งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรญา    ทิพแสง
2. นางสาวอักษร    อายุเจริญกูล
3. นางสาวสิริณญา    ปึกคม
4. นางสาวยอดขวัญ    วัชระคุ้มภัย
5. นางสาวอรวรรณ    งอยผาลา
6. นางสาววิชิตา    ศรีด้วง
7. นางสาวพันธิตรา    สายสว่าง
8. นางสาวกมลลักษณ์    ยอดปทุม
9. นางสาวเกษมณี    มนตรี
10. นางสาวธนพร    ไตรราษฎร์
11. นายอาทิตย์    อุ่นทุไร
12. นายอชิตะ    สันติยุทธการ
13. นายอภิสิทธิ์    กดแก้ว
14. นายพิพัฒน์    แก้วอุดร
15. นายพิพัฒน์พงษ์    เลิศพัฒนชาติ
16. นายอนาวิน    มับสันเทียะ
1. นายนรเศรษฐ์    พลโยธา
2. นางสาวยุพวดี    ก้านมะลิ
3. นางสาวสุทัสสี    ทิมปะถัมภ์
4. นางสาวสุวจี    ศุภมงคลสาร
5. นางสาวอำพรพรรณ    โยตะพงษ์
2 3 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นายพลพล    จิตจาชโล
2. นางสาวนรีพร    จันทร์แจ้ง
3. นางสาวพิรดา    เจริญรัตน์
4. นายธนวัฒน์    มนต์วิเศษ
5. นายสุขสันต์    จันทร์งาม
6. นายศุภสัณฑ์    จิรวรรณเอมอร
7. นายคณิติน    ไพรรัตน์สมวงศ์
8. นายอมรเทพ    วิเศษ
9. นางสาวพรชิตา    ประยูรเจริญ
10. นางสาวจินต์จุฑา    กินรีวงศ์
11. นางสาวสุธิดา    สารีบุตร
12. นางสาวสิริกาญจน์    หมอกลิ้ม
13. นางสาวณัชธ์เมมิน    ชวินธนเลิศ
14. นางสาวรุษาศกุนกรรฐ์    สุกฤษฏิ์ฌาณภัช
1. นางสาวชญานิศา    แก้วคำเจริญ
2. นางสาวสขิลา    สิทธิศรี
3 5 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญรดี    แก้วแดง
2. นางสาวพรทิพย์    รสหอม
3. นางสาวจริยา    จิตต์บรรยงค์
4. นางสาวชนม์ชนก    เศวตขจรสวัสดิ์
5. นางสาวธนัชชา    สมสกุลมนตรี
6. นางสาวดวงฤดี    ภาษี
7. นางสาววิมลศิริ    สร้อยจิตร
8. นายณัชพล    ดอนไพรนุช
9. นายกฤษณ์    เลิศศิริ
10. นายวิรวัฒน์    อินตา
11. นางสาวธนัชพร    ล้อเจริญ
12. นางสาวพรชิตา    แจ้งจำรัส
13. นางสาวนุช    ไม่ปรากฏนามสกุล
14. นายชาญณรงค์    อยู่ทอง
15. นายจตุพล    กองเวิน
16. นายธนรัตน์    กุลธีระวิทย์
1. นายดุจฉัตร    ด้วงศิริ
4 6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นายพิสิฐพงศ์    เตชะโชติ
2. นายอภิวรรธน์    เหยน้อย
3. นายจิรโชติ    เทวรักษ์ธนา
4. นายยูโร    ก้องภพฐิตารีย์
5. นายเกียรติกุล    รักดีแข
6. นายพัสกร    เซิ่น
7. นายอลงกรณ์    ประวัง
8. นายต้นหนาว    จันทร์พรม
9. นางสาวธนวัน    กสิวัฒน์
10. นางสาวปิยะดา    เหมทานนท์
11. นางสาวฐิติมา    เชยเพ็ชร
12. นางสาวอาทิตยา    อาจวงษ์
13. นางสาวพิมมาดา    ลักษณาศัย
14. นางสาวเชษฐ์ธิดา    แพรกปาน
15. นางสาวณิชา    ศรีวัชรเมธากุล
16. นางสาวสุรางคณา    แนนเกลี้ยง
1. นายชยพัทธ์    วงศ์ชาญโชคชัย
2. นางบุษราคัม    จรรย์นาฏย์
3. นางสาวภัทรี    ชุมช่วย
4. นายเข็ม    กลั่นสุกใส
