งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ชอกลม
3. เด็กหญิงภัครมัย    ดีบาล
4. เด็กหญิงปานไพลิน    ธรรมนาม
5. เด็กหญิงปุณยาภา    สาสุข
6. เด็กหญิงณิชาภา    เรืองไทย
7. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ฉันทนิมิ
8. เด็กหญิงบัณฑิตา    พวงศิริ
9. เด็กชายวีระศักดิ์    อ่อนปุย
10. เด็กชายนภัสกร    แก้วเนตร
11. เด็กชายศุภากร    โทขันธ์
12. เด็กชายธนกร    เติมเต็มศรี
1. นางสาวจินดาพร    พงศ์พีระ
2. นางสาวพรวิมล    คงพูน
3. นางสาวสุธิดา    ด่านซ้าย
4. นางสาวสุภิศา    แสงอาวุธ
5. นางสาวเพ็ญผกา    นุชนนทรีย์
2 3 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์    จันทร์หยวก
2. เด็กหญิงณัฐชยา    สุดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงจริยาพร    ชูทรัพย์
5. เด็กหญิงฐาวราภรณ์    มารเวก
6. เด็กหญิงปาลิดา    แก้วประสิทธิ์
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันทร์มี
8. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    วิวรรธนะพงศ์
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แจ่มจำรัส
1. นางสาวนิติพร    เจริญแพทย์
2. นางสาววรัญญา    จันทร์มี
3. นางวาสนา    วิสาโรจน์
4. นางสาวศิริจันทร์    โพธิ์ทอง
5. นางโฉมศรี    ศรีรุ่งสุขจินดา
3 4 โรงเรียนสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนทกานติ    วารี
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา    หยกพรายพันธ์
3. เด็กหญิงมณฑิรา    ญาณคำ
4. เด็กหญิงลลิตา    สิงห์เสนา
5. เด็กหญิงปิยะธิดา    ธรรมะปรีดา
6. เด็กหญิงอรชร    เต็มเปี่ยม
7. เด็กหญิงรุ่งนภา    วรรณวิศาล
8. เด็กหญิงอัญชนา    ระวังชัยสงค์
9. เด็กหญิงกรชนก    จันทสอน
10. เด็กหญิงบุญสิตา    เอี่ยมวงค์
11. เด็กหญิงญาณิศา    นิจพงษ์
1. นายณัฐพงษ์    บ่อสะอาด
2. นายธนวุฒิ    สุวรรณ
3. นางสาวธัชมัย    ภัทรมานิต
4. นางสาววงค์ชนิตา    ปัทมาคม
5. นางสาววัชรี    โชคปีติกุล
4 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภานุมาส    นิวร
2. เด็กหญิงณัฐนลิน    สุริยสกุลลาภ
3. เด็กหญิงสายใจ    ยอดจันทร์
4. เด็กหญิงจิิตรลดา    เชื้อฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงสิดาพร    เกตุการณ์
6. เด็กหญิงสุธิตา    บุญเกษ
7. เด็กหญิงภัทรมน    พลนา
8. เด็กหญิงกาญจนา    พึ่งพุก
9. เด็กหญิงกชพร    นิยมเยาว์
10. เด็กหญิงพนิดา    งานกระโทก
11. เด็กหญิงกฤษธีรา    กรินทสุทธิ์
12. เด็กหญิงธัญจิรา    ทองมี
1. นางสาวกรศศิร์    ดียิ่ง
2. นายกฤษดา    ปัญญายิ่ง
5 7 โรงเรียนหันคาพิทยาคม สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสวรส    ปานเลิศ
2. เด็กหญิงสายสุดา    เผือกผ่อง
3. เด็กหญิงอรไพลิน    ชายศรี
4. เด็กหญิงธนัชญา    ประชาจัน
5. เด็กหญิงณัฐวดี    นิลฟัก
6. เด็กหญิงรุ่งนภา    เรืองแสง
7. เด็กหญิงณิชาพัชร์    สิงห์โต
8. เด็กชายคมกฤช    กุณาจันทร์
9. เด็กชายภูษณ    แสนพันทา
10. เด็กชายอริญชัย    พรมมา
