งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนเทพ    ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กชายณภัทร    โกเมนเอก
1. นางเจนจิรา    เพิ่มพูนทวีชัย
2 2 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพศภพ    ชัยกิตติ์พิภัทร
2. เด็กชายวงศพัทธ์    อารยะพิพัฒน์กุล
1. นางสาวภัทรา    กุระอิ่ม
2. นายเจนวิทย์    หนองโกมล
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ธัมปสาโท
2. เด็กหญิงจิรัชญา    สัญชยานุกูล
1. นายฐิติพงศ์    นิลมาศ
2. นางสาวสุพัตรา    สาลี
4 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    ชำนาญเขตรกรณ์
2. เด็กชายนวพล    อินโสภา
1. นางทรรศนีย์    อติศักดิ์กุล
2. นายวรัญญู    อติศักดิ์กุล
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรภัทร    จิระเจริญรัตน์
2. เด็กชายเอกภาพ    ผักหวาน
1. นางสาวนวรัตน์    รื่นสุคนธ์
2. นางสาวพัชรี    ปิโย
6 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กชายคุณกร    สิทธิพานิชชกุล
2. เด็กหญิงธนัชชา    โสภณมณี
1. นางสาวสุภัตรา    วงษาอ่ำ
2. นางสาวอัญชสา    วัชระเสวี
7 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธิรา    สุริวงค์
2. เด็กชายเอกอธิป    บุญยะคงรัตน์
1. นางสาวขนิษฐา    บัวศรี
2. นางศิริมา    แสงสิมมา
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐมน    ชอบธรรมดี
2. เด็กหญิงศรุดา    เทียนถาวร
1. นางปิยวรรณ    คุ้มทรัพย์
2. นางสาวศิรัญญา    สระ
9 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ชินบุรารัตน์
2. เด็กชายพัทธนโชค    ลาน้อย
1. นางสุทธดา    เหลืองห่อ
2. นายสุริยา    สุวรรณรัตน์
10 10 โรงเรียนตาพระยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาวัต    ขันธ์ศิลา
2. เด็กหญิงดวงหทัย    สุระแสน
1. นายนุกูล    ไชยสุข
2. นายสมหมาย    สุขสบาย
11 11 โรงเรียนตันตรารักษ์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภกร    เทพจันทร์
2. เด็กหญิงกชพรรณ    เมืองรมย์
1. นายธนากร    ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวพรรณิภา    เที่ยงตรง
12 12 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัตร    ธุวังควัฒน์
2. เด็กหญิงพิณญาดา    เป็ง
1. นางสาวกานต์ธีรา    คำโท
2. นางสาววริศรา    วัชรเวียงชัย
13 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    เศลวัตนะกุล
2. เด็กชายนภัสพล    ดำรงโชคพิพัฒน์
1. นางรัตนา    ขวัญศิริมงคล
2. นางสาวสุภาวดี    บุรกรณ์
14 15 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายแก้วมังกร    บุญมี
2. นายไพบูลย์    อาจทวีคูณ
1. นางขวัญใจ    งาเจือ
2. นายนฤชา    กองสมัคร
15 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูเบศ    ปานทอง
2. เด็กหญิงบุษกร    จินดารักษ์
1. นายจารุวัตร    นาควิมล
2. นางสาวสิริรัตน์    เกลี้ยงเกลา
16 17 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    มะสีพันธ์
2. เด็กหญิงพิชญา    ทองสุกดี
1. นายธีระยุทธ    โพธิ์ศรี
2. นางลัดดา    ภูดิน
17 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. เด็กชายวิศว    บัวบังใบ
2. เด็กหญิงพัชรีรัชต์    พชวงษ์
1. นางสาวธีรดา    สระหงษ์ทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร    ตินิโส
18 19 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    เชื้อนนท์
2. นางสาวพารีซ่าร์    เดห์กาน
1. นายธวัชชัย    แสร์ผักแว่น
2. นางสาวประกายแก้ว    ไกรสงคราม
19 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    จับชิ้น
2. เด็กชายศภกร    สุขมี
1. นางพจมาลย์    วิเศษโวหาร
2. นางสาววรรณภา    ฐานธรรม
20 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    เชื้อโตหลวง
2. เด็กหญิงชิดชนก    สมาธิ
1. นางสาวผานิตย์    ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นางสาวพรทิพย์    จับจิตต์
21 22 โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    ขระณีย์
2. เด็กหญิงปุณยาพร    สุดวิเวก
1. นางสาวปัทมา    ปุริสังข์
2. นางเปรมใจ    แสงชาตรี
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายนฤบดินทร์    ตราประยูร
2. เด็กชายธิติพันธุ์    ปานโสภณ
1. นายปิยะพงศ์    หรือตระกูล
2. นายเอกพจน์    คำลือ
23 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกษิดิศ    ศานต์รักษ์
2. เด็กหญิงสุรภา    เลาหอุดมโชค
1. นางสาวเกษรินทร์    อ่อนนาค
2. นางสาวเกสร    พุทธรักษา
24 25 โรงเรียนประชินนุสรณ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายตรีทศ    สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา    มีใจรัก
1. นางสาวจินดารัตน์    วรินทร์ษา
2. นางสาววีรดา    มีสัจจ์
25 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชาลีดา    ศรีจันทร์รัตน์
2. เด็กหญิงสาธิตา    แซ่เล้า
1. นายประณต    ฉัฐมะ
2. นางสาวปานรวี    ภูศรี
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิดา    บุตรนอก
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ศรีสวัสดิ์