5. นางสาวเบญจวรรณ    แก้วบุตรดี
5 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริวัลย์    เอี่ยมพันธ์
2. นางสาวชลธิชา    หุ่นดี
3. นางสาวกนกอร    ชมมะลิ
4. นางสาววัลลภา    ชัยบุรินทร์
5. นางสาวทัศวรรณ    บัวศรี
6. นางสาวศศิวิมล    พักผ่อน
7. นางสาวชโรธร    เกณการฑ์
8. นางสาวธนารัตน์    พลโคต
9. นางสาววิลาวัลย์    ฤทธิ์กล้า
10. นางสาวสิตานันท์    เทศนาราม
11. นางสาวสกุลรัตน์    ถาบุญเรือง
12. นายโสภณ    เอี่ยมพันธ์
13. นางสาวธีร์จุฑา    ลำเทียน
14. นางสาวสุดารัตน์    รอดย้อย
15. นางสาวสุธีรา    บุญยิ้ม
16. นางสาวรัตนากร    บุญยิ้ม
1. นางสาวณัฐพัชร์    พวงมาลี
2. นายพงศ์วรุตม์    วงศ์สังวาลย์
3. นายสำเนียง    แจ้งอุบล
6 9 โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นายกิตติพงศ์    เศวตรัฐกุล
2. นางสาวกานต์สินี    ศิลปสิทธิ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์    จันเดช
4. นางสาวกาญจนา    อุดเหนียว
5. นางสาวจิณห์นิภา    ผาวันดี
6. นางสาวอรณี    มีห่อข้าว
7. นางสาวนัทชา    ตะโจ
8. นางสาวศิริอาภรณ์    ช่างแกะ
9. นางสาวฑิติวลักษณ์    ยาขันทิพย์
10. นางสาวพิมลวรรณ    สุขเกิด
11. นางสาวอมรรัตน์    สิทธิพล
12. นางสาวอารียา    คำเสียง
13. นายศักดิ์นรินทร์    เคลือมั่น
14. นายสิงหนาท    วักจันทร์
15. นายนลิน    แก้วพันตา
16. นายชัชนันท์    จันสุพัฒ
1. นายชนณพัฒน์    มีแสง
2. นางนรีรัตน์    สมโภช
3. นางนาฎยา    สูงเนิน
4. นางสาวพนารัตน์    สังข์นคร
7 11 โรงเรียนสิงห์สมุทร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติยา    โฉมเฉลา
2. นางสาวชมพูนุท    บุตรสุโพธิ์
3. นางสาวปัทมพร    วงษ์ชารี
4. นางสาวรุ้งรวี    สุจิตรธรรมคุณ
5. นางสาวศศิณัฐ    รักสุทธี
6. นางสาวศศิธร    หยูศรี
7. นางสาวสุจีรา    วิงวอน
8. นางสาวธัญวพร    นัดหมาย
9. นางสาวมนัสนันท์    วาสนา
10. นายธรรศ    โพธิ์ทอง
11. นายเฉลิมศักดิ์    จรัสศรีธรรัตน์
12. นางสาวชนิศรา    บุญกล่อม
13. นายสรภัส    จันทร์แก้ว
14. นางสาวหนึ่งฤทัย    มุสิราช
15. นายธเนศ    สุวรรณน้อย
16. นางสาวสิรินาถ    คำสุวรรณ
1. นางสาวช่อลัดดา    คำแก้ว
2. นางสาวอรชา    บุญเย็น
3. นายเจกวิณท์วริศ    กุหลาบอ่ำ
8 12 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐภาค    คำดวง
2. นางสาวกนกวรรณ    สอนประดิษย์
3. นางสาวกนกวรรณ    สุธรรมา
4. นายกฤษฎา    กันทะปา
5. นายวริศ    บรรเทากุล
6. นางสาวสุธิดา    คุณสมบัติ
7. นางสาวโยษิตา    รัตนโชติ
8. นางสาวกันยารัตน์    บุญอิ่ม
9. นางสาวธิติสุดา    ต้นพระนม
10. นางสาวฐิติมา    ชาญชัย
11. นางสาวศุภาวรรณ    ไชยสงคราม
12. นางสาวศุภนันท์    วงษ์ระวีวัฒน์
13. นางสาวโสรญา    ลาบเสมา
