งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรภรณ์    ชูเลิศ
2. นางสาวเจนจิรา    กล่อมเกลี้ยง
3. นางสาวชนัดดา    คุ้มวงษ์
4. นางสาวประภัสสร    ช่างพานิช
5. นางสาวชุติกาญจน์    เปาวศาสตร์
6. นางสาวอนรรฆพร    ชื่นอู่ทรัพย์
7. นางสาวอัมรา    จงดี
8. นางสาวชฎาพร    หว่านพืช
9. นางสาวอัจฉรา    หัสเดชา
10. นางสาวชลธิชา    เหลือล้น
1. นายศรายุทธ    รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์    แก้ววงษ์ล้อม
2 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริยากร    โพธิ์ชาติ
2. นางสาวณัฐชยา    บุญนาค
3. นางสาวปรียาภรณ์    วิชิตจรูญ
4. นางสาวณิฐชานันท์    พิพิธภวนันท์
5. นางสาวศศิวิมล    พลเยี่ยม
6. นางสาวณัฐธัญญา    วีสี
7. นางสาวโชติมา    สธูป
8. นางสาวธมนวรรณ    รัชตะกุลพงษ์
1. นางสาวจุฑามาศ    อภิมหาเดชาพงศ์
2. นางศุลีพร    ปิ่นนัย
3 3 โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยาน์    เฉลิมวงษ์
2. นางสาวอังคณา    ลำเจียก
3. นางสาวณภัทร    พลเภา
4. นางสาวนวพรรษ    พูลสวัสดิ์
5. นางสาวจันทกานต์    ทรัพย์ปราช
6. นางสาวมณีรัตน์    โลตุฤทธิ์
7. นางสาววนิดา    คำโนนงิ้ว
8. นางสาวศศิธร    กาญจนศศิวิมล
1. นายธีรยุทธ    อัมรากูล
2. นายพงศ์ศักดิ์    คงมูล
3. นางศิริวรรณ    กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา    ตันติตยาพงษ์
4 4 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญสุดา    สาระสุข
2. นางสาวจุฑามาศ    คำหอม
3. นางสาวอรพรรณ    ใต้เมืองปาก
4. นางสาวศรัญยา    สุรักษ์กิตติกุล
5. นางสาวอารียา    ยิงรัมย์
6. นางสาวฐิติรัตน์    มีแก้ว
7. นางสาวรมิดา    กลัดเจริญ
8. นางสาวกัญญา    เทพพิทักษ์
9. นางสาวสิริลักษณ์    สุขสถิต
10. นางสาวเสาวลักษณ์    กำมหาวงค์
11. นางสาวอริณธนพัชร์    ตรีพรพูลโสภณ
12. นางสาวชัชฎา    โชติปัญโญ
1. นางสาวนภาพรรณ    เอนกศิลป์
2. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
3. นายปราโมทย์    คชเสนีย์
4. นางสาวภาวิณี    โม้อุ่น
5 5 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวอภัทชา    ห้วยนอก
2. นางสาวอารียา    โสภา
3. นางสาวฐิติชญา    ธรรมา
4. นางสาวนารีรัตน์    นวลพงษ์
5. นางสาวยลญา    แสนโคตร
6. นางสาวธนาภรณ์    พรหมอินทร์
7. นางสาวธนาพร    ศรีธรรม
8. นางสาวหม่วยคำ    -
1. นางสาวยุพิน    พลนรา
2. นางรัชนี    อมรินทร์
6 6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 1. นางสาวตริตาภรณ์    สิงหเสนี
2. นางสาวอภิญญา    ดิลกจาตุรนต์
3. นางสาวบงกช    แสงวงค์
4. นางสาวปฐมพร    อัตนัย
5. นางสาวจิตรภัสสร    ถาพร
6. นางสาวอภิสรา    วัฒนชัยพัทธ์
7. นางสาวเรณุกา    ประคองชีพ
8. นางสาวมนต์ทิวา    ชูดำ
1. นางสาวกรศศิร์    ดียิ่ง
2. นายกฤษดา    ปัญญายิ่ง
7 7 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณฑิตา    คงมะกล่ำ
