งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายกฤษฎา    โอ่งเคลือบ
1. นายทักษิณ    เรทนู
2 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธนา    สมศิริวัฒนา
1. นายธนดล    ยิ้มถนอม
3 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายธีรวีร์    ศิวดุลย์
1. นางสาวฉันทนา    มนต์วิเศษ
4 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายทองแท้    ใจรักษาธรรม
1. นายฉัตรชัย    ประชัน
5 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นายภาณุวิชญ์    แน่นหนา
1. นางจุฑารัตน์    เนาว์อุดม
6 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายธรภูมิ    หงษ์อินทร์
1. นายศักดิ์สิทธิ์    วารีสระ
7 7 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวจรรยพร    ผิวศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์    เอกศิริ
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นายดิษรินทร์    ปานบัณฑิตย์
1. นางอมราภรณ์    แสงทอง
9 9 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิตินันท์    เสนาะ
1. นางจิรนันท์    สีนอก
10 10 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายสุรสิงห์    มานะทน
1. นายรังสรรค์    พลอยสุวรรณ์
11 11 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นายกฤติเดช    ระวีวงศ์
1. นางสาวจิรัชยา    จันทะวัน
12 12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายสหทัต    ตรีพัฒนพงศ์
1. นางเปรมกมล    พิริยปัญจบุตร
13 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิดาภา    การประจำ
1. นายทัชชัย    ผ่องสวัสดิ์
14 15 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายนพดล    กุมภะ
1. นายสมเกียรติ    แซ่เต็ง
15 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นายณภัทร    ตันติสถิระพงษ์
1. นายจารุวัตร    นาควิมล
16 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นายปิยพัทธ์    ขวัญแก้ว
1. นายประจวบ    แสนชัย
17 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวญาดา    สุวรรณสุทธิ์
1. นายนิติพันธ์    ฉิมสุนทร
18 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายพรหมินทร์    วุฒิวิวัฒน์ชัย
1. นางสาวประกิตศรี    เผ่าเมือง
19 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    จินดาเวช
1. นางสาวฉวีวรรณ    อรุณถาวร
20 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นายศุภเดช    มีพันธ์
1. นางสาวเพ็ญพิศ    อาจสัญจร
21 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นายชัยพร    อยู่อาจินต์
1. นายอารักษ์    อนุกูล
22 24 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นายนราวิชญ์    วงษ์น้อม
1. นางสาวนนทกานต์    แก้วเรือง
23 25 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยาพัชร    ชินเศรษฐวงศ์
1. นายชนม์วรินทร์    เทพทัตบวรนันท์
24 26 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรนภัส    วันสาลี
1. นายก่อกิจ    ธีราโมกข์
25 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายจักรพันธ์    ฉ่ำใจดี
1. นางอภิรดา    มุขโต
26 28 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายบูรพา    วันทอง
1. นางสาวทัศนีย์    โมลางาม
27 29 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายโชคชัย    สมัยมงคล
1. นายนัฐพร    ครองยุติ
28 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายภูมินทร์    ก้องรัตนโกศล
1. นางสมศรี    เส็งหลวง
29 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายทรงยศ    ไทยงามศิลป์
1. นางนลินี    ย้อนเพชร
30 32 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายวชิรภัทร์    มโนรัตน์
1. นางวัลภา    สถานนท์
31 33 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นายราชนาจ    สุชีธง
1. นางสาวสารภี    จูงวิศาลชัย
32 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายวนันต์    สามารถ
1. นางจิราวรรณ    คนงาม
33 35 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวสหัสพร    ประสบพิบูล
1. นายวันชัย    ดวงแก้ว
34 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นายชุติพัลภ์    เจริญสุข
1. นายจิรคุณ    เอิบอิ่ม
35 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายณัฐภัทร    จี.มาทานี
1. นางอลิสา    สิงห์เจริญ
36 38 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายปภาณุวัฒน์    พงศ์สวัสดิ์
1. นางขอบใจ    สิงห์ศิลารักษ์
37 39 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลํานารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นายภูมิภัทธ์    ทาภักดี
1. นายอุทัย    บุญจันทร์เชย
38 40 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายณภัทร    ชัยสิทธิ์สงวน
1. นายณัฐวุฒิ    เกตุแก้ว
39 41 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นายนนทยา    เมฆหมอก
1. นางสาวรุจิอาภา    รุจิยาปนนท์
40 42 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดี    เอี่ยมแสนอุดม
1. นายปัญญา    แซ่ลี้
41 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นายรัตนะ    งามน้อย
1. นายนภัสถ์    หอมเมือง
42 44 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นายเมธาพัฒน์    สุขขีรัตน์
1. นางสาวนภนุต    เค้าศรีวงษ์
43 45 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤติกา    แสงโพธิ์สุข
1. นายกิตติพนธ์    เพื่อนงามพงศ์
44 46 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายวงศกร    ขาวประเสริฐ
1. นางกมลทิพย์    วิบูลย์ชาติ
45 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นายสินปัจจัย    เชยบาล
1. นางสาวสุลีรัตน์    สังอยู่สุข
46 48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยภัทร    เอี้ยวสุวรรณ
1. นายกิตติพงค์    ทาปง
47 49 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายวิธวินท์    วรรณชัยวงศ์
1. นายเอกณัฏฐ์    โสภี
48 50 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นายชญานิน    วิทยพัฒนาพร
1. นายเสวตร    โคตรนารา
49 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายบัณฑิต    เชื้ออาษา
1. จ.ส.อ.พงษ์สวัสดิ์    สีหาจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................