11. เด็กชายไกรศรี    ทาคำสุข
12. เด็กหญิงอภิญญา    พานทอง
13. เด็กหญิงวรัญญา    วงทันนะกร
14. เด็กหญิงไอยรินทร์    เอี่ยมวิไลย์
15. เด็กหญิงปณิตา    เลาหศรีวิจิตร
16. เด็กหญิงวราภรณ์    บุญผึ้ง
1. นางสาวกัญญาภัสส์    รัตนสิทธิ์เมธี
2. นายฉลวย    อ่วมสุข
3. นางสาวสมคิด    พึ่งพวก
4. นางสาวสวรส    แตงโสภา
5. นางสาวเครือวัลล์    เที่ยงพลับ
6 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวิมญช์    เหี้ยมจ่าง
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    เหมือนขวัญ
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์    วัฒนาอุดม
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ฉ่ำบุรุษ
5. เด็กหญิงกชพร    โพธิ์กระจ่าง
6. เด็กหญิงมรุตา    ศิลากรปิติ
7. เด็กหญิงจิณห์นิภา    เมารีจันทร์
8. เด็กหญิงณัชชา    คล้ายคลึง
9. เด็กหญิงชัญญา    กลิ่นศรีสุข
1. นางทิวทอง    อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา    โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาววิวัฒน์ภดา    กลัดทอง
4. นางสาวษยามล    อดุลย์พงษ์
7 9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกวิสรา    ปางเดิม
2. เด็กหญิงกัลยากร    จันทร์พุดซา
3. เด็กหญิงศศิวิมล    แดงเกาะโพธิ์
4. เด็กหญิงอรษา    เจริญศิริ
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไพศาลธรรม
6. เด็กหญิงกันธิชา    หมายอมกลาง
7. เด็กหญิงดารินทร์    สิงเคน
8. เด็กหญิงสุวนันท์    วัฒโน
9. เด็กหญิงมณิสรา    ยอดลอม
10. เด็กหญิงอรวรรณ    สุวรรณรัตน์
11. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา    ประสงค์สอน
12. เด็กชายณัทมน    ท่าหาด
1. นางสาววิไล    พังสอาด
2. นางสาวศิริวรรณ    เผ่าประจันต์
8 10 โรงเรียนวัฒนานคร สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวารุเนตร    ลำภา
2. เด็กหญิงพรภัส    พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    ดีเจริญ
4. เด็กหญิงภัทรวดี    เกียรตินอก
5. เด็กหญิงสุภาพร    พุทธหาร
6. เด็กหญิงพัชราพรรณ    สุวรรณจิตร์
7. เด็กหญิงเขมรินทร์    ศรีประทุม
8. เด็กหญิงนิลาวรรณ    ชาวนาแปน
9. เด็กหญิงอสมาภรณ์    ชอบกิจการ
10. เด็กหญิงอินทิรา่    เริงหิรัญ
11. เด็กหญิงพรไพลิน    คนหลัก
12. เด็กหญิงศริลักษณ์    ศรีภา
1. นายสิทธิโชค    ปัจจา
2. นางสาวเด่่นนภา    แปวประเสริฐ
9 11 โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฏฐอรห์    ช้างชน
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์    เรืองศักดิ์
3. เด็กหญิงนริศรา    บุญมา
4. เด็กหญิงอัฌชญา    อันทรฑูต
5. เด็กหญิงอาซูมิ อิโตะ    เหล่าสิงห์
6. เด็กหญิงนัชชา    นาคางาว่า
7. เด็กหญิงธนารีย์    ประเสริฐสังข์
8. เด็กหญิงอภิชญา    ประทักขินัง
9. เด็กหญิงกัลญานี    มาศมูลโท
10. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญขุนยัง
11. เด็กชายคมกริซ    มาวัน
12. เด็กชายมีเสน่ห์    แสงเงิน