2. นางสาวณัฐกุล    ยอดดำเนิน
3. นางสาวอังสุมากร    ไข่กลิ่น
4. นางสาวชุติมา    แจ้งอุบล
5. นางสาววัชราภรณ์    เที่ยงธรรมโม
6. นางสาวอรัญญา    บัวบาน
7. นางสาวนิธิกร    เทศขำ
8. นางสาวธัญลักษณ์    ม่วงคำ
1. นายพงศ์วรุตน์    วงศ์สังวาลย์
2. นายวิโรจน์    พรมพัง
3. นางสาวศุถิกา    เชตนุช
4. นายสมยศ    ภู่สุวรรณ
8 8 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณวลี    ปลั่งดี
2. นางสาวศรันยา    มั่นใจ
3. นางสาวอิสริยา    ไพรวงษ์
4. นางสาวธัญวรรณ    ขันจันทร์
5. นางสาวภัทรวดี    พุฒเนียม
6. นางสาวภคพร    นักคิ้ม
7. นางสาวอนัญญา    โพธิแสง
8. นางสาวศุภาพิชญ์    บุญไทยกลาง
9. นางสาวพรพรรณ    นาคแก้ว
1. นางทิวทอง    อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา    โพธิ์สวัสดิ์
3. นางสาววิวัฒน์ภดา    กลัดทอง
4. นางสาวษยามล    อดุลย์พงษ์
9 9 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรรณี    จิตรพานิชย์
2. นางสาวสุทธิกานต์    เข่งดี
3. นางสาวณัฐทรา    ทนคง
4. นางสาววรางคณา    เอี่ยมโบราณ
5. นางสาวรุ่งนภา    ป้องพราช
6. นางสาวสโรชา    บัวจำปา
1. นายชำนาญ    แสงบุญ
2. นางสาวดวงจันทร์    เศษศรี
3. นางสาวพัชนี    คำพันน้อย
10 10 โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 1. นางสาวเดือนเพ็ญ    สวัสดิ์มิ่ง
2. นางสาวชลธิชา    เกษมศรีวิทยา
3. นางสาวณัฏฐธิดา    พินแพทย์
4. นางสาวปวีลดา    ปุยฝ้าย
5. นางสาวชลธิชา    มากฉาย
1. นางชื่นจิตต์    กมลรัตนพล
2. นางพรรณี    กลสัน
11 11 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวธาริน    สิลา
2. นางสาวกัลสดาล    อุปสัย
3. นางสาวจีน่ามาเรีย    เคชชา
4. นางสาวสิริกรานต์    เพียรพิทักษ์
5. นางสาววรดา    จิระงามทอง
6. นางสาวนันทิกานต์    เจือจันทร์
7. นางสาวกุลลดา    แสงผา
1. นางสาวขวัญฤทัย    ประสิ่งชอบ
2. นางสาวรัตติมากร    คำเสียง
3. นายวีรชัย    สิงห์ช่างชัย
12 12 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวประสิตา    วังมะนาว
2. นางสาวบุศรินทร์    ใจเทียมศักดิ์
3. นางสาวปวีรา เอเซีย    เจริญภูมิ
4. นางสาวกานดาภร    สำราญจิตต์
5. นางสาวกฤตภัค    สำราญจิตต์
6. นางสาวพิมพ์ลภัส    เผ่าชวด
7. นางสาวสุชญา    บุญยัง
8. นางสาวสิดารัตน์    ราชวงษา
1. นางสาวจุฑารัตน์    ดวงเทียน
2. นางสาวณัฐชยา    ไกรลาศ
3. นางสาววนิชญา    เครือแดง
4. นางสาวสุวนันท์    จิตรสว่างทรัพย์
13 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชนก    พิทักษ์โกศล
1. นางสาวพัชรียา    ทองบ่อ
2. นางอัษฎา    จรัญชล
14 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 1. นางสาวณิสรา    ศักดิ์โสภณกุล
2. นางสาวกัญญาณัฐ    วันดี
3. นางสาวชลธิชา    โชติวัตร
4. นางสาวนิตยา    คาทิพาที
5. นางสาวเสาวลักษณ์    รอดบุญพา
6. นางสาวสุพรรษา    ไวยวาสา
7. นางสาวพัตรพิมล    ดาบลาอำ