14. นางสาวชัชฎาพร    คำสุรีย์
15. นายธนวัฒน์    การินทร์
16. นางสาวรักชนก    สิุดจิตร์
1. นางกชนิกา    พลจันทึก
2. นางสาวกัลชลิการ์    ทิ้งโคตร์
3. นางสาวมินตา    นพคุณธนสมบัติ
4. นายรัชชานนทิ์    พิพิธธนพงษ์
5. นางอินทิรา    บำรุงตน
9 14 โรงเรียนบางไทรวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นายดนุพงษ์    แสงอาทิตย์
2. นางสาวกรวรรณ    โอทาตะ
3. นางสาวชุติมณฑ์    จั่นบำรุง
4. นางสาวเสาวลักษณ์    เนื่องอุทัย
5. นางสาวธนพร    โอภาส
6. นางสาวอมิตา    สว่างเหมือน
7. นางสาวรัตนากร    โตพ่วง
8. นางสาวอาภาวี    สุขสุมิตร
9. นางสาวดารัตน์    ไกรวิชา
10. นางสาวลูกน้ำ    อยู่คง
11. นางสาวรัชดาภรณ์    เอี่ยมพงษ์
12. นางสาวมัณฑนา    ขำเจริญ
13. นายณัชขจร    มาตราเงิน
1. นางสาวกาญจนา    แก้วสุข
2. นางสาวผกามาศ    กิตติเจริญโชคชัย
10 15 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณฑมาศ    จันทร์แดง
2. นายสมพงษ์    ดาวัลย์
3. นางสาวณัฐมน    แก้วขาว
4. นางสาววันวิสาข์    โพธิ์ใหญ่
5. นายทวีศักดิ์    ดิษฐเสถียร
6. นางสาววารีรัตน์    ป้อมพิทักษ์
7. นางสาววราภรณ์    กองอนันต์เดช
8. นางสาวศิริวัลย์    อยู่พรมชาติ
9. นางสาวณัฐนิชา    เหล่าเรือง
10. นางสาวลักษณ์ษิณา    หอมห่วน
11. นายณัฐวุฒิ    มูลทา
12. นายกฤติน    ใจยะไฝ
13. นายชัยวัฒน์    ละมั่งทอง
14. นายนนทนันท์    แสวงกิจ
15. นายอภิชาติ    ชุ่มเกลี้ยง
16. นางสาวดวงนภา    รีเบี้ยว
1. นายภุชงค์    จุลปานนท์
11 17 โรงเรียนบางปะหัน สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. นางสาวธิติมา    ผดุงขวัญ
2. นางสาวธนิษา    มาศประดิษฐ์
3. นางสาวสุภิญญา    อาทิตย์เที่ยง
4. นางสาวจิรดา    นุชอินทร์
5. นางสาวกติญา    พุกพญา
6. นายชัยพร    อ้วนล่ำ
7. นางสาวดวงกมล    สุขจันทร์
8. นางสาวมัธศรา    แสงสว่าง
9. นางสาวกรรณิการ์    พงษ์จินดา
10. นายเสฏฐวุฒิ    พรมเมตตา
11. นางสาวมณีรัตน์    ต่างครบุรี
12. นางสาวเกษแก้ว    แย้มนาม
13. นางสาวเยาวลักษณ์    ผลเวช
14. นางสาวหัทยา    บุญมี
15. นางสาวภาวิดา    สีเหลือง
16. นางสาวณิชาพัชร์    เรืองนิล
1. นายกมล    เบ็ญจา
2. นางสาวกาญจนา    แสงใยมณี
3. นางอัญชณา    สิริภาพ
12 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลี    ญาณจรูญ
2. นางสาวสุธาวัลย์    สระทองโดย
3. นางสาวญานิดา    เก่งธนคุณ
4. นางสาวปิยาพร    สาถิยะบูรณะพงศ์
5. นางสาววัชราภรณ์    พิมพา
6. นางสาวรินรดา    แสงสมบัติ
7. นางสาวภัทรดา    แสงสมบัติ
8. นางสาววนัสนันท์    อยู่คง
9. นางสาวสิรินทรา    เปรมไสย
10. นายปพน    สุขะตุงคะ
11. นางสาวกชวรรณ    ธรรมานุสาร
12. นางสาวญาณิกานต์    รื่นชล
13. นางสาวปิยะธิดา    พงศ์กัลยกร