1. นางมนต์ทิพย์    แก้วเจริญ
2. นางแพร    สมใจเพ็ง
27 28 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุประกิจ    เฉียมวิเชียร
2. เด็กชายเกรียงไกร    ไชยมงคล
1. นางศิรินันท์    เบ้าอาสา
2. นายสุธาวัฒน์    สุวรรณนาค
28 29 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัศวิน    หมื่นไสยาสน์
2. เด็กหญิงสุธิตา    แพงน้อย
1. นายนิพิฐพนธ์    รูปพรหม
2. นางสาวปัทมา    ประดาศรี
29 30 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    โฉมแก้ว
2. เด็กหญิงวณิดา    เขาแก้ว
1. นางสาวปิยนาฏ    แก้วสวรรค์
2. นางสุกัญญา    เมฆฉาย
30 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิศรุต    บัวเอี่ยม
2. เด็กหญิงสโรชา    จำปีเรือง
1. นางสาวอารีรัตน์    แสงสุขดี
2. นายเฉลิมชัย    พิทักษ์วงศ์
31 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายปธีราฐัสฐ์    หรรษภิญโญ
2. เด็กชายธนวิน    สำแดงภัย
1. นางสาวสุกัญญา    เขียวทอง
2. นางสาวอุษา    สัตย์ซื่อ
32 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    คงคางาม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์    สีหะบุตร
1. นายจักรพงษ์    แช่มเมืองปัก
2. นายวิษณุ    กุณฑลบุตร
33 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรกานต์    ใจภักดี
2. เด็กหญิงฐานิตา    ท้วมโสด
1. นางสาวนุชนารถ    ทองกระจ่าง
2. นางสาวอรุณประภา    อินทะสอน
34 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรรธนะ    รู้อ่าน
2. เด็กชายไชยรัตน์    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวน้ำฝน    ณ แพทยงค์
2. นางสาวรัตนากร    แช่มสาคร
35 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ด้วงเดช
2. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร    เวทยานนท์
1. นายศรัณย์    แสงนิลลาวิวัฒน์
2. นางสายใจ    ประเสริฐสุข
36 37 โรงเรียนนนทรีวิทยา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    นันตสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพล    แก้วมรกฎ
1. นายธีระพงศ์    บัวทุม
37 38 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจงรัก    ภักดี
2. เด็กหญิงนวัตกานต์    ตั้งเกริกโอฬาร
1. นางสาวนาฏยา    ฉุยฉาย
2. นางสาวสุพัตรา    จันทร
38 39 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลนันท์    จันทร์มณี
2. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ    สติคาม
1. นางสาวกาญจนา    ชาติไทย
2. นายสุวิทย์    บุญหนุน
39 40 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรณัฐ    แสงชาตรี
2. เด็กชายกรรกวิณ    กันยาทอง
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่สมบุญ
2. นายณัฐพล    ทองเหลือ
40 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัตร    ตรีเสถียรไพศาล
2. เด็กชายพันธรัฐ    วิชาไทย
1. นางสาวกิริยา    กองชุน
2. นายเพิ่มพัฒน์    นาคนิล
41 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิราเจตน์    อันเพ็ชรดี
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์    ฐิติรัตน์สกุล
1. นายจักรพรรณ    พลเยี่ยม
2. นายพรชัย    วิชชุไตรภพ
42 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนนพ    ลีละสุนทเลิศ
2. เด็กชายพิสิษฐ์    อินทรสมมุติ
1. นางสาวปารณีย์    ขวัญกิจวงศ์ธร
2. นางสาวเจมจิรา    หินแก้ว
43 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    เสริมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ขาวโชติ
1. นางกรรณทิมา    ก้อนทอง
2. นางเจษฎากร    ลีศุภนานนท์
44 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหกร    บุญชู
2. เด็กหญิงจิรัชญา    อาหมัด
1. นางสาวฤทัยทิพย์    พัดทอง
2. นางสาวสุทธินี    ทองหล่อ
45 46 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภคปภา    เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    วุฒิเกษตรกิจ
1. นายวิวัฒน์    บุญยง
2. นางสาวอมรรัตน์    แสงส่องฟ้า
46 47 โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์    รัตนโกมุท
2. เด็กหญิงพัชณิดา    เนาวโอภาส
1. นางรัชฎาภรณ์    สุขสุเดช
2. นางสาวรัชนีพร    บุตรกูล
47 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายเลอเกียรติ    บรรจง
2. เด็กชายจิรายุ    เจริญธรรม
1. นายชาญณรงค์    เพ็ชรไทย
2. นายพิชัญญะ    หลำสะอาด
48 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูมิ    ศิริปิ่น
2. เด็กชายศิรพงษ์    จินตมานะสกุล
1. นางอำพร    ดีช่วย
49 50 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    สุวรรณสว่าง
2. เด็กชายสุรพัฒน์    สวัสดิ์ล้น
1. นางชญาภรณ์    จันทจิรวงษ์ศรี
2. นางภิติพร    นวพันธุ์
50 51 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    สิริสุข
2. เด็กชายธนโชติ    สีมารัตน์
1. นางชนานันท์    จะตุคะมา
2. นางสาววัชรินทร์    ยอดคัดเค้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................