8. นางสาวพีมลดา    เกษสังข์
1. นางกันต์ฤทัย    พึ่งสมศักดิ์
2. นางนงลักษณ์    พันธุ์สวัสดิ์
3. นางสุดาพร    ยิ้มสิน
15 15 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชกานต์    ทัสสะ
2. นางสาวดารณี    อยู่นัดที
3. นางสาวมณีรัตน์    ภู่มณี
4. นางสาวพิชญา    อรุณโชติ
5. นางสาวมุนินทร์    สุวรรณประเสริฐ
6. นางสาวมนัสรัตน์    ถึกสุวรรณ
1. นางสาวณัฏฐนิช    เอี่ยมอมรนิพิท
2. นางพรภิมล    ศรีโมสาร
16 16 โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐมน    พวงบุษบา
2. นางสาวศุภานัน    ตาแสง
3. นางสาวชนาภัทร    วัจนประดิษฐ์
4. นางสาวศิริลักษณ์    สังข์อนันต์
5. นางสาวปวีณา    เสือพิทักษ์
6. นางสาวจินดารัตน์    เพียรร่มทองไทย
7. นางสาวญาณิศา    ธรรมการ
8. นางสาวเดือนเพ็ญ    ศิริสัมพันธ์
1. นางนารีรัตน์    อาษา
2. นางสาวปวีณา    จูเขื่อนขันธ์
3. นางสาวสุกัญญา    ตลิ่งชัน
17 18 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 1. นางสาวการะเกตุ    จันทร์บุตร
2. นางสาวกัลยา    สุกานนท์
3. นางสาวศศิธร    ศรีทองอินทร์
4. นางสาวธัญชนก    วงษ์ทองคำ
5. นางสาวรัชฎาพร    สมัครการ
1. นางสาวจุฑามาศ    วรรณฟัก
18 19 โรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกนารถ    เทพกิจ
2. นางสาวกฤษณา    มีสมสังข์
3. นางสาวทักษยา    แสงสกุล
4. นางสาวธวินันท์    ยั่งยืน
5. นางสาวปาริชาต    เทพสมบูรณ์
6. นางสาวพิชญาภา    เจริญปัญญา
7. นางสาวพิมพ์อร    เพ็ชรชัยศรี
8. นางสาวมัณฑิตา    เบญจสาร
9. นางสาวสุทัตตา    กลิ่นเมธี
10. นางสาวอนัญญา    แก้วทรัพย์
1. นางทิพยวรรณ    พันธ์พงษ์
2. นางสาวพัทธ์ธิดา    ลัดดากลม
3. นางลัคนา    ลิ้มระหงษ์
19 20 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกชพรรณ    สุรศัพย์
2. นางสาวสัจจพร    จันทสิงห์
3. นางสาววรนิษฐา    ไตรธนสมบัติ
4. นางสาวเปรมยุดา    เหมาะราษี
5. นางสาวศรินทิพย์    คำชาย
6. นางสาววริยา    ดิษธรรม
7. นางสาวนรีรัตน์    ไตรธนสมบัติ
1. นางสาวศิริวรรณ    ไหลพิริยกุล
20 21 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    แก้วแดง
2. นางสาวจุฑาทิพย์    บุญญะเลิศลักษณ์
3. นางสาวชนาภา    สุขดี
4. นางสาวกัลยกร    ศรีเพชร
5. นางสาวปิยะฉัตร    หาญกล้าผจญ
6. นางสาวนัชชา    ส้มหวาน
7. นางสาวจินตภา    ทรัพย์โภค
8. นางสาวพลอยพรรณ    ฉ่ำดี
9. นางสาวนฤมล    จูผล
10. นางสาวสุภาวดี    ศรีจันทร์
1. นางสาวจิตริณี    ศรีเสวกร์
2. นายพสิษฐ์ชาติ    พลอยษะศรี
3. นางสาวอรินทร    ตะโม
4. นางสาวเมธิกานต์    นนทะสร
21 22 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภกาญจน์    ศิลาทรินทร์
2. นางสาวศุกร์ฤทัย    จันทร์อุดม
3. นางสาวปาลิตา    น้อยวิจิตร
4. นางสาววิภาวดี    สินสอน
5. นางสาวสุทราทิพย์    พิมพ์สุข
6. นางสาวศิริตันหยง    วงษ์จันทร์
7. นางสาวสุทธิดา    พิมพ์สุข