14. นางสาววรนาฏ    เชื้อเถาว์
15. นางสาวญาณิกานต์    รื่นชล
1. นายพจกร    ธูปะเตมีย์
2. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
3. นางสุภลักษณ์    วรรณนุช
4. นางสาวสุภาวิดา    รอดจำรูญ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
13 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยนันท์    ช่วยชูเชิด
2. นางสาวจุุฑามาศ    คูมหานาคา
3. นางสาวกนกวรรณ    ติระรณกรกุล
4. นางสาวนภัสวรรณ    ขุนบำรุง
5. นางสาวพิณชญา    ทองเหลือ
6. นางสาวนิรัชพร    ศรีสุข
7. นางสาวธิดาขวัญ    บำเพ็ญทาน
8. นางสาวปราณปรียา    สนเล็ก
9. นางสาวชฏาพร    พิมมงคล
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
2. นางสาวพิชญ์นรี    ชิดสูงเนิน
3. นางสาววีรวัลย์    สัมพันธ์
4. นายอนันท์    วงษ์แสง
14 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรภัสสร    เกื้อการุณย์วงศ์
2. นางสาวศตพร    เมฆส่าน
3. นางสาวศิริรัตน์    สังข์กระจาย
4. นางสาวธันยพร    กันศิริ
5. นางสาวชมัยพร    เอี่ยมละมัย
6. นางสาวชนิกานต์    ผลเจริญ
7. นางสาวชุติปภา    โพธิ์เหลือง
8. นางสาววาสนา    พุ่มพัด
9. นางสาวเพชรลดา    พลอยเพ็ชร
10. นางสาวสุพัตรา    ชื่นทิพย์
11. นางสาวพัชรพร    เหล็กขนาย
12. นางสาวศิริณธาร    ทองแตร
13. นางสาวฐิติกาน    รักเมือง
14. นางสาวชนัญญา    ชื่นชม
15. นางสาวบุณยานุช    ศรีลำประทวน
16. นายสุธี    สักกินัง
1. นางดุษฎี    สังข์วิเศษ
2. นางปทิตตา    สิริมากร
3. นางเบ็ญจวรรณ    สีงาม
15 24 โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    อยู่ปาน
2. นางสาววรรณกานต์    แก้วแกมทอง
3. นางสาวจันจิรา    ทนเถื่อน
4. นางสาวรุจจิรา    พงษ์ประเสริฐ
5. นางสาวกานต์ธิดา    แก้วโยธา
6. นางสาวกรวลัย    เหมพันธุ์
7. นางสาวชนกานต์    นิลแก้ว
8. นางสาวนัทธกานต์    ภารตรัตน์
9. นางสาวอรอุมา    ทองสุข
10. นางสาวธิดารัตน์    อ่อนจงไกร
11. นายณัฐวุฒิ    พัดชื่น
12. นายสิทธิกร    จันทนา
1. นางสาวธานี    มังกะโรทัย
2. นางสาวพเยาว์    ชำนาญกำหนด
3. นายสมพงษ์    เตชรัตนวรกุล
4. นางสาวสุกานดา    บัวระภา
16 25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นายเสฏฐวุฒิ    มานุช
2. นายชลสิทธิ์    รัตนทิพย์
3. นายภูธเนศ    เล้ารักษา
4. นายนิธิกร    เขียวไข่กา
5. นายศุภกฤต    ลวดทอง
6. นางสาวภาวิตา    จันทร์สมบูรณ์
7. นางสาวกนกกร    คำหวล
8. นางสาวอาทิตยา    สกุลสมบัติ
9. นางสาวสุทาพร    แหวเมือง
10. นางสาวแก้ว    จิตตวีร์
11. นางสาวกรรณิการ์    แป้นเจริญ
12. นางสาวภคพร    แก้วกระจ่าง
13. นางสาวธัชชากร    เพ็งลาย
14. นางสาวธนิษฐา    เกขุนทศ
15. นางสาวมนัญชยา    มุททารัตน์
16. นางสาวจันทรา    สีปานเงิน
