งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 1 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นายสุนัย    ทองเกิด
2. นายแนวธง    องอาจ
3. นายอมรเชษฐ์    วิลัยเกษม
4. เด็กชายกฤตภาส    รักนุ่น
5. เด็กชายไกศิน    แสงวิโรจน์
1. นางสาวสมัชญ์    เอี่ยมสมัย
2. นางสาวสุภาพร    เทพสวัสดิ์
2 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นายธิปก    บางพรม
2. นายจักรกฤษ    หงส์ทอง
3. นายสหรัฐ    ศรีสุวรรณ
4. นายนันทวัฒน์    สู้สงคราม
5. นายอภิสิทธิ์    เกตุกำจร
1. นายธวัชชัย    นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล    คงพูน
3 3 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายชาญชัย    ชาวเวียง
2. นายอดิศร    วัฒนโลเก
3. นายปิยวัฒน์    พานน้อย
4. นายชัยกฤต    พูลเจริญ
5. นายณัฐชนน    อุทากะ
1. นายชญารัฐ    วิลัยรัตน์
4 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นายชนพัฒน์    นาวีชัยประยูร
2. นายพสุมนต์    ใช้อู๋
3. นายอภิวัฒน์    พรพัฒนามงคล
4. นายสหภาพ    เอี่ยมหมดจด
5. นายศิรชัช    ศรีกระจ่าง
1. นายณัฐพงษ์    บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์    สืบกระพัน
5 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายสิทธินนท์    บุญพันธ์
2. นายจิรวัฒน์    ศิลปักษา
3. นายฐิตญาธาน    ศิริเทศ
4. นายประเสริฐ    เมืองมั่น
5. นายดิศรณ์    พรมดี
1. นางสาวยุวดี    เสือใหญ่
2. นายสุภวัชร    ชาติการุณ
6 7 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นายอภิวัฒน์    คำทับทิม
2. นายภูริทัศน์    ชำนาญยิ่ง
3. นายภาคภูมิ    พูลเหลือ
4. เด็กชายศุภโชค    บุญมี
5. นายนิติพงษ์    สุโพธิ์
1. นายกีรติ    จุลเนตร
2. นายพรชัย    กสิกรรม
7 8 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพชรรัช    สังพาลี
2. เด็กชายนนทชา    อินทุกรรม
3. นายอมรเทพ    จุไธสง
4. นายนันทวุธ    อยู่สำราญ
5. นายปราการ    อินทิม
1. นายจิระพงษ์    โตงาม
2. นางบุญตา    แก้วเกิด
8 9 โรงเรียนกบินทร์บุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายสถิตย์    เจริญผล
2. นางสาวกาญจนา    เลิศวิจิตร
3. นางสาวฐิติวรดา    เครืออนันต์
4. นายกิตติพร    ทองวัน
5. นายศุภกิตติ์    ยังเจริญ
1. นางสาวกิตติยา    สีดา
2. นางสาวเบญจวรรณ    ดุลนีย์
9 10 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นายรัฐนันท์    ถาวรชน
2. เด็กชายตะวัน    กิจสง่าวงษ์
3. นางสาวศิขรินธาร    ศรีสุข
4. นายพีรพัฒน์    บุญสุข
5. นายอนุชา    โพธิ์ชัย
1. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี
10 11 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์    ลิขิตทรัพย์
2. เด็กชายพงศธร    โอฬาฤกษ์
3. เด็กชายพราหมณ์ประทาน    จิตตสุโภ
4. เด็กชายศุภวิชญ์    อัญชุลี
5. เด็กชายอาทินันท์    วิไร
1. นายธนกร    วรรณวงศ์สอน
11 12 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายธราเทพ    ภูผาลี
2. นายณัฎฐวุฒิ    ปานกลิ่นพุตง
3. นายนนธวัช    ทองเทพ
4. นายปิยวัฒน์    แก้วประเสริฐ
5. นายณัฐวัตร    คำหมูน
1. นางสาวศิรประภา    ก้อยเหาะกูล