8. นางสาวหฤทัย    แฮวอู
1. นายนภากาศ    ชื่นบาน
2. นางสาวอิสริยาภรณ์    ใจบุญ
22 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาภัทร    พูลแสวง
2. นางสาวกวินทิพย์    เรือนนาค
3. นางสาวสมฤทัย    สังขรัตน์
4. นางสาวธีมาพร    เย็นมนัส
5. นางสาวสุธิตา    พวงทอง
1. นางสาววัลย์ลดา    สีงาม
2. นางสาวอัญชิตา    พลราช
23 24 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธินีย์    พงษ์ไพบูลย์
2. นางสาวยลดา    เหมือนปอง
3. นางสาวกุลณัฐ    จิณแพทย์
4. นางสาวเกศชริน    ศรีมูล
5. นางสาวรวีวรรณ    บุญรอด
6. นางสาวนภัสวรรณ    ไกรทอง
7. นางสาวณัตินี    เหลืองต้นตระกูล
8. นางสาวปิยวรรณ    เทพพิทักษ์
1. นางสาวจิตรมนัส    เนียมเนตร
2. นางณปภัช    สนธิสว่าง
3. นางสาวพุทธวรรณ    มงคล
4. นางศิรินารถ    เหลืองสด
24 25 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญนภา    ชาวหนอง
2. นางสาวหทัยรัตน์    แย้มนาม
3. นางสาวนัดตยา    บุญเที่ยง
4. นางสาวอทิตา    เปี่ยมใจญาติ
5. นางสาวสุทธารักษ์    เกตุแก้ว
6. นางสาวพันธ์สุดา    กาญจนากร
7. นางสาวนัทธมน    อ่วมเกตุ
8. นางสาวจรรยาพร    จันทรโชติ
1. นางธีรรัตน์    วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์    หุ่นดี
25 26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จ.กาญจนบุรี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกรรณิการ์    บุญไทย
2. นางสาวณิชนัน    ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นางสาวเสาวภา    เส่งสุ่น
4. นางสาวเสาวภาคย์    เส่งสุ่น
5. นางสาวเสาวรัตน์    บุญน้อย
6. นางสาวพอมือคา    -
7. นางสาวนรมน    ปิ่นทอง
8. นางสาวกาญจนา    ประสบสุข
9. นางสาวนารีรัตน์    สังขประดา
10. นางสาวศิรินันท์    ไทรสังขเชวงรบ
1. นางสาวจิราพร    ศานติกาญจน์
2. นายณัฐวุฒิ    นิลธานี
3. นายทศพล    ภูวมาส
4. นางสาวอัญชลี    กะการดี
26 27 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรียากร    ชวนานนท์
2. นางสาวปิยะวรรณ    ศิริกำเนิด
3. นางสาววรรณภา    เปียบุญมี
4. นางสาววรรษกร    วงษ์จันทร์ดี
5. นางสาวบุษรา    พวงสมบัติ
6. นางสาวรชนีกร    พ่วงพร้อม
7. นางสาวสุภาดา    ภู่เอี่ยม
8. นางสาวชุตินันท์    แย้มมี
1. นางสาวชญานุตน์    เฮงตระกูล
2. นางสาวธีรกานต์    ทศรฐ
3. นางสาวพจนา    บัวกระสินธุ์
27 28 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 1. นางสาวกาญจนา    -
2. นางสาวศิริลักษณ์    -
3. นางสาวฟ้า    -
4. นางสาวสุรีรัตน์    -
5. นางสาวสุนิตา    ขาวโต
6. นางสาวพรธวัล    สีมา
7. นางสาวพีชญา    ถิระธาดากุล
1. นางสาวณัฐกาญจน์    จานแก้ว
2. นางสาวเพชรชมพู    อินทปัทม์
28 29 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    เจริญศรี
2. นางสาวชลลดา    ผอบทอง
3. นางสาวอำไพพรรณ    บุตรดีงาม
4. นางสาวอำภาพร    บุตรดีงาม