1. นายคณพศ    ใครสมุทร
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย    เขียวสอาด
3. นายวัชรลักษณ์    จันทร์สมบูรณ์
4. นายสุรชาติ    สีสังชุม
5. นางสาวเจนจิรา    อ่วมจ่า
17 28 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ชัย    เดชไธสงค์
2. นายแมตอ    -
3. นายทิพย์ตะวัน    ผาภูมิโกสุม
4. นางสาวสุกัญญา    พิชิตชัย
5. นางสาวนอลาทุย    -
6. นางสาวแอ    จันทร์ศรี
7. นางสาวอารียา    มาจอมศรี
8. นางสาวปนัดดา    ถากุล
9. นางสาวพรรณวษา    ใสกระจ่าง
10. นางสาวอภิชญา    นันทะใจ
1. นายชัชฤทธิ์    พุทธวงส์
2. นายนราศักดิ์    นรากร
3. นายประยูร    โสเก่าข่า
4. นายพิพัฒน์    ศรีเมฆ
5. นางสุภาศินีย์    ภูทัดดวง
18 29 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวการตนาทิพย์    ร่วมทอง
2. นางสาวสุชานันท์    เจริญคง
3. นางสาวสุภาวรรณ    ทองพิจิตร
4. นางสาวรัชพร    ชิดเชื้อ
5. นางสาวนิฌา    ปั้นตาดี
6. นางสาวรุ่งนภา    นารี
7. นายทวีศักดิ์    สำราญบุตร
8. นายสหรัถ    สุขดี
9. นายนพดลย์    ธาตุจันทร์
10. นายวิสิฐศักดิ์    วุฒิวงษ์
11. นายเฉลิมชัย    คูโนรัมย์
1. นางสาวกัลยาภรณ์    น้ำแก้ว
2. นายกิติพงษ์    อาธิพรม
19 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชฌาย์    สุขญาณกิจ
2. นายธีรเทพ    น้ำใจดี
3. นายพัทธนันท์    พิมพ์มนตรี
4. นายวรากร    มีศิริ
5. นายจิระพงศ์    อินยิ้ม
6. นางสาวผกามาศ    ศรีคำแหง
7. นางสาวไอลดา    เจริญสุข
8. นางสาวอัญชิสา    เมืองปุ๊ด
1. นายนภัสรพี    หงษ์ทอง
2. นายมณเฑียร    เรียบเรียง
3. นายศุภมิตร    เหมือนจันทร์
20 32 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวี    ศรีสงคราม
2. นางสาววีราพร    จรัสเพ็ชร
3. นางสาวขนิษฐา    บนทอง
4. นางสาวนพรัตน์    ครุฑนาค
5. นางสาวเรืองพิลาส    อินม่วง
6. นางสาวนิรัตติกานต์    สะพานแก้ว
7. นางสาววัชราภรณ์    ลือแสน
8. นางสาวมัณฑณา    เจริญสุข
9. นางสาวศุภธิดา    บุญธรรม
10. นางสาวดวงดาว    ทุมมา
11. นางสาวกุลจิรา    แซ่เช้า
12. นางสาวสายฝน    วงษ์ชมพู
13. นางสาวปวีณา    พาวงศ์
14. นางสาวนาฏยา    ภูมิโขนก
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
2. นายนิรุตต์    ปานฉิม
3. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
4. นางสาวสุจิณณา    สิงหะ
5. นายเอกพันธ์    เกษศิลา
21 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวกำไรทอง    เสมา
2. นางสาวลลิดา    จันทร์สุกรี
3. นางสาวสุภาวดี    สิงหนนท์
4. นางสาวรุ่งไพลิน    ลีฬหรัตนรักษ์
5. นางสาวสตรีรัตน์    ศรีรักษ์สูงเนิน
6. นางสาวกานต์นภัส    ยงศิริ
7. นางสาวชุติมา    มาลัยวงษ์
8. นางสาวนพวรรณ    ป้อมถาวร