2. นางสาวอรวรรณ    โพธิ์คง
12 13 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นายนฤเบศ    อินทนิน
2. นายธรรมธร    ฮะวังจู
3. นายธัชนนท์    มณีเกตุ
4. นายธนาคาร    อภิญ
5. นางสาวนีรนุช    ปัญญาพิบูรณ์
1. นายชัยพฤกษ์    ชิดกระโทก
13 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ศรีภักดี
2. เด็กหญิงกิตติพร    น้อยประเสริฐ
3. เด็กชายกิตติธร    สุขเกษม
4. เด็กชายอภิวัฒน์    ศรีขวัญใจ
5. เด็กชายอดิเทพ    ปาสะและ
1. นายวัลลภ    ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิรินภา    ปิดตาฝ้าย
14 15 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นายเอก    เพียง
2. นางสาวรติมา    ผลาเกษ
3. นางสาวสุภาวดี    ศรีสวัสดิ์
4. นายนพดล    ขาวมงคล
5. นางสาวนัยนา    หอยสังข์
1. นางสาวคณภร    อัตจริต
2. นางสาวบัวภา    จางวางแก้ว
15 17 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญญพัฒน์    ศรวิเศษ
2. เด็กชายนราธิป    เมฆดี
3. เด็กชายจุฑาปกรณ์    ประกอบมี
4. เด็กหญิงณัฐวีณ์    พรเจริญมาศ
5. เด็กหญิงวิรัญชณา    มิ่งมาศ
1. นายธนฤทธิ์    ไกรทอง
2. นายสุวัฒน์    สุนทรสินธุ์
16 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นายธวัชชัย    โนรี
2. นายพลวัตร    สระทองยุ้ง
3. นายณัฐพงษ์    ขุนพิลึก
4. นายพงศธร    แสงทอง
5. นายกิตติ    สิทธาวัช
1. นายธวัชชัย    สัสดีทอง
2. นายปริญญา    บุญเกิด
17 19 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นายอรรถพล    จันทร์ลอย
2. นายธีรภัทร    แสงจันทร์
3. นายปวริศ    เลื่อนยศ
4. นายกษิดิศ    ชนะกุล
5. นายณัฐนันท์    พัฒนาภรณ์
1. นายสุรศักดิ์    มิลินทากาศ
2. นายเดชา    ลิ่มเชย
18 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นายชัยนันทน์    ไกรกมล
2. นายสิรวิชญ์    คนงาม
3. นายกิตติภูมิ    เพชรทอง
4. นายศุภวิชญ์    ฉัตรทอง
5. นายภูวดล    รอดสินธ์
1. นายธาตรี    เหรียญทอง
2. นางสาวลลิตา    อารีย์โรจนาภรณ์
19 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายอฐิพัชร    อุ่นพิกุล
2. เด็กชายณัฐนันท์    ไชยมาตย์
3. เด็กชายกันต์ธร    แต้พานิช
4. เด็กชายสรัลมงคล    ผลไม้
5. เด็กชายนพวิทย์    ธีร์กมลศรี
1. นายวิมล    พงษ์เตรียง
2. นายอนันท์    วงษ์แสง
20 22 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพรุจ    หนูถึง
2. เด็กชายชาญวิทย์    คงทวีทรัพย์
3. เด็กชายอภิชาติ    สุกใส
4. เด็กชายปองคุณ    ชื่นชมภู
5. เด็กชายชาญวิทย์    สร้อยมริต
1. นางสาวปฐมาวดี    อินแพง
2. นายศิระ    บุญญานุรักษ์
21 23 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายก้องภพ    เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงนัทชนันท์    สระทองห้อย
3. เด็กหญิงพัณณิตา    เผือกรักษา
4. เด็กหญิงภิมลพร    หอมเย็น
5. เด็กหญิงกาญจนา    รอดจรูญ
1. นายจิรวัฒน์    คชวงษ์
2. นางทองหยิบ    โสภวชิรากร
22 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวอทิตา    ประทุมวัน
2. นายธนาธิป    สาวแสง
3. นายปภัสกร    บัวทอง
4. นายเกียรติศักดิ์    สุขสมัย
5. นายปริญญา    ปีสะอาด
