาวสุพิชญา    ชนะชัยโรจน์
1. นางสาวกานต์ธีรา    คำโท
2. นางสาววริศรา    วัชรเวียงชัย
13 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชนันสิริ    วรรณคูหา
2. นางสาวพีรญา    บุญสาร
1. นางกรวิกรานต์    เจริญพวก
2. นางสาวอัมรา    แดงตนุ
14 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายสิทธิพร    ภู่ดี
2. นายภรภัทร    ฤทธิจันทร์
1. นางสาวสุดารัตน์    ประสารทรัพย์
2. นายหัสดินทร์    เวชการ
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรินาฏ    อานามวงษ์
2. นางสาวปิยาภา    ศรีเบญจรัตน์
1. นางกาญจนา    รองสกุล
2. นางปิยนุช    อรุณรัตนา
16 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจวรรณ    ศิริธรรม
2. นางสาวอิสรียาพร    แซ่เต๋ง
1. นางชมพูนุช    เคล้าจันทร์
17 17 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณชกร    กุลภา
2. นางสาวปัณณพร    อินทองรัตน์
1. นางสาวกมลชนก    อารีชาติ
2. นางวิจิตรา    ป้อมนาค
18 18 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวสิริกร    โชระเวก
2. นางสาวชุติกาญจน์    กลัดเพชร
1. นายบรรหาร    เชื้อทอง
2. นายเจริญ    โพธิ์ทอง
19 19 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายตวงพล    นพกุลสถิตย์
2. นางสาวสุพรรษา    ตัณฑุลเศรษฐ์
1. นายกิตติพงศ์    สมรัตน์
2. นางสาวพรนภา    พันธ์ไชยา
20 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายธนพัฒน์    ปะญาติ
2. นายธีรพงษ์    แสงทิพย์
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์    จันทร์แทน
2. นางสาววรรณภา    ฐานธรรม
21 21 โรงเรียนปทุมวิไล สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายพิพัฒน์    ศศิมณฑลรัตน์
2. นางสาวอมราพร    โวหาร
1. นางสาวดวงจันทร์    ดุงสูงเนิน
2. นางรสริน    แสงศิริ
22 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    เพชรดี
2. นางสาวชลธิชา    แก้วหนูนา
1. นางสาวปัทมา    ปุริสังข์
2. นายสมจิต    มะลิวัลย์
23 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายพงศกร    สุภาวิมล
2. นางสาวบุณฑริกา    บัวสด
1. นายปราโมทย์    อ่อนละม้าย
2. นางสาววรรณนารียา    รักชะนะงาม
24 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวนิศามณี    คล้ายแค
2. นางสาวณัฐนิชา    ลำดวล
1. นางสาวณัฐทินี    สุขวงษ์
2. นางประดับพร    คูณทวีพาณิชย์
25 25 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอณัฐศมล    รามแสง
2. นางสาวณัฐธิดา    ปราบแก้ว
1. นางปรุง    อินทมาตร์
2. นายเอกรัฐ    บุญเพ็ญ
26 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐกมัยธร    ผลสมบูรณ์
2. นายสุวิทย์    ฟักโต
1. นายประณต    ฉัฐมะ
2. นางสาวปานรวี    ภูศรี
27 27 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพาขวัญ    เจริญสวัสดิ์
2. นายชลกร    มธุรสจำนรร
1. นายปัญญา    บุญเติมเต็ม
2. นายเอกรัตน์    ตรีบุญนิธิ
28 28 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทกานติ์    หอมสมบัติ
2. นางสาวชานุมาส    -
1. นางสาววรรณนิษา    ฦาชา
2. นายวัฒนา    วรรณโชติ
29 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวมาริษา    คำภา
2. นางสาววิภาวรรณ    อินทร์โปรย
1. นายมงคล    เกตมณี
2. นายสมศักดิ์    เรืองศรี
30 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายโภไคย    โสมนัส
2. นางสาวพิมฤทัย    สวนดอกไม้
1. นางสาวปิยนาฏ    แก้วสวรรค์
2. นางสุกัญญา    เมฆฉาย
31 31 โรงเรียนบางลี่วิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพงศ์ภีระ    ศรีแก้วเกิด
2. นายพันชั่ง    เข็มทอง
1. นางขนิษฐา    นุชถนอม
2. นายศาสตรวิทย์    บรรจุทรัพย์
32 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีรวิชญ์    คำชื่น
2. นายนฤดล    อิ่มอุดม