9. นางสาวบัณฑิตา    วงษ์สมบูรณ์
10. นางสาวศศิธร    กลิ่นไม้
1. นางณฐวรรณ    รัตนวงษ์
2. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
3. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
4. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
5. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
22 35 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญชนก    เกิดรื่น
2. นางสาวกัลยาพร    นาคะเกตุ
3. นางสาวเมลดา    ขจรบุญ
4. นางสาวพรมฤดี    ศรีบุญเรือง
5. นางสาวรติมา    เรสูงเนิน
6. นายอานนท์    ผาพรมมา
7. นางสาวนรีพร    ปั้นแจ้งอรุณ
8. นายสหรัฐ    กลิ่นอุบล
9. นางสาวบุษราคัม    ชินรัมย์
10. นางสาวกัลยาณี    อยู่ในธรรม
1. นายสันติ    จันดีวันนา
23 37 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นายปฏิพล    แสนโซ้ง
2. นายวรพงษ์    ขวานอก
3. นายมานพ    คะเชนมาตร์
4. นายพชร    รัตนศิริฤกษ์
5. นายอธิวัฒน์    บัวใหญ่
6. นายนิธิกุล    บุญชนะ
7. นายวรเมธ    ศรีธิเดช
8. นางสาวชนกนันท์    บุตรเนียม
9. นางสาวภัทรวดี    มนต์ขลัง
10. นายเกียรติศักดิ์    โพธิ์เอี่ยม
11. นายนนทนันท์    ศรีเหรา
12. นางสาวสันต์ธนาพร    บุญสืบ
1. นางสาวชัชชษา    เช่นพิมาย
2. นางสาวภรณ์ทิย์    ปานทอง
3. นางสาวอมลธีรา    อ่อนรักษ์
24 38 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกนภัส    ภัทรมนันต์
2. นางสาวกชวรรณ    กาญจนพิบูลย์
3. นางสาวมณฑ์สิริ    ชมภูนุช
4. นางสาววีรินทร์    ภัทรพิทักษ์
5. นางสาววศินี    อินทรีย์ทอง
6. นางสาวณัฐฤทัย    ราชแผ้ว
7. นางสาวปารดา    รัชพันธุ์
8. นางสาวแก้วกัลยา    ทัศนวิสุทธิ์
9. นางสาวพิชญา    พรหมนิยม
10. นางสาวพรพรรณ    วัชชวัลคุ
11. นางสาวทัศนีย์    อริยไพศาลกุล
12. นางสาวกนกพร    ศรีธนานันท์
13. นางสาวณัฐณิชา    เอื้ออภินันท์สกุล
14. นางสาวชนัญชิดา    รักพงษ์
15. นางสาวชญานิศ    สุระคาย
16. นางสาวพิมพ์วิมล    จิรไพศาล
1. นายกิตติศักดิ์    อร่ามเรือง
2. นายชนธิศักดิ์    เวชประพันธ์
3. นางสาวมนัสนันท์    เหมชาติลือชัย
4. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
5. นางสาวศิริวัฒน์    นารีเลิศ
25 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนรินทิพย์    จุ่นทอง
2. นางสาวสุพรรณสา    ถ้วยทอง
3. นางสาวอริสรา    แดงวงษ์
4. นางสาววิลาศินี    ครุตเนตร
5. นางสาวอวัสดา    แก้วคำนิล
6. นางสาวชิตาภรณ์    คำพรานลาน
7. นางสาวกาญจนาพร    ปิ่นเงิน
8. นางสาวอมรรัตน์    บุญเกษม
9. นางสาวกัลยารัตน์    บุญสีโรจน์
10. นางสาวฐิติมา    นิลชาติ
11. นางสาวขวัญกมล    นาคน้อย
12. นางสาวมนทกานต์    สุกใส
13. นางสาวปภัสรา    ทิพย์พันธ์
14. นางสาวธันยพร    วงษ์บุญ