5. นายอนุวัฒน์    สัสดีวงศ์
6. นายจิรายุ    โพธิ์ทอง
7. นายธนกร    ชอบสวย
8. นายอำพล    ทัศอินทร์
1. นางสาวปัณณรัตน์    ปัญญา
2. นายวิชาญ    ศิลาทะเล
3. นางสาวศญาดา    ในถิ่น
4. นายอภิศักดิ์    ประภาสะวัต
29 31 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวเบญญาภา    พันธ์ุเมือง
2. นางสาวพัชนี    เสือเขียว
3. นางสาวผกาวรรณ    คำผุย
4. นางสาวกาญจนาพร    สดบัวงาม
5. นางสาวศิริกาญจน์    บริบูรณ์
6. นางสาวนันทพร    ราชสีห์แก้ว
1. นางสาวพัชร์ธนภรณ์    พุ่มเจริญ
2. นางมยุรี    ศรีคำ
3. นางสาววิมลชญา    คุณกมุท
30 32 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุวรรณ    ปี่แก้ว
2. นางสาวกุลจิรา    สาคร
3. นางสาวอมิตา    พงษ์พิกิจ
4. นางสาวธมลวรรณ    มงคลสาร
5. นางสาววันวิสา    ชื่นกำเหนิด
6. นางสาวรุ่งนภา    ธำรงวุติ
7. นางสาวภาคินี    คู่ศักดิ์สกุล
8. นางสาวเบญญาภา    สินไชย
1. นางจุฬา    ชนิตร์วัฒน์
2. นางสาวพิจิตรา    จงอุดมชัยกิจ
3. นางสาวภาชินี    พิกุลเงิน
4. นางสาวอัญชลี    สุนทรวงษ์
31 33 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    ถนอมพงษ์
2. นางสาวณัฏฐณิกา    เสาทอง
3. นางสาวพรนภัส    มีลาภ
4. นางสาวปณิดา    ดีประเสริฐ
5. นางสาวเกศินี    ค้ำจุน
6. นางสาวเจลกา    ส่งศรีแจ้ง
7. นางสาวสายพิณ    ศิลป์ชัย
8. นางสาวกัลยา    สมนึก
1. นางสาวศรัณย์ศิญา    สินนารถ
32 34 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 1. นางสาวอุษา    แซ่เจี่ย
2. นางสาวนันท์นภัส    ตรัยเธียรเลิศ
3. นางสาวจิรัติกานต์    อ่วมเถื่อน
4. นางสาวทิชาภา    ธรรมชาติ
5. นางสาวจนิสตา    บุญประชา
6. นางสาวพิมพ์มาดา    ตั้งสี
1. นางณัฐณิชาช์    วรรณนภาลัย
2. นางสาวพัชรินทร์    สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ    กุมภีร์
33 35 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 1. นางสาวจิดาภา    ปฏิญญาเลิศ
2. นางสาวรวิสรา    สุขสาคร
3. นางสาวพนิดา    จาบถนอม
4. นางสาวณัฐธยาน์    เกตุแก้ว
5. นางสาวอภิสรา    นาคสงวน
6. นางสาวธนัชพร    เทียมสอน
7. นางสาวเหมวรรณ    สุวรรณมณีเภสัช
8. นางสาวปิยาพัชร    อบเชย
1. นางสาวปวันพัสตร์    ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต    รุ่งสว่าง
34 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษรา    เกิดปฐม
2. นางสาวพรนภัส    สังข์ทอง
3. นางสาวเบญจวรรณ    กองสิมมา
4. นางสาวชลธิชา    สุยะปัญญา
5. นางสาวรินสุข    สีบ่อน้อย
6. นางสาวพรนภา    เหมือนศรีพลี
7. นางสาวพัชรภรณ์    แสงทอง
8. นางสาวจิลวรรณ    โหล่คำ
1. นางสาวสาลญานีย์    บุณยะผลึก
35 37 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 1. นางสาวลักษิกา    ชัยนันตา
2. นางสาวธิดารัตน์    อินดอน
3. นางสาวอศิราภรณ์    พลทา
4. นางสาวกุลนิดา    ตีชัยรัมย์
5. นางสาวประภัสสร    เทพวงษา
6. นางสาวอรพรรณ    อารีเอื้อ