13. เด็กชายณัทฐพงศ์    รภัทภร
14. เด็กชายพชรดล    บุญสุข
1. นายทัศกร    กุลีสูงเนิน
2. นายพงศกร    หมีขัน
3. นางสาวพันทิวา    ปราบ ณ ศักดิ์
4. นายศิริพงศ์    แก้วสุวรรณ์
5. นางสาวเกศกนก    แวนสันเทียะ
10 13 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรพล    มาศศิริ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    นิลฉวี
3. นายอภินันท์    มารยาท
4. นายทรงฤทธิ์    สวัสดีกูล
5. เด็กหญิงสวรรยา    นิลฉวี
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    พุ่มกล่อม
7. นางสาวจิตนภา    เรืองสมบูรณ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    สำราญฤทุกข์
9. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    คำเพ็ชร
10. นางสาวสโรชา    แทนนิกร
11. เด็กหญิงธนัชชา    อินทนิน
1. นางสาวปาณิสา    สารสิทธิ์
2. นายวันปิยะ    เขียวขว้า
11 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภมาศ    ธนะฤทธิ์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ    โกสุมศรี
3. เด็กหญิงชาคริยา    พึ่งเป็นสุข
4. เด็กหญิงเอริสา    อัทธิ์ไพศาล
5. เด็กหญิงชลดาพร    เหมือนเหลือ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา    นกทอง
7. เด็กหญิงมนัสยา    ธารมัตร์
8. เด็กหญิงจิดาภา    เกตุอำพร
1. นางสาวชนิกรรดา    กิจนพศรี
2. นางสาวนงนุช    กำแพงจันทร์
3. นางสาวนิภาวรรณ    ปรีเปรม
4. นางสาวปรียาพร    ธารีแดน
12 15 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งธิดา    ดีปราศัย
2. เด็กหญิงพิชยา    โสภี
3. เด็กหญิงสุภาวดี    กนกวลี
4. เด็กหญิงสุนันทา    คิร่วม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    พวงพา
6. เด็กหญิงศิริพร    ศรีขจร
7. เด็กหญิงกานต์ธิดา    คำล้วน
8. เด็กหญิงชมพู่่    ปุนการี
9. เด็กหญิงนวพร    จันทร์ตรี
10. เด็กหญิงวราภรณ์    ม่วงสีไพร
11. เด็กหญิงณัฐวดี    เวียนเปะ
12. เด็กหญิงเพ็ญพร    จัททร์โพธิ์ทอง
13. เด็กหญิงปนัดดา    วิวัฒน์ชานนน์
14. เด็กหญิงณัฐกมล    สุเมธวัน
15. เด็กหญิงธนภรณ์    บุญมี
16. เด็กหญิงจรรยภร    ละม่อม
1. นางสาวกัญญาภัค    ทองศรีสมบูรณ์
2. นางสาวกิตติยา    บุญเผย
3. นางสาวธิดา    หาดอ้าน
4. นายวริทธิ์ธร    สนิทพันธ์
5. นายอรรถพล    ศรีสถานนท์
13 17 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิริพงศ์    พงศ์ทองคำวงส์
2. เด็กชายสุรวิชช์    ไตรเวช
3. เด็กชายชยากร    ทองแผ่
4. เด็กชายจิรกิตต์    บัญจิตตรากุล
5. เด็กชายธิเบต    สุพรศิลป์ชัย
6. เด็กชายธนวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายภิญญวัฒน์    สมสุข
8. เด็กชายนวพล    โพธิ์พุ่ม
9. เด็กชายศักดิ์กรินทร์    บาลทิพย์
10. เด็กชายณัฐชนน    นิโครธา
11. เด็กชายพชร    โรจน์พิบลสถิตย์
12. เด็กชายปัณณวรรธ    ปิ่นแสง
13. เด็กชายพีรณัฐ    สุขสมศักดิ์
14. เด็กชายพิรพัฒน์    ชูชัยะ
15. เด็กชายณพวงศ์    รัมมะบุตร
16. เด็กชายชนาธิป    น้อยใจ