1. นางนริศรา    บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี    อ่วมเกตุ
26 40 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นายศุภชัย    วาปีโส
2. นายเรืองศักดิ์    แร่เพชร
3. นายทศพร    แดงประเสริฐ
4. นายศุภกิตติ์    มีพราย
5. นายศุภกิจ    พิริยะศุภกิจ
6. นายขจรพงศ์    เสน่ห์ติบัง
7. นายชนะพล    ดังเเสง
8. นายเดชาธร    หลวงจู
9. นายวีรวัฒน์    คุ้มจิตรรักษ์
10. นายพรชัย    พวงไม้
11. นายปุญญพัฒน์    จันมา
12. นายวงษธร    ด้วงฝั่งเหนือ
13. นางสาวศิลป์รญา    กลิ่นประทุม
1. นายกฤษณพันธ์    ชาตเมโร
2. นายธวัฒน์    ศรีคลหนู
3. นางสาวรัชฎา    ณัฏฐกุล
4. นายสมคิด    เติมพูล
5. นางสาวอุฑาพร    สุขวิบูลย์
27 41 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    วิเชียรรักษ์
2. นางสาวนริศรา    เรืองฤทธิ์
3. นางสาวภัทรพร    ลอยหา
4. นางสาวพัชราพรรณ    โตทรัพย์
5. นางสาวสุภนิตดา    พันธ์โพธิ์
6. นางสาวณภัทร    เลี่ยมสมบูรณ์
7. นางสาวธนัชญา    บุตรโคตร
8. นางสาวศิรินันท์    บุญศิริ
9. นายเสมา    บุญธรรม
10. นางสาวพลอยกันยา    ธรรมลักษมี
11. นางสาวธนพร    หอมอ้ม
12. นางสาวปิยะธิดา    ศรีงามฉ่ำ
13. นางสาวฐิตารีย์    ศิริวัฒน์
14. นายปิยพนธ์    คงทอง
15. นายพริษฐ์    ผ่องประเสริฐ
16. นายฤทธิไกร    แก้วสากเหล็ก
1. นางสาวณภัทร    อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายณัฐณกรณ์    พงษ์พัฒนนนท์
3. นางสาวศุกร์สิริ    วีรเดช
28 43 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิกานต์    เทียมทัดทอง
2. นางสาววนิดา    ทับเงิน
3. นางสาวกัญนิกา    พุ่มแก้ว
4. นางสาวธัญญา    มูลสาร
5. นางสาวโสภิตนภา    สาตรา
6. นางสาวปัณฑิตา    ลาภหลาย
7. นางสาวศิริพร    แคล้วคล่อง
8. นางสาวอรปรียา    ทองขาว
1. นางสาวจันทร์สุดา    กันชาติ
2. นางสาวเพ็ญสิณี    รัตตนวิเชียร
29 44 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวชลลดา    สุโข
2. นางสาวศุภิสรา    ไตรยวงค์
3. นางสาวณัฐภัทร    วิจิตรแพทย์
4. นางสาวอรวี    จอกแก้ว
5. นางสาวพิริยพร    แก้ววาสี
6. นางสาวรุ่งไพลิน    วงษ์ขนิษฐ์
7. นางสาวรุ่งไพลิน    สุขเกษม
8. นางสาวมินธาดา    คชานันท์
9. นายศิริโชติ    กุดแถลง
10. นายณัฐนันท์    จุ้ยเจริญ
11. นายวิทวัส    อุ้ยคำ
12. นายภัทรพล    หรั่งกิจ
13. นางสาวธารทิพย์    คำปู่
1. นางกฤษณา    สุรวัตร
2. นางจุฑามาศ    สังข์เงิน
3. นายธนาภรณ์    สวัสดี
30 45 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวนัยนา    ปานนอก
2. นางสาวธัญพร    พาศักดิ์
3. นางสาววรรณา    เพ็ชรแก้ว
4. นางสาวสายธาร    สาคเรศ
5. นางสาวกุลสตรี    โชติจันทร์
6. นางสาววราภรณ์    แก้วประเสริฐ