1. นายนเรศ    แสนสอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ    เขียวเจริญ
23 25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    พวงทอง
2. นายจิรภัทร    เมธีธนโชต
3. นายวีรากร    เฮงสกุล
4. นายยุคล    อุณหเลขจิตร
5. นายสิรวิชญ์    คล้ายคลึง
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย    เขียวสอาด
2. นายวัชรลักษณ์    จันทร์สมบูรณ์
24 26 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นายโยธิน    สุวรรณชาติ
2. นายอภิชาติ    กรงรัมย์
3. นายจักรกฤษณ์    โสภา
4. เด็กชายพัทธณพงษ์    มั่นทัน
5. เด็กหญิงสุกัญญา    เหลาอ้อ
1. นายชาญชัย    คูณทา
2. นางสาวนวพัชญ์    ฉีดจันทร์
25 29 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นายจีระศักดิ์    มุ่งอาษา
2. นายภานุเดช    พอดี
3. นายสุรัตชา    เกี้ยวสูงเนิน
4. นายวายุ    คันที
5. เด็กหญิงภัคจิรา    นวลสาย
1. นางสาวพลอยขวัญ    หางแก้ว
2. นายเอกพันธ์    ทะนีเนียม
26 30 โรงเรียนด่านช้างวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 1. นายชาคริต    ทาลาสุด
2. นางสาววิลัดดา    ชาวป่า
3. นางสาวฉัตรสุดา    ศรีทองสุข
4. นายภาราดร    แสนคำ
5. นายเดโช    คำเสน
1. นางสาวนาถระพี    ศรีสุข
2. นายนิรุตต์    ธัญญเจริญ
27 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นายพีรพงษ์    ประสงค์สุข
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ชุ่มเพ็งพันธุ์
3. นายทินกร    การะเวก
4. นางสาวอารียา    หอมสุวรรณ
5. นายดุลยวัต    วงษ์สุวรรณ
1. นายจรูญ    ยืนยง
2. นางสาวยุพาภรณ์    สุขเกษม
28 32 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    แก้วน้ำเชื้อ
2. เด็กชายวินัย    ประมาณ
3. เด็กชายโสมทัต    เฉลยโสตร์
4. เด็กชายวรายุทธ    อินกลิ่นพันธ์
5. เด็กชายจักรภัทร    ทองคำ
1. นายนฤนาท    คล้ายลักษณ์
2. นางสาวอมรรัตน์    รักงาม
29 34 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นายอภิรักษ์    ผาสุข
2. นายพงศกร    ผิวจันทร์
3. นายอนุเชษฐ์    บุญเสริม
4. เด็กชายธนพล    สะบู่รัมย์
5. นายวรเชษฐ์    รุ่งฤทธิ์
1. นางสาวปัทมา    นิตยกัญจน์
2. นางสาวพรพิมล    แสนบรรดิษฐ์
30 35 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์    เอื้อถาวรอนันต์
2. นางสาวนันทิยา    หนูกระโทก
3. นางสาวอภิญญา    พ่อเกษ
4. นายบัญญัติ    พึ่งพเดช
5. นายธนากร    ธนธนานนท์
1. นางสาวฐิรญาดา    นาคบังเกิด
31 37 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายจิรายุ    โพธิ์สนาม
2. นายคงณัฐ    วัฒน์ธนเดช
3. นายสหสวรรษ    ทุมทอง
4. นายสรวิศ    ผาวิรัตน์
5. นายจิรายุส    จุลประภา
1. นายณยศ    สงวนสิน
2. นายศตวรรษ    กล่อมวิเศษ
32 38 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นายเศวตโชติ    บวรกุลประเสริฐ
2. นายณัฐพล    สีกา
3. นายเติมพงศ์    ยินดีหา
4. นายธนัตถ์    วัฒนแสงชัย
5. นายภูษิต    ฉวีรัตน์
1. นางสาวนงนุช    จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ    อุบลฟู
33 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุญฤทธิ์    ขันทแพทย์