1. นายศราวุธ    สุขบรรณ์เทิง
14 19 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโสภิตา    ธีระกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ    สุทธิผลไพบูลย์
3. เด็กหญิงปุณยานุช    สงกะสิน
4. เด็กหญิงวรรณฉัตร    โสดธิ
5. เด็กหญิงมัชณิมา    มดแสง
6. เด็กหญิงพรวิภา    ทองสุข
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิเศษสุข
8. เด็กหญิงรัตติยา    อินทร์ทอง
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์    บุญสวัสดิ์
10. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์    เจริญผล
11. เด็กหญิงอนัณญา    สาถิยะบูรณะพงศ์
12. เด็กหญิงณิชนันทน์    ลีนิน
13. เด็กหญิงภวิตพร    วีระนนท์
14. เด็กหญิงณฐาพร    ทับทิมวงษ์
15. เด็กหญิงคุณัญญา    สินธิทา
1. นางสาวกานต์พิชชา    ประสิทธินาวา
2. นายพจกร    ธูปะเตมีย์
3. นางสาวรัฐพร    ทิพย์มณฑา
4. นางสาวสุภาวิดา    รอดจำรูญ
5. นางสาวอัจฉราภรณ์    ภาสดา
15 21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    อ่อนฤทธิ์
2. นางสาวศิรภัสสร    ใยสุ่น
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    มะสีพันธุ์
4. เด็กหญิงอัญชลีพร    นิธิเมธดำรงค์พล
5. เด็กหญิงกชกร    ภูผา
6. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ศิริสิทธิ
7. เด็กหญิงพชรพร    รัตน์พรพงศ์
8. เด็กหญิงณัชชา    ปั้นสังข์
9. เด็กหญิงวรรณษา    กรองกรุด
1. นางกันต์กนิษฐ์    เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววีรวัลย์    สัมพันธ์
3. นางสาวศศิมา    แสงสว่าง
4. นายอนันท์    วงษ์แสง
16 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสหรัฐ    กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายนวพล    กล่ำวิเศษ
3. เด็กชายนภัทร    สุมาลี
4. เด็กชายธนวัฒน์    วงษ์ประกัน
5. เด็กชายศิวกร    นิยมจิตร
6. เด็กชายสิรวิชญ์    นิยมจิตร
7. เด็กชายชนธีร์    จำปาเงิน
8. เด็กชายธนยศ    สูงสล้างสกุล
9. เด็กชายภูริทัศน์    สว่างเนตร
10. เด็กชายชินวัตร    อำพันเรือง
11. เด็กชายปริญญา    แต่งงาม
12. เด็กชายภูริ    พันธ์เสือทอง
13. เด็กชายณัฐพงษ์    พันธุ์สถิตย์
14. เด็กชายปะการัง    พากเพียร
15. เด็กชายพัทสกรณ์    กลิ่นขจร
16. เด็กชายวรเมธ    บุญยงค์
1. นายกัมปนาท    โนนศรี
2. นางสาวชัญญาพัชร์    ร่มโพธิ์ชี
3. นายณัฐพงค์    ยินดีสิทธิ์
4. นายนพรัตน์    คันทรง
5. นางสาวนัทธมน    แก้วหนองยาง
17 24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชิตา    รังแก้วกิตติ
2. เด็กหญิงมือจันทร์    ก้องสกุลเกียรติ
3. นางสาวปุณยวีร์    ณรงค์ฤทธิ์
4. เด็กหญิงนันทวัน    โสขำ
5. เด็กหญิงนันทวรรณ    รัตนะพล
6. นางสาวขวัญฤทัย    เซิกรัมย์
7. เด็กหญิงนพวรรณ    จันทร์ชีวา
8. เด็กหญิงจิรา    ศิรีมาศ
9. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ทองลอด
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    เหมือนทอง
11. เด็กหญิงชุติมา    ชุติมาชัย