7. นางสาวกัลญารัตน์    โสภา
8. นางสาวศศิวิมล    วงค์ศรีทา
9. นางสาววิลินดา    แสงสว่าง
1. นางสาวจันทร์สุดา    กันชาติ
2. นางณัฐกฤตา    จันทร์ขำ
36 38 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 1. นางสาวแทนตะวัน    แซ่ซึง
2. นางสาวพิมพ์นภา    แสงสร
3. นางสาวกัญจน์พร    หลงห่วง
4. นางสาวทัศนพรรณ    วาสนสมพงษ์
5. นางสาวศรัญชญา    ประทุมทอง
6. นางสาวณัฐชานันท์    สดสะอาด
7. นางสาวพัตรพิมล    ศรีคราม
8. นางสาวอัญชสา    สิงห์สินธุ์
9. นางสาวอุไลวรรณ    ศรีเข้ม
10. นางสาวสุชาดา    ตู้เพชร
1. นางสาวนงนุช    จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ    อุบลฟู
3. นางสาวศศิประภา    ปัตตัง
4. นางสาวเสาวลักษณ์    นาคะสุวรรณ์
37 39 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวจารวี    มณี
2. นางสาววรรธกา    ทาเภา
3. นางสาวพัชรี    หล้าคำภา
4. นางสาวจารุวรรณ    มณี
5. นางสาวพัชรี    สุ่มน้อย
6. นางสาวบุญพิมาย    บุญเพชร
1. นายคฑาวุธ    ขำสะนะ
2. นางน้ำฝน    สีเหลือง
3. นางสาวสุนิทธิรา    กันทัด
38 40 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวมัณฑนา    ผิรังคะเปาระ
2. นางสาวศรุตา    พรามคุ้ม
3. นางสาววรรณพร    ประสาททิพย์
4. นางสาวพรรณพัสตร์    คงเจริญ
5. นางสาวนฤมล    กลิ่นอุบล
6. นางสาวพรพิมล    ผ่องแผ้ว
1. นางธีรา    วิโนทกะ
39 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวกชพรรณ    นิลเลื่อม
2. นางสาวพรธีรา    วงศ์เดชงาม
3. นางสาวอิสริยา    เกษมวงศ์
4. นางสาวชลิดา    พนังวิเชียร
5. นางสาวณัฐนิธิ    ประเสริฐแท่น
1. นางสาวกัญญานันท์    วงศ์วิเศษ
2. นางนงลักษณ์    งามสูงเนิน
3. นางวรุทัย    ญานะพันธ์
4. นางอรรถยา    จันทร์พางาม
40 42 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 1. นางสาวจิราพร    วิชัย
2. นางสาวศุภัสสร    สถานสุข
3. นางสาวอาธิตยา    เทียมทนง
4. นางสาวจินดาพร    คำขันตี
5. นางสาวพรรณารายณ์    แซ่คู
6. นางสาวธัญญาภรณ์    วงศ์ใหญ่
7. นางสาวสิริประภา    สุดโสภา
8. นางสาววรรณษา    ใจสุข
1. นายขวัญชัย    โตสง่า
2. นายชุมพล    ศรีเหรา
3. นางณัฐภรณ์    ก้อนทองคำ
4. นางสาวนิลุบล    ภูมีเขียน
41 43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจรูญศรี    ศิริอ่อน
2. นางสาวชุติมณฑน์    ขันกสิกรรม
3. นางสาวศิรภัสสร    ยอดทอง
4. นางสาวอาทิตยา    พินิจพงษ์
5. นางสาวณัฐินี    ป้องกัน
6. นางสาวศศิวิมล    ปัญญา
7. นางสาวสุรัตนา    วิชิตกูล
8. นางสาวฉวีวรรณ    อุปธิ
1. นางชุติมา    ประโยชน์มี
2. นางสาวสาวิณี    อ่วมเจริญ
3. นางสิริรัตน์    วิริยาภรณ์ประภาส
42 44 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวกชมน    พรหมมา
2. นางสาวเบญจวรรณ    สร้างเขต
3. นางสาวสโรชา    เจือทอง
4. นางสาวสุนิษา    แย้มครวญ
5. นางสาวฐิติมา    เกตุสุวรรณ์