7. นางสาวชลธิชา    พันธ์มาศ
8. นางสาวกุลสตรี    สุบุญมี
1. นางสาวจุฑามาศ    สายทิพย์วดี
2. นางนงนุช    พรมณี
3. นายบริรักษ์    กุศลส่ง
4. นายปริญญา    ยวงทอง
5. นางมรกต    พงษ์ประเสริฐ
31 46 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงนภา    พุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวสายธาร    รัตนบารมีกุล
3. นางสาวจิตราภร    มณีโชติ
4. นางสาวดวงใจ    ศรสำราญ
5. นางสาวบุษบา    โสละมัย
6. นางสาวดวงจิตร    ศรสำราญ
7. นางสาวสุจันทรา    เมฆสง่า
8. นางสาวสิรินภา    กองลี่วัด
1. นายปรมะ    ประยูรหงษ์
32 49 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณพัชร    เล็กศิริ
2. นางสาวกิตติมา    สงวนศรี
3. นางสาวอารยา    บุษยา
4. นางสาวปวีณ์ธิดา    วนาปกรณ์
5. นางสาวจุฬาลักษณ์    แก้วศรีทอง
6. นางสาวญาณิศา    เปรมปรีดี
7. นางสาวมนัสสิริกานต์    พงศ์วิริยะพันธ์
8. นางสาวจิรญาภา    เมฆหนู
9. นางสาวชลมาศ    นาคศรีจันทร์
10. นางสาวกมลชนก    พิสุดสงคราม
11. นางสาวคริสน่า    ลาร์ดิซาบัล
12. นางสาวพีรันธร    ตรีวิทยารัตน์
13. นางสาววนัสนันท์    เซ็นนันท์
14. นางสาวนภัสกร    จันทบุรี
15. นางสาวสุภาพร    หลงศิริ
16. นางสาวปริยาภัทร    กังวลทรัพย์
1. นางมณีรัตน์    คามรักขิต
2. นายยุทธนา    นิลวุฒิ
3. นางสาวเบญจวรรณ์    ชาญเชิงรบ
4. นางสาวแจ่มศรี    ไชยฮาด
33 50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจลักษณ์    ทิศา
2. นางสาวปฏิมากร    แสนสุด
3. นางสาวปวันรัตน์    อิ่มใจ
4. นางสาววิชิตา    แก้วสุวรรณ
5. นางสาวณัฐณิชา    หมอยาดี
6. นางสาวมนทิรา    ตู้บรรเทิง
7. นางสาวจุฑาทิพย์    มิ่งกุล
8. นางสาวลฎาภา    แสงอภิไชย
9. นายกมลภพ    ก้องเสนาะ
10. นายสาธิต    บุญสินธุ์
11. นายสิทธิกร    พยุงสด
12. นายจักรินทร์    ปัญสวัสดิ์
13. นายเมธาสิทธิ์    ใจหาญ
14. นายมนตรี    จอดนอก
15. นายพันธกานต์    ศรีอัครภานนท์
16. นายอรรควุฒิ    เจริญกิจ
1. นายกวี    รอนกระโทก
2. นายพรชัย    สมเสาร์
3. นายวิชัย    ยิ่งประเสริฐ
4. นายสมศักดิ์    ทองปาน
34 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิญา    ตรีรัตนกุลพร
2. นางสาวปิยวดี    ทาบุดดี
3. นางสาวปิยะพร    บำรุงตา
4. นางสาววิสา    วงศ์เจริญ
5. นางสาวอัญฐิการ์    ลู่มา
6. นางสาวเพ็ญพิมล    บารมี
7. นางสาวกรณิการ์    ทองโสภณ
8. นางสาวรุ่งนภา    มีศรี
9. นางสาวภัสรา    เจ๊กจันทึก
10. นายธนพร    แสงวิหค
11. นายอนุชิต    อัคกระสูน
12. นายวัชระ    บุตรดี
1. นายวสันต์    อินอ่อน
2. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
3. นางสาวเสาวลักษ์    แสงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................