12. เด็กหญิงวรัญญา    ดอกมะลิ
1. นายนเรศ    แสนสอาด
2. นางสาวพจมาลย์    เขียวเซ็น
3. นางสาวภิญญาพัชญ์    รักพวก
4. นางสาววัลย์ลิกา    นิยาย
5. นางสาวสุธาทิพย์    ลำเภา
18 25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. เด็กชายประวิทย์    ฐิตยานุวัฒน์
2. เด็กหญิงปพิชญา    เหลือรัก
3. เด็กชายพีรพัฒน์    กลิ่นหอม
4. เด็กชายวรเมธ    พุทธวจนะ
5. เด็กชายหรรษา    ศิริผล
6. เด็กหญิงญาณิศา    เสือแสง
7. เด็กหญิงรัตติยากรณ์    ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงชาลิสา    ปิ่นวิถี
9. เด็กหญิงนพรัตน์    จันทร์มล
10. เด็กหญิงชลดา    เกตุแก้ว
11. เด็กหญิงพาขวัญ    นกยิ้ม
12. เด็กหญิงจิรภัทร    ปานนนท์
13. เด็กหญิงทักษพร    คำวัน
14. เด็กหญิงสุวารี    บุญชื่น
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์    แซ่หลิว
1. นายคณพศ    ใครสมุทร
2. นางสาวธิติกา    นรสิงห์สาทร
3. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย    เขียวสอาด
4. นายวัชรลักษณ์    จันทร์สมบูรณ์
5. นายสุรชาติ    สีสังชุม
19 31 โรงเรียนดอนคาวิทยา สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยยุทธ    สุขวงษ์จันทร์
2. เด็กชายณรงฤทธิ์    อุ่นใจดี
3. เด็กชายวิรวัฒน์    อ่อนคำ
4. เด็กชายชิษณุพงศ์    ผิวอ่อนดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา    ยศวิชัย
6. เด็กหญิงสุนารี    สิงห์อยู่วงษ์
7. เด็กหญิงอรพิน    คำพิมพ์
8. เด็กหญิงสุกัลญา    แก้วอินทร์
1. นายนภัสรพี    หงษ์ทอง
2. นายมณเฑียร    เรียบเรียง
3. นายศุภมิตร    เหมือนจันทร์
20 32 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกันธิชา    ขอแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา    จันทร์ปรีดา
3. เด็กหญิงภัสสร    ประคองทรัพย์
4. เด็กหญิงเพชรลดา    บัวเพชร
5. เด็กหญิงนิรัตติกานต์    สะพานแก้ว
6. เด็กหญิงอภิสรา    องอาจ
7. เด็กหญิงปรียานุช    ทองเลื่อม
8. เด็กหญิงจิรภิญญา    ไตรสกุล
9. เด็กหญิงขวัญจิรา    จันทบาล
10. เด็กหญิงปณิดา    พลายชุมพล
11. เด็กหญิงญาณัจฉรา    พึ่งพานิช
12. เด็กหญิงวิภาวี    คงเจริญ
13. เด็กหญิงนิชาภา    ปล้องอ้วน
14. เด็กหญิงบวรรัตน์    พรมดี
15. เด็กหญิงธัญญา    กอสนาน
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
2. นายนิรุตต์    ปานฉิม
3. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
4. นางสาวสุจิณณา    สิงหะ
5. นายเอกพันธ์    เกษศิลา
21 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีรักษ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงเนตรนภัส    พัฒนสัมพันธ์
3. เด็กหญิงปาณิศา    ดิลกศรี
4. เด็กหญิงภราดา    จันทร์เชย
5. เด็กหญิงเกวลิน    เนื่องจำนงค์
6. เด็กหญิงธรรญชนก    รัตนกรัณฑ์
7. เด็กหญิงปทิดา    อำนวยสิน
8. เด็กหญิงแพรวา    จั่นเจริญ
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญสนอง
1. นางณฐวรรณ    รัตนวงษ์
2. นางสาวน้ำเพชร    นกศิริ
