งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 269
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายนครินทร์    เลิศจามีกร
2. นางสาวสโรชา    มีวอน
1. นางสาวพรวิมล    คงพูน
2. นางสาวสุภิศา    แสงอาวุธ
2 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินาธิป    วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวปีญารัตน์    จตุพงษ์
1. นางสาวกนกวรรณ    บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา    อนุมาตร
3 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายสพล    จิรเจริญสกุล
2. นางสาวสุภาวดี    บูรณะพงษ์
1. นายณัฐพงษ์    บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์    สืบกระพัน
4 5 โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญธิดา    ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์    วิลาศ
1. นางสาวจิตรลดา    มนต์ปรีชาวิทย์
2. นางสาวเพ็ญศรี    จินดาศักดิ์
5 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายถิรวัฒน์    คงนุกูล
2. เด็กหญิงอารีญา    กิ่งไม้กลาง
1. นางพจธนา    วิภาวิน
2. นางอิสรีย์    บัวขม
6 11 โรงเรียนอักษรพัทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายกันทรากร    ทองแม้น
2. นายธนาธิป    พุกเจริญ
1. นายยงยุทธ์    ปุ่นประโคน
2. นายเกียรติศักดิ์    จันทนาม
7 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอโนทัย    จิตรีธรรม
2. เด็กหญิงวรดา    สุขนุ่น
1. นางสาวสุชัญสินี    อิสระชัยเสาวกุล
2. นางสาวสุพัตรา    ทรัพย์เสถียร
8 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครเดช    หนูน้อย
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ขันตี
1. นางอัญชลี    ด้วงแก้ว
9 21 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    ทองสา
2. นายกษิติศักดิ์    อิงคสัมพันธ์
1. นางสาวจริยาวดี    สารศรี
2. นางบุญรัตน์    แจ่มกระจ่าง
10 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัศม์เดช    มีประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ราศรี
1. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
2. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
11 27 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    ทองเหลือ
2. นายพรพรหม    ก๋งพยุง
1. นางสาวสุชาดา    สุวรรณหงษ์
2. นางสุพรรณา    แก้วเพชร
12 30 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐกานต์    วันสามง่าม
2. นางสาววริษฐา    ขันนาค
1. นายนิรุตต์    ธัญญเจริญ
2. นางรักษิณา    แก้วพงษา
13 32 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีระพงศ์    แสนวงศ์
2. นายจักกฤษณ์    เพ็งรัตน์
1. นายนฤนาท    คล้ายลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์    รักงาม
14 34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิระพงษ์    ทิพย์คูนอก
2. นางสาวณัฐฐาณิการณ์    พันธิสุทธิ์
1. นางนันทิยา    สวนมาลี
2. นายเจนวิทย์    พวงทับทิม
15 37 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายธิติภูมิฐ์    กีรติมนัสวิน
2. นายศิริชัย    พันธุ์สถิตย์
1. นายกฤษฎา    วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์    ฝอยทอง
16 38 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายติณห์    หาญศิริสาธิต
2. นายณัฐนนท์    สุดตา
1. นายธวัฒชัย    มากุล
2. นายวิสานต์    นะอ่อน
17 40 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายชูพงษ์    วิบูลจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณพร    มั่งมี
1. นางสาวสุอนงค์    บัวทอง
18 46 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กชายสันต์ชัช    อินต๊ะ
2. นางสาวรสสุคนธ์    เอกจีน
1. นางสาวจินตนา    เอื้อประชา
2. นายฐากูร    ขานตา
19 49 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกวิน    คงศักดิ์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์    อมิตตาเรืองกิจ
1. นายวศิณ    บุุญมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................