1. นางสาวกมลวรรณ    หาวัน
2. นางสาวนพวรรณ    ทับทอง
33 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายจักริน    สุขเจริญ
2. นางสาวเพชรกมล    อินทรวัติ
1. นายณรงค์ฤทธิ์    สมนึก
2. นายศตพล    วรไชย
34 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวพชรภรณ์    กิจประไพอำพล
2. นางสาวพฤกษา    โชตบุญธิยานนท์
1. นายยอดชาย    โคตรุฉิน
2. นายสุมิตร    โพธิ์ทอง
35 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นายเอกรัตน์    บุญมี
2. นายศุภกิจ    สาศิริ
1. นางสาวดุษณี    ทองประศรี
2. นางสาวปิยะวรรณ    จันทร์สมบูรณ์
36 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววิชราภรณ์    ปันอ้าย
2. นายเมธัส    โพธิ์ผลิ
1. นายศรัณย์    แสงนิลลาวิวัฒน์
2. นางสายใจ    ประเสริฐสุข
37 37 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชกานต์    เสริมศิริทรัพย์
2. นางสาวนาเดีย    โซ๊ะมณี
1. นางวิยะดา    ทองประดับ
2. นางสาวสิริพรรณ    โยธะวงษ์
38 38 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญา    ตีรสุกิตติมา
2. นางสาวมธุรดา    จารุเฉลิมรัตน์
1. นางสาวธนัญญา    เปี่ยมศิลปกุลชร
2. นายนครินทร์    เครือวัลย์
39 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาววรางคณา    แสงตะวัน
2. นางสาวเบญจวรรณ    จันทะเจียง
1. นางสาวกาญจนา    ชาติไทย
2. นายสุวิทย์    บุญหนุน
40 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายก้องภพ    เพชรเทพ
2. นายณัฐพล    สุจริยานุรักษ์
1. นายบวร    ทองสัมฤทธิ์
2. นางสาวอภิญญา    เรืองพุก
41 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายพนธกร    จักรภพโยธิน
2. นายณิชภัทร    เกริกกิตติกุล
1. นางสาวกิตติยา    มุสิกะสังข์
2. นายเพิ่มพัฒน์    นาคนิล
42 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นายชนินทร์    ผลพึ่งคิด
2. นางสาวธัญยธรณ์    กิติวรรณประสาร
1. นายจักรพรรณ    พลเยี่ยม
2. นายพรชัย    วิชชุไตรภพ
43 43 โรงเรียนวังไกลกังวล สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัญชิดา    วงศ์ฉัตรทอง
2. นางสาวปิยฉัตร    หาญศึก
1. นางสาวอมรรัตน์    วงษ์แก้ว
2. นางอัมพร    เจียรโณรส
44 44 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายภาคภูมิ    หินอ่อน
2. นายปริญญากร    โรจนาศรีรัตน์
1. นายธนดล    เสนเกลี้ยง
45 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นายภาสวิชญ์    เรืองปานกัน
2. นางสาวกฤษติยา    มูลอุบล
1. นางยุพา    ลำเจียก
2. นางสาวฤทัยทิพย์    พัดทอง
46 46 โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนิกา    เผือกทุ่งใหญ่
2. นางสาวจุฑามาศ    หมื่นสุนทร
1. นายกฤษฎากรณ์    แจ้งสว่าง
2. นายอุทัยพงศ์    ชาญเชิงค้า
47 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายหรรษธร    พันธ์ุธรรม
2. นายจิรายุ    พิทักษ์ตันสกุล
1. นางสาวยุพิน    อุดมเดชนวรัตน์
2. นายสนอง    วิบูลศักดิ์
48 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเณศรา    ทันใจชน
2. นางสาวกัญญาวีร์    แป้นสุวรรณ์
1. นางสาวจินดา    ด้วงเดช
2. นายปริญญา    คล้ายโพธิ์ทอง
49 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายวงศธร    ฮวดอุปัต
2. นางสาวกุลสตรี    สวัสดิ์พิพัฒน์ผล
1. นายภิเฌฒ    พรหมเหลือง
2. นางสาวยุคลทิพย์    ใจขำ
50 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายศตวรรษ    คำภิระวงศ์
2. นางสาวธนัญญา    ทองสว่าง
1. นางณัฐฐาพร    ภูริปัญญาวรกุล
2. นายสมศักดิ์    น้ำทอง
51 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัชนนท์    มณีนุษย์
2. นางสาวกรณิการ์    ทองโสภณ
1. นางสาวจีรนันท์    แสดงฤทธิ์
2. นายเสน่ห์    ประทุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................