3. นางสาวพิมพ์วดี    จันทรโกศล
4. นายวีระศักดิ์    หม่อมฤทธิ์
5. นางสาวโสภา    ถาวรเจริญ
22 35 โรงเรียนเจี้ยนหัว สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชาภา    ใจเพชร
2. เด็กหญิงทักษิณา    ทำดี
3. เด็กหญิงอรไพลิน    ลดานุวัตร
4. เด็กหญิงนันท์นภัทร    รัตนพันธ์
5. เด็กหญิงวริศรา    บรรเทาวงษ์
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    รัดรอดกิจ
7. เด็กหญิงกมลนัทธ์    ศิลปักษา
8. เด็กหญิงชนิดาภา    สระทองพูล
9. เด็กหญิงหทัยภัทร    คำโสมศรี
10. เด็กหญิงวราภรณ์    พุ่มกุมาร
11. เด็กชายฐิติศักดิ์    จารุพุทธิศิริพจน์
12. เด็กชายภาณุพงศ์    จิรโภควณิช
1. นายสัญญา    ใยยนต์
23 37 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญชนก    ธนฤทธากุล
2. เด็กหญิงธันยพร    ประทุมแย้ม
3. เด็กหญิงนรภัทร    บุญคำภา
4. เด็กหญิงนวนันท์    โพธิ์รักงาม
5. เด็กหญิงพรณภัส    ขวัญทอง
6. เด็กหญิงพีรยา    เกษรักษ์
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ศรีตระเวร
8. เด็กหญิงสายฝน    แพรทอง
9. เด็กหญิงอนัญญา    ซานอก
10. เด็กหญิงอัญชลี    เมืองนุช
11. เด็กหญิงบัลกริส    แม้นมินทร์
12. เด็กหญิงอิศราภรณ์    เพิ่มพานิช
13. เด็กหญิงซาการีนา    แก้วกำพล
14. เด็กหญิงมาริษา    ขันกสิกรรม
15. เด็กหญิงนวรัตน์    อรุณศรี
16. เด็กหญิงสุธิดา    แสงหาญ
1. นางสาวปนัสยา    งิ้วดี
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    ปานทอง
3. นางสาวอมลธีรา    อ่อนรักษ์
24 38 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ถนัดกิจ
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา    แซ่เตียว
3. เด็กหญิงพัทธนันท์    กิติเจริญศักดิ์
4. เด็กหญิงศศกรณ์    ลิ้มชุณหนุกูล
5. เด็กหญิงณัชชา    เจนวิทย์วิชัยกุล
6. เด็กหญิงญาดา    จิโรปการ
7. เด็กหญิงอัญชสา    เหลืองอุไร
8. เด็กหญิงลัลน์รัตน์    พิศาลก่อสกุล
9. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    สุพัฒน์อาภรณ์
10. เด็กหญิงกัญชพร    เตชจรูญจิตร
11. เด็กหญิงธนวรรณ    ปัญญามิตร
12. เด็กหญิงวิชิตา    สุขานนท์สวัสดิ์
1. นางสาวกฤติยา    กาลแก้ว
2. นางสาวชนิตา    แซ่ลิ้ม
3. นางสาวมนัสนันท์    เหมชาติลือชัย
4. นายยุทธนา    แซ่พั่ว
5. นายสันติ    บุญพร้อม
25 39 โรงเรียนพัฒนานิคม สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ตั้งไว้รัมย์
2. เด็กหญิงสีดาพร    เจริญสลุง
3. เด็กหญิงสะฮีดา    โนคาน
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงปลั่ง
5. เด็กหญิงพรทิพย์    บุญมาเลิศ
6. เด็กหญิงอุไรพร    ภู่มั่ง
7. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    สุทธิประภา
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    รูปอ้อน
9. เด็กหญิงวรรณวิสา    ไพพุด
10. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เสรีวัฒน์
11. เด็กหญิงกัลยกร    อ่อนจ้อย
12. เด็กหญิงสุนิษา    ลิมปิทีป