1. นางสาวกานต์พิชชา    สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์    ขวัญเมือง
43 45 โรงเรียนองครักษ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 1. นางสาวนฤมล    แก้วสุก
2. นางสาวสุภาวณี    ธงแถว
3. นางสาวนัฐพร    กล่องแก้ว
4. นางสาวศิริพร    สังข์ทอง
5. นางสาวกันยารัตน์    เสาะแสวง
6. นางสาวอารียา    มณีวงศ์
1. นางสาวกรสุดา    สีลาโล้
2. นายชัยรัตน์    ระรวยทรง
3. นางสาวรัตนาภรณ์    เอี่ยมสอาด
44 46 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 1. นางสาวจินทิมา    สิทธิการ
2. นางสาวบัณฑิตา    ปันคำ
3. นางสาวพัชราภรณ์    พลับน้อย
4. นางสาววาสนา    นุ่มวงษ์
5. นางสาววิภาวี    กิตติวิริยะการ
6. นางสาวกนิษฐา    ธงชัยนำโชค
1. นางอาภารัตน์    แป้นเขียว
45 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 1. นางสาวชุลีภรณ์    เขียวฉอ้อน
2. นางสาวธัญนันท์    กิติธนสวัสดิ์
3. นางสาวบุญธิดา    แก้วหลวง
4. นางสาวอภิญญา    มณีวงษ์
5. นางสาวนพรัตน์    ชื่นบาน
6. นางสาวอทิตยา    อินคง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ    เรืองฤทธิ์
46 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวปารมี    ประชาชน
2. นางสาวณัฐกมล    อินทแสน
3. นางสาวนัทธกุล    ประทุมเมธา
4. นางสาวธนัชพร    ชัชวาลย์
5. นางสาวอัจจิมา    ผิวอ่อน
1. นางปฏิมา    ชนินทร์เศรษฐ์
47 49 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 1. นางสาวสมินตรา    ประชุมคุณ
2. นางสาวสัจพร    งามศิลป์
3. นางสาวปุณยภา    นวลงาม
4. นางสาวโสพิตา    วิลาศสุระสังวาลย์
5. นางสาวปณยา    นาสืบ
6. นางสาวสุพรรษา    สง่างาม
7. นางสาวสุกัญญา    หาสุข
8. นางสาวยุพเรศ    พ่วงพงษ์
9. นางสาวสวรินทร์    วรวงษ์
10. นางสาววิภาวรรณ    คชวรรณ์
11. นางสาวจารุวรรณ    คำลอย
12. นางสาวจุฑามาศ    ดอนปัด
1. นางขวัญตา    พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา    วันทะนะ
3. นางอัจฉราภรณ์    เยี่ยงการุญ
4. นางสาวอุไรวรรณ    สุขขา
48 50 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิยดา    กฤษชินวงศ์
2. นางสาววรกมล    ศิลปขวัญชัย
3. นางสาวตะวันฉาย    วงษ์สุวรรณ
4. นางสาวปภาวรินทร์    ล้นทม
5. นางสาวสโรชา    บัวพันธ์
6. นางสาวอริษา    ฉ่ำเกตุ
1. นางสาวชัชพร    ภู่น้อย
2. นางบุญนาค    จงแจ่มใส
3. นางสาวปาริฉัตร    สุ่มมาตย์
4. นายพรชัย    จันทร์พัฒนพงศ์
49 51 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภรณ์    บุญมา
2. นางสาวสุพรรณี    ดาวเรือง
3. นางสาวสุพัตรตรา    โพธิ์พรหม
4. นางสาวเบญจวรรณ    ไกยสวน
5. นางสาวนภัสกร    จันเจริญ
6. นางสาวรุจาภา    ตุทม
7. นางสาวฐาวิกา    พิมมงละ
1. นายณัฐพงศ์    ฉัตรเกษ
2. นายอำนวยชัย    สีสด
3. นางเสาวลักษณ์    ผ่องจิต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................