2. เด็กชายพงษ์ศักย์    จริตทรง
3. นายวรเชษฐ    เพ็ชรอิ่ม
4. เด็กชายตระการ    ปากกุดเลาะ
1. นางสาวศิริรัตน์    เถื่อนดี
2. นายอิฐสรา    บุญคล้าย
34 40 โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายพีระยุทธ    คำภีร์
2. นายพันกร    ประทีป
3. นางสาวอาภาภรณ์    พรามภู่
4. นายกฤตพจน์    รื่นเริง
5. นายสุรพงษ์    นวมศิริ
1. นายจตุรพร    กลีบลำดวน
2. นางสาวเพียงรวินท์    โกตถา
35 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชาคริต    สุริยะ
2. เด็กชายเจษฎา    อยู่สวัสดิ์
3. นายเมธัส    อยู่สมบัติ
4. นายณัฐวุฒิ    บุญรอด
5. นางสาวศิราณี    แก้วเหลือ
1. นายกิติพงษ์    ทุมดี
2. นายวินัย    จิตต์ชื้น
36 43 โรงเรียนหัวหิน สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกวินนาถ    แจ้งสุวรรณ
2. นายอภิสิทธิ์    คงปลาดเปรื่อง
3. นายนันทวัฒน์    เพ็ชรเก่ง
4. นายธระพงษ์    สุขศรี
5. นายวันชนะ    รอดสุด
1. นางสาวณัฐชวัล    ไชยคำ
2. นายณัฐวุฒิ    ขาวสมุทร
37 44 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปาฎิหาริย์    อินแสง
2. นายสุรศักดิ์    มีทรัพย์สิน
3. นางสาวนริศรา    ทรงรัตนา
4. นางสาวระวิวรรณ    สีบัง
5. นางสาวศุภัชญา    เรืองศรี
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา    ฉันทศิริรัตน์
38 45 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กชายภราดร    ครคง
2. เด็กชายเฉลิมชัย    โทเจริญ
3. เด็กชายสหภาพ    พึ่งทรัพย์
4. เด็กชายศิวกรณ์    เพ็ชรประยูร
5. เด็กหญิงอรวรรณ    รังศิริ
1. นางนัยนา    จำเริญศักดิ์ศรี
2. นายปิยะพันธ์    ยวงปรางค์
39 46 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นายสิทธิโชค    รุผักชี
2. นายสุรพศ    ภักดี
3. นายยุทธภูมิ    อาจหาญ
4. นายกฤษณพงศ์    ตาลเจริญ
1. นายจตุเมธ    ชิดสูงเนิน
2. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
40 47 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรินฤดี    เฟื่องแก้ว
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    ซุยพรม
3. เด็กชายขวัญ    เอกดนัย
4. เด็กชายเจษฎา    ใหม่คำมิ
1. นางชมัยนุช    วรรณพุฒ
2. นายสมชัย    มานะวะ
41 48 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นายพูลลาภ    ทาเกตุ
2. นายเทพประทาน    สมรสมนตรี
3. นายศุภกร    ลีวัฒนาถาวรชัย
4. นายพันธ์ยศ    เพียรเมธศิริ
5. เด็กชายนราธิป    ถากระโทก
1. นางสาวจิรภา    ผาตินาวิน
2. นางสาวนริศรัตน์    อินพันทัง
42 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นายพงศ์พัทธ์    สมบูรณ์ยิ่ง
2. นางสาวปวีณา    ดีคำไฮ
3. นายเกียงศักดิ์    คนมั่น
4. นางสาวทิพย์รัตน์    ดอกบัว
5. นายอรรถพร    อารยะบงกฎ
1. นายปรีชญา    แสงอุทัย
2. นางสุจิตรา    วันทะนะ
43 51 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นายณัฐวัฒน์    พรจันทร์
2. นายกิตติพัศ    วงษ์สัมฤทธิ์
3. เด็กชายอภิรักษ์    กันสีเวียง
4. เด็กชายวิทวัส    ถนอมยศ
1. นายจรูญศักดิ์    คำบุญ
2. นางสาวหทัยทัต    ออมทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................