13. เด็กหญิงพัชรินทร์    เหมหอมวงษ์
1. นางนริศรา    บัววัฒน์
2. นางสาวสุนันทณี    อ่วมเกตุ
26 40 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรพันธ์    ทรงสุวรรณ
2. เด็กชายพัทธพล    ดังแสง
3. เด็กชายสุทธิชา    วรรณกนก
4. เด็กชายคชาทร    บุญรอด
5. เด็กหญิงณฐพร    สระทองทา
6. เด็กหญิงสมศรี    รักสัตย์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ    ดาวเรือง
8. เด็กหญิงตวงรัตน์    อัครฤทธิ์ธนวัต
9. เด็กหญิงญานิศา    โด่งดัง
10. นางสาวสุทธิชา    วงษ์ละม่อม
11. นางสาวดาวจรัสศรี    มังกรทอง
12. เด็กชายไชยพร    พวงเพชร
13. เด็กชายธนภัทร    จุ้ยเนียม
1. นายกฤษณพันธ์    ชาตเมโร
2. นายธวัฒน์    ศรีคลหนู
3. นางวนิดา    สงวนยวง
4. นายสมคิด    เติมพูล
5. นางสาวอารีย์    ศรีแจ้
27 41 โรงเรียนบางบัวทอง สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวารีรัตน์    รุ่งเกษตร
2. เด็กหญิงพลอยขวัญ    คำภากุล
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    นวลผ่อง
4. เด็กหญิงพสชนัน    ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงอนุสรา    กลิ่นอบเชย
6. เด็กหญิงสุพิชญา    คนชาญ
7. เด็กหญิงปานจินดา    นรสิงห์
8. เด็กหญิงวณิดา    ช่อมะลิ
9. เด็กหญิงศศิธร    จอกทอง
10. เด็กหญิงนารีรัตน์    ภูมิวิศิษฏ์กุล
11. เด็กหญิงแพรศรขวัญ    จุฑาเทพ
12. เด็กหญิงปิญาภรณ์    รัศมี
1. นายนนทกาญจน์    จันทร์เฮง
2. นางสาวนวิยา    ชิตรัตน์
3. นางสาวสุชาดา    แก้วเกิด
28 43 โรงเรียนหนองพลับวิทยา สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนรีกานต์    ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงอำพิกา    บุญนำ
3. เด็กหญิงกิตติยา    มะลิทอง
4. เด็กหญิงวรรณิษา    ภาระพงษ์
5. เด็กหญิงวันวิสา    ฤทธิ์น้อย
6. เด็กหญิงภนิดา    ทองคำ
7. เด็กหญิงศรีสุจิน    สุขประเสริฐ
8. เด็กหญิงพรรณนิษา    เฮงฮู้
9. เด็กหญิงอารดา    ทองทา
10. เด็กหญิงปารวี    อ้นแย้ม
11. เด็กหญิงเรณุกา    เวียงสิมา
12. เด็กหญิงชนิกา    แซ่ตั้ง
13. เด็กหญิงสุทธิดา    เกิดผล
14. เด็กหญิงณัฐกมล    เกษมสุวรรณ
15. เด็กหญิงประภานิส    ก้อนคำ
16. เด็กหญิงณัฐนิชา    เสลาฤทธิ์
1. นางสาวปิยะนันท์    เส็งประชา
2. นางปุณยากร    นาคเสวีวงศ์
3. นางมณีรัตน์    ศัพท์พันธุ์
4. นางสาววรรณาภรณ์    ผลรัตนไพบูลย์
5. นายวุฒินันท์    เพชรเชนทร์
29 44 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชพร    เลิศภูมิใจ
2. เด็กหญิงแพทชุรี    ตลุ่มทอง
3. เด็กหญิงนัทชา    รื่นญาติ
4. เด็กหญิงทัชญาพร    จันทร์วงศ์
5. เด็กหญิงวนัสนันท์    พุกสุวรรณ์
6. เด็กหญิงมารีน่า    โพธิ์ธารากร
7. เด็กหญิงอารียา    นาคนิวงศ์
8. เด็กหญิงสุรภา    อุทยานิน
9. เด็กหญิงสุธาสินี    สุขเกษม
10. เด็กหญิงณัฐกานต์    รักษาวงศ์
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา    ฉันทศิริรัตน์
30 45 โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    คำพรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สาหร่าย
3. เด็กหญิงปภัสศร    เกตุสุวรรณ์
4. เด็กหญิงพรพิมล    แก้วบุญใส
5. เด็กหญิงพนัชกร    สุขมาก
6. เด็กหญิงธมลวรรณ    วิทยาศิลป์
7. เด็กหญิงฌัชชา    โพธิ์ศรี
8. เด็กหญิงพัณณิตา    สุขสถาน
9. เด็กหญิงนิศารัตน์    แพทย์ศิริ
10. เด็กหญิงปองขวัญ    เลี่ยมรัตน์
11. เด็กหญิงณัฐพร    ประดับแก้ว
12. เด็กหญิงณัฐริกา    กาลวิเศษ
13. เด็กหญิงปภัสรา    เลี่ยมรัตน์
14. เด็กหญิงแสงดาว    ทรงเครื่อง
15. เด็กหญิงพิศมัย    ขันตี
16. เด็กหญิงณภัทร    หอมประเสริฐ
1. นางสาวจุฑามาศ    สายทิพย์วดี
2. นางนงนุช    พรมณี
3. นายบริรักษ์    กุศลส่ง
4. นายปริญญา    ยวงทอง
5. นางมรกต    พงษ์ประเสริฐ
31 46 โรงเรียนคงทองวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    พาคำ
2. เด็กหญิงธนพร    สร้อยทอง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    บุราณ
4. เด็กหญิงพิจิตรา    โตรอด
5. เด็กหญิงจินจิรา    ขำวิลัย
6. เด็กหญิงชลนิชา    อิสสระกุล
7. เด็กหญิงอาภัสรา    หมุดสีด้วง
1. นายปรมะ    ประยูรหงษ์
32 47 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤมล    ดาวเรือง
2. เด็กหญิงปัทมาพร    ทิพประเสริฐ
3. เด็กหญิงนาฏอนงค์    อู่เงิน
4. เด็กหญิงศิริประภา    แหวนทอง
5. เด็กชายสิทธินันฒ์    รัตนวงศ์
6. เด็กหญิงมนชนก    พรมบุตร
7. เด็กหญิงกนกทิพย์    เหมณี
8. เด็กหญิงพรหิรัญญา    ประเสริฐโสรณ
9. เด็กหญิงจิรัชญา    ทองประเทือง
10. เด็กหญิงสุพัชรินทร์    ไชยเจริญ
11. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ทานอุดม
1. นางปรียาภรณ์    เพียรพิจิตร
2. นางพรนันท์    ภูมิพล
33 50 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ทศภานนท์
2. นางสาวชนิสรา    พรมสูงยาง
3. นางสาวณัฐธิดา    รอดพ้น
4. นางสาวรินรดา    บุญศรี
5. นางสาววิภาวดี    สืบนุสสรณ์
6. นางสาวนิธิพร    เพิ่มพูล
7. นายขจรพล    โพธิ์แก้ว
8. นายสัชฌะกร    ศิษย์โรจนฤทธิ์
9. นายอณุพงษ์    อุปชิต
10. เด็กชายไรวินท์    ไชยคำ
11. เด็กชายจักกฤต    ตุ้มวิจิตร
12. เด็กชายพงศ์ภาณุ    ด้วงไข่
1. นายกวี    รอนกระโทก
2. นายพรชัย    สมเสาร์
3. นายวิชัย    ยิ่งประเสริฐ
4. นายสมศักดิ์    ทองปาน
34 51 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปรียาวดี    พรมณี
2. เด็กหญิงณัฐวดี    สวนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสายธารา    คล้ายมะลัย
4. เด็กหญิงพัชรพร    นามโคตร
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจบุญ
6. เด็กหญิงไอยเรศ    คำสุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา    พึ่งภพ
8. เด็กหญิงณัฐวดี    รูปชัยภูมิ
9. เด็กชายโชคชัย    เซ็นปัก
10. เด็กชายสนธยา    เสียวสุข
11. เด็กชายปฏิวัติ    แสงจันทร์
1. นายวสันต์    อินอ่อน
2. นายสุทธิรักษ์    คำนุ
3. นางสาวเสาวลักษ์    แสงเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................